Back

ⓘ Miljø i Noreg - Universitetet for miljø- og biovitskap, Noregs miljø- og biovitskaplege universitet, Noregs landbrukshøgskule, Noreg, Islam i Noreg ..
                                               

Universitetet for miljø- og biovitskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidlegare Noregs Landbrukshøgskule, var eit norsk universitet på Ås i Akershus. I 2014 vart UMB og Noregs veterinærhøgskole slegne saman til Noregs miljø- og biovitskaplege universitet. si tid var UMB den sentrale forskings- og lærestaden for bioproduksjon, miljø og landskap i Noreg. Universitetet omfatta fleire forskningsinstitutt og -miljø innan landskapsstudiar, jord-, skog- og hagebruk, husdyrhald, naturforvaltning, utviklingstudiar, økonomi og teknologiske disiplinar. UMB hadde i 2012 om lag 4 000 studentar. Universietet utdanna årleg mellom 7 ...

                                               

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet er eit resultat av ei samanslåing av Noregs veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitskap. Samanslåinga vart vedteken av kongen i statsråd 21. juni 2013, og gjaldt frå 1. januar 2014. Dei fyrste fire åra vil universitetet ha to campusar: ein på Ås og ein på Adamstua i Oslo. Frå 2019 av vil alt verta samla på Ås. Første rektor ved det nye universitetet var Mari Sundli Tveit. I 2019 blei Sjur Baardsen ny rektor. NMBU er inndelt i tre fakultet som omfattar 13 institutt: Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for sports- og fam ...

                                               

Noregs landbrukshøgskule

Norges landbrukshøgskole var ein norsk høgskole for landbruket. Institusjonen blei oppretta i 1897, då forsking blei ei hovudoppgåve ved sidan av undervising. Den høiere Landbrugsskole paa Aas blei grunnlagd allereie i 1854. Dei første studentane byrja i 1859. Høgskolen tok opp i seg Statens småbrukslærerskole på Sem hovudgard i 1962. Sem blei brukt til pedagogiske seminar, interne konferanser og huste instituttet for birøkt. Sidan 1995 har Sem Gjestegård hatt tilhald på Sem. NLH blei etterfølgd av Universitetet for miljø og biovitenskap i 2004. Dette danna grunnlaget for Noregs miljø- og ...

                                               

Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet

Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet stilte til val ved stortingsvalet i 1989 i Noreg. Listene var eit samarbeid mellom Noregs Kommunistiske Parti, Raud Valallianse og andre krefter på venstresida. Fylkeslistene fekk 22 126 røyster og oppnådde dermed 0.8 % oppslutning på landsbasis. Dei fekk ikkje valt inn nokon stortingsrepresentantar.

                                               

Noreg

Noreg, offisielt Kongeriket Noreg, er eit nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Til lands grensar Noreg mot Sverige i aust, Finland og Russland i nordaust, og til havs mot Danmark i sør og Storbritannia i sørvest. Nord for Trøndelag er Noreg langt og smalt, og kysten strekkjer seg langsmed Nordatlanteren med havområda Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den arktiske øygruppa Svalbard er under norsk suverenitet med dei avgrensingane som gjeld i Svalbardtraktaten, men Svalbard er til liks med øya Jan Mayen ein del av kongeriket. Bouvetøya i Søratlanteren er derimot e ...

                                               

Islam i Noreg

Islam er den nest største religionen i Noreg. I 2009 budde det truleg om lag 160 000 menneske med muslimsk bakgrunn i Noreg. Av desse var om lag 93 000 medlem i 126 muslimske trussamfunn. Om lag 60 000 av desse bur i Oslo og Akershus 2007. Dei aller fleste muslimar i Noreg har innvandrarbakgrunn. Det islamske miljøet i Noreg er sterkt fragmentert, men mange moskéar er organisert i paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge.

                                     

ⓘ Miljø i Noreg

 • elektriske installasjonar. I åra 1992 1996 vart ei rad kyrkjer tende på av ungdom som i nokre tilfelle var knytte til ekstreme miljø Eit av desse hadde Varg
 • har eit overordna ansvar for all samferdsle i Noreg Fagavdelingene i departementet er: Stategi - miljø - og administrasjonsavdelinga Luft - post - og
 • Østfoldbanen. Her ligg Noregs miljø - og biovitskaplege universitet, tidlegare Universitetet for miljø - og biovitskap og Norges landbrukshøgskole, i tillegg til vidaregåande
 • Universitetet for miljø - og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Agder Universitetet
 • Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU, tidlegare UMB og tidlegare Noregs Landbrukshøgskule medan hin delen ligg på Adamstua i Oslo. I kommunen
 • Divisjon for Energi, ressursar og miljø skal stimulera og gje retning til forskning, utvikling og innovasjon innanfor temaa miljø marine ressursar, klima - og
 • Noregs Mållag er ein norsk organisasjon som vart stifta i 1906 for å fremja landsmål nynorsk Organisasjonen gjev ut medlemsbladet Norsk Tidend. Noregs
 • jordbruksskule, eller, i Noreg frå Noregs miljø - og biovitskaplege universitet NMBU tidlegare UMB og Noregs landbrukshøgskule I resten av Norden blir
 • heilskapleg politikk for miljø - og naturvern. Merksemda på miljø - og naturvern var stor i mange land, og Europarådet erklærte 1970 som det europeiske
 • Jernframstillinga i Noreg har føregått i over 2000 år. Dei fyrste spora etter denne verksemda er restar etter jernvinneomnar datert til før - romersk jernalder
 • i Sosialistisk Valforbund. ² Ved dette valet stilte ikkje NKP eigne lister, men var med i Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet. NKP - pressa Noregs Kommunistiske

Users also searched:

...