Back

ⓘ Norsk historie - Norsk historie, Tidslinje over norsk historie, Historie, Norsk Barneblad, Irsk historie, Historia til London ..
                                               

Norsk historie

Norsk historie dekkjer tida Noreg har hatt menneskeleg busetnad, i minst 11 000 år, sidan eldre steinalder. Arkeologiske funn i Møre og Romsdal er blitt datert til 9 200 f.Kr. og er truleg leivningar frå busetjarar frå Doggerland, eit område som i dag ligg under Nordsjøen, men som ein tid var ei landbru som knytte dagens britiske øyar med danske Jylland. Fosnakulturen folkesette delar av landet ein gong i tida 8300 f.Kr. til 7300 f.Kr. Datering av hellerissingar er sett til yngre steinalder og viser aktivitetar typisk for jegerar og samlarar. Meir faste og vedvarande busetjingar utvikla se ...

                                               

Tidslinje over norsk historie

10.500 f.Kr. Blomvåg-funnet i Øygarden kommune. Dei eldste sannsynlege spora etter menneske. – Kyststrøka er blitt isfrie. Funn avkrefta som spor etter menneske. ca. 200 Stabu-innskrifta frå Toten. Truleg den eldste innskrifta på urnordisk språk. 600-800 Merovingartida. Vikingskipet blir utvikla. 9000 - 8000 f.Kr. Ein ny isbre dekkjer det meste av landet. ca. 500 f.Kr. Eldste spor etter samisk busetnad. ca. 325 f.Kr. Pyteas frå Massilia Marseilles skildrar ei reise til Thule truleg Nord-Noreg. 400-600 Folkevandringstida. Bygdeborger. Store gravhaugar. 4000-1800 f.Kr. Yngre steinalder. Jord ...

                                               

Historie

Historie, eller historiefaget, er studiet av fortida, hovudsakleg menneska si fortid, både basert på skriftlege kjelder, andre kjelder og leivningar. Sjølv om skriftlege kjelder står sentralt vert òg tida før skriftlege kjelder til ein viss grad omfatta av historiefaget. Denne perioden, utan skriftlege kjelder, vert kalla forhistorie. Også innafor språkhistoria blir det operert med eit tilsvarande skilje, for språkistorie med og utan skriftlege kjelder. Ein ofte sitert definisjon av emneområdet til historieforskinga er at det omhandlar "sosialt relevant menneskeleg åtferd og slike ikkje-me ...

                                               

Norsk Barneblad

Norsk Barneblad er eit blad for barn på nynorsk. Det vart skipa i 1887 og er blant dei eldste barneblada i verda som endå kjem ut. Bladet kjem ut 12 gonger i året og inneheld artiklar, teikneseriar og lesarstoff. Bladet vart skipa av Kristen Stalleland, ein 26 år gammal student, og kom opphavleg ut i Grimstad. Frå byrjinga i 1887 vart det kalla Sysvorti og hadde 36 abonnentar. Det vart omdøypt til Norskt Barneblad i 1891 og vart gjeve ut i Oslo frå 1902. Sysvorti eller svarttrosten er framleis i bruk som maskot i bladet. Ein annan figur tilknytt Norsk Barneblad er teikneseriefiguren Smørbu ...

                                               

Irsk historie

I vikingtida var norske vikingar mykje i Irland, og bortsett frå og etter perioden med ran og vald busette truleg ein god del norske seg der og blanda seg med keltarane. Det var norske vikingar som grunnla byen Dublin, som er hovudstaden i Republikken Irland.

                                               

Historia til London

Historia til London strekker seg to tusenår tilbake, til då romarane grunnla Londinium ved bekken Walbrook på nordsida av Themsen i år 43. Byen har sidan hatt ei rik historie, med mange forskjellige fasar. Sidan grunnlegginga har London vokse til å bli den storbyen den er i dag. Den har stått i sentrum for det britiske imperiet og den industrielle revolusjon. Den blei lagt i oske av bybrannen, bomba under Blitzen og ramma av pest. I moderne tid er London eitt av dei viktigaste politiske, økonomiske og kulturelle sentra i verda.

                                     

ⓘ Norsk historie

 • Norsk historie dekkjer tida Noreg har hatt menneskeleg busetnad, i minst 11 000 år, sidan eldre steinalder. Arkeologiske funn i Møre og Romsdal er blitt
 • Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag. 10.000 - 4000 f.Kr. Eldre steinalder
 • steda i dei norske orda vita, visdom. Ordet historie er fleirtydig i norsk Det kan tyde både forteljing no skal eg fortelje ei historie det vitskaplege
 • styreleiar. barneblad.no Historia til Norsk Barneblad Norsk Barneblad ved aasentunet.no Historia til Norsk Barneblad ved barneblad.no Norsk Barneblad til alle
 • I vikingtida var norske vikingar mykje i Irland, og bortsett frå og etter perioden med ran og vald busette truleg ein god del norske seg der og blanda
 • bekken Walbrook på nordsida av Themsen i år 43. Byen har sidan hatt ei rik historie med mange forskjellige fasar. Sidan grunnlegginga har London vokse til
 • av norsk koksproduksjon Norsk Koksverk A S 1960 - 70, 1997 98 i Jernverk og samfunnsendring. Tretten bidrag til historia om jernverket og Mo i Rana
 • tilsette Norsk industriarbeidermuseum. Henta 9. februar 2016. Historie Norsk industriarbeidermuseum. Henta 9. februar 2016. Organisasjon Norsk industriarbeidermuseum
 • 235 243. Skard, Sigmund. 1932. Norsk Ordbok. Historie - plan - arbeidsskipnad. Oslo: Det Norske Samlaget. Vikør, Lars S. 2003. Norsk Ordbok ved ein krossveg. I
 • autoritære reaksjonsmønster seg gjeldande frå styresmaktene si side. Russiske statsleiarar historie Russisk historie i Store norske leksikon, snl.no.
 • litteratur om fredsarbeid, folkerett, internasjonal økonomi og moderne politisk historie i tillegg til publikasjonar utgitt av internasjonale organisasjonar. Biblioteket
 • mars 1942, før han endeleg fråtredde. Sjå Historien om det som burde ha skjedd av Kjetil Skogrand i Norsk militært Tidsskrift 2001 Torp var medlem
 • Norsk Målungdom NMU er ein norsk ungdomsorganisasjon som kjempar for å verje og fremje det nynorske skriftspråket og dei norske dialektane. Organisasjonen

Users also searched:

...