Back

ⓘ Religion og livssyn - Religion, Livssyn, Religion, livssyn og etikk, Tru, Livssynshumanisme, Sjel, Stiftelsen Kirkeforskning ..
                                               

Religion

Religion er eit samanhengande trussystem som oftast inkluderer tru på ein eller fleire gudar og/eller overnaturlege fenomen. Religionar inneheld ofte ei spesifikk morallære og spesifikke seremoniar eller ritual for kontakt med det transcendente. Myter og soger knytt til ein viss religion vert ofte klassifiserte som mytologi.

                                               

Livssyn

Livssyn er ei overordna og felles nemning som ofte blir brukt om det eit menneske trur om livet og verda - om det finst noka høgare makt eller ikkje, og kva slags etikk ein bør leva etter. Livssyn omfattar difor ei røyndsoppfatning om korleis ein kan få kunnskap om verda og korleis vi bør leva, eit syn på mennesket og oppfatningar om kva som er rett og gale, godt og vondt. Livssyn kan delast i to hovudgrupper: religiøse og sekulære. Mange religiøse livssyn er kjent, men det finst også sekulære livssyn, til dømes humanismen sjå også humanistisk livssyn. Nokre politiske ideologiar er så omfa ...

                                               

Religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk er eit skulefag i den norske grunnskulen. Læreplanen bli innført 1. august 2008 og erstatta faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap.

                                               

Tru

Tru kan tyde fleire ting på norsk, mellom anna Trufaste Ei personleg overtydning eller eit livssyn hos ein person som er truande. Tillit Ein religion Ein opplevd idé. Ein slik idé vert sett på som sann på eit subjektivt grunnlag, men har ikkje nok støtte på eit objektivt grunnlag ifølge Kant. Ein religionsliknande ideologi

                                               

Livssynshumanisme

Livssynshumanisme, human-etikk eller sekulær humanisme er ei grein av humanismen som står for ein ikkje-religiøs måte å sjå verda på. Han oppstod under opplysningstida som ein reaksjon mot den kyrkjelege dominansen og autoriteten ved universiteta og i staten. Dei første representantane for denne retninga var likevel som regel kristne. Ein meir vidtgåande form av ikkje-religiøsitet er den profane humanismen, som er direkte ateistisk og heilt avviser trua på ein gud, og som oppstod først på 1800-talet. Den viktigaste sekulær-humanistiske organisasjonen i Noreg er Human-Etisk Forbund.

                                               

Sjel

Sjel eller sål er eit omgrep innan filosofi, religion og livssyn knytt til det som er levande, og i mange oppfattingar udøyeleg, i menneske og eventuelt andre levande vesen. Omgrepet blir òg nytta i daglegtale som synonymt med medvit, menneske og drivkraft.

                                     

ⓘ Religion og livssyn

 • ny form: Norrøn religion åsatru Egyptisk religion Gresk religion Hellênismos Romersk religion Religio Romana Wicca Gud Livssyn Trussamfunn Kyrkjesamfunn
 • Livssyn er ei overordna og felles nemning som ofte blir brukt om det eit menneske trur om livet og verda - om det finst noka høgare makt eller ikkje, og
 • Religion livssyn og etikk RLE er eit skulefag i den norske grunnskulen. Læreplanen bli innført 1. august 2008 og erstatta faget kristendoms - religions
 • Tru kan tyde fleire ting på norsk, mellom anna Ein religion Ei personleg overtydning eller eit livssyn hos ein person som er truande. Ein religionsliknande
 • og politiske rettar talar såleis om fridom for religionar og livssyn freedom of religion and beliefs Av internasjonalt kjende humanistar kan nemnast
 • eit omgrep innan filosofi, religion og livssyn knytt til det som er levande, og i mange oppfattingar udøyeleg, i menneske og eventuelt andre levande vesen
 • forskingsstifting som vart oppretta i 1993 av Den norske kyrkja. Stiftinga driv med forsking og utgreiing på tema knytt til kyrkje, religion og livssyn Heimeside
 • livssynsorienterande fag. Frå skulestart i august 2008 heitte faget RLE religion livssyn og etikk men frå skulestart i august 2015 blei K - en for kristendom
 • i Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Livssyn Religion Livssynshumanisme Trussamfunn Sekularisering Lov om trudomssamfunn og ymist anna. lovdata.no
 • eller naturalisme, er ikkje ateismen eit livssyn som alle ateistar følgjer. Nokre religionar som jainismen og buddhismen krev heller inga tru på ein personleg
 • mellom trussamfunn og livssynssamfunn, slik at omgrepet livssyn og livssynssamfunn berre dekkjer dei sekulære ikkje - religiøse livssyna Men i prinsippet
 • former for satanisme nokre vil rekne som religion men den største gruppa vil ofte bli rekna som eit sekulært livssyn satanisme i Store norske leksikon
                                               

Stiftelsen Kirkeforskning

Stiftelsen Kirkeforskning er ei norsk forskingsstifting som vart oppretta i 1993 av Den norske kyrkja. Stiftinga driv med forsking og utgreiing på tema knytt til kyrkje, religion og livssyn.

Users also searched:

...