Back

ⓘ Skapningar - Morfologi, Fabeldyr, Etikk, Maoriar, Evangelistsymbol, Huldrefolk ..
                                               

Morfologi

Morfologi er læra om former. Nemninga blir brukt innanfor ulike fagfelt om korleis ting er bygde opp, og ho vart laga av Johann Wolfgang von Goethe i 1796. Han brukte nemninga i biologien, som læra om den ytre forma til levande skapningar. Seinare har ho vorte brukt innanfor fleire andre fagfelt, mellom anna desse: Astronomisk morfologi Biologisk morfologi Urban morfologi Geomorfologi Hydromorfologi Krystallmorfologi Matematisk morfologi Lingvistisk morfologi Psykologisk morfologi retning eller skule innanfor psykologien Kulturmorfologi

                                               

Fabeldyr

Fabeldyr eller fabelvesen er nemninga på dei artane av dyreliknande skapningar eller andre vesen som er kjende frå gamal tid gjennom skriftlege skildringar og bilete som skapningar ein i desse tidene trudde var til, men som aldri verkeleg har eksistert. Dersom dyret eller den dyreliknande skapningen er ein guddom, eller ein av dei dyreliknande skapnadene som ein guddom kunne framstå i under visse vilkår eller i visse samanhengar, reknar ein ikkje dyret eller vesenet som eit fabeldyr sjølv om det ikkje liknar på verkelege dyr; dette er gudar eller gudinner.

                                               

Etikk

Etikk er studiet av moralske verdiar. Viktige spørsmål i etikken er til dømes: "Kva er ei god handling?" og "Kva skal eit menneske gjera når det står overfor eit moralsk val?" Det finst ulike etiske teoriar som legg vekt på ulike ting når menneske skal avgjera korleis dei skal handla: Me bør utvikle dygder, som det å vera ærleg, rettvis og modig dygdsetikken. Me bør skapa mest mogleg lykke for flest mogleg menneske eller alle levande skapningar utilitarismen. Me bør laga oss faste prinsipp og utvikla ei pliktkjensle slik at me handlar i samsvar med prinsippa våre pliktetikken.

                                               

Maoriar

Ordet māori tyder normal eller vanleg på maori, men i segner eller andre muntlege overleveringar tener det til å skilja dødelege skapningar frå ånder eller guddomar. "Māori" tilsvarar uttrykk i somme andre polynesiske språk, til dømes hawaiispråk, der ordet maoli har om lag den same tydinga. Det er også namnet på menneska og språket på Cookøyane, Cook Islands Māori. Maori-nemninga for newzealandarar som ikkje er maoriar, særleg dei av europeisk avstamming, er pākehā.

                                               

Evangelistsymbol

Evangelistsymbol er særskilde symbol som frå gamalt av har vore nytta i den kristne biletkunsten for kvar av de fire evangelistane Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Symbolet for evangelisten Matteus er eit menneske, eller eit menneske med venger eigentleg ikkje ein engel, slik det ofte vert sagt. For evangelisten Markus er symbolet ei løve, eller ei løve med venger, for evangelisten Lukas ein okse, eller ein okse med venger, for evangelisten Johannes ei ørn. Desse symbola finn ein både i mellomalderkyrkjer og moderne kyrkjer, anten som symbol knytt til ei biletframstilling eller ein skul ...

                                               

Huldrefolk

Huldrefolk eller underjordiske, også kalla tusser eller haugfolk, er ein type skapningar frå folketrua som stort sett er usynlege og bur ein annan stad enn menneska, som i haugar, berg eller under jorda. Dei kan likevel ha ulike møte og samkvem med menneske, anten ved at dei vitjar menneskeverda eller ved at enkeltmenneske kjem til deira verd. Det finst mange soger om underjordiske, og mange av dei er vidt spreidde vandresoger. Ei utbreidd forteljing er ei opphavssoge som fortel at dei underjordiske stamma frå barna til Eva som ho ikkje hadde stelt og derfor gøymde bort frå Vårherre ein go ...

                                     

ⓘ Skapningar

 • Han brukte nemninga i biologien, som læra om den ytre forma til levande skapningar Seinare har ho vorte brukt innanfor fleire andre fagfelt, mellom anna
 • artane av dyreliknande skapningar eller andre vesen som er kjende frå gamal tid gjennom skriftlege skildringar og bilete som skapningar ein i desse tidene
 • skapa mest mogleg lykke for flest mogleg menneske eller alle levande skapningar utilitarismen Me bør laga oss faste prinsipp og utvikla ei pliktkjensle
 • segner eller andre muntlege overleveringar tener det til å skilja dødelege skapningar frå ånder eller guddomar. Māori tilsvarar uttrykk i somme andre polynesiske
 • knytast til dei fire skapningane det vert fortalt om i Openberringa kapittel 4: Og i midten, rundt trona, var det fire skapningar Dei hadde fullt av
 • Huldrefolk eller underjordiske, også kalla tusser eller haugfolk, er ein type skapningar frå folketrua som stort sett er usynlege og bur ein annan stad enn menneska
 • guddommeleg vesen, ofte skremmande og vondsinna. Det finst demoniske skapningar innanfor mange religionar, men den grunnleggjande typen som demonar i
 • er ei medisinsk vitskapsgrein som tek føre seg tilstanden til levande skapningar under sjukdom eller skade. Patologisk er eit adjektiv som gjerne vert
 • ordning av alle gjenstandane i naturen i eit hierarkisk system. For levande skapningar kan final årsak seiast å vera økologisk nisje, eller naturleg plass. Den
 • fire skapningar som alle hadde med seks vengar, ein lik ei løve, ein lik ein okse, ein med menneskeandlet og ein som ei ørn i flòg. Skapningane omgav
 • hadde dottera Ethlinn saman. De høyrde til ei gruppe kjempestore mytiske skapningar som vart kalla fomorianarane Fomorians Byen Enniskillen er oppkalla
 • menneskeleggjering av livlause ting besjeling av ikkje - menneskelege skapningar som dyr, eller av abstrakte omgrep som tankar, idear, kjensler, eigenskapar

Users also searched:

...