Back

ⓘ Humaniora - Humaniora, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved UiT Noregs arktiske universitet, Vitskap, Doktorgrad, Religionshistorie ..
                                               

Humaniora

Humaniora er den vanlege samlenemninga på dei humanistiske vitskapane, som skilde frå naturvitskapane. Fagkrinsen er og kalla humanvitskap, moralvitskap eller åndsvitskap. Humaniora omfattar språkvitskap, litteraturvitskap, musikkvitskap og kunstfaglege tilnærmingar, i tillegg til historie og filosofi. I Noreg har fagkrinsen difor lenge vore kalla "Historisk-filosofisk". Omgrepet Studia Humanitatis vart skipa på 1300-talet av humanisten Coluccio Salutati, for å skilja fagkrinsen frå teologi og metafysikk. Nemninga hadde han funne i breva etter Cicero, som hadde skrive om Humanitas, eit omg ...

                                               

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved UiT Noregs arktiske universitet

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved UiT Noregs arktiske universitet er eit av seks fakultet ved universitetet. Fakultetet er eit resultat av ei samanslåing av tidlegare fakultet for humanistiske fag, samfunnsfag og avdeling for lærarutdanning. Fakultetet er delt inn i sju institutt og fire forskingssentra: Institutt for reiseliv og nordlige studier Institutt for barnevern og sosialt arbeid Institutt for filosofi og førstesemesterstudier IFF Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi Institutt for samfunnsvitskap ISV Institutt for lærerutdanni ...

                                               

Vitskap

Vitskap viser til organisert kunnskap innanfor eit felt. Omgrepet har utvikla seg gjennom tidene, og dagens vestlege disiplinar følgjer eit vitskapsomgrep utvikla rundt 1700-talet, då ein innan naturvitskapane tok til å utvikla teoriar og utføra eksperiment for å støtta eller motbevisa dette.

                                               

Doktorgrad

Doktorgrada er den høgaste akademiske grada ein kan oppnå. Dei norske doktorgradene er: Doctor psychologiæ dr.psychol. - den psykologiske doktorgrada Doctor odontologiæ dr.odont. - den odontologiske doktorgrada Doctor philosophiæ dr.philos. - den filosofiske doktorgrada Doctor artium dr.art. - doktorgrada i humaniora Doctor rerum politicarum dr.polit. - den samfunnsvitskaplege doktorgrada Doctor theologiæ dr.theol. - den teologiske doktorgrada Doctor ingeniør dr.ing. – doktorgrada i tekniske fag Doctor scientiarum dr.scient. - doktorgrada i naturvitskaplege fag og matematikk Doctor juris d ...

                                               

Religionshistorie

Religionshistorie er ein akademisk disiplin som inngår i fagfelta religionsvitskap og teologi, og som blir undervist ved alle norske universitet og fleire høgskolar. Disiplinen religionshistorie hentar teorigrunnlaget sitt primært frå allmenn historieforsking og sekundært frå antropologi, filosofi og andre disiplinar innan samfunnsvitskap og humaniora. Akademisk historieskriving handlar om å samle og å ordne eit historisk kjeldemateriale i kategoriane tid, rom og kausalitet årsak-verknad-samanhengar. Disiplinen religionshistorie samlar kjelder som er relevante for spørsmål om utvikling av ...

                                               

Psykologi

Psykologi kan definerast som vitskapen om åtferd og mentale prosessar. Psykologar forskar på korleis menneskeleg tenking går føre seg, korleis hjernen verkar på åtferd og mentale prosessar. Barn si mentale utvikling vert studert. I tillegg studerer ein korleis menneske fungerer i høve til kvarandre, kva som skil menneske frå kvarandre og psykiske lidingar. Hovudvekta av psykologisk forsking er naturvitskapleg, men det er òg sterke tradisjonar innan psykologien for å skjøna mennesket ut frå ein humanistisk/eksistensiell synsvinkel. Innan klinisk psykologi held mange seg framleis til tradisj ...

                                     

ⓘ Humaniora

 • Humaniora eller Studia Humanitatis er den vanlege samlenemninga på dei humanistiske vitskapane, som skilde frå naturvitskapane. Fagkrinsen er og kalla
 • Fakultetet for humaniora samfunnsvitskap og lærarutdanning HSL ved UiT Noregs arktiske universitet er eit av seks fakultet ved universitetet. Fakultetet
 • Det er vanleg å dela dei ulike vitskapane inn etter kva dei undersøker: Humaniora forskar på språk, litteratur, filosofi o.s.b. Ingeniørvitskap er eit vitskapleg
 • den psykologiske doktorgrada Doctor artium dr.art. - doktorgrada i humaniora Doctor ingeniør dr.ing. doktorgrada i tekniske fag I 2003 blei det
 • frå antropologi, filosofi og andre disiplinar innan samfunnsvitskap og humaniora Akademisk historieskriving handlar om å samle og å ordne eit historisk
 • psykologi ligg i skjeringspunktet mellom naturvitskap, samfunnsvitskap og humaniora Det kanskje mest fundamentale spørsmålet i psykologien har vore om mennesket
 • form. Biblioteket har seks avdelingar: Bibliotek for samfunnsvitskap og humaniora Bibliotek for juridiske fag Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
 • Oppleving, reiseliv og kultur Idrett Film og fjernsyn Samfunnsvitskap og humaniora Helse og sosial Ledelse og økonomi Den norske filmskolen Etter - og vidareutdanning
 • gjennomfører forskingsaktivitetar innan miljøteknologi, samfunnsvitskap og humaniora som er relevante for polare strøk. Det er om lag 60 personar tilknytt
 • tidlegare vart kalla folkelivsgransking, er eit akademisk fag innanfor humaniora som granskar den materielle og sosiale kulturen i dei vestlege samfunna
 • England, eit akademisk forlag som hovudsakleg gjev ut bøker og tidsskrift innanfor faga humaniora Norwegian Archaeological Review, forlagets internettside
 • ei veksande hyttenæring. Universitetet i Søraustst - Noreg, Fakultet for humaniora idretts - og utdanningsvitenskap, sitt institutt for folkekultur ligg

Users also searched:

...