Back

ⓘ Bilete frå Noreg - Bilete av kyrkjer i Noreg, Jernvinne i Noreg, Petroleumsverksemda i Noreg, Muslimske trudomssamfunn i Noreg, Tjodolv frå Kvine, Axel Lindahl ..
                                               

Bilete av kyrkjer i Noreg

Dette er eit galleriserie med bilete av kyrkjer i Noreg sorterte etter fylke. Kvart fylke har sitt eige galleri; i tillegg finn ein norske kyrkjer på Svalbard og i utlandet.

                                               

Jernvinne i Noreg

Jernframstillinga i Noreg har føregått i over 2000 år. Dei fyrste spora etter denne verksemda er restar etter jernvinneomnar datert til før-romersk jernalder. Ein har nytta fleire ulike framstillingsteknikkar, men prinsippet har likevel vore det same heilt til den moderne masomnen tok over for fullt i Noreg for rundt 200 år sidan. Spor etter jernproduksjonen utgjer ein stor del av kulturminna. Jernframstillinga føregjekk som oftast nær myr i utmark, område som er lite attraktive med tanke på jordbruk. Dette gjer at jernframstillingsplassane i mange tilfelle har fått liggje urørt, og dei er ...

                                               

Petroleumsverksemda i Noreg

Petroleumsverksemda i Noreg har sidan 1980-talet vore den mest inntektsgjevande næringa for den norske staten. Statens inntekter frå denne verksemda kjem hovudsakleg inn på to måtar: gjennom skattar og avgifter, og ved sal av olje og naturgass som staten sjølv eig. Dessutan har næringa ringverknader for andre næringar som yter tenester til oljeindustrien, som t.d. forsking, teknologiutvikling og logistikk. Oljeindustrien har au miljømessige konsekvensar ved at ein stor del av CO 2 - og NO X -utsleppa i landet skjer frå produksjonsinnretningane på norsk sokkel. Alle tal for norske oljereser ...

                                               

Muslimske trudomssamfunn i Noreg

Det følgjande er eit oversyn over muslimske trudomssamfunn i Noreg. I Noreg bur det i 2018 om lag 250 000 muslimar, som utgjer nærare 4.8 % av folketalet. Fleire moskéar har blitt oppført som følgje av den veksande minoriteten. Moskéane er mellom anna brukte til bøn og religiøs samling innan islam. Tal frå Statistisk sentralbyrå har vist at talet på muslimske trudomssamfunn i Noreg har vakse prosentvis raskare enn talet på innvandrarar dei siste åra. I perioden 2005–2010 blei det registrert ein auke på 15 % muslimar i Noreg, medan det i same perioden blei registrert 37 % nye trudomssamfunn ...

                                               

Tjodolv frå Kvine

Tjodolv frå Kvine eller Tjodolv den kvinværske var ein norsk skald som levde på slutten av 800-talet og i byrjinga av 900-talet. Tjodolv er rekna for å vere den eldste kjende fyrsteskalden i Noreg. I Skaldatal er det opplyst at han var skald hos kong Harald Hårfagre, Håkon Grjotgardsson jarl, Strut-Harald og Torleif den spake, men tilknytinga til dei sistnemnde er omdiskutert. Kjeldene gir elles ingen opplysningar om kven Tjodolv var. Tilnamnet hans tyder på at han var frå Agder; "hvine" er det gamle navnet på Fedafjorden i Kvinesdal, der elva Kvina renn ut. I fortalen til Heimskringla nem ...

                                               

Olav II av Noreg

Olav II Haraldson også kalla Heilag-Olav eller Olav Digre, fødd 995 på Gvarv, død 29. juli 1030 på Stiklestad, var konge av Noreg frå 1016 til 1028. Han vart gjort til helgen etter å ha vorte drepen under slaget på Stiklestad, og vart deretter rekna for å ha innført kristendommen i heile Noreg på ein varig måte. Helgenattributt for Sankt Olav er ei stridsøks.

                                               

Axel Lindahl

Axel Theodor Lindahl var ein svensk fotograf som i perioden 1883-89 arbeidde i Noreg. Han er særleg kjend for sine landskapsbilete. Lindahl var frå Mariestad i Västra Götalands län. Saman med broren Udo opna han fotoverkstad i Uddevalla i 1865; allereie året etter vart verk av han utstilt på museum. Kring 1867 flytta han verksemda si til Göteborg. Der tok han etter kvart til å interessere seg for landskapsfotografering. Til å byrje med konsentrerte han seg om den svenske vestkysten, før han flytta over grensa til Noreg. I 1883 selde han parten sin i foto-verksemda i Sverige. Frå då av var ...

                                               

Kistrand kyrkje

Kistrand kyrkje er ei langkyrkje frå 1856 på Kistrand i Porsanger kommune i Finnmark fylke. Kyrkja er bygd i tre og har 194 plassar. Ho vart vigsla i 1856 og ombygd i 1928 og mellom 2002 og 2006. Arkitekt for kyrkja var Christian Heinrich Grosch. Kyrkja ligg like nedom Europaveg 6.

                                               

Det norske herrelandslaget i fotball

Det norske herrelandslaget i fotball vert leia av den suksessrike landslagstrenaren Lars Lagerbäck. Åge Hareide trekte seg som landslagstrenar 8. desember 2008, etter å ha leia laget sidan han tok over etter trenarlaget til Nils Johan Semb i 2004. Dei fremste merittane er deltakinga i VM-sluttspela i 1938, 1994 og 1998, i tillegg til Europameisterskapen i 2000 – og Bronselaget frå 1936. Av dei mest kjende enkeltkampane er sigeren over Brasil i 1998-VM og sigrane over England i VM-kvalifiseringskampane i 1981 og 1993.

                                               

Spitsbergen

Spitsbergen er den største øya i øygruppa Svalbard i Nordishavet. Øya har eit areal på 37 673 km², og er med det den største øya i Kongeriket Noreg, meir enn ti gonger så stor som Hinnøya, den største øya langs norskekysten. Omlag 58.5 % av øya er isdekt. Øya vart oppdaga av nederlendaren Willem Barents i 1596, og han gav øya namn. Namnet gav han fordi det var så mange høge, spisse fjell der. Namnet Spitsbergen vart tidlegare nytta om heile øygruppa Svalbard. Ho er om lag 450 km lang og mellom 40 og 225 km brei. Sidan Spitsbergen ligg langt innanfor polarsirkelen har ho midnattssol frå sei ...

                                     

ⓘ Bilete frå Noreg

  • Dette er eit galleriserie med bilete av kyrkjer i Noreg sorterte etter fylke. Kvart fylke har sitt eige galleri i tillegg finn ein norske kyrkjer på
  • Dette er eit galleri med bilete av kyrkjer i Oslo i Noreg fordelt på bydelane i Oslo. Alfaset kapell Foto: C. Hill, 2007 Ellingsrud kyrkje Foto: C. Hill
  • Dette er eit galleri med bilete av kyrkjer i Sør - Trøndelag fylke i Noreg Bileta er sorterte alfabetisk etter kyrkjenamn. Budal kyrkje i Midtre Gauldal
  • fornminne. Område med intensiv jernframstilling kan difor gje oss eit godt bilete av dei økonomiske og sosiale tilhøva i jernalder og mellomalder. Forståinga
  • Petroleumsverksemda i Noreg har sidan 1980 - talet vore den mest inntektsgjevande næringa for den norske staten. Statens inntekter frå denne verksemda kjem
  • moskéar og tilknytte trudomssamfunn i Noreg der ein ønskte å samle inn namn på moskéane, adresse, opningsdato og bilete av bygningane. Shoaib Sultan, som
  • 900 - talet. Tjodolv er rekna for å vere den eldste kjende fyrsteskalden i Noreg I Skaldatal er det opplyst at han var skald hos kong Harald Hårfagre, Håkon
  • Digre, fødd 995 på Gvarv, død 29. juli 1030 på Stiklestad, var konge av Noreg frå 1016 til 1028. Han vart gjort til helgen etter å ha vorte drepen under
  • i naturlandskapet. Gjennom sine år i Noreg laga han 3 500 negativplater. Ein stor del av Lindahl - bilete frå Noreg vart overteke og innlemma i negativarkivet

Users also searched:

...