Back

ⓘ Kristi Samfunn. Den Reorganiserte Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage eller Kristi Samfunn er den nest største kyrkja av Siste Dagars Heilage. Ein oppgje ..
                                               

Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage

Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage er eit religiøst samfunn som vart danna av stordelen av dei som hadde vore tilslutta Joseph Smith, Jr. og dei fyrste av Siste dagars heilage i 1830. Dei er i dag det største av trudomssamfunna med bakgrunn i rørsla. Kyrkja har sitt hovudsete i byen Salt Lake City, hovudstaden i delstaten Utah i USA og ho er det fjerde største kristne kyrkjesamfunnet i det landet. Det er i dag om lag 14 millionar medlemer av Dei siste dagars heilage, og over 60 000 misjonærar fordelt på 162 land og territorium. Til Noreg kom dei første misjonærane i 1851 og den før ...

                                               

Kyrkja

For fjellet med same namn, sjå Kyrkja i Jotunheimen Kyrkja er ei nemning som blir brukt om heile det kristne samfunnet, eller om eit særskild kyrkjesamfunn, som Den norske kyrkja eller Den katolske kyrkja. I typisk protestantisk terminologi er "Kyrkja" ei fellesnemning for alle kristne forsamlingar og kyrkjelydar. Innanfor Den katolske kyrkja vert nemninga "Kyrkja" brukt synonymt med den katolske - det vil seie den allmenne, universelle kyrkja. Tilsvarande avgrensa tyding er vanleg innanfor ortodoks kristendom. Den katolske kyrkja reknar paven som overhovud for Kyrkja, ei makt han i følgje ...

                                               

Fundamentalistiske Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage

Fundamentalistiske Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage er eitt av dei største fundamentalistiske mormonkyrkjesamfunna i USA, og ein av dei største organisasjonane i USA der medlemmene framleis praktiserer polygami. Kyrkja oppstod på byrjinga av det 1900-talet då ho blei grunnlagt av medlemmar som hadde forlate Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage, også kjent som mormonkyrkja. Denne splitten mellom dei to samfunna skjedde i stor grad fordi Jesu Kristi Kyrkje ikkje praktiserte polygami og dei bannlyste alle medlemmane frå kyrkja som framleis ville fortsette denne praksisen. Det ...

                                               

Pave Pius XI

Pius XI, opphavleg Achille Ambrogio Damiano Ratti var pave frå 6. februar 1922 til han døydde. I tida hans som pave slutta Den heilage stolen og Kongeriket Italia Lateranovereinskomsten, som anerkjende Vatikanet som stat. Dette bidrog til ei forsoning mellom den katolske kyrkja og den italienske staten, etter at denne hadde invadert Kyrkjestaten i 1870.

                                               

Ortodoks kristendom

Ortodoks kristendom er det vanlege samleomgrepet for dei tradisjonelle kristne kyrkjene som følgjer austlege tradisjonar – "austkyrkja" – og soleis har vore åtskilde frå "vestkyrkja" – den romersk-katolske kyrkja og dei protestantiske avleggjarane – i kring tusen år. Dei ortodokse kyrkjene reknar seg òg som katolske, med tydinga universelle. Det er vanleg å dela ortodoks kristendom i to grupper: a) Den austlege ortodokse kyrkja, der me til dømes finn den russiske og greske, og b) orientalske ortodokse kyrkjer, der somme er i kommunion med den romersk-katolske, og som mellom anna omfattar d ...

                                               

Mexico

Dei sameinte meksikanske statane eller berre Mexico er eit land som ligg i Nord- og Mellom-Amerika med grenser til USA i nord og Guatemala og Belize i søraust. I sør og vest har landet kystline mot Stillehavet, og i aust mot Mexicobukta og Det karibiske havet. Det er det nordlegaste landet i Latin-Amerika og det folkerikaste spanskspråklege landet i verda. Landet er ein føderal republikk og har over hundre millionar innbyggjarar. Rundt 20 millionar av dei bur i og rundt hovudstaden Mexico by. Det høgaste fjellet i landet er vulkanen Pico de Orizaba. I rundt tre tusen år var Mexico heimen t ...

                                     

ⓘ Kristi Samfunn

Den Reorganiserte Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage eller Kristi Samfunn er den nest største kyrkja av Siste Dagars Heilage. Ein oppgjev at ho har omkring 250 000 medlemmer i omkring 40 land. Hovudkvarteret ligg i Independence i Missouri.

                                     

1. Bakgrunn

Etter Joseph Smith sin død var det usemje om kven som skulle overta leiinga. Fleirtalet av mormonarane følgde Brigham Young, som leidde dei til det som no er Utah. Men nokre vart verande att i Illinois, inkludert nokre av dei nære slektningane til Smith.

I 1850-åra stod det fram ei gruppe som meinte at sonen Joseph Smith, med same namn som han, var den rette til å overta etter faren. Han var berre 11 år da faren vart myrda. Da han voks opp, vart han leiaren for den gruppa som danna den reorganiserte kyrkja i april 1860. Mora hans støtta danninga av kyrkja, men det er usikkert om ho verkeleg var rekna som eit formelt medlem.

Smith døydde i 1914. Året etter vart sonen hans, Frederick Madison Smith, godteken som den neste leiaren. Han vart etterfølgd av broren, Israel A. Smith, som igjen vart etterfølgd av ein tredje bror, W. Wallace Smith. Han vart etterfølgd av sonen sin, Wallace B. Smith. Etter han kom den første som ikkje høyrde til familien, W. Grant McMurray.

I 2001 skifta kyrkja formelt namn til Kristi Samfunn Community of Christ.

                                     

2. Kjenneteikn

Dei som danna kyrkja, godtok ikkje polygami. Dei nekta for at Joseph Smith forkynte og praktiserte polygami. Dei forkasta mange av dei læresetningane som Utah-kyrkja representerte og hevda at det ikkje var i tråd med den opphavlege læra. Dei eig også tempelet i Kirtland i Ohio. Det vart gjeve til dei i 1880, etter ei rettssak.

Kyrkja har eit syn på Gud som liknar meir på det som er vanleg for kristne. Kyrkja forkastar dåp til fordel for avdøde, i tillegg til mange av dei andre seremoniane som Utah-kyrkja praktiserer.

Kyrkja har i den seinare tida byrja å følgje ein meir liberal teologi. Kyrkja har for eksempel godteke kvinnelege prestar sidan 1984. Dette har ført til at nokre har brote ut av kyrkja og danna The Restoration Church of the Latter Day Saints og The Remnant Church of the Latter Day Saints.

                                     
 • Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage er eit religiøst samfunn som vart danna av stordelen av dei som hadde vore tilslutta Joseph Smith, Jr. og dei
 • Salt Lake City i Utah. Etter kvart har rørsla splitta seg i ulike samfunn men Jesu Kristi kyrkje av siste dagars heilage er framleis det største av kyrkjesamfunna
 • Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage, også kjent som mormonkyrkja. Denne splitten mellom dei to samfunna skjedde i stor grad fordi Jesu Kristi Kyrkje
 • ευχαριστω, gjeva takkseiing er ei kristen liturgisk handling basert på Jesu Kristi siste måltid med disiplane føre krossfestinga. Nattverden blir òg kalla
 • urnordisk tid. Runer var nytta i dei germanske områda frå tida like etter Kristi fødsel fram til 1800 - talet, dei siste hundreåra rett nok berre i særskilde
 • kristen tru eintydig, sidan ulike kristne samfunn kan ha ulikt læregrunnlag. Felles for fleire kristne samfunn er Trua på ein evig Gud 1. Mos 1.1 Etter
 • som er vigd til Heilage Nikolai i Tromsø bymisjon sine lokaler i Tromsø. Kristi åpenbaringsmenighet i Bergen har sitt eget kyrkjebygg som ligg i Grimstadvegen
 • interesse. Under mottoet Kristi fred i Kristi rike arbeidde Pius målretta for å markere pavekyrkja sine verdiar i samfunnet Gjennom den sentralstyrte
 • vernar om den opphavlege, apostoliske overleveringa m.a.o. tradisjonen frå Kristi tid fram til no. Det vil ikkje seia at kyrkja ikkje har utvikla seg, men
 • ofte omtala som rabbi Jesus engasjerte seg i diskusjonar med jødar i samfunnet rundt seg om korleis ein best kunne følgja Gud, han søkte å lækja sjuke
 • og storgleddest kring han. Etter kvart skjøna Frans at han måtte forstå Kristi ord i San Damiano i ei overført tyding, at kallet hans måtte vere meir enn

Users also searched:

...