Back

ⓘ Misjon kan tyde fleire ting. Særleg er det bruka om verksemd for å spreie ein religion, som kristendommen. Opphavleg gjaldt dette spreiing til andre folkeslag, ..
                                               

Diplomat

Diplomat viser til nokon som tenestegjer i utanrikstenesta, ein person som representerer ein stat i høve til ein annan stat, særleg politisk. Diplomatar i andre land enn heimlandet har ei særskild stilling kjend som diplomatisk immunitet.

                                               

Aldin Grout

Aldin Grout var ein amerikansk misjonær som truleg er mest kjend for si misjonsverksemd i Zululand. Grout var fødd i Pelham i Massachusetts i USA. Han gifta seg med Hannah Davis i november 1834 og reiste til Kappkolonien for American Board for Foreign Missions ein månad seinare. I Zululand fekk han bygd sin første misjonsstasjon kalla Ginani i 1836. Denne stasjonen vart øydelagd i striden mellom zuluarar og boarar, og han fekk bygd ein ny stasjon kalla Inkanyezi i 1841. Den siste stasjonen vart så populær at kongen såg han som eit trugsmål mot kongemakta han vart til ein stat i staten, Gro ...

                                               

Delstaten São Paulo

São Paulo er ein delstat i den søraustlege delen av Brasil og har ei befolkning på om lag 38 millionar. Hovudstaden heiter òg São Paulo. Delstaten er eit økonomisk og industrielt kraftsenter i Brasil og i Sør-Amerika.

                                               

Misjonsbodet

Misjonsbodet er det oftast brukte namnet på Jesus frå Nasaret sin siste tale til læresveinane sine. Talen vert gjerne rekna som programerklæringa for all kristen misjon. Misjonsbodet finst i noko ulike versjonar i Det Nye Testamentet. Talen består delvis av eit oppdrag til læresveinane og delvis av lovnader knytt til gjennomføringa av oppdraget.

                                               

Bab

I sjiaislam var ein bab, ein av fire menneske som frå 874 til 941 var meklarar mellom folket og den siste imamen. Det arabiske fleirtalet av bab er abwāb, og er ofte brukt for å snakka om dei i hop. På 800-talet levde imamane under Abbasid-kalifane, som sette seg sterkt imot sjiamuslimane. For å vera trygge slutta dei 10. og 11. imamane å treffa tilhengjarane sine. I staden brukte dei ein talsmann som heitte Uthman al-Amri. Den 11. imamen, Hassan al-Askari, døydde i 874. Barnet til Hassan, Abul-Qasim Muḥammad eller Muhammad al-Mahdi som då var fire år gammal, forsvann då far hans døydde. S ...

                                               

Wahhabisme

Wahhabisme er ei svært streng fundamentalistisk retning innan sunniislam, grunnlagd av Muhammad ibn Abd al Wahhab på Den arabiske halvøya på 1700-talet. Tilhengarane strevar etter å følgje Koranen og sunna slik profeten Muhammed og dei første generasjonane av muslimar etter han gjorde. Dei brukar for å oppnå dette dei forklaringane som al Wahhab skreiv om Koranen i boka Kitab al-Tawhid "Boka om monoteismen", som inneheld ei svært detaljert tolking av koss religionen skal praktiserast. Boka fordømmer blant anna musikk, spel og annan moro, og kjem med reglar for klede og åtferd. Læra er ster ...

                                     

ⓘ Misjon

Misjon kan tyde fleire ting. Særleg er det bruka om verksemd for å spreie ein religion, som kristendommen. Opphavleg gjaldt dette spreiing til andre folkeslag, men blir òg nytta om kristeleg og sosialt arbeid blant nordmenn, indremisjonen.

Ulike religionar legg større eller mindre vekt på misjon. Særleg innan kristendommen, islam og bahai er spelar misjon ei viktig rolle.

I Noreg er det mange aktive organisasjonar som driv misjonsarbeid både i innland indremisjon og i utlandet ytremisjon.

Misjon blir òg nytta som synonym til livsoppgåve eller kall, det kan òg nyttast om ein delegasjon, særleg i internasjonalt samkvem.

                                     
  • Norsk misjon og afrikanske samfunn, Sør - Afrika 1850 1900 er ei norsk bok som kom ut på Tapir forlag i 1984. Ho utjger første del av den norske versjonen
  • misjon Gabriel Kielland 1796 - 1854 prest viktig innan misjon Trygve Haugeland 1914 - 1998 stortingsmann og miljøvernminister. Aktiv innan misjon
  • misjonsdepartement oppretta 1714 med tanke på misjon i India, men som alt frå starten òg fekk i oppgåve å drive misjon blant samane i Nord - Noreg. Sidan fekk misjonskollegiet
  • Ordet misjonering kan også brukast meir generelt om agitering for ein viss ideologi, lissyn, livsstil og liknande. misjon misjonere i Nynorskordboka.
  • definert som dei medarbeidarane ved ein ambassade eller ein diplomatisk misjon som har diplomatisk rang, det vil seie er utstyrt med diplomatpass. Diplomatar
  • kristelege ungdomshus i landet. Halvparten eigast og drivast av lutherske misjons - og ungdomsorganisasjonar innanfor Den norske kyrkja, resten av lokale
  • i motsetnad til det å vera jøde, arva på farssida. Det jødiske synet på misjon og konvertering har variert mykje gjennom historia og varierer òg mykje
  • Springfield. sahistory.org.za - biografi Simensen, Jarle red. 1984 Norsk misjon og afrikanske samfunn, Sør - Afrika 1850 - 1900. Trondheim: Tapir. ISBN 82 - 519 - 0643 - 1
  • Vicente. I 1554 vart det etablert ein jesuitt - misjon som skulle kristne tupi - indianarane i området. Denne misjonen vart seinare til det som i dag er São Paulo

Users also searched:

...