Back

ⓘ Byar i Noreg er ei liste over 104 byar i Noreg. Desse er blitt til i ein urbaniseringsprosess som tok til for meir enn tusen år sidan. 64 av desse er anten blit ..
                                               

Storby

Storby eller metropol er omgrep for byområde med innbyggjartal over ei viss mengd, visse institusjonar eller ein særskild status. Definisjonen varierer mellom land, og langt frå alle skil mellom "by" og "storby". Det er ikkje berre folketalet som er viktig for kva ein reknar som storby, men også oppfatningar av slike byar som nasjonale eller internasjonale sentrum, og ein viss arkitektur, infrastruktur og levesett. I kulturen er storbyar blitt knytte til kjensler av framandgjering, men også moglegheiter og multikulturalisme.

                                               

Sommar-OL 2008

Sommar-OL 2008, dei 29. olympiske sommarleikane, vart halde i Beijing i Kina frå 8. august til 24. august 2008. Nokre øvingar vart halde på arenaar i omkringliggande byar og Hong Kong. Beijing vart vald til vertsby 31. juli 2001 i konkurranse med Istanbul, Osaka, Paris og Toronto. OL i Beijing var tidenes dyraste og vart rekna til å skulle koste 210 milliardar kroner. Den norske troppen til Beijing var på 85 deltakarar. Dei hausta 9 medaljar; 3 gull, 5 sølv og eitt bronse. For meir om dette, sjå Noreg under sommar-OL 2008.

                                               

Tunnel

Ein tunnel er ein utsprengd, utbora eller utgrava undergrunnspassasje gjennom jord eller fjell for jarnbane, veg, vatn osb. Tunnelar vert til dømes bygde i kuperte og vanskeleg tilgjengelege område for få fram jarnbane eller vegar, vatn til kraftstasjonar, få unna avløpsvatn frå byar og mykje meir. Kva som ligg i omgrepet tunnel er ikkje heilt klart, og varierer frå definisjon til definisjon. Dersom det vert grave ned frå jordoverflata for å bygge passasjen til ei vassførande grøft eller for å lukke ein bekk eller ei elv, vert det helst tala om ein kulvert.

                                               

Duefamilien

Duer er ein fuglefamile med 320 artar som høyrer til duefuglane. Dei er særmerkte ved at dei kurrer og gjev ungane sine "duemelk" frå kroen. Fuglane har kompakte kroppar med kort hals og korte, slanke nebb. Den best kjende duetypen i Noreg og mange andre stader er klippedue eller bydue Columba livia som held til i byar. I Noreg finst òg skogdue Columba oenas, ringdue Columba palumbus, turteldue Streptopellia turtur og tyrkardue Streptopelia decaocto.

                                               

Juletre frå Noreg til andre land

Juletre frå Noreg til andre land er ein tradisjon der ulike stader i Noreg sender juletre i gåve til stader i utlandet. Fleire norske kommunar, Hordaland fylke og private grupper har årleg sendt eit grantre som gåve til byar og kommunar i andre land. Dette blir gjort som ein gest til venskapsbyar, i takksemd og for å skapa merksemd om Noreg i utlandet. Det best kjende av juletrea som blir sendt frå Noreg er treet som Oslo gjev til London og som blir sett opp på Trafalgar Square. Skikken tok til etter andre verdskrigen. Først ute var Larvik, som første gong sende juletre til Frederikshavn i ...

                                               

Bydel

Ein bydel er ein del av ein by. Ein kan skilje mellem administrative bydelar og funksjonelle bydelar. Dei fleste storbyer har fleire funsjonelle bydelar og ein grad av lokal administrasjon for nokre av bydelane.

                                               

EM i fotball 2000

Europameisterskapen i fotball 2000 var den ellevte europameisterskapen i fotball for menn. Meisterskapen vart for fyrste gong avvikla i to vertsland; Belgia og Nederland. Begge fekk friplass til sluttspelet, som tok til 10. juni i Brussel og vart avslutta i Rotterdam den 2. juli 2000. Frankrike vart europmeister etter finalesiger 2-1 over Italia. Dei 31 kampane vart spelt på åtte arenaer i like mange byar; Charleroi, Liège, Brussel, Brugge, Eindhoven, Arnhem, Rotterdam og Amsterdam. 49 land deltok i kvalifiseringa til meisterskapen. For fyrste og, til 2015, einaste gong, var Noreg med i eu ...

                                               

Simpsons

Simpsons er ein amerikansk animert komedie laga av Matt Groening. Serien blei først send i 1987 som ein del av Tracey Ullman Show, men blei ein eigen serie i 1989. 27. juli 2007 blei figurane sett i ein heilaftans film kalla The Simpsons Movie. Simpsons har vorte svært populær, og er den lengst sende animerte TV-serien i verdshistoria. Serien handlar om familien Simpson som bur i den amerikanske byen Springfield. Serien spøker stadig med at den ikkje avslører kvar i USA byen ligg, sjølv om det ofte blir hinta om det. Springfield i Vermont, vann konkurransen med tretten andre byar med namne ...

                                               

Årjängs kommun

Årjängs kommun er ein kommune i Värmlands län i Sverige. Administrasjonssenteret er Årjäng. Kommunen ligg ved grensa til Noreg og Västra Götalands län, med nærleik til større byar som Oslo, Karlstad og Göteborg. Størstedelen av kommunen ligg i landskapet Värmland, men ein liten del i søraust ligg på Dalboredden i nordlegaste Dalsland.

Byar i Noreg
                                     

ⓘ Byar i Noreg

Byar i Noreg er ei liste over 104 byar i Noreg. Desse er blitt til i ein urbaniseringsprosess som tok til for meir enn tusen år sidan. 64 av desse er anten blitt til i mellomalderen eller dei er tildelte bystatus av konge eller statsmakt. Dei 40 yngste blir kalla byar etter vedtak i eigen kommune. Dette har skjedd etter endring av Lov om kommuner og fylkeskommuner i 1996.

For å kalla seg by i dagens Noreg må ein kommune ha bystatus frå før 1996 eller ha minst 5 000 innbyggjarar i kommunen og ein bymessig tettstad med handels- og servicefunksjonar og konsentrert busetnad. Frå 1996 kan kommunestyret sjølv vedta at kommunen kan kalla seg by. Dette føreset at kriteria i regelverket er innfridde, men gjev ingen rettar ut over det å kalla seg by.

                                     
  • i Noreg I England og enkelte land med engelske tradisjonar klassifiserer ein byar som anten city eller town. Det var opphavleg plassen til byane i kyrkjeleg
  • Venskapsbyar i Noreg gjev oversyn over norske byar kommunar og fylke som er venskapsby med andre byar kommunar og fylke frå ulike stader i verda. Uleåborg
  • i Noreg kryssar fjordar, elvar, sund og byar Her er eit oversyn over dei lengste bruene og nedanfor ei lengre, alfabetisk liste over bruer i Noreg
  • tyske styrkane i Noreg kapitulerte 8. mai 1945. Under den nazi - tyske okkupasjonen var demokratiet i Noreg avskaffa. Den lovlege regjeringa i landet, leidd
  • 18, 1  av landarealet i Noreg med 1 318 398 innbyggjarar 2013, om lag 26  av folketalet i Noreg På Vestlandet er det 22 byar og 121 kommunar fordelt
  • utleige i byar I Noreg er det to løysingar som blir bruka mot kundene. Den eine er automatisk utleige som krever eit abonnement betalt i forvegen. Byar som
  • haldne i fire byar i Noreg Bergen: 25. til 27. april Stavanger: 1. til 3. mai Trondheim: 13. til 15. mai Oslo: 20. til 24. mai Dommarar og mentorer i den
  • Statistisk Sentralbyrå. Dei to fyrste tala viser kva fylke kommunen ligg i Bykommunar og byar før 1965 fekk kommunenummer med tredje siffer lik null. Kommunenøkkelen
  • Kaupang er eit norrønt ord for handelsstad. Ordet har i eldre tider vorte nytta om stader eller byar der det går føre seg verksemd knytt til handel, og har
  • omkring. I moderne tid finst også landsbyar som har vokse til små byar og der ein driv lite eller inkje jordbruk. Buforma er vanleg fleire stader i verda
                                               

Historiske hovudstader

Dette er ei liste over historiske hovudstader, byar som ein gong var hovudstad i eit land, men som ikkje lenger har denne statusen anten fordi landet ikkje eksisterer lenger, fordi hovudstaden vart flytta, eller fordi hovudstaden fekk nytt namn.

Klippedue
                                               

Klippedue

Klippedua er ein fugl i duefamilien. Den velkjende bydua, som lever i byar over delar av landet, er etterkommarar av tamme klippeduer som igjen har forvilla seg. På grunn av dei forvilla tamduene er den opphavlege ville klippedua i fare for å bli genetisk utvatna, fordi dei to variantane parar seg med kvarandre og dannar hybridar. I Noreg reknar ein med at den ville klippedua er utrydda. Av den grunn er arten lista på norsk raudliste 2006.

Users also searched:

...