Back

ⓘ Den Kongelege Norske St. Olavs Ordenen er ein fortenesteorden innstifta av kong Oscar I den 21. august 1847 og kalla opp etter Olav den heilage. Han blir tildel ..
                                               

Hosebandordenen

Hosebandordenen engelsk The Most Noble Order of the Garter er ein engelsk riddarorden oppretta av kong Edvard III av England i 1348. Bortsedd frå den britiske monarken tel ordenen berre 25 medlemmar, såkalte Knights Companions. Ordenen rangerer som nummer tre av alle britiske utmerkingar, etter Victoriakorset og Georgskorset, og reknast som "krona" i det britiske systemet av æresbevisningar. Hosebåndsordenen er i dag Europas eldste nasjonale orden som har vore i bruk uavbrutt sidan mellomalderen. Ordenen" høyrer spesifikt til England. Tistelordenen høyrer til Skottland og St. Patricksorden ...

                                               

Kirsti Koch Christensen

Kirsti Koch Christensen er ein norsk lingvist som var rektor ved Universitetet i Bergen frå 1999 til 2005. Koch Christensen vart i 1978 mag.art. i allmenn språkvitskap ved Universitetet i Oslo. Ho har hatt forskingsopphald ved University of Hawaii, Massachusetts Institute of Technology og Stanford University, i tillegg til studieopphald blant anna i Kobe i Japan. I 1991 vart Koch Christensen professor i lingvistikk ved Universitetet i Bergen med særleg ansvar for japansk. Ho hadde då tidlegare vore førsteamanuensis i lingvistikk ved Universitetet i Bergen 1988–1990 og ved Universitetet i O ...

                                               

Karl Marx

Karl Marx var ein tysk forfattar, intellektuell samfunnsgranskar, filosof og politisk økonom. Han blir rekna som den mest framståande tenkjaren i arbeidarrørsla og var saman med Friedrich Engels opphavsmannen til den økonomiske og revolusjonære teorien som blir kalla marxisme. Sjølv om Marx var oppteken av ei rekkje spørsmål, er han mest kjend for analysen og kritikken av den kapitalistiske økonomien og handsaminga av klassekampen. Marxismen ligg til grunn for mykje av den sosialistiske og kommunistiske tankegangen. Marx var ein skarp kritikar av den kapitalistiske samfunnsordninga på 1800 ...

Den Kongelege Norske St. Olavs Ordenen
                                     

ⓘ Den Kongelege Norske St. Olavs Ordenen

Den Kongelege Norske St. Olavs Ordenen er ein fortenesteorden innstifta av kong Oscar I den 21. august 1847 og kalla opp etter Olav den heilage. Han blir tildelt som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten". Med unnatak av kongelege og statsoverhovud blir ordenen berre gjeven til nordmenn.

St. Olavs Orden er inndelt i fem grader:

 • Riddar av 1. klasse
 • Kommandør med stjerne
 • Storkross
 • Riddar
 • Kommandør

Kongen av Noreg er stormeister av ordenen. Dekorasjonane som høyrer til ordenen er kongen sin eigedom, og må leverast tilbake til han når mottakaren døyr.

                                     

1. Skildring

Ordensteiknet er ein maltesarkross i kvitemaljert gull, som i midten framme og bak har ein høgraud glob med ein blå og dobbel kvit ring rundt. På framsida er globen utstyrt med løva frå riksvåpenet i gull, på baksida har han valspråket til kong Oscar I, "Ret og Sanhed". Mellom dei fire krossarmane er det ein krona O i gull skriven med gotisk skrift. Som kommandør- og riddarkross har ordensteiknet ei gyllen kongekrone over krossen.

Til ordenen høyrer det også eit kjede som kongen kan gje innehavarar av Storkorset.

                                     
 • september 1957 var konge av Noreg frå 1905 til 1957. Etter unionsoppløysinga i 1905 vart det fleirtal i folkerøysting for å tilby den norske trona til han
 • riksrevisor. Den 2. november 2005 tildelte Kong Harald Jørgen Kosmo storkrossen av St Olavs Orden for embetsforteneste som stortingspresident. Kosmo er den fyrste
 • gjerning. Han vart riddar av St. Olavs orden i 1847, kommandør i 1857, og i 1863 vart Lange tildelt storkorset av St Olavs orden for statsborgerlig og Embedsfortjeneste
 • 1905 valde å la Den Norske Løve kvila og brukte berre St Olavs Orden som heidersteikn. Den Norske Løve er også namnet på ein populær marsjmelodi av komponisten
 • Dansk - norsk samarbeid i åra 1978 2000. I 2012 vart ho riddar av 1. klasse av Den Kongelege Norske St Olavs Ordenen for sin innsats for norsk kulturliv.
 • ordensrådet for Den Kongelege Norske St Olavs Orden Ordensrådet gir sine råd til Kongen og har dermed hovudansvaret for tildelingar av ordenen Sjølv er Nina
 • Ousdal Kong Harald V utnemnde den 8. juni 2006 Helge Jordal til riddar av Den Kongelege Norske St Olavs Orden Han fekk utmerknaden for den lange og
 • oppretta av kong Edvard III av England i 1348. Bortsedd frå den britiske monarken tel ordenen berre 25 medlemmar, såkalte Knights Companions. Ordenen rangerer
 • tildelt ei rad norske og utanlandske ordenar for målarkunsten sin. Han vart i 1892 utnemnd til riddar av 1. klasse av St Olavs Orden i 1905 forfremja
 • fosterdotter, Anh Dao Traxel. Mellom ordenane til Chirac er storkors av St Olavs Orden og Den Kongelege Norske Fortenstordenen. Barry James 15. juli

Users also searched:

...