Back

ⓘ Norsk svarteliste 2007 er ei oversikt med økologiske risikovurderinger over eit utval framande artar som er spreidde i naturen i Noreg. Svartelista er utgjeven ..
                                               

Hummarfamilien

Hummarfamilien er ein familie med 48 kjende artar marine krepsdyr, mellom dei hummar og sjøkreps. Fleire av artane er viktige på skalldyrmarknaden; ein reknar med at hummerindustrien har ein årleg omsetning på Hummarfamilien er ein familie med 48 kjende artar marine krepsdyr, mellom dei hummar og sjøkreps. Fleire av artane er viktige på skalldyrmarknaden; ein reknar med at hummerindustrien har ein årleg omsetning på $1.8 milliardar.8 milliardar.

                                               

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks er ein to-årig urt i skjermplantefamilien. Den kan verta opptil fire meter høg, og er svært hardfør. Spreiingsevna gjer at den ofte hemmar eller utkonkurrerar annan plantevekst. Den breier seg ofte langs vegkantar, bekkekantar og eng og er ganske vanleg på Austlandet og nordover mot Trøndelag. Safta frå planta er giftig, og gjev ved eksponering under sollys hudreaksjonar på utsette område fytofototoksisk reaksjon. Dette gjev seg vanlegvis utslag i rauda, kløde, svie, eksem og i vondaste fall store blemmer tredjegrads forbrenning då giftstoffa gjer huda ømfintleg for UV-st ...

                                               

Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis er ein amerikansk rock and roll- og countryartist, låtskrivar og pianist. Han var ein tidleg pioner innan rock and roll og vart innlemma i Rock and Roll Hall of Fame i 1986. I 2004 sette musikkmagasinet Rolling Stone han på 24. plass på lista deira over dei 100 største artistane gjennom tidene.

Norsk svarteliste 2007
                                     

ⓘ Norsk svarteliste 2007

Norsk svarteliste 2007 er ei oversikt med økologiske risikovurderinger over eit utval framande artar som er spreidde i naturen i Noreg. Svartelista er utgjeven av Artsdatabanken; dei konkrete risikovurderingane er gjort av ei ekspertgruppe med 18 medlemmer frå 6 forskingsinstitusjonar. Norsk svarteliste 2007 er sett opp som eit motstykke til Norsk Raudliste 2006.

Lista vart ajourført med Norsk svarteliste 2012. Frå 2018 er lista avløyst av Fremmedartslista.

Artsdatabanken har registrert totalt 2483 framande artar av plantar og dyr i norsk natur. Av desse er 217 er risikovurderte i 2007, og inndelte i tre kategoriar:

 • Ukjend risiko - 83 artar der kunnskapen i ekspertgruppa ikkje er tilstrekkeleg til å vurdere dei negative effektane for det naturlege lokale biologiske mangfaldet.
 • Låg risiko - 41 artar som neppe er noko trugsmål mot det naturlege lokale biologiske mangfaldet.
 • Høg risiko - 93 artar som trugar det naturlege lokale biologiske mangfaldet.

Framande artar på Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen er ikkje vurderte.

                                     

1. Resultat

Blant dei 93 artane som ekspertgruppa meiner trugar det naturlege lokale biologiske mangfaldet, finst bakteriar, makroalgar, mikroalgar, pseudosopp, sopp, mosar, karplantar, ribbemaneter, flatormar, rundormar, krepsdyr, edderkoppdyr, insekt, sniglar, muslingar, sekkdyr, fisk og pattedyr.

Blant karplantane med høg risiko er tromsøpalme, platanlønn og hagelupin, blant flatormane Gyrodactylus salaris, blant krepsdyra kongekrabbe, amerikansk hummar og pungreka Mysis relicta. Fem pattedyrartar er oppførte som høgrisikoartar, nemleg piggsvin ein spreidd norsk art, kanin, austmarkmus, mink og vaskebjørn.

                                     

2. Litteratur

 • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken, Å. red. 2007. Norsk svarteliste 2007 – Økologiske risikovurderinger av fremmede arter. 2007 Norwegian Black List – Ecological Risk Analysis of Alien Species. Artsdatabanken, Norway. ISBN 978-82-92838-02-0
                                     
 • PH 198 artar låg LO 399 artar ingen kjend risiko NK 366 artar Frå 2018 blei svartelista avløyst av Fremmedartslista. Norsk svarteliste 2007
 • og arten har derfrå òg spreidd seg til Noreg. Han er ført opp på Norsk svarteliste 2007 som ein framand art som utgjer ein ukjend risiko mot det stadeigne
 • vert rekna som særs skadeleg på økosystema, og er svartelista av Artsdatabanken sin Norsk svarteliste 2007 Kongekrabben er den største etandes krabben i
 • Salvesen, I. og Viken, Å. red 2007 Norsk svarteliste 2007 økologiske risikovurderinger av fremmede arter. 2007 Norwegian Black List Ecological
 • andre stadar som sportsfisk, m.a. i Trøndelag og på Austlandet. Norsk svarteliste 2007 vurderer ho som ein høgrisikoart fordi ho kan gjera så store innhogg
 • Noreg fører Artsdatabanken opp framande artar i Fremmedartlista. I Norsk svarteliste 2007 hadde han risikovurdert 217 av 2483 registrerte framande artar.
 • registrert seksten gongar i Noreg, og vert rekna som farleg ifølgje Norsk svarteliste 2007 Amerikahummar høyrer til tifotkrepsane og har såleis fem par gangbein
 • Metanephrops Eunephrops Thymopides Faktaark om amerikansk hummer, frå norsk svarteliste 2007 Database over marine hummerar Denne biologiartikkelen er ei spire
 • invasiv art og er ført opp på norsk svarteliste både for 2007 og 2012. Svarteliste 2012 Johannes Lid: Norsk - svensk - finsk flora. Det Norske Samlaget, 1985.
 • omsyn til naturmiljøet ved arealplanlegging. Frå 2007 har Artsdatabanken òg gjeve ut ei svarteliste over framande arter i norsk natur. Om Artsdatabanken

Users also searched:

...