Back

ⓘ UNESCO vart stifta 16. november 1945 og konstitusjonen hans vart sett i kraft 4. november 1946 etter ratifisering av følgjande 20 land: Brasil, Canada, Kina, Ts ..
                                               

Graz

Graz er den nest største byen i Austerrike og hovudstad i delstaten Steiermark. Han har om lag 250 099 innbyggjarar. Det gamle bysenteret er sett opp å UNESCO-lista over verdsarv. Graz har ei lang historie som universitetsby og har i dag heile seks universitet med til saman 40 000 studentar. Nikola Tesla er mellom dei som har studert i byen. Det gamle bysenteret i Graz er eitt av dei best bevarte i Europa, og er derfor teke med på UNESCO-lista over verdas kulturarv. Graz var europeisk kulturby i 2003. Namnet Graz kjem frå det slovenske ordet for borg, grad - Gradec tyder lita borg.

                                               

Verdsarven i Danmark

Verdsarven i Danmark omfattar sju oppføringar på UNESCO si verdsarvsliste. I tillegg kjem ei oppføring på Grønland. Oppføringane i Danmark er kulturarv og naturarv og den grønlandske naturarv. I tillegg har landet fem framlegg på den tentative lista og to av dei gjelder Grønland. Danmark underteikna UNESCO-konvensjonen 25. juli 1979. Det er Kulturstyrelsen som har hovudansvar for verdsarvkonvensjonen. Den første danske verdsarvstaden var Jellingmonumenta som vart teke med på lista i 1994.

                                               

Kulturlandskapet på Södra Öland

Kulturlandskapet på Södra Öland er eit område som omfattar 56 000 hektar sør på øya Öland i Sverige. I området har det vore verksemd knytt til landbruk heilt sidan steinalderen. Kulturlandskapet har spor av mykje menneskeleg aktivitet i form av byar, jordbruk og gjeting av buskap. Kulturlandskapet er av UNESCO teke med på lista over verdsarv. Aust for området ligg Stora alvaret, som også kom med på UNESCO si verdsarvliste i 2000. Området fell for ein stor del saman med kommunen Mörbylånga kommun. Sokna i nord Torslunda, Glömminge, Algutsrum, Norra Möckleby og Gårdby er ikkje med i området.

                                               

Blekinge

Blekinge er eit landskap i Sverige. Geografisk er det identisk med lenet Blekinge län, i det søraustlege Sverige. Blekinge har om lag 150 000 innbyggjarar og er tett folkesett. Landskapet blir ofte kalla "Sveriges hage", og har vene skogsområde, landsbyar og ein mykje vitja skjergard. Blekinge var dansk fram til freden i Roskilde i 1658. Det pågjekk blodige krigar her mellom dei to landa om herredømmet over Blekinge. Länshovudstaden Karlskrona vart bygd opp som ein marineby nærast mogleg Danmark og kontinentet, for å hevde den nyvunne makta til Sverige etter freden i Roskilde. Marinehamna ...

                                               

Kronborg slott

Sjå òg bydelen Kronborg i Malmö Kronborg er eit slott som ligg attmed Øresund, kring 1 km nordaust for sentrum i byen Helsingør på Sjælland i Danmark. Det vart i 2000 teke med på UNESCO si liste over verdsarv. Grunngjevinga var at slottet vart sett på som eit eineståande døme på eit renessanseslott som har hatt mykje å seie for Nord-Europa opp gjennom historia. Fredrik II av Danmark-Noreg lét byggja om mellomalderborga Krogen i 1574 og 1585 til Kronborgs slott, som òg er ein borg. Bygget ligg ytst på Sjælland, der Øresund er som smalast, og var ein maktfaktor si tid med omsyn til få krevja ...

                                               

Stevns Klint

Stevns Klint er ei 12 kilometer lang og inntil 41 meter høg kalkklippe som avgrensar halvøya Stevns på Aust-Sjælland i Danmark mot havet i aust. Etter dansk ordbruk er ei slik kalkklippe ein type klint, slik det framgår av namnet. Stevns Klint vart i 2014 teke inn på UNESCO si verdsarvsliste over naturarv. Stevns Klint er lagdelt. Øvst er det eit lag av bryozokalk, som på dansk òg vert kalla limsten, og som frå mellomalderen av vart nytta til byggjestein. Det var steinbrot her til fram i 1940-åra, og klinten er tydelige merka av steinuttaket. Under dette bryozokalklaget, om lag midt på kli ...

                                               

Dei gylne fjella i Altaj

Dei gylne fjella i Altaj er namnet på ein verdsarvstad på lista til UNESCO. Han ligg i Altajfjella i Russland og består av "Naturreservatet Altaj og Katun", Teletskojesjøen, fjellet Belukha og Ukokplatået. UNESCO skildrar regionen som ein stad med alle vegetasjonssonene ein finn i Sibir, frå steppe til skogssteppe, blandingsskog, subalpin vegetasjon og alpin vegetasjon. UNESCO la òg vekt på at Altaj var ein viktig stad for å bevare fleire globalt utryddingstrua pattedyr som snøleopard og sauearten Altaj-Argali. Staden dekkjer eit område på 16 175 km².

                                               

Lahore festning

Lahore festning, Kongefestningen, engelsk Lahore Fort) er ein festning i Lahore i Panjab i Pakistan som saman med Shalimar-hagen er rekna som verdsarv av UNESCO. Mesteparten av den noverande festningen blei bygd på 1600-talet, då Mogulriket var på høgda si. Festningen ligg nord i gamlebyen innanfor bymuren i Lahore, og omfattar eit område på over 20 hektar. Han omfattar i dag 21 bygningar. Bygginga av den moderne festningen byrja i 1566 under Akbar den store, som gav festnigen ein synkretisk arkitektur som blanda både muslimske og hindumotiv. Under Shah Jahan blei det brukt luksuriøs marmo ...

                                               

Brugge

Brugge er hovudstaden i den belgiske provinsen Vest-Flandern, og har ca. 117 000 innbyggere. Byen er katolsk bispesete, og dessutan sete for EU sitt Europa-college. Det bur mange EU-funksjonærar her. Byen er ein av dei viktigaste landemerka i Europa, sidan byen nesten ikkje har endra seg sidan mellomalderen. Den mellomalderske gamlebyen har derfor sidan 2000 stått på UNESCO si verdsarvliste, og i 2002 var Brugge europeisk kulturhovudstad. Det lokale fotballaget heiter Club Brugge og spelar i den belgiske 1. divisjon.

                                               

Jan Henry Keskitalo

Jan Henry Keskitalo er ein norsk samisk pedagog og politikar frå Kautokeino. Han vart uteksaminert som lærar frå Tromsø lærerskole i 1968, tok spesialpedagogikk ved Statens spesiallærerskole 1971-73 og embedseksamen i spesialpedagogikk ved same skole i 1984. I perioden 1968-74 arbeidde som lærar og seinare spesialpedagog ved grunnskolen i Kautokeino. Deretter arbeidde han ved lærarutdanninga i Alta til han vart konsulent ved Samisk utdanningsråd 1977-1985. Deretter var han undervisningsleiar for samiske studium ved Alta lærarhøgskole fram til Samisk høgskole vart oppretta i 1989. Der var h ...

UNESCO
                                     

ⓘ UNESCO

UNESCO vart stifta 16. november 1945 og konstitusjonen hans vart sett i kraft 4. november 1946 etter ratifisering av følgjande 20 land: Brasil, Canada, Kina, Tsjekkoslovakia, Danmark, Den dominikanske republikken, Egypt, Frankrike, Hellas, India, Libanon, Mexico, New Zealand, Noreg, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Tyrkia, Storbritannia, USA og Austerrike.

                                     

1. Virkefelt

UNESCO verker innan felta utdanning, naturvitskap, sosial- og humanistiske vitskapar, kultur, kommunikasjon og informasjon. Organisasjonen arbeider for fred blant anna gjennom samarbeid, kommunikasjon og utveksling av idear mellom sine 190 medlemsland.

 • Ei gruppe på 40 kjendisar – "goodwill" -ambassadørar – har gått med på å nytte sine talent og status for å hjelpe verda å fokusere på UNESCO sitt arbeid.
 • Omtrent 100 konsultative komitear, internasjonale kommisjonar og overnasjonale kontor har blitt oppretta for utføre spesielle oppgåver eller for refleksjonsformål.
 • Over 300 foretak og organisasjonar i forretningssamfunn, nye partnarar som er forbundi til måla av varig haldbar menneskeleg utvikling og sosialt ansvar, samarbeider med UNESCO over hele verda.
 • 6 000 UNESCO-klubbar, foreiningar eller sentre sett fram organisasjonens ideal og handlar på grasrotnivå.
 • 330 ikkje-statlege organisasjonar opprettheld "offisielle" relasjonar med UNESCO. Mange andre samarbeider på tilfeldig basis med ulike sektorar.
 • 6 700 utvalde skolar hjelper unge menneske å forme haldningar av toleranse og internasjonal forståing.
 • 190 land har etablert nasjonale kommisjonar som inneheld representantar frå undervisning, vitskap og kultursamfunn.
                                     

2. Verdsarv

UNESCO-konvensjonen om vern av verdas kultur- og naturarv 1972 har som formål å sikre vern av kulturminnesmerke og naturområde som har stor betyding i verdsmålestokk. 788 slike verneobjekt er hittil peika ut pr. juli 2004. I Noreg står Bryggen i Bergen Tyskebryggen, Røros by, Urnes stavkyrkje, helleristingane i Alta og Vegaøyane i Nordland på lista over verdsarva.

                                     
 • menneske som blir rekna som særs viktige for natur - og kulturhistoria i verda. UNESCO Dei Sameinte Nasjonane sin organisasjon for utdanning, vitskap og kultur
 • org new en natural - sciences environment earth - sciences unesco - global - geoparks list - of - unesco - global - geoparks thailand satun Unesco designates Satun Thailand s first Geopark
 • union og gjennom Tsarrussland. Sommaren 2005 vart meridianen teke med på UNESCO si verdsarvliste. Meridianstøtta på Fuglenes i Hammerfest Fjelltoppen Lille - Raipas
 • om lag 250 099 innbyggjarar 2006 Det gamle bysenteret er sett opp å UNESCO - lista over verdsarv. Graz har ei lang historie som universitetsby og har
 • Noreg er det Riksantikvaren som har forvaltingsmynde knytt til kulturminne. UNESCO har utpeika nokre kulturminne som dei ser på som svært viktige minne om
 • Verdsarven i Danmark omfattar sju oppføringar på UNESCO si verdsarvsliste. I tillegg kjem ei oppføring på Grønland. Oppføringane i Danmark er kulturarv
 • Kulturlandskapet er av UNESCO teke med på lista over verdsarv. Aust for området ligg Stora alvaret, som også kom med på UNESCO si verdsarvliste i 2000
 • Roskilde. Marinehamna Karlskrona står på verdsarvlista til UNESCO Skjergården i Blekinge er med i Unesco - programmet Man and the Biosphere Programme. Blekinge
 • sentrum i byen Helsingør på Sjælland i Danmark. Det vart i 2000 teke med på UNESCO si liste over verdsarv. Grunngjevinga var at slottet vart sett på som eit
 • Røros bergstad og Circumferensen er ei oppføring på UNESCO si verdsarvliste som omfattar bergstaden Røros med dei viktigaste koppargruveområda og kulturlandskapet
Salzburg
                                               

Salzburg

Salzburg er ein by i Austerrike. Han er hovudstad i forbundslandet Salzburg og ligg nær grensa til Tyskland. Byen hadde 150 000 innbyggjarar i 2006. Byen er kjent for barokkarkitektur, som innfartsveg til Alpane, og som eit historisk kultursenter. Han blei teken med på UNESCO-lista over verdsarv i 1996. Wolfgang Amadeus Mozart var fødd i Salzburg.

Jelling kyrkje
                                               

Jelling kyrkje

Jelling kyrkje står i Jelling på Jylland i Danmark og er ein del av Jellingmonumenta som vart teken opp på UNESCO si verdsarvsliste over verdsarven i Danmark i 1994. Kyrkja er av kalkstein kor dei eldste delane er frå 1100-talet. Tårnet og våpenhuset er tilføydd seinare. På staden har det tidlegare vore tre kyrkjer av tre.

Ilulissatfjorden
                                               

Ilulissatfjorden

Ilulissatfjorden er ein isfjord på vestkysten av Grønland som er med på UNESCO si verdsarvliste. Fjorden ligg i Diskobukta og har fått namnet sitt frå Ilulissat, ein fiskarlandsby like i nærleiken. Ilulissatfjorden er ein isfjord fordi han stadig får tilført is frå Sermeq Kujalleq, ein rasktflytande isbre med ein fart på rundt 20 meter i døgnet. Dette fenomenet finn ein berre på Grønland og i Antarktis.

Users also searched:

...