Back

ⓘ Russisk historie. 1425-1462 - Vasilij II 1477 - Ivan III tek attende Novgorod 1462-1505 - Ivan III ..
                                               

Det russiske imperiet

Det russiske imperiet var ein stat som eksisterte frå 1721 til den russiske revolusjonen i 1917. Han etterfølgde Det russiske tsardømet, og vart etterfølgd av Sovjetunionen. Det var det andre største samanhengande imperiet verda hadde sett, berre det mongolske riket var større. På eit tidspunkt i 1866 strekte det seg frå Aust-Europa, gjennom Asia og inn i Nord-Amerika. På byrjinga av 1900-talet var Russland det største landet i verda. Det strekte seg då frå Nordishavet i nord til Svartehavet i sør, og frå Austersjøen i vest til Stillehavet i aust. Over dette enorme området var dei 176.4 mi ...

                                               

Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikken

Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikken var den største av dei 15 republikkane i Sovjetunionen, og òg den med flest innbyggarar. Då Sovjetunionen vart oppløyst, vart sovjetrepublikken til dagens Russland. Hovudstaden i republikken var Moskva, som òg var hovudstad for Sovjetunionen. Staten vart oppretta 7. november 1917. 10. juli 1918 vart den sovjetiske grunnloven godteke. Republikken vart ein del av Sovjetunionen i 1922, og vart formalisert i den sovjetiske grunnloven av 1924. Omgrepet Bolsjevik-Russland vert ofte brukt om perioden 1917 til 1922. I offisielle russiske doku ...

                                               

Den russisk-ortodokse kyrkja

Moskvas og heile Russlands patriarkat, på norsk vanlegvis kalla Den russisk-ortodokse kyrkja, er i dag den største av dei ortodokse kyrkjene. På russisk Русская Православная Церковь eller Московский Патриархат. Kyrkja har meir enn 80 millionar medlemmer, utan at det er råd å oppgje noko eksakt medlemstal. Fram til 1917 var den ortodokse kyrkja statskyrkje, og ho har på ein heilt spesiell måte vore identifisert med russisk kultur og historie. Kristendommen kom til Russland frå Bysants tidleg i mellomalderen. Kyrkja reknar si soge frå år 988, då fyrst Vladimir vart kristna. Ho hadde senteret ...

                                               

Tsar

Tsar er den russiske forma for tittelen keisar, som kjem av namnet Cæsar. Cæsar var opphavleg eit eigennamn, men blei etter hans død også bruka som tittel av etterfølgjarane hans, ilag med ordet emperator. På somme språk, som tysk, russisk og dei skandinaviske språka er det variantar av caesar som er bruka som tittel for ein ekstra mektig konge, mens til dømes fransk og engelsk brukar variantar av emperator. Tsarar styrte meir eller mindre eineveldig i Russland og andre område underlagde det russiske riket frå mellomalderen til mars 1917. Sidan da har Russland vore republikk. Den siste tsa ...

                                               

Den russiske revolusjonen

Den russiske revolusjonen blir bruka om to hendingar i 1917, februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen, og i vidare tyding inkluderer omgrepet også "generalprøva" i 1905 og hendingane i åra frå 1918 til førstninga av 1920-talet, til det nye styret i det russiske riket var konsolidert.

                                               

Det russiske forsvaret

Dei russiske væpna styrkane, eller Det russiske forsvaret, eller Dei væpna styrkane til den russiske føderasjonen er militærvesenet i Russland, sist etablert etter oppløysinga av Sovjetunionen. Den 7. mai 1992 etablerte Boris Jeltsin det russiske forsvarsdepartementet og plasserte alle styrkar i dei tidlegare sovjetiske væpna styrkane i Russiske SFSR under russisk kontroll. Regjeringa er ansvarleg for at styrkane er i den beredskap som vert krevd. Parlamentet Statsdumaen øver lovgivande makt gjennom regjeringa. Administrasjon av militærvesenet vert styrt av forsvarsdepartementet, medan gen ...

Russisk historie
                                     

ⓘ Russisk historie

 • 1425-1462 - Vasilij II
 • 1477 - Ivan III tek attende Novgorod
 • 1462-1505 - Ivan III
                                     

1.1. Tsarrike 1500-talet

I 1547 tok Ivan IV tittelen tsar keisar. Under han blei tsarmakta styrkt og rikt utvida langs Volga heilt ned til Kaspihavet og inn i Sørvest-Sibir. Ikkje-russiske folkeslag hamna dermed innanfor grensene.

                                     

1.2. Tsarrike 1600-talet

På 1600-talet ekspanderte Russland vidare inn i Sibir og nådde Stillehavet. Under tsar Peter den store blei Russland prøvd europeisert. Austersjøkysten blei erobra. Under Katarina II, som var inspirert av opplysingstida, heldt moderniseringa fram.

                                     

1.3. Tsarrike 1700-talet

 • 1725-1727 - Katarina I
 • 1783 - Russland annekterer Krim
 • 1709 - Russland sigrar over Sverige
 • 1740-1741 - Ivan VI
 • 1735-1739 - Krig med Tyrkia
 • 1700 - Slaget ved Narva
 • 1769 - Russland okkuperer Moldova
 • 1796-1801 - Pavl
 • 1741-1762 - Tsarina Elisabeta I overtek makta ved eit kupp
 • 1756-1763 - Sjuårskrigen
 • 1727-1730 - Tsar Peter II vert forgifta
 • 1762-1796 - Tsarina Katarina II Katarina den store
 • 1762 - Tsar Peter III
 • 1712 - Peter den store flyttar hovudstaden til St. Petersburg
 • 1761 - Russland dreg seg ut frå Preussen
 • 1730-1740 - Anna Leopoldovna
                                     

1.4. Tsarrike 1800-talet

På 1800-talet blei tsarmakta utfordra av liberale og radikale idear, og veksla sjølv mellom autoritære og meir liberale periodar. I siste halvdel av 1800-talet blei liveigenskapet oppheva, jernbanen utbygga og ei industrireising påbyrja.

                                     

2.1. Revolusjon 1900-talet

1905-revolusjonen førte til ei kortvarig demokratisering. I mars 1917 braut den russiske revolusjonen ut, og tsaren abdiserte. I november same året tok bolsjevikane makta. I 1918–1920 fann det stad militær intervensjon frå ei rekkje land, blant dei Storbritannia, Frankrike og Japan, og det var borgarkrig mellom "raude" og ulike "kvite" grupperingar. Bolsjevikane gjekk av med sigeren. Eit ettpartistyre med kommunistpartiet i spissen blei innført. I 1922 blei Sovjetunionen oppretta, med Russland som ein delrepublikk.

I 1929 blei den første femårsplanen sett i verk. Landbruket blei kollektivisert og industri blei reist i stor skala. I 1934–1939 blei det gjennomført massive utreinskingar i kommunistpartiet, dei såkalla Moskvaprosessane. Einsretting og frykt prega samfunnet. Tyskland angreip Sovjetunionen i 1941. Sovjetunionen lei enorme tap, men stod likevel igjen som ei supermakt etter andre verdskrigen. Etter krigen blei Sovjetunionen del av den kalde krigen, spenningstilstanden mellom aust og vest. I 1956 blei det gjennomført ei oppmjuking av styremåten og sensuren blei gjort mindre streng glasnost og perestrojka. I siste halvdel av 1980-talet blei det igjen tatt initiativ til reformer ovanfrå.

Sovjetunionen blei oppløyst i 1991 på initiativ av presidentane i Russland, Kviterussland og Ukraina. Det post-sovjetiske Russland var det første tiåret prega av kraftig fall i levestandarden og ei kjensle av institusjonell kollaps, men også politisk pluralisme.                                     

2.2. Revolusjon Etter 2000

Sidan 2000 har breie lag av befolkninga fått betra levestandard. Dei politiske og administrative institusjonane har stabilisert seg. Samtidig gjorde autoritære reaksjonsmønster seg gjeldande frå styresmaktene si side.

                                     
 • Dei russiske væpna styrkane, eller Det russiske forsvaret, eller Dei væpna styrkane til den russiske føderasjonen russisk Вооружённые Си лы Росси йской
 • kommanderte den russiske armeen og hadde ikkje Baltacı Mehmet Pasha akseptert fredsforslaget til Peter og teke han som fange i staden, kunne historia sett annleis
 • Det russiske vitskapsakademiet russisk Российская академия наук РАН Rossijskaja akademija nauk RAN består av Russlands nasjonalakademi, og eit
 • Russisk rock kom til i 1960 - åra då rock and roll vart kjend i Sovjetunionen og raskt braut bort frå dei vestlege røtene. I følgje mange musikkjournalistar
 • om sommaren i form av regnbyer. For meir om dette emnet, sjå Russisk historie Det russiske forsvaret har dei tre forsvarsgreinene Hæren, Marinen og Russlands
 • Denne linja brukte namnet Romanov - Holstein - Gottorp, og regjerte Russland fram til revolusjonen i 1917. Russiske tsarar Tsar - Russland Russisk historie
 • Den russiske - persiske krigen, 1722 - 1723, av russiske historikarar kalla Det persiske felttoget til Peter den store, var ein krig mellom Russland and Persia
 • Jerusalem - klosteret russisk Новоиерусалимский монастырь, òg kjend som Voskresenskijklosteret. Istra Historie og bilete frå Ny Jerusalem - klosteret Historia til Istra
 • Det russiske sosialdemokratiske arbeidarpartiet, russisk Российская социал - демократическая рабочая партия Rossijskaja sotsial - demokratitsjeskaja rabotsjaja
                                               

Russisk-tyrkiske krigar

Dei russisk-tyrkiske krigane var ei rekkje krigar mellom Det russiske imperiet og Det osmanske riket frå 1500-talet til 1900-talet. Det var ein av dei mest langvarige konfliktane i europeisk historie.

Romanov
                                               

Romanov

Romanov er namnet på det russiske dynastiet som herska over Russland frå 1613 til 1762. Den mannlege slektslina døydde ut i 1730, men blei ført vidare av tsarina Elisabeth Petrowna som gifta seg med Karl Friedrich av Schleswig-Holstein-Gottorp av den nordtyske fyrstesleka Oldenburg. Denne linja brukte namnet Romanov-Holstein-Gottorp, og regjerte Russland fram til revolusjonen i 1917.

Users also searched:

...