Back

ⓘ Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfald. Artsdatabanken skal samle all kunnskap om plantar og dyr, det som utgjer det biologiske man ..
                                               

Artsnamnebasen

Artsnamnebasen er ein database med eit register over godkjende norske artsnamn. Til saman er det omkring 60 000 arter i Noreg. Basen utgjer ein ny, nasjonal standard for namnsetting av organismar. Han vart oppretta 1. september 2009 og vert driven av Artsdatabanken i Trondheim. I denne søketenesta kan ein hente informasjon om gyldige vitskaplege namn etter gjeldande internasjonale standardar og tilrådde populære namn på bokmål og nynorsk. Søketenesta gjev i dag ikkje eit komplett oversyn over alle vitskaplege og norske namn på arter og organismegrupper. Av hovudgruppene som delvis manglar ...

                                               

Hamsterfamilien

Familie Hamsterfamilien Cricetidae Slekt Arvicola Tribus Arvicolini Art Vånd Arvicola amphibius Underfamilie Arvicolinae Slekt Microtus Art Fjellmarkmus Microtus oeconomus Art Markmus Microtus agrestis Art Austmarkmus Microtus levis Slekt Lemmus Tribus Lemmini Art Lemen lemmus Slekt Myopus Art Skoglemen Myopus schisticolor Art Gråsidemus Myodes rufocanus Art Klatremus Myodes glareolus Art Raudmus Myodes rutilus Slekt Myodes Tribus Myodini Art Bisam Ondatra zibethicus Slekt Ondatra Tribus Ondatrini

                                               

Bartre

Bartre er nakenfrøplantar som finst mest overalt i verda Bartrea er kjenneteikna av nål- eller skjelforma blad. Rekkja inneheld dei største, lengstlevande og høgste levande organismane i verda. Det er ikkje fullstendig semje om den innbyrdes klassifiseringa av bartre. Alle er samde om at rekkja Pinophyta inneheld berre éin klasse, Pinopsida. Denne klassa har berre éin nolevande orden, Pinales, som inneheld seks eller sju familiar. Somme foreslår at familiane Taxaceae og Cephalotaxaceae skal vera i sin eigen orden. Alle bartre har ved. Flestalle er tre, nokre få er buskar. Bartre har korkje ...

                                               

Poppelslekta

Poppelslekta er ei slekt av lauvfellande plantar i vierfamilien. Ho omfattar mellomstore til store lauvtre som veks i dei fleste delar av den nordlege halvkula. Blada på mange av artane har lateralt flattrykte bladstilkar, noko som gjer at blada lett dirrar i vinden. Dette kan få heile treet til å sjå ut som om det skjelv. Kjempepoppel Populus trichocarpa var det første treet som fekk heile DNA-koden sin kartlagt. Dette blei kunngjort i Science i september 2006.

Artsdatabanken
                                     

ⓘ Artsdatabanken

Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfald. Artsdatabanken skal samle all kunnskap om plantar og dyr, det som utgjer det biologiske mangfaldet i Noreg, og forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om norske artar og naturtypar.

Artsdatabanken kom i drift i 2005. Artsdatabanken er ein sjølvstendig institusjon, administrativt og fagleg knytt til NTNU ved Vitskapsmuseet, og held til på Gløshaugen i Trondheim.

Den norske regjeringa har sett som mål at tapet av artsmangfald i den norske naturen skal stanse før 2010. Ei av dei første oppgåvene Artsdatabanken tok fatt på var å gje ut ei ny norsk raudliste tufta på dei nye IUCN-kriteria frå 2001.

Ei nasjonal raudliste er meint å bidra til meir presis naturforvalting. Lista gir òg auka fokus på trua artar på nasjonalt nivå, blant regionale og lokale styremakter, sektorer og ideelle organisasjonar. Raudlistene skal òg bidra til at det vert teke omsyn til naturmiljøet ved arealplanlegging.

Frå 2007 har Artsdatabanken òg gjeve ut ei svarteliste over framande arter i norsk natur.

                                     
  • 2015 Nettside hos Artsdatabanken lest 19. mars 2016 Henriksen S. og Hilmo O. red. 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken Norge, lest 19
  • er utarbeidd av Artsdatabanken og ho avløyste den tidlegare Svartelista. Formålet med Fremmedartlista er å presentere Artsdatabanken syn på den økologiske
  • artar som er spreidde i naturen i Noreg. Svartelista er utgjeven av Artsdatabanken dei konkrete risikovurderingane er gjort av ei ekspertgruppe med 18
  • Raudlistebasen Artsdatabanken - om Norsk Raudliste 2006 Norsk Raudliste 2006, 8MB Direktoratet for naturforvaltning - om norsk Raudliste Om Artsdatabanken Miljøstatus
  • Phocoidea Orden Carnivora Artsdatabanken Henta 26. mai 2018. Kjetil Bevanger. Rovpattedyr Carnivora Artsdatabanken Henta 26. mai 2018. Commons
  • er ein fugl i lerkefamilien. Arten er ført opp som sårbar i Noreg av Artsdatabanken Songlerka er gråbrunt spraglete med lyse fjørkantar på oversida. Hals
  • Species of the World, 3rd edition MSW3 Slektsnavnet skiftet til Myodes Artsdatabanken Artsnavnebasen Slektsnavnet skiftet til Myodes Wikimedia Commons har
  • eittårig, urteaktig plante i springfrøslekta i springfrøfamilien. I Artsdatabanken nyttar ein eit synonym, Impatiens cristata Wall., som ikkje er godkjent
  • 120 cm lang. Kjøtet skal vere velsmakande. Artsdatabanken Faktaark om pigghå frå den norske artsdatabanken Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe
  • Artsdatabanken Arter i Noreg IAPT: International Code of Botanical Nomenclature ICZN: International Code of Zoological Nomenclature Artsdatabanken
Sandbier
                                               

Sandbier

Sandbier er ei slekt av gravebier. I Noreg finst det 38 artar av sandbier, og sandbieslekta er ei av tre slekter gravebie som er kjende i landet.

Heilhovudfiskar
                                               

Heilhovudfiskar

Heilhovudfiskar er ein orden av bruskfiskar i klassen heilhovud. Heilhovudfiskane er delte opp i tre familiar som lever i dag, med til saman nokre titals levande artar. Éin art, havmus frå havmusfamilien, finst i norske farvatn.

Users also searched:

...