Back

ⓘ Biland. Eit biland er eit område som er formelt underlagde ein stat, men som ikkje er direkte administrerte av eigarstaten. Norske biland er ikkje delar av kong ..
                                               

23. januar

1904: Bybrannen i Ålesund øydela 800 bygningar i sentrum av byen. 10 000 blei heimlause. 1903: Trøndernes Fagforening blei stifta av Karl Sørvik. 1928: Bouvetøya vart norsk biland ved kongeleg resolusjon.

                                               

Protektorat

Eit protektorat er ein stat som har avstått delar av sitt sjølvstende til ein annan stat. Omgrepet dekkjer mange ulike tilhøve, men oftast nyttast det om statar som har gjeve frå seg kontroll over utanrikssaker og likevel har mykje sjølvstende i indre saker. Protektorat kan oppstå når ein sterkare stat trugar med eller nyttar makt, eller når ein svakare stat ser fordelar i ordninga. Eit protektorat skil seg frå biland og koloniar ved at protektoratet er sjølvstendig i namnet, ved at protektoratet sitt område er klart avgrensa frå den vernande staten sitt, og ved at innbyggjarane i protekto ...

                                               

27. februar

1930: Bouvetøya fekk status som norsk biland 1943: Vemork-aksjonen, sprenginga av tungtvassfabrikken på Vemork, fann stad. 1994: Avsluttinga av Vinter-OL 1994 på Lillehammer. 1878: Opninga av Jærbanen, jernbanestrekninga mellom Egersund og Stavanger. 1925: Thor Bjørklund fekk patent på ostehøvelen 1656: Den første tenninga av Lindesnes fyr, det eldste fyret i Noreg.

                                               

24. mars

1868: Skipinga av Det Norske Samlaget. 1933: Peter 1.s øy fekk status som norsk biland.

                                               

Britisk Antarktis

Britisk Antarktis er ein sektor i Antarktis som Storbritannia har gjort krav på som eit av sine 14 britiske oversjøiske territorium. Området dekkjer regionen sør for 60 °S til Sørpolen og mellom lengdegradene 20 °V og 80 °V. Området overlappar kravområda til Argentina og Chile. Territoriet vart danna 3. mars 1962, sjølv om det britiske kravet går attende til Letters Patent i 1908 og 1917. Området dekkjer no tre regionar som før 1962 vart adminsitrert av britane som eigne biland under Falklandsøyane: Graham Land, Sør-Orknøyane og Sør-Shetlandsøyane. Etter at Antarktistraktaten tredde i kraf ...

                                               

Avignon

Avignon er ein by sør i Frankrike og har eit folketal på nær 90 000. Etter ei folketeljing i 1999 hadde storbyområdet 290 466 innbyggjarar. Byen er mest kjend for si historiske rolle som sete for fleire pavar på 1300-talet.

Biland
                                     

ⓘ Biland

Eit biland er eit område som er formelt underlagde ein stat, men som ikkje er direkte administrerte av "eigarstaten".

Norske biland er ikkje delar av kongeriket, medan biland av andre land kan vere det, til dømes Færøyane og Grønland. Dei er delar av det danske kongeriket. På ein annan side er Svalbard ein del av kongeriket Noreg, og dimed etter norsk rett og tradisjon ikkje eit biland.

                                     

1. Biland etter land

                                     
 • Norske biland er tre biland i Antarktis og Subantarktis som Noreg gjer krav på. Desse består av Dronning Maud Land i Antarktis og Peter I Øy, som begge
 • Ho er gjort krav på som eit biland av Noreg, og i lag med Dronning Maud Land og Bouvetøya utgjer eitt av tre norske biland i Antarktis og Subantarktis
 • bygningar i sentrum av byen. 10 000 blei heimlause. 1928: Bouvetøya vart norsk biland ved kongeleg resolusjon. Sjå òg Fødde den 23. januar. 1783: Stendhal, fransk
 • ytterpunkt på den norske landjorda, både på fastlandet og medrekna øyar og biland Nordlegaste punkt: Det nordlegaste punktet på Rossøya i Sjuøyane i Svalbard
 • ein svakare stat ser fordelar i ordninga. Eit protektorat skil seg frå biland og koloniar ved at protektoratet er sjølvstendig i namnet, ved at protektoratet
 • Ρ engelsk: British overseas territories tidlegare kjent som biland eller kronkoloniar er territorieum som er underlagde britisk overhøgleik utan å vera
 • Bjørklund fekk patent på ostehøvelen 1930: Bouvetøya fekk status som norsk biland 1943: Vemork - aksjonen, sprenginga av tungtvassfabrikken på Vemork, fann
 • Island er ei subantarktisk vulkanøy som er under norsk suverenitet som biland i Sør - Atlanterhavet. Øya ligg sør i Midtatlanterhavsryggen og er den mest
 • Skipinga av Det Norske Samlaget. 1933: Peter 1.s øy fekk status som norsk biland Sjå òg Fødde den 24. mars. 1494: Georgius Agricola, tysk humanist 1657:
 • Mayen ein del av kongeriket. Bouvetøya i Søratlanteren er derimot eit norsk biland Noreg gjer òg krav på Peter 1.s øy i det sørlege Stillehavet og territoriet
 • 7 millionar kvadratkilometer stort område i Antarktis som Noreg gjer krav på som biland Området ligg mellom 20 vest og 45 aust, mellom Britisk Antarktis i vest
                                               

Musikkgruppa Dronning Mauds Land

Sjå òg det norske bilandet Dronning Maud Land Dronning Mauds Land er namnet på ei norsk musikkgruppe stifta av Oslo-paret Arne Berggren og Ingeborg Magerøy. Dei syng på norsk og produserer mjuk popmusikk med elektronisk preg.

                                               

Verdas hovudstader

Sjølv om desse einingane aspirerer til suverenitet og har tydelege landområde, er dei generelt ikkje rekna som uavhengige land, sidan dei ikkje blir godkjende av majoriteten av andre statar og ikkje har eit eige sete i SN.

Users also searched:

...