Back

ⓘ Målform eller standardspråk er ei form av eit språk som passar inn under ein språknormal, det vil seia eit sett fastsette reglar for ei språk. Ei målform kan ve ..
                                               

Norsk Salmebok (1985)

Norsk Salmebok var frå 1985 til 2013 den ålmenne salmeboka i Den norske kyrkja. Ho vart utgjeven fyrste gong i 1985, og erstatta Landstads reviderte salmebok og Nynorsk salmebok. I 1997 kom tillegget Salmer 1997. Frå 2013 vart ho avløyst av Norsk salmebok 2013 som hovudsalmebok, men boka blir enno brukt i mange norske kyrkjelydar.

                                               

AskAdam

AskADAM var ei norsk SMS-teneste for oppslag i Wikipedia og andre lukka og opne innhaldstenester. Om tenesta fekk eit spørsmål innsendt på SMS, ville ho leite etter treff i Wikipedia eller ei anna fritekstbasert teneste, og svare på spørsmålet ved å returnere tekst frå starten av artikkelen, etter at teksten var reformatert og tilpassa SMS-tenesta i mobilnettet. Det var også mogleg å gjere oppslag på personnamn for få telefonnummer. Tenesta var også lagt tilrette for assisterte søk, slik at om brukarane spurde, og det underliggjande systemet feila, ville det om nødvendig bli skrive inn man ...

                                               

Den store stjerna

"Den store stjerna" er ein julesong med tekst av Trygve Hoff. Melodien er laga av Svein Gundersen. Songen vart laga i 1987 for at Sissel Kyrkjebø skulle ha ein ny julesong til juleplata ho skulle utgi det året. Sidan det var tenkt at det skulle verte ein song for alle, skulle han skrivast på ein av dei to offisielle norske målformene. Og sidan Hoff fann det uråd å skrive om stjernen, vart songen på nynorsk. Plata og songen vart ein suksess. 2. desember 1987 kunne avisene melde at Sissel Kyrkjebø hadde slått alle salsrekordar med juleplata si. Same dagen døydde Trygve Hoff. "Den store stjer ...

                                               

Å

Å er den tjueniande og siste bokstaven i det norske alfabetet. Han blir brukt i norsk, svensk, dansk, vallonsk, chamorro, og ein del i finsk og i samiske språk. Ringen over A-en utvikla seg frå ein liten a som blei skrive over denne bokstaven for å syna lydendringa frå /a/ til /å/. På liknande vis fekk me omlydsteiknet ¨, to prikkar over ein vokal, frå ein liten e skriven over bokstaven. Ringen finst òg som aksentteikn for visse bokstavar i nokre språk, som u.

                                               

Firkantfolket

Keno Don Rosa skreiv seinare ein oppfølgjar til soga, som fortel korleis Donald, gutane og Onkel Skrue reiser attende til Gufseplassen for å attføre to firkanta hanar som lengtar heim. I mellomtida har folket på Gufseplassen skift både klesdrakt og dialekt, og ber same klede som Donald blå matrosdress. Dei ter seg og som han. Dette tyder berre at indianarane i området møter andre folk så sjeldan at ein einaste framand fører til store sosiologiske omskifte. Etter møtet med Skrue skiftar dei klesdrakt og stil nok ein gong, etter mønster av Skrue. Gulbrand Gråstein er og med i soga, og mange ...

                                               

Norsk Wikipedia

Norsk Wikipedia var namnet åt den norskspråklege utgåva av Wikipedia frå 2001 til 2005. Dette var opphavleg ei utgåve som omfatta alle dei norske målformene. I 2004 vart det oppretta ei eiga utgåve for nynorsk, og året etter gjekk den fellesnorske utgåva over til å vera ei utgåve for bokmål og riksmål. Det eksisterer dermed i dag to norskspråklege utgåver av Wikipedia: Norsk Wikipedia på bokmål og riksmål, grunnlagd som Norsk Wikipedia 26. november 2001 Nynorsk Wikipedia, grunnlagd 31. juli 2004 Norsk Wikipedia er ei av dei eldste Wikipedia-utgåvene og vart oppretta same år som Wikipedia-p ...

                                     

ⓘ Målform

Målform eller standardspråk er ei form av eit språk som passar inn under ein språknormal, det vil seia eit sett fastsette reglar for ei språk. Ei målform kan vera ei offisiell språkform som er normert av eit språkråd, ei form som byggjer på ein standard dialekt eller ei språkform som blir rekna som vanleg i offentleg diskurs. Omgrepet kan omfatta både normert talemål og skriftspråk, som i mange høve vil likna kvarandre.

Standardspråk har gjerne felles anerkjend grammatikk, ortografi og uttale ofte med ulike variantar. Dei kan ha status som offisielt språk og bli brukt i offentlege samanhengar som skule, lovar og rettssystem, ha ein litterær kanon og bli normerte av institusjonar, som språkråd, universitet eller utgjevarar. Dei har gjerne utbreidd bruk og aksept innan samfunnet dei er standardspråk i.

                                     

1. Målform i Noreg

På norsk skil ein mellom målform, ulike måtar å skriva på, og målføre, ulike måtar å snakka på. Noreg har to offisielle målformer, bokmål og nynorsk. Desse to målformene er jamstilte i all offentleg kommunikasjon, men bokmål er desidert mest brukt.

Normene for bokmål og nynorsk er definerte av to sett med retningslinjer som styresmaktene i Noreg har vedteke for korleis ein bør skriva norsk. Høgnorsk og riksmål er to andre, uoffisielle målformer.

                                     
 • å skilje mellom omgrepa målføre og målform Noreg har mange dialektar, men norsk har berre to offisielle målformer bokmål og nynorsk. Dialektar skil
 • 1850 - talet, fram til 1929 då nynorsk vart det offisielle namnet på denne målforma Etymologisk er landsmål eit vel hundre år gamalt, nylaga, norsk avløysingsord
 • nytta fram til namneskiftet i 1929. Seinare har riksmål vorte ei eiga målform skild frå bokmålet, og i dag viser riksmål til ei privat rettskriving
 • dialekt eller sjargong. Denne språkforma kan også kallast riksmål eller målform men desse orda har tilleggstydingar på norsk. Mange land og språk har
 • Hovudmålform er ei av dei to målformene som er offisielle i Noreg: nynorsk og bokmål. Kva som er hovudmålet er opp til kvar enkelt. Dei fleste har bokmål
 • fiction - litteraturen, sjå A Fire Upon the Deep. Samnorsk er ei tenkt, framtidig norsk målform der nynorsk og bokmål er smelta saman til eitt. Den såkalla tilnærmingspolitikken
 • innført som målform i skulen i 1908, liksom i dei fleste andre bygdeskulane i Tinn kommune, men i 2010 vart bokmål teke i bruk som målform i alle skular
 • eit klassetrinn krev det, har dei rett på parallellklasse med den andre målforma I den vidaregåande skolen er det fleire som vel bokmål enn nynorsk som
 • lege nokså stabilt rundt 1 000 innbyggjarar. Nynorsk vart innført som målform i skulen i 1908, liksom i dei fleste andre bygdeskulane i Tinn kommune
 • Norge 17.03.2019 Utdanningsdirektoratet - Grunnskolens Informasjonssystem: Målform elevar i Hordaland og Sogn og Fjordane, 2018 - 2019.. Vitja 17. mars 2019
 • språkblanda nynorsk bokmål tekst, og å få fram informasjon, uavhengig av kva målform det er skrive på. Dagleg leiar i Nynodata er Bjørn Seljebotn. Nynodata
                                               

Homerisk

Homerisk er ei klassisk gresk målform som er mest kjend frå dei homeriske eposa Iliaden og Odysseen. Homerisk er eit sokalla blandingsmål som hovudsakleg har element frå jonisk.

Birkala
                                               

Birkala

Birkala er ein finsk kommune. Kommunen ligg i landskapet Birkaland, 10 km sørvest for Tammerfors. Birkala har cirka 16 155 innbyggjarar og har eit areal på 103.86 km². Birkala har berre finsk som målform. I åra 1922–38 heitte kommunen Södra Birkala finsk: Etelä-Pirkkala. I kommunen ligg Tammerfors-Birkala lufthamn og den nye teknologiparken Partola Business Park. Birkala-bjørk er ein bjørkemutasjon som stammar frå Birkala.

Users also searched:

...