Back

ⓘ Geografi eller landkunne er studiet av jordoverflata, både korleis ho ser ut fysisk og korleis folk lever der. Eit norsk ord for geografi er jordskildring, noko ..
                                               

Økoregion

Økoregion er eit omgrep for eit større land- eller vassområde med særeige klima, fysisk geografi, jordsmonn/vatn og flora og fauna. Det er mindre enn ei økosone, og er definert av faktorar som miljø, geologi og geografi. Økoregionane har sjeldan klare, fastsette grenser, men er område der visse økologiske prosessar finn stad. Økoregionar kan til dømes omfatta øygrupper, sjøar både innsjøar og delar av hav, skogs- eller steppeområde og ørkenar. WWF har utarbeidd lister over ulike økoregionar i verda. Innan miljøvern vil det vera viktig å verna kvar økoregion for å ta vare på artar og samspe ...

                                               

Provinsar i Frankrike

Provinsar i Frankrike viser til dei ulike administrative inndelingane av kongeriket Frankrike fram til landet blei omorganisert i departement i 1790, året etter den franske revolusjonen. Endringa var eit forsøk på å skapa eit likt system for heile landet i staden for mange utdaterte provinsar, men også å svekka lojaliteten til lokale føydalsystem og i staden auka sentralmakta. Namna på dei tidlegare provinsane blir framleis brukt innan geografi om naturregionar, og fleire av dei er brukte om nye regionar i Frankrike.

                                               

Vaksdal

Vaksdal er ein tettstad i Vaksdal kommune i Hordaland fylke. Staden ligg ved Sørfjorden tvers ovanfor bygda Bruvik på Osterøya. Både Bergensbanen/Vossabanen og E16 går gjennom bygda. Vaksdal er frå gamalt av bygd opp rundt bakevareprodusenten Møllerens sin fabrikk på staden. Det er denne fabrikken som utnyttar krafta i elva som kjem frå dei to ovanforliggjande dalane Sædalen og Herfindalen. I dag har også Felleskjøpet fabrikk i same bygget. På Vaksdal finn ein Vaksdal Senter med Coop Prix, Milano pizza, bibliotek og tannklinikk. Vaksdal barneskule, Vaksdal kyrkje, bensinstasjon og Sæterdal ...

                                               

Kypros

Kypros er ei øy aust i Middelhavet, 113 km sør for Tyrkia og rundt 120 km vest for kysten til Syria. Geografisk sett er Kypros ein del av Asia, men kulturelt har øya vore europeisk i tida etter om lag den fyrste verdskrigen. Sidan ein tyrkisk invasjon i 1974 har øya vore delt i ein gresk og ein tyrkisk del, Republikken Kypros og Den tyrkiske republikken Nord-Kypros. Nord-Kypros er ikkje internasjonalt anerkjent av andre land enn Tyrkia.

                                               

Det fjerne Austen

Det fjerne Austen er eit europeisk omgrep for landa i Aust-Asia, og kom i bruk i engelsk under det britiske imperiet som et samnemning for landa aust for India. Før første verdskrigen vart Det nære Austen brukt om landa nær det osmanske riket, Midt-Austen til nordvestlege Sør-Asia og Sentral-Asia, og Det fjerne Austen for land langs den vestlege delen av Stillehavet og den austlege delen av Indiahavet. Nemninga er likeså mykje knytt til kultur som til geografi; Australia og New Zealand, som kulturelt er vestleg orientert, vert aldri omtalt som ein del av det fjerne austen.

                                               

Garnes

Garnes er eit tettbygd område i Bergen kommune. Garnes er skulesentrum i Arna og ligg langs fylkesveg 276 i Hordaland. Badeplass på Garnestoni uttalast "Tonæ" ytst der Arnavågen går saman med Sørfjorden. På Garnes ligg det også eit gartneri. Veteranjernbanen på Vossabanen går frå Garnes stasjon.

                                               

Rubbestadneset

Rubbestadneset er ein tettstad i Bømlo kommune i Hordaland fylke. Staden ligg på nordaustsida av øya Bømlo. Tettstaden har 1 192 innbyggjarar per 1. januar 2017. Rubbestadneset har grunnskule, vidaregåande skule, nærbutikk, hotell, bedehus, hurtigbåtstopp, frisørsalong og idrettshall med fotballbane. Rubbestadneset skulekorps vart stifta i 1958.

Geografi
                                     

ⓘ Geografi

Geografi eller landkunne er studiet av jordoverflata, både korleis ho ser ut fysisk og korleis folk lever der. Eit norsk ord for geografi er "jordskildring", noko "geografi" også tyder, sett saman av dei greske orda gê og graphein. Feltet kan også ta for seg kva ressursar som finst og kva som vert produsert ulike stader, klima, kor menneske bur, og korleis dei lever.

Geografi kan delast inn i to undergreiner, naturgeografi og samfunnsgeografi. Begge greinene er tverrvitskaplege, med innslag av til dømes hydrologi, geologi, klimatologi, sosiologi og matematikk. I tillegg omfattar det store omgrepet geografi kartografi, geomatikk GIS, geostatistikk, og geodesi.

                                     
  • det nest største landet i Europa. Dei forskjellige regionane har variert geografi og varierer frå høgland til lågland. Ukraina har ei strategisk plassering
  • Fysisk geografi er ei grein av geografi som tek for seg korleis fysiske krefter verker inn på og endrer tilhøva på jordoverflaten, i havet og i lufta.
  • at data i tabellen er basert på Serbia utan Kosovo. Serbisk geografi omfattar geografien til Serbia, eit land på Balkan og på Den pannoniske sletta. Det
  • Luxembourgsk geografi viser til geografien i Luxembourg, eit land i Nederlanda i Nordvest - Europa. Det grensar til Belgia 148 km i vest og nord, til
  • Bulgarsk geografi viser til geografien i Bulgaria, eit land i Søraust - Europa og grensar til Romania, Serbia, Nord - Makedonia, Hellas, Tyrkia og Svartehavet
  • dels overlappar kvarandre, som befolkningsgeografi, bygeografi, økonomisk geografi jordbruksgeografi, transportgeografi, rekreasjonsgeografi og sosialgeografi
  • urban geografi kulturgeografi, økonomisk geografi politisk geografi historisk geografi marknadsgeografi, helsegeografi og samfunnsgeografi. Geografi Fysisk
  • Nederlandsk geografi er uvanleg sidan mange landområde er demd opp av mange dike og ligg under havnivå. I tillegg er landet eit av dei tettast folkesette
  • climate - data.org på engelsk Henta 10. september 2020. San Marinos geografi Store norske leksikon på norsk bokmål 6. august 2019. Delar av denne
Kinn
                                               

Kinn

Kinn kan visa til: Kinn i andletet Geografi Kinn naturminne i Lørenskog Kinn kommune, danna 2020 etter samanslåing av Flora og Vågsøy kommune Kinn i Sortland, ein gard i Godfjord i Sortland kommune Valkrinsen Kinn, ein enkeltmannskrins ved stortingsvala 1906-1918 Øya Kinn, også ein tidlegare kommune Kyrkjer Kinn kyrkje i Flora Kinn kyrkje i Nordre Land Anna Kinn Bryggeri i Florø i Sogn og Fjordane

Fanahammaren
                                               

Fanahammaren

Fanahammaren, også skrive Fanahammeren, er ein tettstad i Bergen kommune i Hordaland fylke. Staden ligg inst i Fanafjorden, vest på Bergenshalvøya. Riksveg 546 går gjennom Fanahammaren.

Mjøndalen
                                               

Mjøndalen

Mjøndalen er ein tettbygd stad i Drammen kommune i Viken fylke. Fram til 2020 var staden kommunesenteret i tidlegare Nedre Eiker kommune i Buskerud. Staden ligg på sørsida av Drammenselva, med Krokstadelva på andre sida av elva. Statistisk sentralbyrå reknar Mjøndalen som ein del av tettstaden Drammen, busetnaden i områda mellom er så tett at tettstadane har vokse saman. Det gjeld også for dei andre tettstadane i Nedre Eiker: Solbergelva, Krokstadelva og Steinberg.

Mosterhamn
                                               

Mosterhamn

Mosterhamn er ein tettstad i Bømlo kommune i Sunnhordland i Hordaland fylke. Staden ligg på øya Moster søraust i Bømlo kommune. Tettstaden har 1 379 innbyggjarar per 1. januar 2017. Det er snøggbåtsamband til Bergen og Haugesund/Stavanger frå Mosterhamn. Riksveg 541 gjev vegsamband til resten av Bømlo. Mosterhamn er delt i to matrikkelgardar, Mosterhamn vestre med gardsnummer 21 og Mosterhamn austre med gardsnummer 22.

Langevåg på Bømlo
                                               

Langevåg på Bømlo

Langevåg er ein tettstad i Bømlo kommune i Sunnhordland i Hordaland fylke. Staden ligg sør på Bømlo. Riksveg 541 går gjennom Langevåg. Tettstaden har 767 innbyggjarar per 1. januar 2017.

Users also searched:

...