Back

ⓘ Distrikt i Noreg. I Noreg finst det landområde som er meir eller mindre fast avgrensa ut frå historiske tilhøve, so som gamle folkeland, men som ikkje naudsynle ..
                                               

Lege

Lege eller lækjar er ein norsk yrkestittel for autoriserte medisinarar. Legar jobbar med å førebygga, diagnostisera eller lega sjukdom, anten som allmennlege eller innan ei viss spesialisering.

                                               

Landskyld

Landskyld er den årlege leiga ein leiglending skulle betale for garden han brukte. Synonyme omgrep er skyld og bygsel. Landskylda var òg utgangspunktet for den skatten som skulle betalast for kvar gard. Skylda då ofte kalla skatteskylda var derfor eit omgrep for alle matrikulerte bruk, både for leiglendingsbruk og sjølveigde bruk. Omgrepet er brukt i Landslova til Magnus Lagabøter. Frå 1500-talet var landskylda ei fast avgift som berre kunne regulerast ved offentleg skyldsetting. I Nord-Noreg vart skylda betalt med tørrfisk og rekna i våg. I andre distrikt vart skylda rekna i korn, smør el ...

                                               

Norgesserien 1947–48

Norgesserien 1947-48 var det øvste nivået i norsk fotball, og den fjerde og siste sesongen som gjekk under namnet Norgesserien. På grunn av andre verdskrigen var det blitt spelt ein lokal kvalifiseringsliga sesongen før for å avgjere kven som skulle spele i Norgesserien 1947-48. 1947-48 var siste sesong Norgesserien vart spelt, før innføringa av Hovedserien frå sesongen 1948-49. Hovedserien skulle berre bestå av 16 lag, 14 plasser var fordelt mellom distrikta med fire plasser til distrikt II og IV, tre plasser til distrikt I, og ein plass til kvar av distrikt V, VI og VIII. Distrikt III og ...

                                               

Norgesserien 1937–38

Norgesserien 1937–38 var den første sesongen av Norgesserien, det øvste nivået i norsk herrefotball frå 1937 til 1948. Sesongen gjekk over to år og serien var delt inn i åtte distrikt, der vinnaren av kvart distrikt møttest i kvartfinalane i eit sluttspel. Serien vart avgjort etter to finalekampar, då den første enda uavgjort etter ekstra tid. Fredrikstad vann serien etter å ha slått Lyn 4–0 den 28. august 1938.

                                               

Petsjenga

Petsjenga i den sørlege delen av Pasvikdalen er eit russisk område på 10 470 km 2 i distriktet med same namnet. Distriktet ligg i Murmansk oblast og grensar mot Noreg.

                                               

Norgesserien 1938–39

Norgesserien 1938–39 var den andre sesongen av den norske eliteserien i fotball. Ligaen bestod av åtte distrikt der kvar distriktsvinnar gjekk til kvartfinalen i sluttspelet. I distrikta der det var fleire avdelingar spelte avdelingsvinnarane mot kvarandre i innleiande sluttspelkampar om kven som skulle spele kvartfinalen. Alle lag som enda sist si avdeling rykte ned. Fredrikstad vann Norgesserien 1938–39 etter ein 2-1 siger over Skeid.

                                               

Kirkenes–Bjørnevatnbanen

Kirkenes-Bjørnevatnbanen, òg kalla Sydvarangerbanen, er ein rundt 9 km lang malmbane som tidlegare tilhøyrte A/S Sydvaranger. Den vart lagt ned i 1996, men som eit ledd i gjenopninga av gruvene på Bjørnevatn vart banen gjenopna i 2009. I dag er det australske gruveselkapet Northern Iron som eig banen. Ombygginga var klar våren 2009 og drifta tok til i september. Banen var verdas nordlegaste jernbane, til Obskaja–Bovanenkovobanen vart opna i 2010. Det har heilt sidan Sovjetunionen fall vore planar om å bygge jenbanelinje vidare frå Kirkenes til Russland. Det er òg snakk om mogleg bygging av ...

                                               

Gammel drøm

"Gammel drøm" var eit av bidraga i Melodi Grand Prix 1985, skriven og framført på norsk av Bjørn Eidsvåg. Sjølv om songen hadde tittelen "Gammel drøm" på fjernsyn, song Eidsvåg "Gammel draum".

                                               

NSB type 18

Type 18 var ein damplokomotivtype hos NSB produsert i perioden 1900 til 1919 hos Hartmann og Hamar Jernstøberi. Typen var opphavleg ment for Nordbanen, men dei vart tatt i bruk på dei fleste linjer rundt kring om i Noreg. Det vart bygd 35 stk av denne typen i modellane 18a, 18b og 18c, der den seinaste modellen c var noko tyngre og hadde eit større sylinderdiameter og slagvolum. Dei tidlege modellane, 18a og 18b, vart seinare oppgradert til c-standard. Type 18 har rundt 825 hestekrefter og ei tjenestevekt på 81 tonn inkludert tenderen. Topphastighet er på 65 km/t. Etterkvart som jernbanetr ...

                                     

ⓘ Distrikt i Noreg

I Noreg finst det landområde som er meir eller mindre fast avgrensa ut frå historiske tilhøve, so som gamle folkeland, men som ikkje naudsynleg svarar til administrative regionar i dag. Desse vert gjerne kalla landskap.

I storleik ligg landskapi mellom landsdelane og kommunane. Stundom kan eitt landskap høyra med i eit anna landskap au.

                                     
  • Kommunane i Noreg fungerer som ei administrativ og folkevald styrt politisk eining med ansvar for å gjennomføre visse lovpålagte funksjonar, som til dømes
  • for eit distrikt som blei styrt av ein fut fogd I Noreg var amta frå 1660 delt inn i fleire futedømme. I 1660 var det 55 futedømme, men i 1700 var
  • landarealet i Noreg med 1 318 398 innbyggjarar 2013, om lag 26  av folketalet i Noreg På Vestlandet er det 22 byar og 121 kommunar fordelt på 15 distrikt Før
  • i midten og Norrland den nordlege delen Landskapa i Sverige er fordelt slik på landsdelane: Folketalsendringar i følgje ssb.no Distrikt i Noreg
  • i mange land, men turnusteneste i distrikt allmennpraksis er ei særnorsk ordning som blei innført på 60 - talet for å betra legedekninga i Distrikts - Noreg
  • 2005 06 var det totalt 82 reinbeitedistrikt i Noreg fordelt på 72 sommar - og heilårsbeitedistrikt og 10 distrikt for vår - haust - og vinterbeite for norsk
  • for ei oversikt over den sitjande regjeringa. Regjeringa i Noreg er den utøvande makta i landet. Regjeringa blir leidd av Statsministeren og har eit
  • Distriktenes utbyggingsfond forkorta DU var tidlegare eit statleg fond i Noreg for å fremme næringsverksemd i distrikta ved rådgjeving, lån og investeringstilskot
  • reiseliv i Noreg Underlagt departementet er det statlege særlovselskapet Innovasjon Norge, som skal bidra til å utvikle distrikta auke innovasjonen i næringslivet
  • eit distrikt eit større område. Mange land brukar ordet region på ei underinndeling av landet, som alternativ til for eksempel ordet provins. I Noreg er
Eininga anker
                                               

Eininga anker

Anker er eit gammalt rommål for væsker. I Noreg var ein anker rekna lik 40 pottar, tilsvarande 38.6038 liter, men storleiken har variert gjennom tidene og mellom ulike distrikt. Det gjekk seks anker i eit oksehovud. I andre land varierte storleiken mellom kring 32 og 45 liter. Ordet har opphav i mellomalderlatin anceria som tyder lite kar og anker vart òg nytta om ei mindre tønne eller tønneliknande behaldar mellom anna til vin.

                                               

Karma av Anita Skorgan

Songen starta som nummer seks, etter Rolf Graf med "II & II" og før Bobbysocks med "La det swinge". Under finalen var det fem distrikt og fire fagdommarar som gav poeng til alle bidraga. Bidraget fekk til saman 74 poeng og enda på andreplass av totalt ti bidrag. Anita Skorgan fekk ikkje representere Noreg i Eurovision Song Contest 1985 i Göteborg i Sverige.

                                               

Regionavis

Ei regionavis er ei avis med eit avgrensa geografisk nedslagsfelt, men større enn for ei lokalavis. I Noreg vil ei regionavis typisk dekkja eit eller fleire fylke. Kjende regionaviser er mellom anna Nordlys, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Andre avistypar er riksaviser som anten kan vera ei avis med stort opplag og brei dekking, eller ei mindre riksspreidd kommentaravis lokalaviser som dekkjer distrikt eller enkeltkommunar

Users also searched:

...