Back

ⓘ Norsk raudliste for artar 2010 er ei liste som gir ein prognose for kor stor risiko det er for at dei opplista artane vil døy ut i Noreg. Artsdatabankenhar utar ..
                                               

Livskraftig

Livskraftig, standardforkorting LC for engelsk Least concern, er eit omgrep brukt innan raudlisting av artar. At ein art er "livskraftig" tyder at han er vurdert og ikkje rekna som truga. Global raudliste frå 2006 hadde 15 636 oppføringar under "livskraftig". Artar som ikkje er rekna som livskraftige kan anten vera truga i ein eller annan grad, eller ein kan mangla data på dei. I nokre høve kan også "livskraftige" artar likevel vera truga, anten innanfor eit mindre område som Noreg, eller fordi tilstanden deira har endra seg sidan siste vurdering som i nokre høve kan gå tilbake til 2000 og ...

                                               

Gassarsongarfamilien

Gassarsongarfamilien er ein nyleg anerkjent klade Bernieridae av underordenen songfuglar i Passeriformes. Denne biologiske familien samlar elleve artar av små fuglar, alle endemiske til Madagaskar. Allereie i 1934 vart det gjort framlegg om denne monofyletiske gruppa. Men ein heldt fram med den tradisjonelle klassifiseringa av desse fuglane grunna feiltydingar av konvergerande evolusjon og mangel på tilpassa forsking. Gassarsongarar var tidlegare lagt til Pycnonotidae, bylbylar, Sylviidae, songarar og særleg Timaliidae, timalar. Det var ikkje før det var gjort DNA-analysar at den lenge før ...

                                               

Cercotrichas

Cercotrichas er ei biologisk slekt av krattskvettar og hekkskvettar i flugesnapparfamilien, Muscicapidae. Dette er mellomstore insektetande fuglar i slekta Cercotrichas. Dei var tidlegare i trastefamilien, Turdidae, men vert oftare no handsama som ein del av den gamle verdas flugesnapparfamilie, Muscicapidae. Dei er ikkje nært nærskyldt med krattskvettar i slekta Drymodes, som er medlemmer av australske flugeskvettar. Slektsnamnet Cercotrichas er frå antikken sin greske kerkos, "hale" og trikhas, "trøst". Krattskvettar og hekkskvettar er hovudsakleg afrikanske artar som lever i open skog e ...

                                               

Utrydding av fugleartar

Lagnaden til vandredue i Nord-Amerika er eit slåande døme på utrydding av fugleartar som har skjedd i nyare tid. Frå ein bestand estimert til totalt ca. fem milliardar individ midt på 1850-talet, vart arten snøgt jakta ned fram til den siste ville vandredua blei skoten i 1902. Alkefuglen geirfugl er eit sentralt og ikonisk døme i forteljinga om utrydding av fuglar i historisk tid. Han er den einaste kjente arten med leveområde i Europa som blei utrydda i historisk tid, den einaste med nærvære i Noreg og ein mogleg tidlegare hekkefugl i landet. Ei hending ved Vardø i 1848 er skildra som ei ...

                                               

Grenada

Grenada er ein øystat i det austlege Karibia. Han består av hovudøya Granada og ei rekkje mindre øyar i Grenadinane. Landet har til saman eit areal på 344 km². Hovudstaden er St. Georges. Grenada ligg nordvest for Trinidad og Tobago, nordaust for Venezuela og sørvest for Saint Vincent og Grenadinane. Grenada blei uavhengig frå Storbritannia i 1974. I 1983 blei landet invadert av USA. I september 2004 blei Grenada ramma av den kraftige orkanen Ivan, som drap 39 personar og gjorde fleire tusen heimlause. I løpet av juli 2005 kom orkanen Emily og gjorde endå meir skade. Grenada har av og til ...

                                     

ⓘ Norsk raudliste for artar 2010

Norsk raudliste for artar 2010 er ei liste som gir ein prognose for kor stor risiko det er for at dei opplista artane vil døy ut i Noreg. Artsdatabankenhar utarbeidd lista som eit verktøy i naturforvaltinga. Lista avløyste Norsk raudliste 2006. Vurderingane er tufta på Den internasjonale naturvernorganisasjonen sine kriterium, sjå den globale raudlista. Arbeidet med Raudlista er utført av 26 ekspertkomitear som til saman har vurdert tilstanden for rundt 21 000artar. Dette er nær halvparten av dei om lag 40 000 artane vi veit finst i Noreg.

Totalt for Noreg med havområde og Svalbard er 4599 artar raudlista, og 2398 av desse er vurdert å vere truga artar. 125 artar har døydd ut i Noreg etter 1900.

Artsdatabanken har òg sett opp ei svarteliste med framande artar som kan spreie seg i norsk natur.

                                     

1. Kriteria for Norsk raudliste 2010

Raudlisteartar

 • Sårbar – VU Vulnerable
 • Regionalt utdøydd – RE regionally extinct
 • Utdøydd i vill tilstand – EW extinct in the wild
 • Datamangel – DD Data deficient
 • Kritisk truga - CR critically endangered
 • Utdøydd – EX extinct
 • Sterkt truga - EN endangered
 • Nær trua – NT Near threatened

Truga artar

 • Sterkt truga - EN endangered
 • Sårbar – VU Vulnerable
 • Kritisk truga - CR critically endangered

Andre kategoriar

 • Livskraftig - LC least concern
 • ikkje vurdert - NE not evaluated
 • Ikkje egna - NA not applicable
                                     
 • Nasjonal raudliste for truga artar er eit oversyn over artar av organismar som er vurderte å ha risiko for å kome bort innanfor grensene av eit land.
 • viser til artar som kan bli truga og dermed ikkje er heilt livskraftige. Ifølgje Norsk Raudliste 2006 er 1 988 artar truga i Noreg. 258 artar er kritisk
 • vurdert og ikkje rekna som truga. Global raudliste frå 2006 hadde 15 636 oppføringar under livskraftig Artar som ikkje er rekna som livskraftige kan
 • Artsdatabanken tok fatt på var å gje ut ei ny norsk raudliste tufta på dei nye IUCN - kriteria frå 2001. Ei nasjonal raudliste er meint å bidra til meir presis naturforvalting
 • Utdøydde artar er artar det ikkje finst nokon levande individ att av. I mange høve kan ein art døy ut utanfor eit visst område regionalt utrydda eller
 • overvintrar på Jæren og i det sørlege Sverige og Danmark. Arten er lista på norsk raudliste 2010 i kategorien sårbar. Fuglen har ein storleik på 43 - 51 cm
 • nasjonal raudliste 2006 vart asp oppført som sårbar etter kriteriet om utbreiing på få stader. Etter dette har ein endre kriteria på IUCN si raudliste slik
 • mellom 1200 og 1450 par i Noreg. Arten var oppført på norsk raudliste 2006 over artar som nær trua, men på raudlista frå 2010 vart kongeørna ikkje lenger rekna
 • halvkula. Arten var på norsk raudliste 2006, der han hadde status som sårbar, men var i 2010 justert ned til nær truga. Hønsehauken er den største arten i slekta
 • rovfugl i haukefamilien. Han finst i Noreg, men er rekna som sårbar på norsk raudliste 2010 same kategori som isbjørn og lunde Fuglen er om lag 48 - 62 cm same
 • lever langt ute frå kysten. Vernestatus. Artar som er truga av utrydding i Noreg er registrert på norsk raudliste 2006, med ein ei gradert vurdering som

Users also searched:

...