Back

ⓘ Fysisk geografi er ei grein av geografi som tek for seg korleis fysiske krefter verker inn på og endrer tilhøva på jordoverflaten, i havet og i lufta. I ein sne ..
                                               

Mount Velain

Mount Velain er eit 750 m høgt fjell med ein isolert, svart pyramideforma topp som ligg på den nordaustlege delen av Adelaide Island. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen 1903-05, under Charcot, og vart namngjeven av han etter Charles Velain, ein fransk geolog, geograf og professor i fysisk geografi ved Sorbonne.

                                               

Orogenese

Orogenese er prosessane som dannar fjell. Ein kan sjå på desse prosessane som både tektoniske, geografiske og kronologiske hendingar sidan dei skapar særskilde strukturar, er knytt til tektonisk aktivitet og påverkar visse område med stein og jordskorpe og skjer innanfor ei tidsramme. Orogene hendingar skjer berre som følgje av platetektonikk. Problemstillingane som vart undersøkt og løyst under studiet av orogenese medverka stort til teorien bak platetektonikken, saman med studiar av dyre- og planteliv, geografi og midthavsryggar i 1950- og 1960-åra. Dei fysiske utslaga av orogenese prose ...

                                               

Sarthe

For elva med same namn, sjå elva Sarthe Sarthe er eit departementet sør i Frankrike. Departementet ligg i regionen Pays de la Loire, og er kalla opp etter elva med same namn.

                                               

Gerard Jakob De Geer

Gerard Jacob De Geer af Finspång var ein svensk geolog og professor ved Stockholms högskola. Han var òg liberal politikar, representant i Riksdagen og friherre. Frå 1897 til 1925 var De Geer professor i geologi og frå 1902 til 1910 var han òg rektor ved Stockholms högskola. Etter han gjekk av leia han det geokronologiske instituttet ved høgskulen, som var grunnlagt av han sjølv. De Geer forska innan kvartærgeologi og den fysiske geografien. På fleire ekspedisjonar til Svalbard gjorde han ein stor innsats i utforskinga av denne øygruppa, mellom anna ved å innføre ein fotogrammetrisk kartleg ...

                                               

Sentral-Europa

Sentral-Europa eller Mellom-Europa er regionen som ligg mellom dei svakt definert områda Aust-Europa og Vest-Europa. I tillegg kan Nord-Europa, Sør-Europa og Søraust-Europa delvis avgrense og overlappe Sentral-Europa. Uttrykket vart igjen brukt etter slutten på Den kalde krigen, som hadde delt Europa politisk inn i Aust og Vest, der Jernteppet delte "Sentral-Europa" i to. Definisjonen av Sentral-Europa varierer frå nasjon til nasjon, og har òg endra seg med tida. Området vert vanlegvis definert som: Liechtenstein Tsjekkia Sveits Ungarn Polen Austerrike Tyskland Slovakia Slovenia Sentral-Eu ...

                                               

Colombia

Sjå òg Columbia, eit namn knytt til mykje i eller frå USA. Colombia er ein republikk i det nordvestlege Sør-Amerika som grensar til Panama i nordvest, Det karibiske havet i nord, Venezuela i aust, Brasil, Peru og Ecuador i sør og Stillehavet i vest.

Fysisk geografi
                                     

ⓘ Fysisk geografi

Fysisk geografi er ei grein av geografi som tek for seg korleis fysiske krefter verker inn på og endrer tilhøva på jordoverflaten, i havet og i lufta. I ein snever forstand kan det visa til læra om jorda sine former og utviklinga deira i felt som geomorfologi, glasiologi, klimatologi og hydrologi, og ha mykje til felles med geologi. I svært vid forstand kan det vera om lag det same som naturgeografi, som også omfattar biogeografi.

                                     
  • menneskelege samfunnet påverkar det naturlege miljøet. Geografar innan fysisk geografi studerer særleg det naturlege miljøet, medan geografar innan befolkningsgeografi
  • Geografi eller landkunne er studiet av jordoverflata, både korleis ho ser ut fysisk og korleis folk lever der. Eit norsk ord for geografi er jordskildring
  • klima, fysisk geografi jordsmonn vatn og flora og fauna. Det er mindre enn ei økosone, og er definert av faktorar som miljø, geologi og geografi Økoregionane
  • Fysisk oseanografi er studiet av dei fysiske tilhøva og dei fysiske prosessane i havet, særleg rørsler og fysiske eigenskapar til sjøvatn. Fysisk oseanografi
  • Luxembourgsk geografi viser til geografien i Luxembourg, eit land i Nederlanda i Nordvest - Europa. Det grensar til Belgia 148 km i vest og nord, til
  • han etter Charles Velain, ein fransk geolog, geograf og professor i fysisk geografi ved Sorbonne. Denne artikkelen inneheld stoff som er offentleg eige
  • sluttar. Lengd uttrykkjer som regel ein lineær romleg dimensjon av eit fysisk objekt. Termen blir ofte brukt om den lengste av dei ortogonale dimensjonane
  • Meteorologisk oseanografi, eller biosfærikk Paleoseanografi Fysisk oseanografi Samfunnsgeografi Geografi Paleogeografi Naturgeografi Limnologi Glasiologi Atmosfærisk
  • Finland sin geografi er forskjellig samanlikna med dei andre nordiske landa. Finland ligg mellom Sverige og Russland, og havområda Austersjøen, Bottenvika
  • vestsida av Jurafjella. Utanom desse unntaka kan ein skildre den fysiske geografien til Sveits som følgjer: I sør går hovudkammen til Alpane, Alpehovudkammen

Users also searched:

...