Back

ⓘ Industri er ei form for økonomisk verksemd som er kjenneteikna av at Store førehandsinvesteringar er naudsynt om det skal verte utbytte av det. Produksjonen går ..
                                               

Wiltonien

Wiltonien er ei arkeologisk nemning for ein sørafrikansk mikrolittindustri som truleg byrja for rundt 15 000 år sidan. Det er funne Wilton-verktøy i Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Industrien har namn etter funnstaden Wilton, ein gard i Kapp-provinsen i Sør-Afrika. Han blei først skildra av John Hewitt etter utgravingar på staden saman med C.W. Wilmot. Det er også funne bustader knytt til industrien ved Kalambo-fossane ved søraustre enden av Tanganyikasjøen. Industrien kan samanliknast med europeisk mellomsteinalder. Seine funn frå industrien viser polerte steinverktøy. Ein delvis overlapp ...

                                               

Kawasaki Heavy Industries

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. er eit internasjonalt føretak med base i Japan. Hovudkvartera ligg i byane Minato-ku, Tokyo og i Kobe. Føretaket vart skipa i 1896 og er kalla opp etter grunnleggjaren Shozo Kawasaki. Namnet har ingenting med byen som heiter Kawasaki å gjere. Kawasaki Heavy Industries er godt kjend for sine motorsyklar og terrengkjøretøy, men produsererer og tog, luftfartøy, produkt for industri og romfart. Føretaket driv dessutan skipsbygging gjennom dotterselskapet Kawasaki Shipbuilding Corporation.

                                               

Spesifikk vekt

Spesifikk vekt er forholdet mellom tettleiken til teit stoff og tettleiken til eit referansestoff. Ein må kjenne temperaturen og trykket for begge stoffa. Trykket er nesten alltid nær 1 atm lik 101.325 kPa. Temperaturen for begge stoffa kan variere frå industri til industri. Spesifikk vekt er som oftast nytta i industri som eit enkelt mål på få informasjon om konsentrasjonen til ei løysing med forskjellige stoff i, som saltlake, hydrokabonar, sukkerløysingar og syrer. Spesifikk vekt kan uttrykkast matematisk som S G ref = ρ prøve ρ H 2 O {\displaystyle SG_{\text{ref}}={\frac {\rho _{\text{ ...

                                               

Matematikar

Ein matematikar er ein person med omfattande kunne i matematikk som nyttar denne kunna i arbeidet sitt, særleg for å løyse matematiske problem. Matematikarar arbeider med tal, data, innsamling, mengd, struktur, rom og endring. Matematikarar som arbeider med problem utanom rein matematikk vert kalla bruksmatematikarar eller praktiske matematikarar. Bruksmatematikarar er matematiske forskarar som med den spesialiserte kunna si og dei profesjonelle metodane sine prøver å løyse mange av problema ein har i tilknytte vitskaplege område. Med profesjonelt fokus på mange forskjellige problemstillin ...

                                               

Dzerzjinskij

Denne artikkelen er om den russiske byen. For kommunistleiaren, sjå Feliks Dzerzjinskij Dzerzjinskij er ein by i Moskva oblast i Russland med om lag 45 000 innbyggjarar. Han ligg ved elva Moskva, 20 km sør for Moskva sentrum. Industrien i byen består av eit varmekraftverk, ein betongfabrikk og kjemisk industri. Historia til byen er nært knytt til Nikolo-Ugresjklosteret, som ligg midt i byen. Klosteret vart grunnlagt ca. 1380 etter ordre frå knjaz Dmitrij Donskoj, og kalla opp etter St. Nikolas, som Donskoj i følgje segna såg i ein draum medan han gjorde seg klar til det lange felttoget mot ...

                                               

Strømsø

Strømsø er det eine av dei to opphavlege byområda i Drammen, det andre er Bragernes. Strømsø ligg på sørsida av Drammenselva og er ein part den administrative bydelen Strømsø/Danvik, medan Bragernes ligg på nordsida av elva. Opphavleg var Strømsø og Bragernes kvar sine byar. Drammen stasjon ligg på Strømsø, og her finst òg Marienlyst stadion, som er byens fotballstadion, symjehallen og friluftsanlegget Drammensbadet, Drammens Museum og den vidaregåande skulen, forretnings- og kontorbygg, industri- og bustadsområde. Tidlegare var Strømsø industri- og industriarbeidarområdet i Drammen, men m ...

                                               

Oxford

Oxford er ein by og eit administrativt distrikt i Oxfordshire i England, som har ein folkesetnad på kring 150 000 innbyggjarar. Byen hyser Oxford-universitetet, det eldste universitetet i den engelsk-talande verda. Ulikt "rivalen" Cambridge er Oxford òg ein industriby, og er spesielt forbunde med bilproduksjonen i forstaden Cowley. I tillegg finst her industri som stålverk, trykkeri, forlag, elektrotekniske fabrikkar og næringsmiddelindustri. Byen er kjend som "byen med dei drøymande spira", eit omgrep som vart innført av Matthew Arnold som ein referanse til den harmoniske måten bygningane ...

                                               

Berezniki

Berezniki er ein by i Perm kraj i Russland. Han ligg ved elva Kama, rundt 160 km nord for Perm. I 2007 hadde han like under 170 000 innbyggjarar og er med det den nest største byen i Perm kraj. Han vart grunnlagt i 1932 under den raske veksten til sovjetisk industri under Josef Stalin. Namnet Berezniki kjem frå ein bjørkeskog som låg der byen ligg i dag. Etter oppløysinga av Sovjetunionen i 1991 fall innbyggjartalet i byen frå 220 000 til rundt 190 000 på grunn av aukande arbeidsløyse. Men dei viktigaste industriane i byen klarte likevel å halde seg på sporet. I byen ligg kjemisk industri ...

                                               

Motorsagprodusentar

Dette er ei liste over noverande motorsagprodusentar og omfattar ikkje tidlegare motorsagprodusentar. AL-KO Kober Solo Husqvarna Jonsereds McCulloch Poulan Husqvarna Group Dolmar Makita Techtronic Industries Stihl Homelite Echo Yamabiko Corporation

Industri
                                     

ⓘ Industri

Industri er ei form for økonomisk verksemd som er kjenneteikna av at

 • Store førehandsinvesteringar er naudsynt om det skal verte utbytte av det.
 • Produksjonen går føre seg i stor skala og ved hjelp av maskiner og kraft utanfrå.
 • Råvarer vert omskapte til ferdige produkt.

Industrien er den andre sektoren ei oppdeling av heile det økonomiske livet i tre sektorar: Primærnæringane er råstoffutvinning, gruvedrift, landbruk og fiske. Sekundærnæringane er industriverksemd og tertiærnæringane er handel, service og transport.

Det finst ulike typar industri, så som råvareindustri, tekstilindustri, bilindustri osb.

I vidare nemning er industri all slags næringsliv - som til dømes underhaldningsindustri eller filmindustri.

Dei mest vellukka verksemdene innanfor ei industrigrein har det med å vera anten dei selskapa som vart starta med ein stor innsatskapital, eller tidlege inovatørar som var fyrst ute med få ein ny teknologi ut på marknaden.

Industrien vart eit hovudområde i næringslivet i Europa og Nord-Amerika under den industrielle revolusjonen. Gjennom ei rask utvikling av nye teknologiar, så som mekaniske vevstolar og dampmaskiner, vart dei gamle føydale og merkantile økonomiane kasta om.

I Noreg har det vore foredla trevirke i sagbruk i fleire hundreår, men dette vert ikkje rekna som eigentleg industri. Den norske industrialiseringa tok til så smått i 1815, heldt fram på 1840-talet, med etableringa av spinneri og veveri som nytta mekanisk kraftoverføring frå elver og fossefall, men skaut fart for alvor først etter hundreårsskiftet, basert på hydroelektrisk energi.

Eit samfunn der industri er dominerande, vert kalla eit industrisamfunn. Slike samfunn har vore gjennom ein prosess med industrialisering. Eit samfunn der industri har vorte mindre viktig, kan kallast eit postindustrielt samfunn.

                                     
 • Kjemisk industri viser til fleire former for industriverksemd der ein forsker på og bruker kontrollerte kjemiske prosessar til å danna ønskte stoff, til
 • utenrikske saker, handel, sjøfart og industri eller Handelsdepartementet 1905 13: Departementet for handel, sjøfart og industri eller Handelsdepartementet 1913 1916:
 • Wiltonien også Wilton - industrien eller Wilton - kulturen er ei arkeologisk nemning for ein sørafrikansk mikrolittindustri som truleg byrja for rundt 15 000
 • Kawasaki Heavy Industries Ltd. 川崎重工業株式会社, Kawasaki Jūkōgyō Kabushiki - gaisha er eit internasjonalt føretak med base i Japan. Hovudkvartera ligg i i byane
 • Temperaturen for begge stoffa kan variere frå industri til industri Spesifikk vekt er som oftast nytta i industri som eit enkelt mål på å få informasjon om
 • utenrikske saker, handel, sjøfart og industri eller Handelsdepartementet 1905 13: Departementet for handel, sjøfart og industri eller Handelsdepartementet 1913 1916:
 • særleg til industri i ulike former, som næringsmiddelindustri, tekstilindustri, prosessindustri, kjemisk industri og petrokjemisk industri Næringsgruppa
 • Iddefjorden. Industri er den viktigaste næringa i Halden kommune, der om lag ein fjerdedel av arbeidstakerne er sysselsette. Industrien har hovudvekt
 • 389 Industria er ein hovudbelteasteroide. Han blei oppdaga den 8. mars 1894 av Auguste Charlois ifrå Observatoire de Nice. 389 Industria - baneparametrar
 • I ein industrialiseringsprosess vert eit samfunn meir og meir prega av industri Industrialisering kan verta gjort for å betra arbeidsmiljøet, men mest
 • verksemder og eit stort jernbaneknutepunkt i byen. Dei viktigaste industriane er mekanisk industri metallhandsaming, , produksjon av byggematerial, treindustri
389 Industria
                                               

389 Industria

389 Industria - baneparametrar hjå JPL Oppdagarar og oppdagingsplassar i Engelsk Wikipedia sine asteroidelister. Listene baserer seg på Minor Planet Center - "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets"

Ljubertsy
                                               

Ljubertsy

Ljubertsy er ein by i Moskva oblast i Russland med om lag 160 000 innbyggjarar. Ljubertsy vart nemnd første gong i 1623 og fekk bystatus i 1925. Byen dekker eit areal på 12 km². Ljubertsy er eit stort industrisenter. Det er over 25 industrielle verksemder og eit stort jernbaneknutepunkt i byen. Dei viktigaste industriane er mekanisk industri, metallhandsaming, produksjon av byggematerial, treindustri og næringsmiddelindustri.

Lot-et-Garonne
                                               

Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne er ein av dei 83 opphavlege departementa som vart oppretta 4. mars 1790 under den franske revolusjonen. Han vart danna frå delar av dei tidlegare provinsane Guyenne og Gascogne. Nokre av dei opphavlege søraustlege kantonane vart skild ut i 1808 og vart ein del av departementet Tarn-et-Garonne.

                                               

Nora Industrier

Nora Industrier A/S er eit tidlegare norsk konsern. Selskapet vart grunnlagt i Oslo i 1978 som eit haldingselskap for m.a. bryggeria Frydenlund, Schou og Ringnes. I løpet av det neste tiåret vokste firmaet til Noregs største næringsmiddelkonsern. I konsernet var det innlemma selskap som m.a. Idun-Giærfabrikken, Bjølsen Valsemølle og Nidar, og det kontrollerte òg aksjemajoriteten i tekstilselskapet Helly-Hansen. Nora Industrier vart i 1991 fusjonert med Orkla.

Users also searched:

...