Back

ⓘ Internett er eit verdsomfattande ope datanett basert på protokollane TCPIP. I Noreg er 64 prosent av alle privathushaldningar tilknytte til Internett, og den va ..
                                               

Internett-protokollfamilien

Internett-protokollfamilien er samlinga av protokollar som nyttast på nettverk av datamaskinar for at dei ulike nodene skal kunne kommunisere. Samlinga av protokollar omtalast ofte som "TCP/IP" sidan TCP og IP er dei vikigaste protokollane. På engelsk kallast samlinga for "Internet Protocol Suite". Protokollane har røter attende til 1960-talet og "Arpanet" som var eit forskningsnett sponsa av forsvarsdepartementet i USA. Arbeidet med "Arpanet" gav grunnlaget for Internett som er det mest kjende av nettverka som nyttar desse protokollane. Arbeidet med standardisering av protokollane blir gj ...

                                               

Internet Protocol

Internet Protocol er ein nettprotokoll som tar seg av adressering for einingane i eit datanett. Kvar eining innanfor same del av eit datanett må ha ei unik IP-adresse. IP, saman med transportprotokollen TCP, utgjer den vanlegaste standarden for datanettkommunikasjon i dag, både i lokale nett LAN og i utvida datanett WAN, slik som t.d. Internett.

                                               

Toppnivådomene

Alle domenenamn på Internett består av nokre namn delt med punktum, og det siste namnet vert kalla for toppnivådomenet. For eksempel i domenenamnet eksempel.com er com eit toppnivådomene. TLD-ar vert fyrst og fremst brukt til DNS-protokollen, som avbildar domenenamn over til IP-adresser. Dei kan delast i to hovudgrupper: nasjonale toppnivådomene country code TLDs ccTLDs) eller generiske TLD-r gTLD-ar. Nasjonale toppnivådomene ccTLD er alltid på to bokstavar, mens dei generiske gTLD er alltid lengre enn to bokstavar. Sjå òg: Liste over toppnivådomene.

                                               

Open mellomtenar

Ein open mellomtenar er ein mellomtenar som tilgangsvern og difor kan nyttast av alle internettbrukarar. Generelt sett skal ein mellomtenar lagre og vidaresende DNS-førespurnadar frå brukarar av ei nettverksgruppe, ein open mellomtenar vil derimot late kven som helst nytte denne vidaresendingstenesta. Ved å bruke anonyme opne mellomtenarar kan ein brukar skjule IP-adressa si frå omverda. Opne mellomtenarar vert difor mykje nytta til å gjere skadeverk eller handlingar som bryt lova. Mange ser difor på opne mellomtenarar som eit problem. På den andre sida kan opne mellomtenarar nyttast til å ...

                                               

DNS

DNS er eit hierarkisk distribuert namngiving system for datamaskiner, tenester eller andre ressursar som er kopla til Internett eller eit privat nettverk. Det bind diverse informasjon med domenenamn tildelt kvar av dei deltakande einingane. Ein Domain Name Service oversett spørjingar for domenenamn som er meiningsfulle for menneskjer til IP-adresser for å finne datatenester og einigare over heile verda. Ein ofte nytta analogi for å forklare Domain Name System er at det verkar som ei telefonbok for Internett ved å sette over menneskje-vennlege PC-vertsnamn til IP-adresser. Til dømes blir do ...

                                               

Verdsveven

Verdsveven er eit nettverk av hypertekst-sider på Internett. Han er i dag den mest brukte tenesta på nettet, og er gjerne dét dei fleste meiner når dei snakkar om å bruka nettet. Ei webside ligg på, eller vert generert av, ein webtenar. Webtenarane kommuniserer med brukarane sine nettlesarar for å levera innhaldet av dei sidene brukarane ber om i daglegtale "går til" eller "vitjar". Hypertekst-innhaldet er pakka inn i formateringskodar som fortel nettlesaren korleis han skal presentera tekst og grafikk og eventuelt lyd for brukaren. For å kunna visa ei webside som ligg på Verdsveven, treng ...

                                               

Nettradio

Nettradio er ei kringkastingsteneste over Internett. Nettradio treng ikkje vere tradisjonelle radiostasjonar som lokale- og riksdekkjande FM-stasjonar. Kringkasting på Internett er ofte referert til strauming. Fordi radiosignalet er distribuert over Internett, blir det mogeleg å lytte på radiostasjonar frå heile verda. Det kan eksempelvis vere å lytte på lokalradio i Tyskland frå Noreg. På same måte kan vi frå Noreg reise til utlandet, og samtidig lytte på lokalradioen heime – dette kan gjerast frå heile verda.

                                               

Border Gateway Protocol

Border Gateway Protocol er ein rutingsprotokoll som blant anna vert nytta i kjernen av Internett. Reint funksjonelt set han opp ein tabell over IP-nettverk eller "prefiks" som spesifiserer tilgangen mellom autonome system. Protokollen er skildra som ein path vector-protokoll. BGP brukar ikkje vanlege IGP-verdiar, men nyttar trafikkbanar, nettverkspolitikk og/eller regelsett.

                                               

Tele2

Tele2 er eit pan-europeisk selskap oppretta i 1993, og tilbyr mobiltelefoni, telefoni og internett-tilgang til fleire land i Europa. Hovudkontoret ligg i Sverige. Tele2 AB har rundt rekna 30 millionar kundar i 22 europeiske land, med ei total omsetjing på 50 milliardar SEK. Selskapet er eigd av Kinnevik-konsernet, der familien Stenbeck er største aksjonær. Tele2 Norge AS er eit norsk dotterselskap av Tele2 AB, og har meir enn 600 000 kundar. I Noreg tilbyr Tele2 mobilabonnement, fasttelefonabonnement og breiband-/internett-tilgang. Fasttelefon – i 22 land IP-telefoni/VoIP – i 8 land Intern ...

                                               

Julekort

Julekort er kort med illustrasjon og julehelsinger som ein sender ut til slekt og vener. Dei kan vere enkle eller doble, og dei kan sendast med eller utan konvolutt. Både heimelaga kort og ferdig trykte kort med julemotiv er vanleg. Ofte sendast dei med posten, men dei seinare åra har også elektroniske julekort kome i bruk. Ifylgje tal frå posten sender kvar av dei norske husstandane i snitt 8-10 julekort i året.

Internett
                                     

ⓘ Internett

Internett er eit verdsomfattande ope datanett basert på protokollane TCP/IP. I Noreg er 64 prosent av alle privathushaldningar tilknytte til Internett, og den vanlegaste måten å kopla seg opp på, er via ADSL. 41 prosent av alle nordmenn som er på nett, har tilgang via breiband heimefrå.

To av dei mest kjende tenestene på Internett er e-post og Verdsveven.

Datamaskina over heile verda er kopla saman i eit nettverk, og det er dette store nettet som vi kallar Internett.

                                     
  • Nynorsk innhald på Internett var ein konferanse i regi av Nynorsk kultursentrum, som vart halden på Ivar Aasen - tunet 4. 5. november 2004. Konferansen
  • Internett - protokollfamilien er samlinga av protokollar som nyttast på nettverk av datamaskinar for at dei ulike nodene skal kunne kommunisere. Samlinga
  • dag, både i lokale nett LAN og i utvida datanett WAN slik som t.d. Internett Når ein ynskjer å tildele IP - adresser på lokale nett, er det naudsynt
  • Ralph Breaks the Internet norsk tittel: Rive - Rolf krasjer internett er ein amerikansk animert filmkomedie frå 2018, produsert av Walt Disney Animation
  • Alle domenenamn på Internett består av nokre namn delt med punktum, og det siste namnet vert kalla for toppnivådomenet engelsk: top - level domain eller
  • mellomtenarar nyttast til å omgå lands eller organisasjonars sensur av Internett Kina er eit døme på land som i dag driv sensur av internettenester.
  • system for datamaskiner, tenester eller andre ressursar som er kopla til Internett eller eit privat nettverk. Det bind diverse informasjon med domenenamn
  • eller berre the Web er eit nettverk av hypertekst - sider websider på Internett Han er i dag den mest brukte tenesta på nettet, og er gjerne dét dei
  • kringkastingsteneste over Internett Nettradio treng ikkje vere tradisjonelle radiostasjonar som lokale - og riksdekkjande FM - stasjonar. Kringkasting på Internett er ofte
  • med distriktsendingar i NRK1 og ein nyhende - og aktualitetsteneste på internett NRK Østafjells er og leverandør av innslag og program til NRK sine rikssendingar
Ralph Breaks the Internet
                                               

Ralph Breaks the Internet

Ralph Breaks the Internet er ein amerikansk animert filmkomedie frå 2018, produsert av Walt Disney Animation Studios og utgjeven av Walt Disney Pictures. Han er den 57. animerte langfilmen til Disney, og er oppfølgjaren til Wreck-It Ralph frå 2012.

                                               

Fleirspelar

Fleirspelar er eit uttrykk som tyder at to eller fleire spelarar kan delta i eit dataspel på same tid. Spelarane kan vera motstandarar mot kvarandre, spela på ulike lag, eller samverka i lag mot sjølve spelet. Det er vanleg å bruke LAN, internett eller splitscreen.

Users also searched:

...