Back

ⓘ Norsk Ornitologisk Forening er ein ideell samskipnad stifta i 1957 med viktigaste oppgåve å syte for vern av fuglar. Samskipnaden arbeider for vern av naturen, ..
                                               

Påfugl

Påfugl kan ha fleire tydingar på norsk. Påfugl er kortnamn for indiapåfugl, Pavo cristatus. I biologien kan påfuglar òg nyttast som fellesnamn for tre fugleartar i fasanfamilien: kongopåfugl, Afropavo congensis smaragdpåfugl, Pavo muticus indiapåfugl, Pavo cristatus Det finst også ein fasantype kjend som påfuglfasan. Indiapåfugl har naturleg utbreiing på det indiske subkontinentet, men er innført i store delar av verda og finst til dømes som prydfugl i fangenskap i Noreg. "Påfugl" vert òg nytta i overført tyding på norsk for å nemne ein person som er jålete.

                                               

Kjerrsongarfamilien

Kjerrsongarfamilien, Acrocephalidae, er ein nyleg skildra biologisk familie av små sporvefuglar tidlegare plassert i songarfamilien, Sylviidae. Acrocephalidae inneheld fire slekter, med kjerrsongarar som den dominerande med 39 artar. Artane i denne familien er i regelen ganske store "songarar". Dei fleste er ganske vanleg olivengrøne til brune med lysare gult til beige på undersida. Dei er vanlegvis funne i ope skogsterreng, takrøyrskog eller høgt gras. Familien finst mest i sørlege til vestlege Eurasia, men utbreiingsområdet strekkjer seg òg langt inn Stillehavet, med somme artar i Afrika ...

                                               

Skjorer

Skjorer i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.8 frå august 2013 med norske namn etter Norske navn på verdens fugler. Slekt Cyanopica Blåskjor, Cyanopica cooki Asurskjor, Cyanopica cyanus Slekt Urocissa Raudnebbskjor, Urocissa erythrorhyncha Kvitnakkeskjor, Urocissa flavirostris Kvitvengskjor, Urocissa whiteheadi Brunhovudskjor, Urocissa ornata Taiwanskjor, Urocissa caerulea Slekt Cissa Grønskjor, Cissa chinensis Smaragdskjor, Cissa thalassina Gulbrystskjor, Cissa hypoleuca Slekt Dendrocitta Kongeskjor, Dendrocitta leucogastra Gråryggskjor, Dendrocitta cinerascens Praktskjor, Dendroc ...

                                               

Flamingoar

Dei seks artane av flamingoar utgjer familien Phoenicopteridae, einaste familien i ordenen Phoenicopteriformes. Dette er selskaplege fuglar som vadar. Dei lever både på den vestlege halvkula og den austlege halvkula, men er mest talrike på den austlege. Det er fire artar i Amerika og to artar i "den gamle verda". Namnet "flamingo" er frå portugisisk og har slektskap med ordet "flamme".

                                               

Melanitta

Melanitta, eng: scoters, er ei biologisk slekt av tettvaksne dukkender. Fjørdrakta åt andrikene er hovudsakleg svart og har oppsvulma nebbrot. Hoene er brune. Dei hekkar i lengst nord i Europa, Asia og Nord-Amerika, og overvintrar lengre sør i tempererte soner av desse kontinenta. Dei dannar store, tette flokkar i eigna kystfarvatn, og fuglane har ein tendens til å ta av saman når dei startar ei flyging. Det fôra reiret deira er lagd på bakken i nærleiken av sjøen, vatn eller elver, i skog eller på tundra. Desse artane dukkar etter krepsdyr og blautdyr.

                                               

Svane

Svaner er eit samleomgrep for store, vasslevande andefuglar av slekta Cygnus. Dei har lang hals og er som regel reint kvite fuglar som lever i nordlege, ofte kalde, strøk. Sørlege artar er ofte svarte eller svarte og kvite. Det finst mellom seks og åtte artar svaner, i Noreg førekjem tre av dei: knoppsvane, songsvane og dvergsvane. Svaner i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.7 frå september 2012 med norske namn etter Norske navn på verdens fugler. Fakta om raudlistestatus, populasjon og utbreiing er frå oppslag i BirdLife International sine nettsider Data Zone, 20. november 2012.

                                     

ⓘ Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Ornitologisk Forening er ein ideell samskipnad stifta i 1957 med viktigaste oppgåve å syte for vern av fuglar. Samskipnaden arbeider for vern av naturen, særleg fuglefaunaen, og for å fremme interessa for og betre kunnskapen om fuglar, samt å stimulere til ulike ornitologiske aktivitetar. Han er òg eit bindeledd mellom fugleinteresserte i Noreg. Samskipnaden arrangerer turar og foredrag.

NOF er organisert med fylkesvise avdelingar som igjen er delt inn i lokallag med ansvar for lokal drift.

Frå 1992 har NOF hatt partnarskap med den internasjonale alliansen av søstersamskipnadar, Birdlife International.

NOF er ein av 5 organisasjonar som samarbeider med Artsdatabanken om å drive Artsobservasjonar.

                                     
 • Artskilding  hos Norsk Ornitologisk Forening Havsvale i Store norske leksikon, snl.no. Artskilding  hos Norsk Ornitologisk Forening Denne biologiartikkelen
 • ruga i 12 - 14 døgn. Ungane blir i reiret Norsk ornitologisk forening Dansk ornitologisk forening Miljølære Norsk Fugleatlas, 1994. Wikimedia Commons har
 • 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl NNKF 1990 - 2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening sin nettstad publisert
 • Utanom dette finst det mellom 1500 og 4000 hekkande par i Sibir. Norsk Ornitologisk Forening NOF starta i 1985 eit prosjekt dverggås med formål å finne
 • skarvfamilien. Arten er ein vanleg hekkefugl i Noreg. Artskilding  hos Norsk Ornitologisk Forening Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia
 • Afrika. Norsk ornitologisk foreining har i 2009 peika ut brushane som årets fugl Norsk ornitologisk forening om brushane Dansk ornitologisk forening Sveriges
 • Storjo - egg på museum Eldre vitskapleg namn: Catharacta skua Norsk ornitologisk forening Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia
 • multimedia som gjeld: Sidensvans Norsk ornitologisk forening Sveriges ornitologiske forening Dansk ornitologisk forening Miljølære Denne biologiartikkelen
 • Polarlomvi Wikispecies har taksonomisk informasjon om Uria lomvia Norsk ornitologisk forening om lomvi Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk
 • etter syn - og høyrselsssansen. Det finst om lag 9700 beskrivne fugleartar i verda, rundt 450 av desse er registrert i Noreg. Norsk Ornitologisk Forening
 • koloniar. Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Gråhegre Norsk ornitologisk forening Miljølære Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe
 • vert òg nytta i overført tyding på norsk for å nemne ein person som er jålete. Norsk ornitologisk forening - Norske navn på verdens fugler Henta 6.
Phoenicopterus
                                               

Phoenicopterus

Phoenicopterus er ei biologisk slekt av vassfuglar og medlem av flamingofamilien, Phoenicopteridae. Phoenicopterus i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.8 frå august 2013 med norske namn etter Norske navn på verdens fugler. Rosenflamingo, Phoenicopterus roseus Chileflamingo, Phoenicopterus chilensis Dvergflamingo, Phoenicopterus minor Raudflamingo, Phoenicopterus ruber

Kaier
                                               

Kaier

Kaier er fleirtal av artsnamnet kaie, ein liten medlem i kråkefamilien. Ordet "kaie" er eit lydmålande namn for arten kaie og har blitt fellesnamn i tre norske namn for kråkefuglar: Kaie, Corvus monedula Alpekaie, Pyrrhocorax graculus Mongolkaie, Corvus dauuricus

Ramnar
                                               

Ramnar

Ramnar er fleirtal av artsnamnet ramn, ein stor sporvefugl i kråkefamilien, men kan òg nyttast som fellesnamn for ni av dei største fugleartar i den biologiske slekta Corvus. Kaktusramn, Corvus cryptoleucus Ramn, Corvus corax Kopjeramn, Corvus albicollis Klageramn, Corvus coronoides Korthaleramn, Corvus rhipidurus Tjukknebbramn, Corvus crassirostris Tasmanramn, Corvus tasmanicus Flokkramn, Corvus mellori Brunnakkeramn, Corvus ruficollis

Cymbilaimus
                                               

Cymbilaimus

Cymbilaimus i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.5 frå desember 2010 med norske namn etter Norske navn på verdens fugler. Gittermaurvarslar, Cymbilaimus lineatus Bambusmaurvarslar, Cymbilaimus sanctaemariae

Users also searched:

...