Back

ⓘ Natur er eit vidt omgrep som i regelen viser til noko som er i verda og ikkje er forma av menneske. Det kan brukast om opphavlege, gjerne medfødde eigenskapar, ..
                                               

Two Against Nature

Two Against Nature er det åttande studioalbumet til det amerikanske rockebandet Steely Dan. Det var det første studioalbumet deira på 20 år og vart spelt inn frå 1997 til 1999 og gjeve ut 29. februar 2000 på Warner Bros. Records. Two Against Nature fekk god kritikk og vann fire Grammyprisar: Årets album, beste popvokalalbum, beste lyd innan ikkje-klassisk musikk og beste popsong av ein duo eller ei gruppe med vokal for singelen "Cousin Dupree". Albumet selde òg godt og nådde sjetteplassen på den amerikanske Billboard 200-lista. I alt selde det meir enn éin million eksemplar, og gav gruppa ...

                                               

Freaks of Nature av Kansas

Freaks of Nature er det 12. studioalbumet til det amerikanske rockebandet Kansas, gjeve ut i 1995. Det vart gjeve ut to redigerte singlar frå albumet, men ingen av dei gjekk inn på singellistene og albumet gjekk heller ikkje inn på noko albumliste. Det vart dermed det einaste studioalbumet til Kansas som ikkje gjekk inn på noko som helst Billboard -lista. Albumet vart spelt inn i Trinidad. Freaks of Nature var det første albumet sidan 1977 av Kansas som var produsert av Jeff Glixman, som produserte albuma Song for America, Masque, Leftoverture og Point of Know Return. Det var òg det første ...

                                               

Aserbajdsjansk natur

Aserbajdsjansk natur forandrar seg etter tilhøva i høglandet og låglandet. Landet har Kaspihavet i aust, fjellkjeda Store Kaukasus og Talysj-fjella i nord og aust og Litle Kaukasus i vest. Elles er mykje av landet slettelandskap med eit nokså tørt klima. I låglanda og dei lågare delane av fjellandskapet er landskapet steppe eller halvørken. Her finst det dyr som gaselle, sjakal og hyene. I Lenkoran-regionen og i fjella finst det skog av bøk, eik og furu. Lenger opp i fjella går vegetasjonen over til alpin tundra. Her lever det kaukasushjort, rådyr, visent, gemse, villsvin, brunbjørn, gaupe ...

                                               

Konstantin Novoselov

Konstantin "Kostja" Novoselov er ein russisk–britisk fysikar ved University of Manchester. Novoselov har både russisk og britisk statsborgarskap og forskar på mesoskopiske system og nanostrukturar. Novoselov har publisert over 60 vitskaplege artiklar i dominerande vitskaplege tidsskrifter, som mellom anna Nature, Science, Nature Materials, Nature Physics, Nature Nanotechnology, Reviews of Modern Physics og Physical Review Letters. I 2008 mottok han Europhysics Prize "for å ha oppdaga og isolert eitt enkelt frittståande lag av karbon grafén og belyst dei enestående elektroniske eigenskapane ...

                                               

C.V. Raman

Chandrasekhara Venkata Raman) var ein indisk fysikar. Han vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 1930 "for arbeidet sitt med lyspreiing, og for effekten kalla opp etter han". Raman vart professor i fysikk ved Universitetet i Calcutta i 1917. I 1929 vart han adla ved utnemning til Knight Bachelor og fekk tiltaleforma Sir. I 1934 vart Raman leiar for det indiske vitskapsakademiet, og i 1947 leiar for Raman Research Institute i Bangalore. I 1910-1921 arbeidde han hovudsakleg med akustiske undersøkingar, og gav viktige bidrag til teorien for verkemåten til strengeinstrument. Seinare utførte han o ...

                                               

Provinsen Giresun

Provinsen Giresun er ein provins i Tyrkia ved kysten av Svartehavet. Naboprovinsane er Trabzon i aust, Gümüşhane i sørvest, Erzincan i sør, Sivas i søraust og Ordu i vest. Provinshovudstaden er Giresun. Giresun er eit jordbruksområde med mykje ven natur, særleg i høglandet. Områda nær Svartehavet er den største produsenten i Tyrkia av hasselnøtter. I dei høgare fjellområda finn ein skog og beitemark og some stader gruvedrift for kopar, sink, jern og andre metall. Fjellandsbyane er fjerntliggande med dårlege vegar og lite anna infrastruktur. Klimaet er vanleg for denne delen av svartehavsky ...

Natur
                                     

ⓘ Natur

Natur er eit vidt omgrep som i regelen viser til noko som er i verda og ikkje er forma av menneske. Det kan brukast om opphavlege, gjerne medfødde eigenskapar, som motsetnad til det som er tillært, kunstig eller prega av kultur.

Naturomgrepet er kjend sidan den greske antikken. Dei greske før-sokratikarane blei kalla fysikoi, naturforskarar, og brukte ordet fysis om dei iliggjande eigenskapane til plantar, dyr og andre element i verda utviklar på eiga hand. På latin blei det greske omgrepet omsett til natura, som tyder fødsel. I moderne tid er naturvitskap blitt til læra om den fysiske verda og reglane ho følgjer. Samstundes er omgrepet "natur" eller "naturleg" blitt brukt om mange alternativ til moderne kultur, vitskap og teknologi.

                                     

1. Døme

"Naturen" kan vera ein motsats til "sivilisasjonen", anten i form av ein viss type menneske eller deira påverknader. Ein kan snakka om å dra "ut i naturen" når ein forlét eit område prega av bygningar, landskapsarkitektur og menneskeleg infrastruktur og dreg til eit meir urørt område som er prega av plantar, dyr og naturlege prosessar som erosjon, vind og forråtning. Men medan det finst område som er klart "unaturlege", som byar, og område som er klart "naturlege", som urskog og villmark, er det likevel vanskeleg å skilja dei. Ingen byar er utan naturleg innslag, mange kulturlandskap er utforma av menneske i samspel med naturen, og parkar er menneskeskapte men med naturlege element og gjerne med føremålet om å gje ei naturkjensle. Naturreservat er laga for å ta vare på ein viss type natur, men blir ofte tekne vare på av menneske.

Naturleg eller "naturell" kan tyda at noko ikkje er ordna eller tillage. Materiale som ikkje er farga, som hår, ull eller pels, kan ha naturfarge, medan matvarer som blir serverte med lite tilreiing kan kallast naturelle. Det naturlege kan også setjast som motsetnad til industrielle, vitskapsbaserte eller på annan måte "kunstige" prosessar. Mange eldre metodar for å gjera noko har fått nemninga "natur-" eller "naturleg" etter at dei i stor grad er blitt fortrengde av nyare metodar. Nokre døme på slike motsetnadspar er naturmedisin versus skulemedisin, naturgjødsel versus kunstgjødsel og naturlege perler versus kulturperler. Å leva "i pakt med naturen" kan visa til ulike miljøvennlege levemåtar som har mindre innverknad på eit økosystem enn typiske industrialiserte samfunn eller andre som driv "rovdrift på naturen". Menneske ein meiner lever slik frå gammalt av kan kallast naturfolk.

                                     

2. Filosofi og vitskap

I antikken samanlikna mange filosofar, særleg Aristoteles, natur som ein organisme, som mennesket.

Under renessansen rekna naturfilosofar som Descartes og Newton natur som ein mekanisme, liknande ein maskin. Hobbes innførte omgrepet naturtilstand om menneske, som han meinte var ein brutal og nådelaus kamp dei imellom. Til motsats meinte opplysingsfilosofen Rousseau at menneske av natur var gode, og at dei alle hadde visse grunnleggjande naturrettar.

I moderne naturvitskap oppfatta tenkjarar som Darwin og Haeckel natur som ei utvikling, liknande historia. Forskarar som Carl von Linné med sin Systema naturae forsøkte å systematisera naturen. Frå denne tida byrja ein studera naturhistorie og laga naturhistoriske museum.

                                     

3. Kunst og kultur

Ulike retningar innan kunst og kultur har gått ut på å dyrka ulike tilnærmingar til naturen. Innan romantikken var natur særs viktig, både som inspirasjon og motiv. Seinare realisme og naturalisme la vekt på å skildra verda så naturtru som mogleg. Vidare har ei moderne kunstform kjend som stadkunst eller kunst i naturen engelsk land art, Earth art eller Earthworks går ut på å laga kunst som er del av naturen eller ved hjelp av material derfrå.

Naturturisme er ei form for reise som har vore del av turisme sidan romantikken. Denne forma for turisme går ut på å oppsøka "urørte" område. Ei nyare form for naturretta turisme er økoturisme, ein turisme som har som mål å ikkje øydeleggja miljøet på staden ein vitjar.

Naturisme eller nudisme er ein tankeretning som legg vekt på verdien av det gå naken, ein "naturlegare" tilstand enn gå med klede. Naturisme blir ofte dyrka i naturlege omgjevnader, som strender eller fjell.

                                     
  • Koordinatar: 32 51 12 N 35 45 13 E Natur hebraisk נ טו ר er ei israelsk busetjing, ein kibbutz, sør i Golanhøgdene og innafor Golan regionale kommune
  • Natur og Ungdom NU er Noregs einaste miljøvernfylking for ungdom. NU er ungdomsfylkinga åt Naturvernforbundet, men er sjølvstendig driven. Alle medlemene
  • Naturlege tal vert som regel meint med dei vanlege heiltala som ein nyttar til å telje med: 1, 2, 3, osv. Det finst derimot to definisjonar av naturlege
  • Viasat Nature Crime er ein kanal frå Viasat som vert sendt i Norden. Kanalen heitte tidlegare Viasat Nature Action & TV6 Nature Action. Frå 18.00 til 21
  • Kunstformen der Natur tysk for Kunstformer i Naturen er ei bok med litografiar og andre halvtonebilete av den tyske biologen Ernst Haeckel. Verket blei
  • Naturleg utval er ein av hovudfaktorane i evolusjonen av livsformer, og går ut på at individ med ulike eigenskapar har ulik grad av suksess i å vidareføra
  • Vest - Telemark Natur og Ungdom var eit lokallag av Natur og Ungdom i Telemark som omfatta kommunane Fyresdal, Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord og Nissedal
  • NNV engelsk: Norwegian Society for the Conservation of Nature er den eldste og største natur - og miljøvernorganisasjonen i Noreg. Organisasjonen vart
  • Mann mot natur originaltittel Man vs. Wild, òg kalla Born Survivor: Bear Grylls, Ultimate Survival og Survival Game er ein Discovery Channel - serie om
  • Ei naturleg hamn er eit uttrykk ein nyttar for å skildre hamner som først og fremst har vorte til fordi landskapet har vore forma slik at ein har kunna
Miljøvern
                                               

Miljøvern

Miljøvern er ei nemning på det å verna om naturmiljøet og dermed ta vare på eksistensgrunnlaget for plantar, dyr og menneske. Omgrepet skil seg noko frå naturvern ved at det gjerne fokuserer på heile miljøet heller enn berre enkelte naturminne.

Fysiologi
                                               

Fysiologi

Fysiologi er læra om og studiet av fysiske, mekaniske og biokjemiske prosessar i levande organismar. Me skil gjerne mellom plantefysiologi, dyrefysiologi og humanfysiologi, men det er dei same grunnleggjande prinsippa som gjeld for alle tre greinene. Emna fysiologien tek for seg er like mangfaldige som livet sjølv.

Naturvern
                                               

Naturvern

Naturvern er ei nemning på det å verna om natur, til dømes ved freding. Etter 1970-talet har omgrepet miljøvern vorte vanlegare, som tek opp i seg vern av naturmiljøet. Klassisk naturvern er ei nemning på arbeidet med å oppretta freda område, og å verna ulike objekt i naturen. Til dømes eit tre, skog, ein foss eller eit vassdrag.

Provinsen Çorum
                                               

Provinsen Çorum

Provinsen Çorum er ein provins i Svartehavsregionen i Tyrkia, men han er ein av dei indre provinsane i regionen og har meir til felles med regionen Sentral-Anatolia enn svartehavskysten. Provinsen har fleire arkeologiske stader som går attende 5000 år og ein unik, og vakker natur. Provinsen er ei blanding av fjell og høge platå med elvane Kızılırmak og Yeşilırmak.

Beit Awkar
                                               

Beit Awkar

Beit Awkar eller Beit Aaoukar er ein landsby i Zgharta distrikt i Nord guvernement i Libanon. Han ligg 15 km aust for Tripoli, 10 km frå Zgharta. Han har ein vakker natur og utsyn over Tripoli, Zgharta, Koura, og delar av Dunnieh- og Bsharrehfjella.

                                               

Nonilliard

Ein nonilliard er det naturlege talet 10 57, som òg kan skrivast 1 000 000. Det er det same som ein milliard oktillionar. Ein nonilliarddel er 10 -57.

                                               

Oktilliard

Ein oktilliard er det naturlege talet 10 51, som òg kan skrivast 1 000 000. Det er det same som ein milliard septillionar. Namnet er laga etter Pelletier-systemet og høyrer til den lange skalaen for store tal. På amerikansk engelsk blir det kalla sexdecillion og på tradisjonell britisk engelsk for thousand octillion. Ein oktilliarddel er 10 -51.

                                               

Desillion

Ein desillion er det naturlege talet 10 60, som òg kan skrivast 1 000 000. Det er det same som ein million nonillionar. Ein desilliondel er 10 -60.

                                               

Desilliard

Ein desilliard er det naturlege talet 10 63, som òg kan skrivast 1 000 000. Det er det same som ein milliard nonillionar. Ein desilliarddel er 10 -63.

6-hydroksymelatonin
                                               

6-hydroksymelatonin

6-hydroksymelatonin er eit naturleg førekomande endogen og ein aktiv metabolitt i nevrotransmittaren melatonin. Liksom melatonin er han ein full agonist til reseptorane MT 1 og MT 2. Han er også ein antioksidant og eit nevroprotektivt middel, og er på desse områda langt meir potent enn melatonin.

Users also searched:

...