Back

ⓘ Norges Naturvernforbund, NNV er den eldste og største natur- og miljøvernorganisasjonen i Noreg. Organisasjonen vart stifta 1914 under namnet Landsforeningen fo ..
                                               

Firhjuling

Firhjuling, eller firehjulsmotorsykkel, er eit lite terrengkøyretøy med to- eller firehjulsdrift, som vert nytta til dømes innan reindrift, men òg til fritidskøyring.

                                               

Fjelløkologi

Fjelløkologi er eit fagfelt innan økologi som tek for seg økosystem på fjell eller andre område i høgda rundtom på jorda. Klimaet har sterk innverknad på økosystemet i fjella. Temperaturane blir lågare jo høgare opp ein kjem. På grunn av dette dannar økosystema i fjella gjerne sjikt av livssoner ut frå høgd. Tjukk skog er vanleg ved moderat høgd, medan ein i høgare område med barskare klima gjerne finn grassletter eller tundra.

Norges Naturvernforbund
                                     

ⓘ Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund, NNV er den eldste og største natur- og miljøvernorganisasjonen i Noreg.

Organisasjonen vart stifta 1914 under namnet Landsforeningen for Naturfreding i Norge, og fekk sitt noverande namn etter ei omordning i 1963. Det opphavlege føremålet til Naturvernforbundet var å verne om naturen i landet med eigenarten, dyre- og platelivet der. I dag arbeider organisasjonen med alt som fell inn under det moderne omgrepet som gjeld natur- og miljøvern. Naturvernforbundet driv ei omfattande opplysningsverksemd overfor ålmenta, tek initiativ overfor styresmaktene i natur- og miljøvernsaker og uttalar seg i saker som vert lagt fram knytt til styresmaktene. Organisasjonen er delt inn i 18 fylkeslag, 100 lokallag og husa i 2006 om lag 20 000 medlemmer.

Forbundet gir ut tidsskriftet Natur & Miljø og har ein nettstad som er rik på innhald. Sekretariatet ligg i Oslo.

                                     
  • naturvern i Norge Allereie 1904 gjorde Den Norske Turistforening framlegg om nasjonalpark i Jotunheimen, og i 1935 føreslo Naturvernforbundet konkret ein
  • også punktfreding av namngjevne tre. I 1914 vart føreløparen til Norges Naturvernforbund Landsforeningen for naturfredning stifta. I 1932 vedtok turistforeininga
  • Krokskogstupet er bygt opp av rombeporfyr. 27. juni 2017 stogga Naturvernforbundet i Oslo og Akershus bygginga av ein snaut to kilometer lang skogsbilveg
  • kommune Ofoten Lødingen kommune og Troms Kvæfjord kommune Norges Naturvernforbund har vore skeptisk til Lofast. Dei og andre naturvernarar har kalla
  • org Martin Ødegaard 18.02.2014 Naturvern er ingen særinteresse, Naturvernforbundet Artikkel fra Klartale.no Minnestein over Hanna Resvoll - Holmsen avduket
  • ISBN 9780520058866. Henta 9. mars 2012. Fjellnaturen og trusler, Norges Naturvernforbund henta 9. januar 2016 Lugo, Ariel E. Brown, Sandra L. Dodson

Users also searched:

...