Back

ⓘ Det Norske Nobelinstitutt er ein institusjon som blei oppretta i 1904 for å støtte Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjere kven som skal tildelast Nobels fredspr ..
                                               

Nobels fredspris

Nobels Fredspris er ein nobelpris som vert delt ut til personar eller organisasjonar som har arbeidd for fred. Prisstiftaren Alfred Nobel oppgav tre krav som skulle stillast til vinnarar; ein vinnar treng berre oppfylla eitt av dei. Krava er "reduksjon av militærstyrke", "arrangering av fredskongressar" og det vide omgrepet "forbrødring av nasjonar". Kven som skal få prisen blir avgjort av Den Norske Nobelkomite som har medlemmer valde av Stortinget. Komiteen er heilt uavhengig, og tar ikkje mot instruksar eller pålegg frå noko hald i samband med vurderinga av forslaga til prisvinnar. Ikkj ...

                                               

Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel var ein svensk kjemikar, ingeniør, oppfinnar og filantrop, kjend for å ha utvikla dynamitt og oppretta Nobelprisen.

                                               

Roy Glauber

Roy J. Glauber er ein amerikansk fysikar tilknytt Harvard-universitetet. Han er tildelt halvparten av Nobelprisen i fysikk for 2005, medan John L. Hall og Theodor Hänsch deler den andre halvparten. Glauber fekk prisen for sitt arbeid med kvanteteorien for optikk, som blei gjeve ut i 1963. Han tok PhD i fysikk 1949 ved Harvard University og drog så til mellom anna Princeton Institute for Advanced Studies, men vende tilbake til Harvard i 1956. Han var professor i fysikk frå 1976. I 1944–1946 deltok han i Manhattanprosjektet der han mellom anna berekna den kritiske massen av spaltbart materia ...

                                               

22. juli-kommisjonen

22. juli-kommisjonen var ein regjeringsnedsett uavhengig kommisjon som vart oppretta som følgje av terrorangrepa i Noreg 22. juli 2011. Avgjera om å oppretta utvalet vart teken av regjeringa i eit møte onsdag 27. juli, men ho vart òg teken i samråd med alle opposisjonspolitikarane på Stortinget. Målet til den uavhengige kommisjonen var å gje svar på kva som skjedde 22. juli 2011. Kommisjonen skulle ikkje vera ein granskingskommisjon, men gje ei samla framstilling av kva som skjedde denne dagen i Regjeringskvartalet og på Utøya, og dessutan å gje tilrådingar ut frå det kommisjonen fann ut. ...

                                               

Nobelprisen

Nobelprisen er ei utmerking ein gjev kvart år til dei fremste personane innan kjemi, fysikk, medisin, litteratur og fredsarbeid. Prisen omfattar ein medalje, eit diplom og ein større sum pengar, men æra er nok likevel det viktigaste. Nobelprisen vert rekna som ei av dei høgaste utmerkingane ein kan få innan kvart av desse felta. Den svenske kongen delar ut alle prisane bortsett frå fredsprisen, som vert gjeven av den norske kongen. I nyare tid er det òg kome til ein økonomi-pris til Alfred Nobel sitt minne.

Det Norske Nobelinstitutt
                                     

ⓘ Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt er ein institusjon som blei oppretta i 1904 for å støtte Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjere kven som skal tildelast Nobels fredspris. Instituttet består av ei forskingsavdeling og eit bibliotek med 180 000 bind, hovudsakleg med litteratur om fredsarbeid, folkerett, internasjonal økonomi og moderne politisk historie, i tillegg til publikasjonar utgitt av internasjonale organisasjonar. Biblioteket er ope for publikum.

Instituttet blir leia av ein direktør, frå 2015 Olav Njølstad, som også fungerer som Nobelkomiteen sin sekretær.

Nobelinstituttet ligg i Henrik Ibsens gate 9 i Oslo, det inngår i Parkkvartalet og er freda.

                                     

1. Bakgrunnsstoff

  • Nobels Fredspris, Den Norske Nobelkomite - offisiell nettside
  • Det Norske Nobelinstitutt i kulturminnesok.no, nettstaden til Riksantikvaren
  • Nobelinstituttets bibliotek
                                     
  • jobba han som lærar i Oslo. Mellom 1900 og 1910 var han sekretær ved Nobelinstituttet og Nobelkomiteen i Oslo og bibliotekaren og forretningsføraren til
  • parlamentariske valdgiftskomiteen og av komiteen vedkomande ordninga av Nobelinstituttet Han døydde 1899 i Kristiania. Lindstøl, Tallak: Stortinget og Statsraadet
  • fredsprisen, som vert gjeven av den norske kongen. I nyare tid er det òg kome til ein økonomi - pris til Alfred Nobel sitt minne. Det var Alfred Nobel, den styrtrike
  • professor ved Universitetet i Oslo og tidlegare forskingsdirektør ved Nobelinstituttet Ida Skirstad Pollen, advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo Åsne Julsrud
  • som arbeidde med Noregs høve til Haag - konvensjonen. Han arbeidde for Nobelinstituttet frå 1904 til 1906. Han hadde skrive mykje om dei juridiske aspekta

Users also searched:

...