Back

ⓘ Rørosbanen er den 431 km lange jernbanelinja som går mellom Hamar og Støren gjennom Østerdalen. Rørosbanen vart bygd i perioden 1862–1877 og vart offisielt opna ..
                                               

Fylkesveg 231 i Hedmark

Sjå òg fylkesveg 231 fleirtyding. Fylkesveg 231 i Hedmark går mellom Skogsrud i Stange kommune og Ommangsvolden i Løten kommune. Vegen er 22.0 km lang.

                                               

Fylkesveg 6524

Fylkesveg 6524 går mellom Doktortjønna og fylkesgrensen ved Rektørsvollen i Røros kommune. Vegen er 10.5 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 531 i Sør-Trøndelag.

                                               

1877

1877 var eit normalår som byrja på ein måndag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein laurdag i den julianske kalenderen. Arne Garborg starta avisa Fedraheimen. Rørosbanen vart opna.

                                               

Motorvogn på skjener

Ei motorvogn på skjener er ei sporvogn eller jernbanevogn med eigen motor. Motorvogna skil seg frå eit lokomotiv ved å ha særskild tillaga rom for persontransport og/eller godstransport, medan lokomotivet er utan. Lokomotivet kan såleis ikkje nyttast på anna vis enn til å trekke person- og godsvogner med, medan ei motorvogn gjer nytten utan tilkopla vogn eller vogner. Nyare persontog er vanlegvis bygde som faste motorvognsett med fleire vogner, slik at bruk av lokomotiv i persontog vert stendig meir sjeldsynt.

                                               

Sporvidd

Sporvidd er avstanden mellom inste kanten på av kvar av dei to jarnbaneskjenene i eit jarnbanespor for tog, tunnelbane, trikk og andre skjenegåande transportmiddel. Jarnbanespor har vanlegvis ei sporvidd på 1435 millimeter, som vert kalla normalspor. Er sporvidda mindre enn dette, vert bana kalla smalspora, er vidda større, er banen breispora. Normalsporvidda har opphav i Storbritannia, som i 1846 valde George Stephensons sporvidd på 1 435 mm som standard. For å kunne køyre tog bygd for to ulike sporvidder på den same einspora strekninga, til dømes der ei smalspora og ei normalspora linje ...

                                               

Dalane–Suldallinja

Dalane-Suldallinja er ei 1.1 km lang sambandslinje på Sørlandsbanen i Kristiansand. Linja vart bygd for at tog som berre skal passere Kristiansand skal sleppe å køyre innom Kristiansand stasjon, som ligg i enden av eit buttspor. Linja er ein-spora og vart opna for mellombels trafikk til Kristiansand-Audnedal i 1943. "Urlauber-tog" for Deutsche Wehrmacht vart kjørt frå 15. mai 1943, medan det vart opna for reisande og reisegods frå november 1943. Det var mellombels trafikk til Sira frå 17. desember 1943. Ordinær drift var i gang frå 1. mars 1944.

                                               

Compound

Compound vert nytta om ein type dampmaskin som let dampen ekspandere gradvis gjennom fleire sylindrar. Strengt tatt tyder compund ekspansjon gjennom berre to sylindrar, medan ekspansjon gjennom fleire enn to trinn kan kallast trippel-ekspansjons-maskin eller multiple-ekspansjons-maskin. For at krafta frå sylindrane skal bli like stor for alle sylindrane, må tverrsnittet på sylindrane gjerast større jo mindre trykk det er att i dampen gjennom ekspansjonstrinna. Sylinderkraften W vert avgjort av damptrykket p og tverrsnittsarealet til sylinderen A, ut frå formelen W=pA. Går trykket ned, må a ...

                                               

Fylkesveg 633 i Hedmark

Sjå òg fylkesveg 633 fleirtyding. Fylkesveg 633 i Hedmark går mellom Koppang i Stor-Elvdal kommune og Atna i Rendalen kommune. Vegen er 26.6 km lang utanom Sundflovegen.

Rørosbanen
                                     

ⓘ Rørosbanen

Rørosbanen er den 431 km lange jernbanelinja som går mellom Hamar og Støren gjennom Østerdalen. Rørosbanen vart bygd i perioden 1862–1877 og vart offisielt opna den 13. oktober 1877. Dette gjer han til den eldste jernbanen som bitt saman to landsdelar i Noreg. Linja Hamar-Grundset vart bygd 1859-1862.

Linja er knytt til Dovrebanen på Støren og Solørbanen på Elverum. Det høgaste punktet er 670 moh., ved Harborg mellom Glåmos og Rugeldalen, noko som ikkje er spesielt høgt til ein stambane å vera. Banen er ikkje elektrifisert.

                                     

1. Historikk

Rørosbanen vart bygd ut etappevis. Den første, Hamar-Grundsetbanen opna alt i 1862, same året som Kongsvingerbanen, og i 1864 opna Trondhjem–Størenbanen. Sjølve Rørosbanen vart bygd i åra 1869-77, i følgende delar: Grundset-Aamotbanen i 1871, Rena-Støren i 1877. Rørosbanen vart opphavleg bygd som smalspora 1067 mm bane, som var norma i Noreg på denne tida, og bygd om til normalspor 1435 mm i perioden mellom 1917 og 1941.

Den 4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åsta på denne linja, og 19 menneskeliv gjekk tapt. Sjå Åsta-ulykka.

                                     

2. Framtidsplanar

Regjeringen og Jernbaneverket har vurdert framtidige høyfartsbanar i Norge. Eit tysk forskningsinstitutt har utreidd moglege alternativ. Dei tilrår at ein framtidig høyfartsbane Oslo-Trondheim skal gå langs Rørosbanen. Det er lettere å bygge her, det er meir plass i Østerdalen enn i Gudbrandsdalen. Strekninga Elverum-Tynset-Berkåk er den kortaste mellom Oslo-Trondheim. Sjå òg Høgfartsbane i Noreg.

Rørosbanen er foreslått elektrifisert. Strekninga Hamar-Elverum er planlagt elektrifisert som ein del av Nasjonal transportplan 2018-2029 saman med etablering av tilsving til Solørbanen ved Elverum.

                                     
 • Arvedalslinja var ein 9, 3 kilometer lang smalspora sidebane til Rørosbanen frå Tyvold stasjon til Kongens gruve. Det offisielle namnet på banen var Kongens
 • Alvdal er ein av dei opphavlege jernbanestasjonane på Rørosbanen Han vart opna då Rørosbanen vart sett i drift, og ligg i Alvdal i Innlandet fylke.
 • Innlandet fylke. Tettstaden har 2 805 innbyggjarar per 1. januar 2017. Rørosbanen går gjennom tettstaden. Staden vart kommunesenter etter at Løten stasjon
 • landet er knytt til Dovrebanen. Mellom Hamar stasjon på Dovrebanen går Rørosbanen via Elverum, Østerdalen og Røros til Støren stasjon på Dovrebanen, og
 • mellom anna barneskolen Tolga skole og Dølmotunet. Tolga er stoppestad på Rørosbanen som går til Røros og Trondheim nordover og til Hamar i sør. Tettstader
 • gammal nemning på de tre jernbanane Eidsvold - Hamarbanen Hedmarksbanen Rørosbanen Hamar - Røros - Trondheim og Meråkerbanen Trondheim - Storlien Desse gjekk
 • Innlandet fylke med 675 innbyggjarar per 1. januar 2017. Tettstaden ligg ved Rørosbanen Glåma og fylkesveg 30. Tettstader i Hedmark Os tettstedet i Store
 • langt frå Kjøli gruve og Stugudalen. Elva renn forbi Reitan stasjon på Rørosbanen og vidare gjennom Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus kommune. Elva renn
 • Rådhuset på Tynset, med kjempesparken i forgrunnen Tynset stasjon på Rørosbanen Tynset kommune Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk
 • Ånestad og Oset i Løten kommune. Vegen er 22, 9 km lang. Løten Ånestad Rørosbanen Fv167 frå Bjørnstad til Fv166 Løten jarnbaneundergang Fv166 Veakrysset
 • Løken til Fv236 Veiberg 2, 4 km Fv239 frå Harstad til Sigfridstad Løten Rørosbanen Fv116 Haukstad Ommangsvolden Statens vegvesen trafikkmeldingar Fv231
 • Basterud til Kurud Fv192 frå Nybrua til 222 Kjonerud Hamar Fv118 Kurud Rørosbanen Fv116 Hjellum Torshov Statens vegvesen trafikkmeldingar Fv117 Statens
Fylkesveg 117 i Hedmark
                                               

Fylkesveg 117 i Hedmark

Stange Fv118 frå Basterud til Kurud Fv192 frå Nybrua til 222 Kjonerud 222 Kløfta Fv193 frå Basterud til Fv199 Stange kyrkje Hamar Fv118 Kurud Fv116 Hjellum Torshov Rørosbanen

                                               

Stambane

Stambane er ei jernbanelinje som blir rekna som hovudlinje. I Noreg reknar ein banane mellom landsdelane som stambanar. Omgrepet kjem opphavleg frå Sverige der ein tidlegare offisielt nytte stambane om banar eigd av staten i motsetnad til privatbanar.

Fylkesveg 681 i Hedmark
                                               

Fylkesveg 681 i Hedmark

Alvdal Storsteia Tynset Fv720 frå Telneset til 30 Åseng 1.1 km Fv665 frå Lillebekkmo til 30 Elvål i Rendalen kommune 48.2 km Fv719 frå Auma til Rundmoen 0.7 km 30 Ringvegen → Driftsspor frå Rørosbanen Arm til 30 Trontun VGS 0.1 km Arm til Tynset transformatorstasjon, Skoglund 0.5 km Tolga 26 Tolga → 30

Users also searched:

...