ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91
                                               

NK 924-925

NK 924-925 er to frimerke utgjevne i 16. februar 1983. Frimerka er ordinære bruksfrimerke og har til motiv Breilandsloftet på Breiland i Høydalsmo i Telemark, og Lindesnes fyr. Frimerka har verdiar høvelege for frankering av brev innan Norden det ...

                                               

NK 1633

NK 1633 er eit frimerke som vart utgjeve 6. februar 2007. Frimerket er trykt utan verdimarkering, men er påtrykt ein A, det vil seie at det var meint for frankering av brevpost på inntil 20 g innan Noreg, og det kosta kr 6.50. Frimerket vart utgj ...

                                               

NK 1644

NK 1644 er eit frimerke utgjeve den 21. september 2007 med verdi høveleg for frankering av brevpost mellom 350 og 1000 g innan Norden. Frimerket vart utgjeve til hundreårsfeiringa for fødselen til diktaren Halldis Moren Vesaas, og viser eit portr ...

                                               

Samisk Programråd

Samisk programråd er eit råd som har til oppgåve å vurdere og evaluere programtilboda til NRK Sápmi. Rådet kan også handsame klager frå publikum om program eller programtilbod. Leiaren i Samisk programråd sitt også i Kringkastingsrådet. Medlemer ...

                                               

Norske aviser

Aviser som for tida kjem ut i Noreg. Grunnkjerna i lista er medlemmane i utgjevarorganisasjonane Mediebedriftenes landsforening og Landslaget for lokalaviser. Østlandsposten Øyposten Østerdølen Østlendingen Øy-Blikk Østhavet Østlandets Blad Øyavi ...

                                               

Den store journalistprisen

Den store journalistprisen er ein norsk mediepris for god norsk journalistikk skipa i 1991. Han er rekna som den fremste utmerkinga innan norsk presse. Prisen vart delt ut for første gong i 1992. Han erstatta i røynda Narvesenprisen, som vart utd ...

                                               

Norsk Presseforbund

Norsk Presseforbund er ein medlemsorganisasjon som har som føremål å vere eit fellesråd i etiske og redaksjonelle fagspørsmål for norske massemedium. Medlemar er sjølvstendige og frittståande organisasjonar innanfor mediaverda, Norsk Journalistla ...

                                               

NYDI

NYDI er ei forkortng for Distrikts- og nyhendedivisjonen i NRK. Denne er den største nyhendeorganisasjonen i landet med i overkant av 1 000 tilsette. Desse er fordelt på 50 distriktskontor over heile landet og 12 korrespondentar i utlandet. NYDI ...

                                               

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening er bransje- og utgjevarorganisasjon for mediebedriftene i Noreg. Organisasjonen tel 299 medlemer pr. 1. januar 2006, der 168 er avisbedrifter, 20 trykkeri, 24 distribusjonsselskap, 23 lokalfjernsynsselskap, 13 annon ...

                                               

Norsk Redaktørforening

Norsk Redaktørforening er ein interesseorganisasjon for redaktørar og mellomleiarar i norske medieføretak. Foreininga vart stifta som avisredaktørforeining i 1950. Foreininga er upolitisk og har mellom anna til oppgåve å arbeide for god presseski ...

                                               

RiksTV

RiksTV AS er eit norsk betal-TV-selskap om vart stifta den 17. november 2005. Selskapet leiger kapasitet av Norges Televisjon i det digitale bakkenettet. RiksTV har same eigarstruktur som Norges Televisjon, eigd av NRK, TV2 og Telenor med 1/3 kva ...

                                               

Hallo i uken

Hallo i uken var eit satirisk radioprogram som vart sendt på NRK P2 på laurdagar frå 4. februar 1989 til 8. juni 2013. VG har omtala programmet som "kanskje en av norsk radios største suksesser i ny tid", og Lydbokforlaget har produsert ei rekkje ...

                                               

Radioresepsjonen

Radioresepsjonen er eit radioprogram som byrja på NRK P3 og frå hausten 2014 blei send på NRK P13. Dei faste programleiarane er Steinar Sagen, Tore Sagen og Bjarte Tjøstheim. Fyrste sending av programmet blei kringkasta 2. januar 2006.

                                               

Arena Romanistica

Arena Romanistica er eit internasjonalt vitskapleg tidsskrift som vert utgjeve to gongar i året av Insitutt for framandspråk ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Tidsskriftet tek for seg lingvistikk, filologi, litteratur og ...

                                               

Bedre gardsdrift

Bedre Gardsdrift er eit frittståande landbrukstidsskrift som vert utgjeve av Vanebo Fagpresse på Kirkenær i Hedmark. Bedre Gardsdrift har kome ut sidan 1981, først under namnet K.K. Heje Driftsteknikk, men bytte namn til Bedre Gardsdrift i 1991. ...

                                               

Bladet Smult

Seriemagasinet Smult var eit blad som vart utgjeve av Bladkompaniet frå 2002 til 2003. Bladet ønskte å promotere ukjende og mindre kjende teikneserieteiknarar og meir alternative sider av den norske teikneseriemarknaden. Bladet kom ut månadleg, m ...

                                               

Bøygen

For skikkelsen Bøygen frå Peer Gynt og nordisk folketru, sjå Bøygen i Peer Gynt. Bøygen er eit litterært tidsskrift, grunnlagt i 1988, som vert redigert av masterstudentar ved litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet er politis ...

                                               

Bårjås

Bårjås er eit lulesamisk populærvitskapleg tidsskrift som blir gjeve ut av det lulesamiske museet og kultursenteret Árran på Drag i Tysfjord. Tidsskriftet har komme ut sidan 1999 og kjem ut med eitt nummer i året. Artiklane står på lulesamisk og ...

                                               

Det Beste

Det Beste er den norske utgåva av det amerikanske månadsmagasinet Readers Digest. Readers Digest vart grunnlagd av Lila Acheson Wallace og Dewitt Wallace i 1922. Den norske utgåva kom i 1947. I 2004 hadde den amerikanske utgåva 44 millionar lesar ...

                                               

Fidelity

Fidelity var eit norsk tidsskrift med omtalar og lyttetestar av audioutstyr med høg pris, og det vart publisert fram til 2010-talet. Fidelity kom først ut i 2003 med tekst på dansk, norsk og svensk.

                                               

Bladet Folkemusikk

Folkemusikk er eit norsk tidsskrift vigd folkedans og folkemusikk. Det er det einaste folkemusikkbladet i Noreg. Bladet, som tidlegare heitte Bladet Folkemusikk, er eigd av FolkOrg, men er frittståande med eigen, uavhengig redaktør. Bladet blir g ...

                                               

Forskningsmagasinet Apollon

Forskningsmagasinet Apollon er eit populærvitskapleg forskingstidsskrift utgjeve av Universitetet i Oslo. Magasinet er meint både for lesarar utanfor universitetet, og for dei som studerer og arbeider ved universitetet. Det skal gje kunnskap om f ...

                                               

Tidsskriftet Fortid

Fortid er eit faglitterært tidsskrift, som publiserer historierelaterte artiklar og bokmeldingar. Bladet vart stifta i 2004, og har sidan kome ut jamleg. Tidsskriftet blir gitt ut av historiestudentane ved Universitetet i Oslo, som òg sit i redak ...

                                               

Fra Fysikkens Verden

Fra Fysikkens Verden er eit norskspråkleg tidsskrift med artiklar om norsk og internasjonal fysikk. Artiklane har ei populær form og omhandlar både historiske, aktuelle og biografiske tema frå fysikken. Dei er skrivne av norske fysikarar. Tidsskr ...

                                               

GAFFA

GAFFA er eit reindyrka musikkmagasin som dekkjer den norske musikkscena frå nord til sør – frå pop til svartmetall. Forutan norske artistar er det òg fokus på den internasjonale scena sett med norske auge, dette gjennom nyhende, meldingar, interv ...

                                               

Gateavisa

Gateavisa er eit norsk tidsskrift som har kome ut månadleg sidan 1969. Bladet har utspring i alternativkulturen og har mellom anna vore eit talerøyr for viktige tendensar i norsk anarkisme. Gateavisa er ein del av Arbeidskollektivet i Hjelms gate ...

                                               

Gneisten

Gneisten er namnet på fleire tidsskrift: Medlemsbladet til Bjerkreim Kristelege Ungdomslag Eit vittigheitsblad som vart utgjeve i Haugesund i 1930-åra Medlemsbladet til Idrettslaget Gneist i Bergen

                                               

Tidsskriftet Gnist

Gnist er eit tidsskrift som er gjeve ut av partiet Raudt, og tidlegare av Arbeidernes Kommunistparti. Fram til 2005 heitte tidsskriftet Røde fane. Det endra då namn til Rødt!. I 2017 vart namnet Gnist tatt i bruk. Bladet kjem ut med fire ordinære ...

                                               

Heimen

Heimen er eit vitskapleg tidsskrift for lokal og regional historie, etablert 1922 av Landslaget for lokalhistorie, som framleis er ansvarleg utgjevar. Redaksjonen består frå og med 2007-årgangen av Knut Dørum, Finn-Einar Eliassen og Guro Nordby. ...

                                               

Hubro forskingstidsskrift

Hubro er eit magasin for forsking og utdanning som Universitetet i Bergen gjev ut. Magasinet er meint for lesarar utanom universitetet, og inneheld stoff om forskinga og om hendingar ved universitetet. Magasinet er særleg meint nå ut til privatpe ...

                                               

Tidsskriftet Kapital

Kapital er eit norsk tidsskrift med redaksjon i Oslo som skriv nyhende om næringsliv, børs, finans og økonomisk politikk. Det vart stifta i 1971 av Trygve Hegnar, som enno er redaktøren til bladet. Bladet kjem ut annankvar torsdag.

                                               

Levende Historie

Levende Historie er eit populærhistorisk magasin som kjem ut seks gonger i året. Bladet vert utgjeve av Historieforlaget A/S, og vert redigert på bokmål.

                                               

Mot Rusgift

Mot Rusgift er tidsskriftet til Forbundet Mot Rusgift. Tidsskriftet vart grunnlagt i 1972, året før Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund endra namn til Forbundet Mot Rusgift. Tidsskriftet kjem ut med ca. to nummer i året, og er frå og med nr. ...

                                               

Motmæle

Motmæle er medlemsbladet til Norsk Målungdom, ein ungdomsorganisasjon som arbeider for rettane til nynorskbrukarar over heile landet. I avisa finn ein målpolitiske og organisatoriske nyhende som er aktuelle for organisasjonen, og artiklar og repo ...

                                               

Mål og Makt

Mål og Makt er eit tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo, med støtte frå Velferdstingets Kulturstyre. Mål og Makt vart gjeve ut fyrste gong i 1934, men sovna raskt att. Etter 1934 gav Studentmållaget ut fleire aviser og blad, men noko nyt ...

                                               

Maal og Minne

Maal og Minne er eit tidsskrift for norsk språk, språkminne- og folkeminnegransking. Tidsskriftet vart gjeve ut av Bymålslaget og kom ut fyrste gongen i 1909. Det kjem med to nummer i årgangen. Maal og Minne vart grunnlagt av Magnus Olsen, som og ...

                                               

Målmannen

Denne sida finst òg på høgnorsk - sjå "Hn/Målmannen". Målmannen er eit målpolitisk tidskrift som vert redigert på høgnorsk. Utgjevar er Samorganet Målmannen. Bladstyrar er Olav Torheim.

                                               

Norsk Fiskeritidende

Norsk Fiskeritidende var det første fagtidsskriftet for fiskerinæringa i Noreg. Det vart utgjeve i tidsrommet 1882-1930. Fram til og med 1901 kom det ut kvartalvis. Frå 1902 kom det kvar månad. Utgjevar av tidsskriftet var Selskabet for de norske ...

                                               

Norsk Skogbruk

Norsk Skogbruk er eit frittståande skogfagleg tidsskrift. Bladet kjem ut 11 gonger for året. Innan skogbruket dekkjer tidsskriftet fagområda maskin/teknikk, forsking, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark. Bladet kjem ut ein gong i må ...

                                               

Nuorttanaste

Nuorttanaste er det eldste samiske bladet som framleis kjem ut, frå 1898. Det vart gjeve ut av Den evangelisk-lutherske frikyrkja. Den første redaktøren var Gustav F. Lund frå Talvik. Nuorttanaste blir redigert etter Friis-rettskrivinga, rettskri ...

                                               

Pirion

Pirion er ei norsk kulturavis og tidsskrift for alle som jobbar med kulturformidling og språkarbeid i barnehagar og småskule. Pirion vart starta hausten 2000 av Noregs Mållag med Ingebjørg Mjør som redaktør. I 2001 blei Landssamanslutninga av nyn ...

                                               

Tidsskriftet Røyst

Røyst er eit politisk tidsskrift med undertittelen "Politikk og tankeleik på venstresida". Tidsskriftet er basert i Bergen, og blei grunnlagt i 2013 av studentar tilknytt Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Første utgåve ...

                                               

Sámi dieđalaš áigečála

Sámi dieđalaš áigečála er et vitskapleg tidsskrift som blir publisert på samisk. Tidsskriftet blir gjeve ut av Senter for samiske studier ved UiT Noregs arktiske universitet og Samisk høgskole i Kautokeino, og blir i hovudsak finansiert av Noregs ...

                                               

Skogeieren

Skogeieren var fram til 2011 medlemsbladet for Norges Skogeierforbund, då namnet vart endrea til "Skog". Tidsskriftet vart etablert som eit aksjeselskap 7. februar 1914, og første nummer kom ut 1. april 1914. Den første redaktøren var Kr. Aug. Ho ...

                                               

Språklig Samling

Språklig Samling er eit blad gjeve ut av Landslaget for språklig samling. Det vart skipa i 1960 og kjem med fire nummer i året. Redaktør er Hans-Christian Holm. Bladet har artiklar om normering og språkpolitikk. Nokre eldre nummer av bladet finst ...

                                               

Statsborgeren

Statsborgeren. En tidende for Norges vel var eit norsk tidsskrift som kom ut i Christiania i tida 1831-37. Tidsskriftet vart starta av Peder Pedersen Soelvold i 1831, som eit opposisjonsorgan mot embetsmannsstyret. Bladet, som kom ut med ujamne m ...

                                               

Tidsskrift for Den norske lægeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening, ofte berre kalla "Tidsskriftet", er eit fagblad som vert utgjeve 24 gonger i året og sendt til alle medlemer av Den norske legeforening. Tidsskriftet er utgjeve av ein uavhengig redaksjon som er underlagt L ...

                                               

Vegen og Vi

Vegen og Vi er ei etatsavis og fagtidsskrift som vert utgjeve av Statens vegvesen. Avisa kjem ut 20 gongar i året, og er i tillegg til papirutgåva gratis tilgjengeleg på internett.

                                               

Vestmannen

Vestmannen var eit kultur- og målpolitisk blad, redigert på høgnorsk. Bladet er gjeve ut frå 1985, og kom fram til år 2002 ut med 10 nummer i året. Frå 2002 av kjem bladet ut med seks nummer for året, og seinare endå meir sporadisk fram til den s ...

                                               

Økonomisk Rapport

Økonomisk Rapport er eit månadsmagasin gjeve ut av Mentor Medier, som òg gjev ut avisa Ukeavisen Ledelse og bladet Gründer. Mediehuset eig 60 prosent av Mentor Medier. Ansvarleg redaktør er Magne Lerø. Redaktør er Terje Aurdal.