ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Den europeiske romfartsorganisasjonen

Den europeiske romfartsorganisasjonen er ein europeisk romfartsorganisasjon grunnlagd 31. mars 1975. Formålet med organisasjonen er eit fredeleg samarbeid om å utnytte verdsrommet til forsking og næring. Organisasjonen har 22 medlemsland i tilleg ...

                                               

Den internasjonale astronomiske unionen

Den internasjonale unionen foreiner dei nasjonale astronomiforeiningane frå heile verda. Han er medlem i Det internasjonale forskingsrådet. IAU er den einaste autoriteten for namngjeving av stjerner, planetar, asteroidar og andre himmellekamar og ...

                                               

Det internasjonale bilsportforbundet

Det internasjonale bilsportforbundet er ein internasjonal organisasjon som styrer fleire store motorsportkonkurranser. FIA vart grunnlagd i 1904 og har 246 nasjonale medlemsforeiningar i 145 land. Hovudkvarteret ligg på Place de la Concorde i Par ...

                                               

Det tyrkiske rådet

Det tyrkiske rådet eller Samarbeidsrådet for tyrkisk-talande statar er ein internasjonal organisasjon for tyrkiske land. Han blei skipa 3. oktober 2009 i byen Nakhitsjevan i Aserbajdsjan. Generalsekretariatet ligg i Istanbul i Tyrkia. Aserbajdsja ...

                                               

Europarådet

Europarådet er ikkje knytt EU, og må ikkje bli forveksla med Rådet for Europaunionen og Det europeiske rådet, som begge er organ i EU. Europarådet er ein internasjonal organisasjon med 47 medlemsstatar med 800 millionar innbyggjarar i og omkring ...

                                               

FAO

Food and Agriculture Organization, SN-organisasjonen for mat og landbruk, har kamp mot svolt som hovudarbeid. Han skal òg samla og dela kunnskap om korleis ein kan forbetra og modernisera landbruk, skogbruk og fiske, særleg i u-land.

                                               

Fédération Aéronautique Internationale

Fédération Aéronautique Internationale er eit verdsfemnande forbund som organiserer nasjonale luftsportforbund. Forbundet var skipa i Paris i Frankrike 14. oktober 1905, men har frå 1999 hatt tilhald i Lausanne i Sveits. Det er ein ikkje-statleg ...

                                               

Fédération Cynologique Internationale

Fédération Cynologique Internationale er ein profittfri medlemsorganisasjon og topporgan for ei rekkje nasjonale kennelklubbar rundt om i verda, som til dømes Norsk Kennel Klub i Noreg og dei andre kennelklubbane i Norden. Organisasjonen har som ...

                                               

FIFA

FIFA er ei samanslutning av 204 nasjonale fotballforbund. FIFA blei grunnlagd 21. mai 1904 i Paris av fotballforbunda i Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Spania, Sverige og Sveits. Norges Fotballforbund NFF slutta seg til FIFA i 1908.

                                               

Folkeforbundet

Folkeforbundet var ein internasjonal organisasjon som vart skipa den 25. januar 1919 på fredskonferansen i Paris i 1919. Grunnlaget var del I av Versailles-traktaten etter første verdskrig. Tanken bak Folkeforbundet var å fremja militær avspennin ...

                                               

Det internasjonale havforskingsrådet

Det internasjonale havforskingsrådet eller Conseil International de lExploration de la Mer vart skipa 22. juli 1902 i København av åtte nordeuropeiske kyststatar: Danmark, Finland, Nederland, Noreg, Russland, Storbritannia, Sverige og Tyskland. O ...

                                               

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Institute of Electrical and Electronics Engineers er ein internasjonal fagorganisasjon som har som føremål å fremja utveksling av fagleg informasjon mellom dei som arbeider innan fagmiljøa elektroteknikk og elektronikk. IEEE har meir enn 360 000 ...

                                               

Det internasjonale energibyrået

Det internasjonale energibyrået er ein internasjonal organisasjon oppretta i november 1974 for å forebygge forstyrrelsar i oljeforsyningane og for å skaffe til vege informasjon og statistikk om den internasjonale oljemarknaden og andre energisekt ...

                                               

Det internasjonale pengefondet

Det internasjonale pengefondet er ein organisasjon med 184 medlemsland. Organisasjonen arbeider for å fremje internasjonalt pengesamarbeid, ordna valutaforhold, stabil økonomisk vekst, høg sysselsetjing, samt å yte finansiell bistand til fattige ...

                                               

Internasjonalt kontrollregime for missilteknologi

Missile Technology Control Regime er eit uformelt og frivillig partnarskap mellom 34 land for å hindra spreiing av missilteknologi for kjernevåpen. Opphavsmannen til partnarskapen var dr. Richard H. Speier.

                                               

International Association of Lighthouse Authorities

International Association of Lighthouse Authorities, forkorta IALA, er ein ikkje-profiterande organisasjon som vart skipa i 1957 for å ta vare på og å føre over nautisk ekspertise mellom medlemmer og å gje råd. IALA søker å la medlemslanda samarb ...

                                               

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, er ein global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse regjeringane til å støtte forhandlingar om ein traktat som forbyr kjernefysiske våpen ...

                                               

International Telecommunication Union

International Telecommunication Union, ITU, dvs. Den internasjonale teleunionen. ITU er eit SN-organ skipa 17. mai 1865 for global standardisering innan telekommunikasjon med formelt ansvar for å lage verdsstandardar innanfor telekommunikasjonsom ...

                                               

Internationaler Volkssportverband

Internationaler Volkssportverband eller det internasjonale folkesportforbundet har sete i München i Tyskland. IVV vart stifta i 1968 av representantar frå Tyskland, Austerrike, Sveits og Liechtenstein. Folkesport vart tidleg utbreidd i store dela ...

                                               

Den interparlamentariske union

Den interparlamentariske union er verdas einaste parlamentarikarforsamling med globalt medlemskap. Den har 166 nasjonalforsamlingar som medlemmar, og 10 assosierte medlemmar. IPU vart skipa i 1889 etter initiativ av Frédéric Passy og William Rand ...

                                               

Interpol

Interpol er ein mellomnasjonal politiorganisasjon med 190 medlemsland. Organisasjonen freistar vera politisk nøytral og handsamar difor ikkje saker som gjeld politikk, militær, religion eller rase.

                                               

IOGT

International Organisation of Good Templars er ei internasjonal rørsle som arbeider for edruskap, brorskap og fred. Opphavleg var IOGT ein orden, men det er no ein organisasjon. IOGT hadde sitt utspring i 1877 og er dermed ein av landets eldste r ...

                                               

ISO

International Organization for Standardization er ein internasjonal standardiseringsorganisasjon som handhevar og gjev ut standardar på ei rekke område, særleg innan handel og industri. Organisasjon vart til den 23. februar 1947. Ved grunnlegging ...

                                               

Lækjarar Utan Grenser

Lækjarar Utan Grenser er ein internasjonal hjelpeorganisasjon. Dei har internasjonalt kontor i Sveits. Lækjarar Utan Grenser er ein nøytral, upartisk og sjølvstendig, medisinsk ikkje-statleg organisasjon som reddar liv og lindrar naud. Organisasj ...

                                               

Maltesarordenen

Maltesarordenen er ein geistleg riddarorden som i dag fungerer som ein veldedig organisasjon. Ordenen hevdar suverenitet og har permanent observatørstatus i SN.

                                               

Nordisk råd

Nordisk råd er eit samarbeidsorgan for dei nordiske landa som blei danna i 1952. Dei som sit i rådet er folkerepresentantar frå parlamenta i dei ulike landa. Noreg, Sverige, Danmark og Finland har 20 medlem kvar, dei danske sjølvstyrde områda Fær ...

                                               

NORDØK

NORDØK var ein planlagd nordisk tollunion. Planen var å skape ein nordisk fellesmarknad som eit alternativ det den europeiske fellesmarknaden. NORDØK vart lansert i 1968 av den danske statsministeren Hilmar Baunsgaard. Planane stranda fordi norsk ...

                                               

Organisasjonen av alliansefrie nasjonar

"NAM" kan også visa til Namibia. Organisasjonen av alliansefrie nasjonar er ein internasjonal organisasjon av over 100 statar som reknser seg som nøytrale i høve til dei store maktblokkene. Omgrepet "alliansefrie nasjoner" blei først brukt av den ...

                                               

Organisasjonen av amerikanske statar

Organisasjonen av amerikanske statar er ein internasjonal organisasjon for dei sjølvstendige statane i Amerika. OAS omfattar alle dei 35 sjølvstendige statane i Amerika. Likevel vart Honduras utestengd frå aktiv deltaking i OAS i 2009 på grunn av ...

                                               

Organisasjonen av oljeeksporterande land

Organisasjonen av oljeeksporterande land er ein internasjonal handelsorganisasjon som består av land som eksporterer petroleum. OPEC vart skipa 14. september 1960 i Bagdad i Irak. Frå 1965 har det internasjonale hovudkvarteret til organisasjonen ...

                                               

Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen

Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen er ein mellomstatleg internasjonal organisasjon som arbeider for gjennomføringa av Kjemivåpenkonvensjonen, blant anna ved kontroll og øydelegging av kjemiske våpen. Organisasjonen har 190 medlemsstatar ...

                                               

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling er ein internasjonal organisasjon av industriland. OECD er eit framhald av OEEC, som vart skipa i 1948 for å gjennomføre Marshallhjelpa. OEEC vart erstatta av OECD i 1961 med USA og Canada som n ...

                                               

People for the Ethical Treatment of Animals

For SI-prefikset, sjå Peta People for the Ethical Treatment of Animals er ein internasjonal dyrevernsorganisasjon. Han blei grunnlagd i 1980 i Norfolk i den amerikanske delstaten Virginia av Ingrid Newkirk, som framleis er leiar, og Alex Pacheco. ...

                                               

Raudekrossen

Den internasjonale raudekrossen- og raude halvmånerørsla, vanlegvis kalla Røde Kors, er samansett av Den internasjonale Raudekross-komiteen, Det internasjonale forbundet av Raudekross- og Raude Halvmåneforeiningar og dei 183 nasjonale organisasjo ...

                                               

Redd Barna

Redd Barna er ein organisasjon som arbeider for å hjelpa barn. Dei formulerer ei målsetjing om ei verd der alle barn veks opp, har høve til å læra og er verna frå mishandling, omsorgssvikt og utnytting. Organisasjonen vart starta opp i Storbritan ...

                                               

Samanslutninga av søraustasiatiske statar

Samanslutninga av søraustasiatiske statar er ein internasjonal organisasjon med dei fleste landa i Søraust-Asia som medlemmar. ASEAN har som føremål å styrka den økonomiske, sosiale, og kulturelle utviklinga i regionen. Hovudkontoret ligg i Jakar ...

                                               

Dei sameinte nasjonane

Dei sameinte nasjonane) er ein internasjonal organisasjon som har som mål få alle landa i verda til å samarbeida. Nesten alle sjølvstendige statar er medlem. I tillegg har organisasjonen ein stor administrasjonsstab som blir leidd av ein generals ...

                                               

Samveldet av portugisiskspråklege land

Samveldet av portugisiskspråklege land er eit fleirlateralt forum for gjensidig vennskap mellom nasjonar som har portugisisk som offisielt språk.

                                               

Samveldet av uavhengige statar

Samveldet av uavhengige statar - Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv) er ein konføderasjon eller allianse som består av tolv av dei tidlegare 15 sovjetrepublikkane, noverande statane, som utgjorde Sovjetunionen. Landa som ikkje er med, er dei tr ...

                                               

Soroptimist

Soroptimist International er ein frivillig organisasjon som arbeider for betre livssituasjon for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ordet "soroptimist" kjem av latin og kan omsetjast til "den beste syster" eller "beste for kvi ...

                                               

Den sørasiatiske regionale samarbeidsorganisasjonen

Den sørasiatiske regionale samarbeidsorganisasjonen er ein internasjonal organisasjon for Sør-Asia stifta i 1985. Samarbeidsorganisasjonen arbeider for å auka samhandel mellom medlemslanda og styrka den økonomiske utviklinga i regionen. Hovudsete ...

                                               

TÜRKSOY

TÜRKSOY eller Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, tidlegare Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, er ein internasjonal kulturorganisasjon for stader med ein tyrkisk folkesetnad som talar tyrkiske språk. TÜRKSOY er ei forkorting for det tidleg ...

                                               

UKUSA-samarbeidet

UKUSA-samarbeidet er ein allianse av engelsk-talande nasjonar leia av USA og Storbritannia som har til oppgåve å samle etterretning via signaletterretning.

                                               

Union internationale des associations dalpinisme

Union internationale des associations dalpinisme er ein paraplyorganisasjon som samlar over 88 fjellklatrarforbund frå 76 land. Norges Klatreforbund er medlem av UIAA. UIAA har blant anna tatt på seg oppgåva å utarbeide strenge tryggleiksnormer f ...

                                               

Verdas meteorologiorganisasjon

Verdas meteorologiorganisasjon er ein mellomstatleg organisasjon med 193 medlemsland. Han har sitt opphav i Den internasjonale meteorologiorganisasjonen, som vart grunnlagd i 1873, og Noreg har vore medlem heilt sidan den gong. WMO vart grunnlagd ...

                                               

Verdsorganisasjonen for immateriell eigedomsrett

Verdsorganisasjonen for immateriell eigedomsrett, Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen eller Verdas opphavsrettorganisasjon er ein organisasjon oppretta av SN. Han vart vedteke oppretta i 1967, med formål å "oppmuntre til kreativ aktivit ...

                                               

World Organization of the Scout Movement

World Organization of the Scout Movement, oftast forkorta WOSM, er ein global organisasjon som støttar gutespeidarforbund i 153 land. Han har hovudkvarter i Genève i Sveits. WOSM arrangerer kvart fjerde år ein verdsjamboree. Motstykket for jentes ...

                                               

World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium er ein organisasjon som blei danna i oktober 1994. Han har som siktemål å utvikle protokollar og standardar for verdsveven. W3C arbeider også med utdanning og utvikling av programvare, og med validering av nettsider. Org ...

                                               

CODATA

Committee on Data for Science and Technology eller CODATA er ein organisasjon som har ansvar for å halde oversikt over dei beste tilgjengelege verdiane for viktige naturkonstantar. Verdiane vert oppdatert regelmessig, og dei gjev òg usikkerheita ...

                                               

Digital object identifier

Digital object identifier er ein internasjonal standard for påliteleg identifisering av elektroniske objekt, særleg dokument. DOI-namn inneheld metadata om objektet det er knytt til og gjerne plasseringa av dokumentet, som ein URL. DOI-namnet er ...