ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56
                                               

Krossknapp

Krossknapp er ei eviggrøn, flerårig urt i leppeblomfamilien. Planta har ein krypande til oppstigande vekst. Han blir 5–30 cm høg, men stengelen kan krype opptil 1 meter. Blada er runde eller nyreforma med ei svakt hårete overside. Blomane sit i m ...

                                               

Kusymre

Kusymre er ein plante i nøkleblomfamilien. Slektsnamnet Primula tyder "den fyrste om våren", og viser til at dette er ein vårblomstrande plante. Han har einskildståande gulkvite blomar. Planten er vanleg i kyststrøk frå Aust-Agder til Sør-Trøndel ...

                                               

Kvitrot

Kvitrot er ei fleirårig urt i skjermplantefamilien. Ho blir 50 til 150 cm høg og har kvite blomar. Kvitrota veks berre i Europa, hovudsakleg i Sentral-Europa. I Noreg finst ho hovudsakleg rundt Langesundsfjorden, ved Bamble, Porsgrunn og Larvik. ...

                                               

Kvitveis

Kvitveis, kvitsymre eller geitsymre er ei fleirårig urt i soleiefamilien. Dei kvite blomane hennar pregar skogbotnen kvar vår, i Noreg i april-mai. Kvitveis er giftig. Symrenamnet speglar attende på at planta har vore eit merke for når geitene ku ...

                                               

Kystbergknapp

Kystbergknapp er ei plante i bergknappfamilien. Kystbergknappen blir to til sju cm høg og veks i matter. Blada er blågrøne og eggforma, og blir to til fire mm store. Når kystbergknappen blir eksponert for mykje sol vil både blada og stengel bli r ...

                                               

Lapprose

Lapprose er ein rhododendronart som veks i subarktiske område fleire stader på den nordlege halvkula. Han er ein av to rhododendronartar som veks vilt i Noreg. Den andre er finnmarkspors. Lapprosa er ein liten busk som blir 0.2–0.45 meter høg. Bl ...

                                               

Laukurt

Laukurt er ein toårig plante i krossblomfamilien. Han kan bli 20–100 cm høg og har opprett stengel og tynne, glatte og hjerteforma blad. Blomane er små og kvite med lange skulper. Heile planten har ei sterk lauklukt. Han kan etast, og har smak av ...

                                               

Lusegras

Lusegras er ein plante i lusegrasslekta innafor kråkefotfamilien. Sume ser på lusegras som ein eigen familie, men dette er ikkje vanleg i nordisk botanikk. Lusegras vart tidlegere brukt for å fjerne uty frå buskap, og namnet kjem truleg frå denne ...

                                               

Mjølbær

Mjølbær er ein plante i lyngfamilien. Arten har ei sirkumpolar utbreiing. Planta er meterlang, og kring 5 cm høg. Blada er vintergrøne, blanke, lêrharde med flat utagga kant, grøne på begge sider og med utydeleg årenett. Mjølbær har kvit eller ly ...

                                               

Molte

Molte er ein plante i rosefamilien. Det gule bæret smakar godt og vert nytta som mat. Molte er namnet både på planten og bæret. Myrbær er eit anna namn på molte. Det vert særleg brukt om den umogne frukta.

                                               

Mongolspringfrø

Mongolspringfrø er ei eittårig urteaktig plante i springfrøslekta i springfrøfamilien. Planta veks naturleg i ulike område i Eurasia. Elles er ho forvilla og ein kan fine henna på fuktige skyggefulle plassar. Ein finn mellom anna mongolspringfrø ...

                                               

Moselyng

Moselyng er ei plante i lyngfamilien. Arten, som i annan systematikk vert lagt til slekta Harrimanella, har ei amfi-atlantisk utbreiing. Moselyng er ei lita puteplante, 5 cm høg, med mjuke spisse blad. Ho har dunhåra blomsterskaft og mjøltrådar o ...

                                               

Moskusurt

Moskusurt er ei plante i moskusurtslekta i moskusurtfamilien. Ho er ei sped, liten blomsterplante. Sjølve planta har ei svak, litt parfymert lukt medan blomstrane luktar litt rote. Desse er gulgrøne, sit i eit aks og inneheld nektar. Akset har ei ...

                                               

Myrflangre

Denne orkidéen har ein heilt spesiell utsjånad, med store kvite blomstrar og ei grasiøs utforming har blant anna botanikaren Axel Blytt rekna han for å vera den vakraste blomeen i Noreg. Han blir ikkje så høg, rundt 40 centimeter, men han er slan ...

                                               

Myrmjølke

Myrmjølke er ei urt i mjølkefamilien. Arten har ei sirkumpolar utbreiing. Planta vert kring 20 cm høg og har lange granne krypande renningar som endar i ein knopp. Ho har rak stengel som er småhåra heilt rundt. Blada er ofte snaue og utan tenner. ...

                                               

Myrtistel

Myrtistel er ein fleirårig art i korgplantefamilien. Planta er utbreidd over Europa, Asia og Nord-Afrika. Myrtistel har rak stengel med korte greiner øvst, oftast litt raudbrun. Han har buktfinna mørkgrøne blad med sylspisse broddar og mørkfiolet ...

                                               

Nikkebrønsle

Nikkebrønsle er ei eittårig urt i korgplantefamilien. Planten blir 10 til 90 cm høg. Han veks i Eurasia og Nord-Amerika og er vanleg i mange land. I Noreg er han knytt til næringsrike dammar, vasskanter og sumper i Sør-Noreg. Han er i tilbakegang ...

                                               

Olavsstake

Olavsstake er ein om lag 10 cm høg eviggrøn plante med små lysgrøne blad og kvite nikkande blomstrar på opprett stengel. Han blei tidlegare rekna til vintergrønfamilien men er no rekna som del av lyngfamilien. Arten er den einaste i slekta Monese ...

                                               

Polarreddik

Polarreddik er ein planteart i polarreddikslekta i krossblomfamilien. Han har sirkumpolar utbreiing og finst i Noreg, Russland, Mongolia, Alaska og Canada og på Grønland. I Noreg er han blitt observert på Svalbard, i Tromsø og Nordland. Polarredd ...

                                               

Ramslauk

Ramslauk eller bjørnelauk er ein plante i laukslekta i påskeliljefamilien som veks vilt i Noreg. Han veks helst i skuggefull lauvskog langs kysten. For få nytte ut lyset i skogbotnen startar veksten tidleg om våren. Plantane visnar gjerne tidleg ...

                                               

Raudsildre

Raudsildre er ein låg eviggrøn plante i sildrefamilien med karakteristiske motsette småblad og intenst raudfiolette blomstrar.

                                               

Reinfann

Reinfann er ein art i korgplantefamilien. Planta er utbreidd i Europa og Asia. Reinfann er kring 80 cm høg, med ein stiv trehard stengel, som ofte er noko raudfarga. Han har krypande jordstengel. Blomane er gullgule korger i halvskjerm. Dei har s ...

                                               

Rome

Rome er ein planteart i romefamilien. I Noreg veks planta opp til 1 000 meter over havet, i myrlende område nord til Troms fylke. Rome er giftig for sauer. Planta inneheld saponin, som kan gje lam leverskader og føra til sjukdomen alveld. I storf ...

                                               

Rosenrot

Rosenrot er ein plante i bergknappfamilien. Rosenrot har ein tettblada stengel med blomstrar med fire begerblad og fire kronblad i halvskjerm på toppen. Planten er særbu. Hannblomsteren har åtte mjølberarar, hoblomsteren har til slutt fire raude ...

                                               

Ryllik

Ryllik er ein art i korgplantefamilien. Planta har ei sirkumpolar utbreiing. Ryllik vert 20-30 cm høg, har krypande jordstengel. Stengel og blad er mjuklodne. Blomen har ei 5 mm brei korg, oftast med 5 kvite eller stundom litt raudfarga kantkrone ...

                                               

Røsslyng

Røsslyng er ein dvergbusk med tettblada sidekvister og motsette nåleforma blad. Røsslyngen kan dominere store område, og frå blomstringa i august set dei lysraude blomstrane farge på lyngheiane.

                                               

Sibirturt

Sibirturt er ein plante i planteslekta salat i korgplantefamilien. Han er tidlegare og tildels enno rekna til ei eiga slekt, sibirturtslekta. Sibirturt er ein typisk art for det boreale barskogsbeltet i nordlege område i Eurasia. Han veks frå nor ...

                                               

Skjoldblad

Skjoldblad er ein sumpplante i bergflettefamilien, som blir 5 til 20 cm høg med lange luftstenglar. Han veks i grasmark, hei, myr og vasskantar, hovudsakleg i Vest-Europa, heilt vest til Island og Asorane. I Noreg finst han i kyststrøk frå Østfol ...

                                               

Skjørbuksurt

Skjørbuksurt er ein to- eller fleirårig urt i krossblomfamilien. Arten har ei sirkumpolar utbreiing. Planten er også kjend under namn som eiriksgras, finnmarkskål, sjørbuksgras og kokleare. Han inneheld mykje C-vitamin, og er eit tradisjonelt mid ...

                                               

Skogfredlaus

Skogfredlaus er ei urteaktig plante i fredlausslekta i fredlausfamilien. Han er 10–40 cm lang, har krypande stengel og tynne, lysegrøne blad. Blomane er gule. Arten er fleirårig.

                                               

Skogkarse

Skogkarse er ei plante i krossblomfamilien. Utbreiingsområdet til arten ligg innanfor Europa. Skogkarse vert kring 20 cm høg og har ein fåblada rosett som visnar tidleg. Planta har store stengelblad og hår langt opp. Han har sprikjande skulper på ...

                                               

Skogsalat

Skogsalat er ein fleirårig art i korgplantefamilien. Arten vert iblant rekna til slekta Mycelis. Han er utbreidd i Europa og Asia. Planta er kring 60 cm høg med fylt stengel, tynne, ofte litt raudfarga blad med øyre og stor trekanta endelapp. Ho ...

                                               

Skogsvinerot

Skogsvinerot er ei urt i svinerotslekta i lepeblomsterfamilien. Arten er utbreidd i Europa og Asia. Planta vert kring 70 cm høg, og har granne underjordsrenningar. Ho har mjukhåra stengel og blad som minner om nesle. Blomstrane er brunraude, og h ...

                                               

Skrinneblomslekta

Skrinneblomslekta er ei planteslekt i krossblomfamilien. Medlemene er to- eller fleirårige plantar som har rosett med tagga blad og mangeblada stengel. Blomane er kvite eller lysgule. Dei har lang skulpe med kort griffel. Fem artar veks vilt elle ...

                                               

Smalkjempe

Smalkjempe er ein fleirårig plante i kjempeslekta som har ei sirkumpolar utbreiing. Planta er om lag 25 cm høg med opprette blad, oftast med lange granne hår. Blada, som er lansettforma, er samla i ein rosett. Stenglane er lodne og femkanta. Akse ...

                                               

Smalmarihand

Planten er kring 20–40 cm. Han har tynn, hol stengel og lange, smale blad, som regel med flekkete overside. Blomane er purpurraude med mørke teikningar, og sit i fåblomstra aks. Dei er nokså store og har ei leppe med tre flikar, der midtfliken er ...

                                               

Plantearten smørbukk

Smørbukk er ei plante i bergknappfamilien. Ho er utbreidd i Europa og Asia. Planta er kring 30 cm høg og har motsette blad som er nokså breie ved grunnen. Blomstrane kan vera gulgrøne eller raude og sit i halvskjerm. Smørbukk blømer kring juli må ...

                                               

Småborre

Småborre er ein toårig plante i korgplantefamilien. Planten veks hovudsakleg i Europa, nen er dessutan innført i Nord-Amerika. Som hjå andre borrar har frøkapselen små krokar som lett festar seg til dyr og menneske, noko som har gitt namn til bor ...

                                               

Småmarimjelle

Småmarimjelle er ei eittårig urt i snylterotfamilien med ei europeisk utbreiing. Arten har før vore rekna til maskeblomsterfamilien. Planta er 15 cm høg med ein oftast lite greina stengel. Blomen har ei gullgul krone som er kring 8 mm lang. Han h ...

                                               

Smånesle

Smånesle eller eiternesle er ein eittårig plante i nesleslekta med "brennande" blad og stengel. Ho er ein av to nesleartar som veks i Noreg; den andre er stornesle. Planten har motsette, grovtagga blad og lysegrøne blomar som heng i knippe frå bl ...

                                               

Snauveronika

Snauveronika (Veronica serpyllifolia er ei plante i maskeblomsterfamilien. Arten har ei sirkumpolar utbreiing. Snauveronika er om lag 15 cm høg. Stengelen er krypande med opprette skott, snaue eller korthåra. Planta har lysgrøne snaue blad. Ho ha ...

                                               

Snøbakkestjerne

Snøbakkestjerne er ei urt i bakkestjerneslekta i korgplantefamilien. Arten har ei sirkumpolar utbreiing. Planten vert kring 10 cm høg. Dei nedre blada er snaue. Planten har oftast einskild stengel med små korte blad. Han har korg med grå- eller r ...

                                               

Snøull

Snøull er ei plante i storrfamilien. Arten har ei sirkumpolar utbreiing. Planta vert kring 20 cm høg og har stive runde strå. Blada er trådsmale og litt renneforma. Akset er rundt. Aksskjela smalnar oppover frå grunnen, dei er gråsvarte med brun ...

                                               

Solblom

Solblom er ei urt i korgplantefamilien. Arten si utbreiing ligg innanfor Europa. Planta vert kring 40 cm høg, og har smalt eggforma blad. Stengel og blad korthåra. Seks cm brei korg med kjertelhåra dekkblad. Blomstrar kring juni månad i eng- og l ...

                                               

Stankstorkenebb

Stankstorkenebb eller urakatt er ei urt i storkenebbfamilien. Utbreiinga er sirkumpolar. Planta er kring 20 cm høg, har greina raudfarga stengel og trekopla findelte raudfarga blad. Begerblada har lang brodd. Kronblada er raude og kvitstripa. Pla ...

                                               

Steinnype

Steinnype eller klunger er ei plante i rosefamilien. Den er ein 1.5-5 m høg klatrande busk med kraftige seglkrumma tornar og 1-2 cm lange nyper. Det veks ofte fleire planter saman, som rosekratt, kjerr eller klunger. Blomsten er kvitaktig eller r ...

                                               

Storfrytle

Storfrytle er ei plante i sevfamilien. Arten si utbreiing ligg innanfor Europa. Planta vert kring 50 cm høg og veks i store tuver med broddspisse blankt mørkgrøne blad med hår i kanten. Blada står grøne om vinteren. Rakt strå og stor greina kvast ...

                                               

Storklokke

Storklokke er ei blomsterplante i klokkeslekta i klokkefamilien. Planta vert kring 80 cm høg, ofte meterhøg. Stengel og blad er oftast snaue. Blomstrane er først opprette, men heng litt til slutt. Begerflikane sprikjer utover. Kron aer fiolett, b ...

                                               

Stormarimjelle

Stormarimjelle er ei eittårig urt i snylterotfamilien. Ho er utbreidd i Europa og Asia. Tidlegare har arten vore rekna til maskeblomsterfamilien. Planta er 20 cm høg med ein oftast ugreina stengel. Blomen har bleikgul krone som er rundt 15 mm lan ...

                                               

Stornesle

Stornesle er ein fleirårig plante i nesleslekta som er kjend for "brennande" blad og stengel. Planten er også kjend som brennesle, brenn-nesle og brennenesle.