ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41




                                               

Kastelle kloster

Kastelle kloster var eit augustinarkloster i Konghelle i Bohuslän frå slutten av 1100-talet inntil det vart avvikla i 1529. Mens klosteret var i drift var dette ein del av Noreg, mens området no er ein del av Västra Götalands län i Sverige. Klost ...

                                               

Katolske kloster i Noreg

Ei oversikt over katolske kloster i Noreg kan ein dele i to bolkar: Mellomalderens store kloster, frå kring år 1100 til nokre år etter reformasjonen i 1537, og dei klostera som er oppretta etter at Den katolske kyrkja på nytt fekk løyve til å vir ...

                                               

Tautra Mariakloster

Tautra Mariakloster er eit katolsk kvinnekloster på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Tautra ligg i Frosta kommune i Nord-Trøndelag. Nonnene i klosteret høyrer til cisterciensarordenen. Klosteret ligg ikkje langt frå ruinane av Tautra kloster frå m ...

                                               

Norske stavkyrkjer

Stavkyrkjer i Noreg er gjenverande og rekonstruerte stavkyrkjer, det vil seia trekyrkjer konstruerte med berande stavar. Sjølv om slike trekyrkjer var vanleg i Nord-Europa i tidleg mellomalder, vart det i Noreg reist hundrevis av stavkyrkjer ette ...

                                               

Asker prestegard

Asker prestegard ligg like nordaust for Asker kyrkjegard. Adressen er Kirkeveien 125, og prestegarden er gard nr. 1 i Asker. Det har vore gård på staden sidan førkristen tid, og det er eller har vore fleire gravhaugar på garden sin grunn. Garden ...

                                               

Brandbu prestegard

Brandbu prestegard eller Nistua Råssum ligg om lag to kilometer frå Nes kyrkje, i ein vestvendt ås nord for Røykenvik. Garden vart kjøpt inn i 1882 til bruk som embetsgard for kapellanen i Gran. Hovudbygningen er eit laftebygg i to etasjar på ein ...

                                               

Bø prestegard

Bø prestegard eller Holmen gard ligg nokre hundre meter nordaust for Bø kyrkje, i Prestevegen 4. Garden skal vere frå før vikingtida. Det er ikke kjend akkurat når han vart prestegard, men prestegardsstatusen er i alle fall stadfesta i 1527. Ei r ...

                                               

Eidsvoll prestegard

Eidsvoll prestegard ligg om lag 400 meter søraust for Eidsvoll kyrkje. Både kyrkja og prestegarden har røter attende til mellomalderen, men bygningane er av langt nyare dato. Eidsvoll spelte ei viktig historisk rolle medan den førre prestegardsby ...

                                               

Gildeskål prestegard

Gildeskål prestegard i Gildeskål kommune vart oppført si noverande form rundt 1750, men delar av konstruksjonen kan vere eldre. Prestegarden vert enno brukt som tenestebustad for soknepresten i kommunen. Det finst to stabbur som er tilknytte pres ...

                                               

Gjerstad prestegard

Gjerstad prestegard ligg søraust for Gjerstad kyrkje, på den andre sida av eit jorde i sørkant av kyrkjegarden. Både kyrkjestaden og prestegarden har røter attende åt mellomalderen. Hovudbygningen ved prestegarden er eit sveitserhus i halvannan e ...

                                               

Gran prestegard

Gran prestegard ligg eit par hundre meter nordvest for Søsterkyrkjene på Granavollen. Dagens prestebustad vart oppført på prestegardstunet i 1978 etter teikningar av Inge Prestkvern. På prestegardsgrunnen står òg eit berømt steinhus som skal vere ...

                                               

Heddal prestegard

Heddal prestegard ligg like sør for Heddal stavkyrkje. Dagens hovudbygning vart teikna av Eilif Arneberg og oppført i 1932, men det skal ha vore prestegard på staden sidan 1200-talet. Prestegardslåven vart riven i 1990-åra og erstatta med ein ny ...

                                               

Herøy gamle prestegard

Herøy gamle prestegard, iblant kalla Raftnes eller Stokksund, ligg nordvest for Indre Herøy kyrkje, nord på Gurskøya i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Hovudbygningen - eit laftebygg med liggjande panel og saltak - vart oppført i 1823 og påbygd i ...

                                               

Holla prestegard

Holla prestegard er ein prestegard i Nome kommune i Telemark. Garden ligg nordvest for Holla kyrkjeruin, altså nær mellomalderkyrkjestaden. Ein trur at den noverande hovudbygningen er frå rundt 1870. Det er ein lafta bygning i halvannan etasje so ...

                                               

Hurdal prestegard

Hurdal prestegard eller Gjøding gard ligg like nordvest for Hurdal kyrkje. Garden skal vere den første garden som vart rydda i området. Prestegardsbygningen vart oppført i 1837. Fredingsplanar vart fråfalne i 1992, men anlegget vart foreslått omr ...

                                               

Hå gamle prestegard

Hå gamle prestegard er ein tidlegare prestegard, vest for Nærbø i Hå kommune. På 1980-talet vart bygningane restaurert, og dei fekk funksjon som kulturhus. I 1989 vart prestegarden tildelt Fritt Ords honnør for restaurering av eit verdifullt gard ...

                                               

Kråkstad prestegard

Kråkstad prestegard ligg like inntil Kråkstad kyrkje i Nordre Follo kommune i Viken fylke. Kyrkja er frå mellomalderen, og prestegarden går for å vere mellom dei eldste gardane i regionen. Det er ei rekkje gravhaugar i området, og ein oldtidsveg ...

                                               

Kvernes prestegard

Kvernes prestegard ligg nordaust for Kvernes kyrkje og Kvernes stavkyrkje. Kyrkjene står på grunnen til prestegarden, og prestegarden har gjeve namn til bygda og soknet. Hovudbygningen vart oppført i 1908–10. Det er ein bygning i to etasjar med v ...

                                               

Melhus prestegard

Melhus prestegard ligg ved Melhus kyrkje. Våningshuset er ei trønderlån som vart bygd i 1720–22. I 1744 vart låna påbygd i begge endar. I 1878 vart våningshuset omfattande oppgradert. Det fekk delvis ny grunnmur, ompaneling, omtekking, utskifting ...

                                               

Moland prestegard i Fyresdal

Moland prestegard eller Fyresdal prestegard ligg like nordaust for Moland kyrkje i Fyresdal kommune. Namnet Moland vart før nytta også om kommunen. Prestegarden har ei lang historie, og ein trur at kyrkjesteden vart flytta til prestegarden på 130 ...

                                               

Nannestad prestegard

Nannestad prestegard ligg nordaust for Nannestad kyrkje, på vestsida av fylkesveg 120. Akkurat som kyrkja har prestegarden røter attende til mellomalderen. Det skal finnast ei bygningskjerne frå 1793–94, men heile prestegarden vart teken ned i 18 ...

                                               

Nesset prestegard

Nesset prestegard ligg 3 kilometer sørvest for tettstaden Eidsvåg, på sørsida av Langfjorden i Nesset kommune. Prestegarden er særleg kjend for å vere barndomsheimen til forfattaren Bjørnstjerne Bjørnson. Faren Peder Bjørnson var sokneprest her f ...

                                               

Oddernes prestegard

Oddernes prestegard ligg like nord for Oddernes kyrkje. Kyrkja er frå mellomalderen, og det har vore prestegard på staden sidan reformasjonen. Dagens hovudbygning vart oppført i 1759–61 etter at den førre brann. Det vart utført større endringar o ...

                                               

Onsøy prestegard

Onsøy prestegard eller Velli gard ligg nokre hundre meter nordaust for Onsøy kyrkje i Fredrikstad kommune. Akkurat som for kyrkja kan historia til prestegarden sporast attende til mellomalderen, men omfang og plassering har variert over tid. Frå ...

                                               

Opdal prestegard

Opdal prestegard eller Uvdal prestegard var prestegarden til Uvdal stavkyrkje i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Stavkyrkja vart oppført på prestegarden sin grunn på oversida av det som per 2019 er fylkesveg 2810. Nore og Uvdal bygdetun vart ski ...

                                               

Sauherad prestegard

Sauherad prestegard ligg nordvest for Sauherad kyrkje. Historia til prestegarden går, som kyrkjehistorien, attende til mellomalderen. På tunet står fire freda bygg. Hovudbygningen vart oppført i 1658 og vert ifylgje Opplysningsvesenets fond rekna ...

                                               

Siljan prestegard

Siljan prestegard ligg like vest for Siljan kyrkje. Både kyrkja og prestegarden har røter attende til mellomalderen og bar si tid namnet Slemdal. På prestegardstunet står fem bygningar. Anlegget har stått på ei liste over fredningsverdige bygning ...

                                               

Skedsmo prestegard

Skedsmo prestegard eller Skedsmovollen gard ligg like sørvest for Skedsmo kyrkje, på den andre sida av Vestvollveien. Opphavleg var Huseby - der det no er bygdemuseum - prestegard i Skedsmo, men Skedsmovollen gard vart kjøpt inn til slik bruk i 1 ...

                                               

Stangvik prestegard

Stangvik prestegard ligg like aust for Stangvik kyrkje i Surnadal. Både kyrkjestaden og prestegarden har røter attende til mellomalderen. Hovudbygningen er eit laftebygg i to etasjar oppført i 1786. Tidlegare fanst òg ei borgstove samanbygd med e ...

                                               

Søndre Land prestegard

Søndre Land prestegard eller Fluberg prestegard i Søndre Land kommune i Oppland er ein prestegard som ligg om lag ein kilometer sør for Fluberg kyrkje, nedi skråninga på vestsida av Kirkebakka, som si tid var ein del av Den bergenske hovudvegen. ...

                                               

Sørum prestegard

Sørum prestegard eller Huseby gard ligg på nordsida av fylkesveg 171 litt aust for Sørum skole, nokre få hundre meter frå Sørum kyrkje. Prestegarden har ei lang historie. Det skal dreie seg om tidlegare krongods som er lagt ut til prestegard, kan ...

                                               

Tveit prestegard

Tveit prestegard ligg like sørvest for Tveit kyrkje i Kristiansand kommune i Vest-Agder. Hovudbygningen er lafta i to etasjar og vart oppført mellom 1812 og 1820. Ved ei omfattende vøling i 1884–87 vart bygningen utvida med ei kontorfløy på vestr ...

                                               

Tynset prestegard

Tynset prestegard ligg aust for Tynset kyrkje. Hovudbygningen vart oppført i 1910 etter teikningar av Ulrik Sverdrup. Stilen er nyklassisk med jugenddetaljar. Interiøret vart oppgradert i 1974 og 1979. Planløysinga ber preg av ei ny tid då preste ...

                                               

Ullensaker prestegard

Ullensaker prestegard ligg søraust for Ullensaker kyrkje. Prestegarden og kyrkja har røter attende til mellomalderen, men kyrkja har stått på forskjellige stader lokalt. Den noverande hovudbygningen på prestegarden vart oppført i 1826. Det er eit ...

                                               

Veøy gamle prestegard

Veøy gamle prestegard i Molde kommune ligg like nordvest for Veøy gamle kyrkje, rett utanfor kyrkjegardsmuren. Prestebol for Veøy er omtala i 1661, men kyrkjestaden er frå mellomalderen. Det skal ifylgje Riksantikvaren ha vore nærare 20 bygningar ...

                                               

Åmot prestegard

Åmot prestegard ligg på austsida av Koppangveien på Rena, eit stykke nord for stasjonen og kyrkja. Hovudbygningen ligg heilt i sør på prestegardsområdet, medan driftsbygningen i aust strekkjer seg eit stykke nordover. Vest på tunet er borgstove s ...

                                               

Synagogen i Trondheim

Den noverande synagogen i Trondheim vart innvigd i 1925. Bygningen vart bygd som jarnbanestasjon i 1864, men vart seinare kjøpt av Frelsesarméen. Det Mosaiske Trossamfund kjøpte så bygningen i 1924, og etter omfattande ombyggingsarbeid vart den n ...

                                               

Det norske radiumhospital

Radiumhospitalet er eit sjukehus på Montebello i Oslo som driv handsaming av kreftsjukdomar, og er Skandinavias største kreftsenter. Sjukehuset vart innvigd som landet sitt første spesialsjukehus for kreft av kong Haakon VII i 1932 med pådrivaran ...

                                               

Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er eit privat, ikkje-kommersielt og offentleg finansiert diakonalt sjukehus som tilbyr behandling og pleie på spesialisthelsetenestenivå. Stiftinga Det norske Diakonhjem eig sjukehuset, og har avtale med Helse Sør-Øst om å h ...

                                               

Oslo universitetssykehus, Aker

Oslo universitetssykehus, Aker tidlegare Aker universitetssykehus er den delen av Oslo universitetssykehus som ligg på sjukehusområdet på Aker. Det var eit sjølvstendig sjukehus frå 1895 til 2008~, men utgjer ikkje lengre noka administrativ einin ...

                                               

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus i Kirkeveien 166 i bydel St. Hanshaugen i Oslo var opphavleg eit sjukehus eigd av Oslo kommune. Sjukehuset vart overteke av staten i 2002, og fekk då namnet Ullevål universitetssykehus. Frå 2009 vart sjukehuset ein del av Oslo uni ...

                                               

Vor Frue Hospital

Dei katolske St. Josephsøstrene hadde allereie drive heimesjukepleie i Oslo sidan 1879. Noko år seinare dro forstanderinna på den tida, moder Marie Geneviève, utanlands for å setja seg inn i moderne sjukehusdrift. Då ho kom tilbake i 1883 leigde ...

                                               

Stavanger universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus,fram til 2005 Sentralsjukehuset i Rogaland, er eit av dei største sjukehusa i Noreg etter tal på opphald. Det har helseføretaket Helse Stavanger som eigar. Universitetssjukehuset har over 7 500 tilsette og dekkjer e ...

                                               

Harastølen

Harastølen eller Luster sanatorium er ein tidlegare institusjon i Luster kommune i Vestland som har vorte nytta til tuberkulosesjukehus, psykiatrisk sjukehus og asylmottak. Harastølen vart opna 2. november 1902. Bygningskostnadane var på 777 000 ...

                                               

Drammen sykehus

Drammen sykehus i Drammen er det største av dei fire somatiske sjukehusa som høyrer inn under helseføretaket Vestre Viken HF. Sjukehuset, som tidlegare har hatt namna Sykehuset Buskerud og Buskerud sentralsykehus, tek pasientar innanfor nevrologi ...

                                               

Ringerike sjukehus

Ringerike sjukehus er eit lokalsjukehus i Hønefoss for eit geografisk område som strekker seg frå øvst i Hallingdal til Modum i Buskerud, og femnar dessutan om fleire kommunar i Oppland. Sjukehuset har akuttfunksjon, fødeavdeling og dialysepost, ...

                                               

Black Box teater

Black Box teater er eit teater i Oslo som vart skipa i 1985. Frå februar 2004 har teateret hatt tilhald i nytt, særskild innreia lokale i Marstrandgata 8 på Dælenenga i stroket Rodeløkka etter fram til 2003 å ha hatt lokale på Aker Brygge i Vika. ...

                                               

Chat Noir

Chat Noir er eit kabaret- og revyteater i Klingenberggata 5 i Oslo sentrum. Framfor inngangen til Chat Noir, som ligg i Olav Vs gate, står det ein karakteristisk statue av Leif Juster kalla Gledespredern, laga av skulptøren Nina Sundbye og reist ...

                                               

Det Åpne Teater

Det Åpne Teater var eit teater i Oslo som låg i gata Tøyenbekken 34 på Grønland, i dei tidlegare lokala til Oslo Elektriske Sveiseverksted. Teateret vart formelt nedlagt 31. desember 2009 og gjekk inn i det nyoppretta Dramatikkens hus, som har ov ...

                                               

Folketeatret

Folketeatret var eit teater attmed Youngstorget i Oslo som var i drift frå 1952 til 1959, då det måtte leggje ned drifta av økonomiske årsaker og formelt vart slege saman med Oslo Nye Teater. Etter at Den Norske Opera hadde kome i gang i 1959, to ...