ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401
                                               

Ethernet

Ethernet er den vanlegaste typen lokalnett og er spesifisert i standarden IEEE 802.3. Ethernet vart opphavleg utvikla av Xerox, seinare av Xerox, DEC og Intel. Ethernet nytta i starten koaksialkabel, men ein gjekk så over til tvinna parkabel. Tek ...

                                               

File Transfer Protocol

FTP, er ein protokoll for å overføre filer på eit nettverk som nyttar IP-protokollen. Brukaren koplar seg opp mot ein FTP-tenar ved hjelp av ein FTP-klient, anten ved at brukaren har ein brukarkonto eller at det er opna for anonyme brukarar på te ...

                                               

Hypertext Transfer Protocol

Hypertext Transfer Protocol er ein nettverksprotokoll som blir brukt for å overføre det meste av informasjon på verdsveven. HTTP styrer kommunikasjonen mellom ein HTTP-klient, typisk ein nettlesar og ein HTTP-tenar. Dette blir gjort ved at klient ...

                                               

IPv6

IPv6 er versjon 6 av IP og er etterfølgjaren til IPv4. Den viktigaste grunnen for å utvikle ein ny standard var å handtere mangelen på IP-adresser. Samtidig er fleire svakheiter ved IPv4 forbedra. Dei viktigaste forbedringane i IPv6 samanlikna me ...

                                               

Ogg

Ogg er eit patentfritt, open standard konteinarformat for digitale multimedia-bitstraumar, definert av Xiph.Org Foundation. Ei Ogg-fil kan innehalda fleire ulike mediafiler, organiserte for effektiv avspeling. Filene ei Ogg konteinarfil kan kodas ...

                                               

OpenDocument

OpenDocument står for OASIS-standarden Open Document Format for Office Applications. ODF er ein open standard for lagring og utveksling av dokument, som notat, rapportar, bøker, rekneark, databasar, grafikk og presentasjonar. Standarden, som vart ...

                                               

OSI-modellen

OSI-modellen er ei lagdelt abstrakt skildring for utvikling av data- og kommunikasjonsprotokollar. OSI-modellen er utvikla med tanke på standardisering av protokollane på dei ulike laga. "Open Systems" tyder system som er laga for fri kommunikasj ...

                                               

Transmission Control Protocol

Transmission Control Protocol er ein transportlagsprotokoll i IP-protokollfamilien. TCP er sambandsorientert, straumorientert og påliteleg. Dette gjer at ein sendar kan vere trygg på at det som blir sendt kjem fram til mottakaren heilt og i same ...

                                               

User Datagram Protocol

User Datagram Protocol er ein enkel transportlagsprotokoll i Internett-protokollfamilien. UDP er koplingslaus, pakkeorientert og upåliteleg. Desse eigenskapane gjer at for kvar sendeoperasjon gjort av ein prosess så blir nøyaktig ei IP-pakke send ...

                                               

Generalkonferansen for mål og vekt

Generalkonferansen for mål og vekt eller CGPM er den høgaste mellomstatlege instansen for vedtak om storleikar, einingar og einingssymbol. Denne vart oppretta ved Meterkonvensjonen som vart vedteke på Den diplomatiske meterkonferansen i Paris i 1 ...

                                               

Organisation for Legal Metrology

Organisation for Legal Metrology er ein verdsomspennande organisasjon for lovregulert måling. Det vart skipa i 1955 og har base i Paris for å fremje global semje om rettslege metrologiske prosedyrar som støttar opp under og forenklar internasjona ...

                                               

Michael Everson

Michael Everson er ein av medforfattarane til Unicode-standarden. Han er utdanna lingvist, og arbeider som typograf og lager også teiknsett. Everson er framfor alt kjend for å systematisere og inkludere nye skriftsystem i Unicode, og for arbeidet ...

                                               

Energi

Energi er ein skalar fysisk storleik som uttykker ein lekam, eller eit system av lekamar, si evne til å endra tilstand. I naturvitskapen er energi ein grunnleggjande storleik hjå alle fysiske system. Det er eit uttrykk for eit potensial til å utf ...

                                               

Biodiesel

Biodiesel vert framstilt ved at feittet vert blanda med 10 % metanol, og i ein kjemisk reaksjon vert feittet omdanna til ein metylester. Det finst ulike slag biodiesel: Rapsmetylester eller RME-biodiesel er framstilt med rapsolje som råstoff, med ...

                                               

Bioetanol

Bioetanol er eit drivstoff framstilt av plantar som inneheld sukker, cellulose eller stivelse. I Brasil, som er den største produsenten av bioetanol i verda, vert drivstoffet framstilt på basis av sukkerrøyr, men ein kan òg framstille bioetanol a ...

                                               

Energikjelde

Energikjelde er ei nemning på ulike kjelder menneska har henta eller hentar ut energi frå. Me kan dela kjeldene inn på ulike måtar, til dømes i fornybare og ikkje-fornybare energikjelder.

                                               

Entalpi

Entalpi er definert som summen av den indre energien i eit system og trykket multiplisert med volumet til systemet. Dette kan skrivast: H = U + p V {\displaystyle H=U+pV} der H er entalpi, U er indre energi, p er trykk og V er volum. Entalpi er e ...

                                               

Kvilemasse

Kvilemasse er massen til ein lekam når han ligg i ro i forhold til sitt eige referansesystem. Kvilemassen kan skrivast som m 0 {\displaystyle m_{0}} eller m {\displaystyle m}. Kvileenergi en E 0 {\displaystyle E_{0}} til ein partikkel er definert ...

                                               

Masseenergilova

Masseenergilova forklarer forholdet mellom energi og masse. Massen til ein lekam er eit mål på kor mykje energi han inneheld. Albert Einstein utleia denne samanhengen i 1905 og han er seinare vorte kjend gjennom formelen E = m c 2 {\displaystyle ...

                                               

Mekanisk energi

Mekanisk energi er eit omgrep innan fysikken, som omfattar både kinetisk energi og potensiell energi. Den mekaniske energien til ein lekam er altså summen av den kinetiske og potensielle energien til ein lekam. I klassisk mekanikk har ein samanhe ...

                                               

Nullpunktsenergi

Nullpunktsenergi er den lågast mogelege energien som eit kvantemekanisk fysisk system kan ha, og er energien til grunntilstanden i systemet. Dette omgrepet vart først lagt fram av Albert Einstein og Otto Stern i 1913. Uttrykket nullpunktsenergi e ...

                                               

Næringsemne

Næringsemne eller næringsstoff er emne som bidreg til stoffskiftet, veksten eller funksjonen til ein organisme, som tek det til seg. Næringsemne kan delast inn i seks kategoriar som anten tilfører energi til organismen eller hjelper han på andre vis.

                                               

Solstråling

Solstråling er strålingsenergi send ut frå sola, og då særleg elektromagnetisk energi. Om lag halvparten av strålinga er i det synlege kortbølgja området av det elektromagnetiske spekteret. Den andre halvdelen er for det meste i det nær-infraraud ...

                                               

Tørrår

I vasskraftsamanheng er eit tørrår eit år der ein gjennom heile året har mykje mindre nedbør enn normalt slik at produsert elektrisk energi er mykje mindre enn i eit normalår. I tørrår vil ein trenge å importere store mengder elektrisitet til lan ...

                                               

Vakuumenergi

Vakuumenergi er energi som er att i eit område når all materie og energi som er mogeleg å bli kvitt, er fjerna. Vakuumenergi kan mellom anna kome frå virtuelle partiklar, som ein trur er partikkelpar som brått oppstår og forsvinn att så raskt at ...

                                               

Briller

Briller er linser som ein har føre menneskeaugo, nokre gongar av estetiske omsyn, men vanlegvis for å korrigere synet eller verne augo. Spesielle briller kan brukast for å sjå tredimensjonale bilete eller oppleve virtuell verkelegheit.

                                               

Rullestol

Rullestol er fargreier forma som stolar med hjul som blir brukte av dei som har vanskar med gå for å flytta seg. Det finst manuelle rullestolar, som brukaren sjølv eller ein hjelpar kan driva fram med hendene, og elektriske rullestolar, som har e ...

                                               

Akademi

Eit akademi er ein utdanningsinstitusjon eller foreining til støtte for høgare læring innan ulike disipliner som vitskap eller kunst. Namnet stammar frå Platon sin skule for filosofi og læring i Athen, grunnlagd ca. 385 fvt. Platon sitt Akademi l ...

                                               

Akademikar

Ein akademikar er ein person som er universitetsutdanna og har ein akademisk grad. Ein akademisk borgar er ein innskriven studerande eller ein tilsett person ved eit universitet.

                                               

Blackboard

Blackboard er eit nettbasert elæringssystem, utvikla av Blackboard Inc. Det vert nytta av høgskular og universitet for å publisera undervisningsmateriale. Faglærarar og studentar må vera registrerte som brukarar på Blackboardinstallasjonen til in ...

                                               

E-læring

E-læring er ei interaktiv form for distribuert opplæring, der dei som lærer, får lærestoffet presentert via Internett og svarar på oppgåver via nettet. Eleven får òg respons på oppgåvesvar, menyvalg m.v., anten frå eit dataprogram eller frå ein l ...

                                               

Fronter

Fronter er ein nettbasert læreplattform, som tilbyr verktøy for læring og samarbeid online. Firmaet vart stifta i 1998, og har vunne European Seal of E-Excellence 5 gongar. Læringsplattformen vert nytta i over 30 land verda over, og har fleire mi ...

                                               

Its learning

it’s learning er ei digital læringsplattform som er utvikla av eit norsk selskap med same namn. Systemet har over 750 000 brukarar i heile Skandinavia. Mange norske skular og etatar nyttar systemet, både universitet som NTNU, ungdomsskular og vid ...

                                               

SCORM

SCORM TM er ei forkorting for Shareable Content Object Reference Model. Dette er eit sett med tekniske spesifikasjonar for distribuert undervisning, spesielt mynta på e-læring via web. SCORM-standarden spesifiserer ein generell struktur for organ ...

                                               

Folkehøgskule

Folkehøgskule er ein eksamensfri, allmenndannande skule for vaksen ungdom. Føremålet med skulane er å oppmode til å utvikle kunnskap, dugleik og menneskelege kvalitetar. Ein siktar mot å utvikle heile mennesket, med forstand, kjensler og vilje. I ...

                                               

Shishi middelskule

Shishi middelskule ligg i Chengdu i Sìchuan i Kina. Han vart grunnlagd mellom 143 f.Kr. og 141 f.Kr. i Handynastiet av Wen Weng, og er den første lokale offentlege skulen i Kina. Han er også verdas eldste ungdomsskule. Shishi tyder ‘steinhus’ på ...

                                               

Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Skrivekunst-akademiet i Hordaland er ein skule i Bergen som tilbyr eit eittårig kurs i "skapande skriving" på universitets- og høgskulenivå. Kvart år tek skulen opp tolv studentar. Søkjarar må senda inn "ti-femten sider nyskriven tekst av skjønnl ...

                                               

Gymsal

Gymsal eller gymnastikksal er ein sal som er tilrettelagt for å driva med idrett eller gymnastikk i. Slike rom blir særleg brukte til å halda kroppsøving i ved skular og liknande. Ein kan også bruka gymsalar til andre føremål som møte, førestilli ...

                                               

Klasserom

Klasserom er eit lokale for undervising, gjerne tilhøyrande ein skule eller universitet. Klasserom kan òg kallast undervisingsrom, og kan òg finnast hos føretak og religiøse og humanitære organisasjonar. Kjenneteikn på eit klasserom kan vera utst ...

                                               

Suggestopedi

Suggestopedi er ein pedagogisk metode utarbeidd primært for språkopplæring. Metoden, som har vorte kritisert for å vere pseudovitskap, er utvikla av hjerneforskaren og psykiataren Georgi Lozanov, som opphavleg kom frå Bulgaria. Ordet suggestopedi ...

                                               

Grays Anatomy

For fjernsynsserien, sjå Greys Anatomy. Henry Grays Anatomy of the Human Body, mest kjend som Grays Anatomy, er ei lærebok i menneskeanatomi. Ho vart gjeven ut av den britiske anatomen Henry Gray for første gong i 1858 under namnet Grays Anatomy: ...

                                               

Pontoppidans forklaring til Luthers katekisme

Pontoppidans forklaring til Luthers katekisme, på folkemunne "Pontoppidan" eller "Pontoppidans forklaring" er ei bok som har den fulle tittelen "Sandhed til Gudfrygtighed, udi en eenfoldig og efter Muelighed kort dog tilstrekkelig Forklaring over ...

                                               

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er eit fagområde som har fokus på menneske som fell utanfor dei normale rammene til pedagogikken. Det dreiar seg om tilnærming til lærevanskar av ulike slag, til dømes barn og vaksne med lese- og skrivevanskar, matematikkvanskar ...

                                               

Pedagogikk

Pedagogikk er eit vitskapleg fagområde som tar for seg spørsmål knytt til undervising, oppdraging, læring og utvikling og dei verkemidla, metodane og teoriane ein nyttar for å oppnå dette. Pedagogikk er nært knytt opp mot fagområda psykologi, fil ...

                                               

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar eller førskulelærar i det norske skulesystemet som har teke eksamen av ein lågare grad frå universitet eller høgskule med praktisk-pedagogisk påbygging. Ein kan òg oppnåa adjunktstatus med treårig lærar- eller førskolelærarut ...

                                               

Digitale lærevanskar

Digitale lærevanskar er eit omgrep som blir nytta om problematiske sider ved den aukande bruken av digitale læremiddel i utdanninga. Det blir hevda at elevar og studentar les meir overflatisk på ein skjerm enn ei bok. Anne Mangen ved Universitete ...

                                               

Friedrich Fröbel

Friedrich Willhelm August Fröbel var ein tyskar, som i 1840 fyrst brukte ordet kindergarten om leik- og aktivitetsinstituttet for unge barn han grunnlagde i Bad Blankenburg i 1837. Han oppfann også fleire leiker, mellom anna dei såkalla Fröbel Ga ...

                                               

Kognitivisme

Kognitivismen, eller kognitiv læringsteori som det ofte vert kalla, oppfattar læring som ei omstrukturering av individet sin måte å oppfatte på. Læring er endring av kognitive skjema, der ny informasjon ikkje finn ein naturleg plass. Dei to omgre ...

                                               

Læringsteorien konstruktivisme

Læringsteorien konstruktivisme er tufta på eit sett oppfatningar om kunnskap og kva det inneber å tileigne seg kunnskap. Eit sentralt element i konstruktivismen er at mennesket konstruerer sin eigen kunnskap gjennom aktivitet og subjektive proses ...

                                               

Mentor

Mentor var i gresk mytologi ein venn av helten Odysseus. Då Odysseus reiste i den trojanske krigen, overlét han ansvaret for oppsedinga av sonen sin, Telemachos, til Mentor. Med antikkens Mentor som førebilete, har omgrepet mentor vorte teke i br ...