ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40
                                               

Rikskonsertane

Rikskonsertene vart etablert i 1967 på initiativ av Norsk Kulturråd, med hovudformål som følgjer: "Rikskonsertene skal gjere levande musikk av høg kunstnarisk kvalitet tilgjengeleg for alle menneske i landet.". Rikskonsertene hadde sin opningskon ...

                                               

Norsk rock

Rockemusikken kom til Noreg i kjølvatnet av rocknroll-revolusjonen i USA og Storbritannia i slutten av 1950-åra. Artistane og plateutgjevingane var i stor utstrekking kopiar av dei utanlandske førebileta. Blant dei fremste gruppene i 1960-åra var ...

                                               

Spellemannprisen

Spellemannprisen er ei prisutdeling til norske musikkartistar som har utmerkt seg positivt det føregåande året. Utdelinga vart etablert på initiativ frå det norske IFPI. Prisen vart delt ut fyrste gong i 1973 for plateåret 1972, og har vore delt ...

                                               

VG-lista

VG-lista er den offisielle salslista for musikk i Noreg. Lista omfattar både singelar og album. Ein gong i veka vert ei ny liste presentert i avisa VG og NRK-programmet Topp 20. Lista baserer seg på utsal frå om lag 100 platebutikkar rundt om i l ...

                                               

Zoom Urørt

Zoom Urørt er ein årleg musikkonkurranse der norske usignerte band og artistar vert plukka ut til ein månadslang Noregsturné. Konseptet vart starta av utestaden So What! i Oslo i 1996 under namnet Zoom. Føremålet var å setja fokus på nye artistar ...

                                               

60 damer du skulle ha møtt

60 damer du skulle ha møtt er ei norsk biografisk teikneseriebok frå 2016, skriven av Marta Breen og teikna av Jenny Jordahl. Boka vart utgjeve på Manifest forlag. Forfattarane grunngav boka med at "det var deprimerande å innsjå at historiene om ...

                                               

Ars Moriendi, eller De syv dødsmåter

Ars Moriendi, eller De syv dødsmåter er ei lyrikkbok av Georg Johannesen som kom ut i 1965. Ars moriendi tyder "kunsten å døy" på latin, og er ein allusjon til tittelen på eit vidgjete kristent, illustrert verk frå 1400-talet som vart mykje lese ...

                                               

Boka Eventyrerne (2018)

Eventyrerne er ei bok om selskapet Aker skriven av Henrik Langeland. Boka var meint utgjeven i 2018, men blei trekt frå marknaden etter mykje medieomtale. Opphavleg fekk Langeland oppgåva med å skriva boka av Aker i samband med 175-års jubileet t ...

                                               

Brennbart

Brennbart av Kjartan Fløgstad er ein pamflett som kom ut i 2004 på Gyldendal Norsk Forlag. Han går her i rette med påstandar om kven som var nazistar under og før krigen, og kva språklege organisasjonar tok av standpunkt til okkupantmakta under k ...

                                               

Den mislykkede spionen

Den mislykkede spionen. Fortellingen om kunstneren, journalisten og landssvikeren Alfred Hagn er ei norsk sakprosabok frå 2010, utgjeve på Humanist forlag. Den handlar om den norske spionen, kunstmalaren, journalisten og kirkerestauratøren Alfred ...

                                               

Eneveldets menn i Norge

Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814 er ei bok i Riksarkivaren si skriftserie frå 2000. Ho er utarbeidd av Tor Weidling hos Riksarkivet og gjeve ut i samarbeid med Messel Forlag i Oslo. Boka inneheld eit oversyn ...

                                               

Frå tare til topp

Frå tare til topp er ei bok om turar og opplevingar du kan gjere i havranda frå Stad til Runde, i område som heiter Sørøyane på Sunnmøre. For at turane skal bli så innhaldsrike som mogleg er det teke med ein bolk med lokalhistorie, som er kopla o ...

                                               

Kampen mot glemselen. Kunnskapsvakuum i mediesamfunnet.

Kampen mot glemselen av Odd-Bjørn Fure er ein pamflett som kom ut i 1997. Den rettar seg imot Hans-Fredrik Dahl for omtalen hans av David Irving. Fure meiner den universitetsutdanna Dahl bryt med akademiske normer, mellom anna etteretteleg histor ...

                                               

Nokon å vere glad i

Nokon å vere glad i er ei kunstbok av kunsthistorikaren Svein Thorud og biletkunstnaren Paul Gåsøy. Boka kom ut i 2006. Thorud presenterer kunstnaren i innleiinga av boka, deretter får vi ein presentasjon av Gåsøy sine bilete frå midt på 1950-tal ...

                                               

Norge fremstillet i Tegninger

Norge fremstillet i Tegninger er eit bokverk utgitt av Christian Tønsberg i 1848. Teikningane er mangfaldiggjort ved den grafiske teknikken litografi. Verket inneheld ei rekke prospekt av norske byar og norsk natur. Bokverket har tekstar av P.Chr ...

                                               

Norges land og folk

Norges land og folk, fullstendig tittel Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet er eit bokverk som skildrar geografiske, statistiske, historiske og andre forhold i kvart amt i Noreg. Verket blei skrive frå 1890-talet av fleir ulike f ...

                                               

Norske Folkelivsbilleder

Norske Folkelivsbilleder er eit biletverk av Christian Tønsberg som kom ut i tre forskjellige utgåver i 1854, 1858 og 1861. Verket viser reproduksjonar av norsk natur og miljø laga av kjende norske målarar. Måleria vart reprodusert som fargelitog ...

                                               

Ola-boka

Ola-boka, full tittel En Odelsmands Tanker om Norges nærværende Forfatning: tilligemed en Samtale indeholdende Veiledning for Bønder til en rigtigere Fremgangsmaade ved Udkaarelsen af Valgmænd og Repræsentanter, er ei politisk bok skriven av John ...

                                               

Pepsikyss

Pepsikyss er debutboka til Ingvar Ambjørnsen frå 1976. Det er ei diktsamling som han laga medan han tok gartnarutdanning i Ulvik. Boka er på 20 sider, og blei gjeven ut på eiga hand av Ambjørnsen. Ho inneheld også hans eigne illustrasjonar og eit ...

                                               

Prøver af Landsmaalet i Norge

Prøver af Landsmaalet i Norge er ei bok av Ivar Aasen. Ho kom ut første gong i juni 1853. Boka, som var på 120 sider var delt i to hovuddelar: "Prøver af enkelte Bygdemal", med 2 tekstar frå 20 ulike dialektar, og "Prøver af almindeligt Landsmaal ...

                                               

Quisling - En fører blir til

Quisling - En fører blir til er den fyrste av to bøker av Hans-Fredrik Dahl om Vidkun Quisling, utgjeven i 1991 på Aschehoug. Den andre boka er Quisling - En fører for fall, som kom i 1992. Boka er illustrert og har 536 sider. Boka har ISBN 82-03 ...

                                               

Skjemt og Alvor

Skjemt og Alvor er ei bok som var trykt og utgitt i Trondheim i 1758 av ein anonym forfattar. Boka vart gitt ut Jens Christensen Winding som var den første boktrykkaren i Trondheim. Boka er lita på berre 24 sider. Innhaldet er ulike visdomsord og ...

                                               

Skolens sangbok samlet av Mads Berg

Skolens sangbok samlet av Mads Berg er ei skulesongbok utgjeven av Mads Berg på Aschehoug i 1914. Boka dominerte songundervisninga i norsk skule i store delar av det tjuande hundreåret. Ho kom i mange utgåver; nynorskutgåva kom ut under tittelen ...

                                               

Songboka

Songboka er tittelen på siste nynorskutgåva av Lars Søraas si songbok for bruk i skule og heim. Utgjevinga av desse songbøkene går attende til 1906, då Lars Søraas d.e. gav ut det første hefte med songar til bruk i skulen. Det heitte Barnesange o ...

                                               

Svartedauen

For pestepidemien omkr 1349, sjå Svartedauden Svartedauen er ei bok av Theodor Kittelsen, utgjeven 1900. Boka består av femten dikt eller småstykke med prosalyrikk, som er illustrerte med 45 svart-kvitt-teikningar. Boka er utgjeven på J.M. Stener ...

                                               

Universismen

Universismen er namnet på eit påbyrja, men ufullførd filosofisk bokverk av Vidkun Quisling. Quisling hadde arbeidd med verket i over tretti år og let etter seg kring 800 sider tekst då han vart avretta i oktober 1945. Han hadde planlagt at verket ...

                                               

Asker kunstforening

Asker kunstforening er ei kunstforeining i Asker, skipa i 1970. Kunstforeininga har som føremål å formidle biletkunst og kunsthandverk og gje folk i Asker kunnskap om kunst ved å arrangere føredrag, utstillingar med omvisingar, sal av kunst, og d ...

                                               

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Det Norske Akademi for Litteratur og Ytringsfrihet er eit norsk litterært akademi grunnlagt av forfattaren Knut Ødegård i 2003. Det har som føremål å "arbeide for fremme av litteratur og for kunnskap om også andre ...

                                               

Bærum Kunstforening

Bærum Kunstforening er eit kunstlag i Bærum kommune med utstillingslokale i Kinoveien 12 i Sandvika, der laget skipar til vekslande salsutstillingar. Medlemmane får invitasjon til alle utstillingane og rabatt ved kjøp av kunst, og dei får dessuta ...

                                               

Drammen Kunstforening

Drammen Kunstforening er ei medlemsforeining skipa 18. mai 1867 i Drammen. Embets- og tenestemenn i byen stod bak, og førebiletet var kunstforeininga i Christiania. Gassverkstyrar Geelmuyden vart den fyrste formannen i foreininga. Kunstforeininga ...

                                               

Fantasiforbundet

Fantasiforbundet er ein norsk organisasjon for aktivitetar knytte til spel, eventyr og fantasien. Leiar er Åslaug Ullerud. Fantasiforbundet skal ifylgje føremålsparagrafen skape eit morosamare og meir fantastisk samfunn. Fantasiforbundet sin hovu ...

                                               

Fantasy Inlaiv

Fantasy InLaiv vart danna i år 2001, og går under tilnamnet "Laivforeningen fra Mørkeste Oslo". Foreininga vart fyrst danna med hovudfokus på å rekruttere nye laivarar i Oslo/Akershus, men tok til å arrangere Laiv, også kalla levande rollespel. N ...

                                               

FolkOrg

FolkOrg er ein norsk organisasjon for folkemusikk og folkedans. FolkOrg vart stifta laurdag 21. november 2009, som ein samanslutning av Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikk- og Danselag. FolkOrg er ein landsomfattande, livssynsnøytral og ...

                                               

Foreninga samiske forfattere

Foreninga samiske forfattere, også Searvi sámi girječálliide, Siebrre sáme girjjetjállijda er ei foreining for samiske skjønn- og faglitterære forfattarar. Foreininga vart danna i 2019 som ein reaksjon på at Sámi girječálliid searvi same år presi ...

                                               

Foreningen!les

Foreningen!les er ein ideell paraplyorganisasjon som har som formål å auke leselysta, spesielt blant barn og unge. Foreininga mottek middel frå Kultur- og kyrkjedepartementet.

                                               

Hvaler Kunstforening

Hvaler Kunstforening er eit kunstlag i Hvaler kommune, skipa 28. februar 2002 med Kari Haagenrud som leiar. Biletkunstnaren Eva Lange overtok seinare som leiar, og skulle då kome til å stå i brodden for kunstlagets storsatsing, Stenkunst Hvaler, ...

                                               

Kongsvinger Kunstforening

Kongsvinger Kunstforening er ei kunstforeining i Kongsvinger, skipa i 1978 av kunstnaren Rolf Grude. Foreininga har mellom fem og sju utstillingar i året med verk av kunstnarar som har vorte inviterte, eller som har søkt om få stille ut, vandreut ...

                                               

Leser søker bok

Leser søker bok er ein samskipnad av over 20 norske organisasjonar som arbeider for at alle skal ha tilgang til litteratur. LSB har ansvaret for at det skal kome ut tilrettelagd litteratur, det vil seia litteratur som tilpassar seg lesarar som ha ...

                                               

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening er ei fri og open landssamanslutning som vil fremje utviklinga av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsverksemd. Foreininga har om lag 3200 medlemmar, av desse er 2100 personlege medlemskap, dei øvrige er bibliotek o ...

                                               

Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger er ein paraplyorganisasjon for dei allmenne kunstforeiningane og kunstlaga i Noreg. 170 kunstforeiningar og kunstlag er medlemmer i organisasjonen.

                                               

Organisasjonen Landsbyen

Organisasjonen Landsbyen er ein ideell organisasjon som arbeider med å byggje ein landsby i mellomalderstil nær Damtjønna på Gåre i Holtålen kommune. Det starta med at folk tilknytte laivmiljøet i Trøndelag ville lage ein stemningsfull laivstad, ...

                                               

Laivorganisasjonen Ravn

Ravn er ein organisasjon som driv med laiv eller levande rollespel. Ravn vart skipa kring 1990, og er med dette truleg den eldste laivorganisasjonen i Noreg. Ravn har hovudsete i Oslo, men har medlemmer over heile landet. Dei fyrste åra brukte Ra ...

                                               

Solgløtt

Solgløtt er ein norsk laivorganisasjon med fokus på å fremje laiv på Sørlandet. Dette skjer mellom anna ved å hjelpe laivarrangørar, arrangere turar, låne ut utstyr og drive aktiv rekruttering til laivar på Sørlandet. Solgløtt er registrert i brø ...

                                               

Spelemannslag

Eit Spelemannslag er ein samskipnad av spelemenn, gjerne med det føremålet å ta vare på den lokale tradisjonsmusikken i eit område. Denne typen spelemannslag har preg av å vera ein interesseorganisasjon, som syter for rekruttering av nye spelemen ...

                                               

Primstav

Kalenderen på primstaven er evigvarande og vart brukt før det vart vanleg med trykte almanakkar. Staven vart stort sett berre brukt i Noreg, Sverige og Danmark, og er ikkje kjend til dømes på Island. Primstavar er gjerne 50-80 cm lange og 4-6 cm ...

                                               

Andersmesse

Andersmesse 30. november er minnedag for apostelen Andreas. Han vart etter tradisjonen nagla til ein liggjande kross i Patras i Sør-Hellas rundt år 60. På primstaven er dagen avmerkt med ein andreaskross eller med ein ongul – det siste truleg for ...

                                               

Barbromesse

Barbromesse eller Barbrodøgeret er ein merkedag på primstaven for den 4. desember. Han kan ha ein kross, lenkjer, ringar, sol, tårn, slede, sverd, rokk eller ein B som teikn.

                                               

Barsok

Barsok eller St. Bartholomeusmesse vert feira 24. august til minne om apostelen Bartolomeus. I følgje tradisjonen omvendte Bartolomeus kongen av Armenia, men da bror til kongen oppdaga det, let han Bartolomeus bli flådd levande og deretter halsho ...

                                               

Bendiksmesse

Bendiksmesse den 21. mars er ein merkedag som opphavleg vart feira til minne om den heilage Bendikt frå Nursia som stifta benediktinarordenen Petrus martyr, ein helgen frå Verona som vart drepen i år 1252. Dagen er avmerkt på primstaven med ein h ...

                                               

Bjørnevòk

Bjørnevòk er markert på primstaven den 22. mai. Namnet kjem eigentleg frå bjarnvardsvaka eller Bjarnvards messe som vart feira 20. mai til minne om Bernhard av Siena, grunnleggjar av Bernhardinarordenen. Primstavmerket var ein bjørn eller ein bjø ...