ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369
                                               

Landvikvannet

Landvikvannet er ein innsjø i Landvik i Grimstad kommune kommune, med både ferskvass- og saltvassfisk. Landvikvannet har vore knytt til havet Skagerrak via Reddalskanalen sidan 1877. Vatnet har maksimal djupn på 25 meter, og inneheld ikkje oksyge ...

                                               

Longumvannet

Longumvannet er ein innsjø i Arendal kommune. Vatnet ligg like ved motorvegstrekninga E18 forbi Arendal og Harebakken. Det er om lag 8 km langt, og er knytt med Langsævannet med Langsæ-kanalen. Vatnet frå Longumvannet vert drenert gjennom Barbuel ...

                                               

Ramvatn

Ramvatn er eit vatn som ligg i Valle kommune i Aust-Agder fylke. Vatnet ligg i fjelltraktene mellom Setesdal og Fyresdal som òg vert kalla Setesdal Østhei. Ramvatn ligg rett nord for Straumsfjorden. Nord i vatnet finn vi innløpet Ramvassåne som k ...

                                               

Topsæ

Topsæ er eit vatn som ligg i Bygland kommune i Aust-Agder fylke. I nordenden av vatnet ligg Topsæfossen og på aust- og vestsida ligg støylene Topsæheiæ og Topsæliæ. Jarnverksstøylen ligg inst i Jarnverksbukta som strekkjer seg vestover. Støylene ...

                                               

Østre Grimevann

Østre Grimevann er eit vatn som ligg i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke. Det renn ut gjennom ein bekk som vert kalla osen til Stigselva, eller Kaldvellvassdraget. Nedover dette vassdraget finst det fire stemmer og restar av gamle tømmerrenner ...

                                               

Selura

Selura er ein næringsfattig innsjø som ligg i Flekkefjord kommune i Vest-Agder fylke. Innsjøen ligg 32 moh. og er ca. 130 m djup på det djupaste. Han har utløp mot aust til indre fjordbasseng i Flekkefjorden ved tettstaden Drangeid. Fossefallet v ...

                                               

Slevedalsvannet

Slevedalsvannet er eit vatn som er grodd att med takrøyrskog om lag to kilometer nord for Lista fyr i Farsund kommune. Vatnet er omgjeve av dyrka mark og småskog. Vatnet er sentralt i eit sumpfylt våtmarksområde som i 2005 vart verna som naturres ...

                                               

Ytre Øydnavatnet

Sjøen er i underkant av ei mil lang, og ligg ei naturleg rivne i landskapet. Landskapet omkring er fleire stader bratt. Ein fjellvegg ved sjøen stig til om lag 140 meters høgd og held fram tilsvarande bratt under vassoverflata. Enkelte stader er ...

                                               

Isteren

Isteren er ein innsjø i Engerdal kommune i Innlandet fylke. Isteren er ein næringsrik innsjø med eit stort artsmangfald. Han er ein populær sportsfiskesjø, og sjansane for den gode fangsten er stor. Sommaren 2006 vart det fanga ein aure som vog 9 ...

                                               

Lagasild

Lagasild eller lågåsild er ein fisk i laksefamilien. Ho er den norske ferskvassfiskearten som er best tilpassa eit pelagisk levesett, og liknar så mykje på sild at det kan vera vanskeleg å sjå nokon skilnad. Lagasilda har likevel feittfinne mello ...

                                               

Helin

Helin er ein innsjø som ligg i kommunane Vestre Slidre og Vang i Oppland. Innsjøen vart regulert i samband med utbygginga av Åbjøra kraftverk, og vasspegelen kan regulerast med opptil 2 meter. Helin er ein vindeksponert klarvassjø med ein nokså r ...

                                               

Nørdre Syndin

Nørdre Syndin er ein innsjø som ligg i kommunane Vestre Slidre og Vang i Oppland. Nørdre Syndin er den nordlegaste av dei tre innsjøane Nørdre Syndin, Midtre Syndin og Søre Syndin. Nørdre Syndin hadde tidlegare utløp til Mitre Syndin og vidare ti ...

                                               

Røyri

Røyri er ein innsjø i Øystre Slidre kommune i Valdres, Oppland fylke. Han ligg 914 meter over havet og arealet er 1.48 km². Innsjøen ligg vest for Rabalsmellen. Den største tilløpselva kjem frå Øyangen. Frå Røyri renn vatnet ut i Vangsjøen. Røyri ...

                                               

Vangsjøen

Vangsjøen er ein innsjø i Øystre Slidre kommune i Valdres i Oppland fylke. Han ligg 911 meter over havet og arealet er 1.378 km². Han strekkjer seg frå Rabalsmellen i søraust til Rennsennberget i nordvest. Dei tre største tilløpselvane i Vangsjøe ...

                                               

Vangsmjøse

Det går fleire segner om Vangsmjøse. ei av dei vert det sagt "Ser du mi lengd, so der du mi djup". ei anna vert det fortalt om ein som ville sjå kor djup innsjøen var og batt saman alle reip han fekk tak i frå andre i bygda. Som søkke hengte han ...

                                               

Igesundsvatnet

Igesundsvatnet eller Storevatnet ligg på fjellet like oppom Igesund på Bergsøya i Herøy kommune på Sunnmøre. Igesundsvatnet er oppdemma og er drikkekjelda til dei ytste husa i Igesund. Før oppdemminga var det eit naturleg skilje mellom Igesundsva ...

                                               

Holmvatnet i Rana

Holmvatnet er ein innsjø og eit kraftmagasin i Rana kommune i Nordland. Magasinet var tidlegare to separate innsjøar, med det opphavlege Holmvatnet i sør og Nedre Fagervollvatnet i nord. I samband med bygginga av Sjona kraftverk først på 1970-tal ...

                                               

Langvatnet i Rana

Langvatnet er ein innsjø i Rana kommune i Nordland fylke. Langvatnet er regulert og fungerer som magasin for Ytteren kraftverk og Reinforsen kraftverk. Langvassgrenda ligg ved vestenden, i nordaust Røvassdalen. Frå den vestlege delen av Svartisen ...

                                               

Raudvatnet

Raudvatnet er ein innsjø i Rana kommune i Nordland. Mellomriksvegen E12 mellom Mo i Rana og Sverige, passerer nord og aust for Raudvatnet. Aust for Raudvatnet ligg ei Raude krossen-hytte. Raudvatnet er kalla opp etter Raudfjellet, nord for innsjø ...

                                               

Limingen

Limingen er ein innsjø i kommunane Røyrvik og Lierne i Trøndelag fylke. Sjøen ligg 418 moh. og har eit areal på 93 km². På det djupaste er han 192 m djup, i gjennomsnitt 87 m. Innsjøen har ein bestand av røye og aure. Frå 1970-talet finn ein òg ø ...

                                               

Ångardsvatnet

Vatnet er det største av innsjøane i Lønset og ligg i sjølve Trollheimen, ca 35 km austenden vest for Oppdal sentrum og er omgjeve av fjella Gråfjellet, Kråkvasstind og Lorthøa i sør og Bårdsgardskammen og Okla i nord. Ångardsvatnet er bunde sama ...

                                               

Valldalsvatnet

Valldalsvatnet er ein regulert innsjø som ligg i Valldalen på den sørvestlege luten av Hardangervidda, og høyrer til Ullensvang kommune i Vestland. Ei meir enn 90 meter høg demning som vart bygd tvers over Hyttejuvet lengst sør i Valldalen på 196 ...

                                               

Madlandsvatn

Madlandsvatn er eit vatn som ligg i Gjesdal i Rogaland. Vatnet ligg 250 over havet og har eit nedbørsfelt på 55 km². Fleire små sidevassdrag renn i hop i Madlandsvatn. Frå vatnet renn hovudelva om lag 5 km mot nordvest og ut i Oltedalsvatnet som ...

                                               

Stokkelandsvatnet

Stokkelandsvatnet ligg på Ganddal i Sandnes kommune i Rogaland. Vatnet har eit rikt fugleliv, og er ein viktig rasteplass for trekkfuglar. Området der Høylandsåna renn inn i vatnet, er verna som naturreservat. Fuglelivet vart freda i 1996. Ved ut ...

                                               

Ingeborgvatnet

Ingeborgvatnet er eit tjern i Kvæfjord kommune i Troms. Ingeborgvatnet ligg like ved Gullholm og vert nytta som rekreasjon og fiskevatn. På 1920-talet vart det sett ut aure i vatnet, men fisken er fåtallig og nokså mager – noko som truleg skuldas ...

                                               

Prestvannet

Prestvannet og parkområda rundt er eit kjært turmål i Tromsø, sommar som vinter. Vatnet har eit rikt fugleliv med ender, måker og andre fuglar, og derfor er delar av vatnet freda i hekkeperiodar. Vatnet ligg på Tromsøya, 96 moh.

                                               

Skogsfjordvatnet

Skogsfjordvatnet er ein innsjø som ligg på Ringvassøya i Karlsøy kommune i Troms. Skogsfjordvatnet er 10 km langt og har eit areal på om lag 13 km², og er dermed den største innsjøen på ei øy i Noreg. Innsjøen ligg mellom 15 og 20 meter over have ...

                                               

Skarvatnet

Skarvatnet er eit lite fjellvatn som ligg i Skardalen i Oppdal. Vatnet ligg 14.5 km nordvest for Oppdal sentrum, på grensa mot Trollheimen. Innsjøen er krinsa av fjella Kvamman, Kvamsfjellet, Tjønnpiken, Nonshøa og Storgruvpiken. Dørremselva har ...

                                               

Hudningsvatnet

Hudningsvatnet er ein innsjø i Røyrvik kommune i Trøndelag fylke. Elvane Renselelva og Orvasselva renn ut i den austlege delen av sjøen. I vest finn ein utløpet, der Hudningselva renn vidare til Vektaren. Sjøen er langstrekt og nesten delt i to a ...

                                               

Lille Lungegårdsvannet

Lille Lungegårdsvannet, som mellom bergensfolk har namnet Smålungeren, er eit åttekanta vatn midt i sentrum av Bergen by. Lille Lungegårdsvann er 700 meter i omkrins, og var opphavleg ei bukt som var knytt til Store Lungegårdsvannet med eit seglb ...

                                               

Svartediket

Svartediket er eit vatn som ligg i Bergen kommune i Hordaland. Det er ein del av drikkevassforsyninga til Bergen, og var kjelda til Noreg sitt første moderne vassverk i 1855. Vatnet vart ført under trykk til husstandane i byen via støypejernsrøyr ...

                                               

Austgulstølvatnet

Austgulstølvatnet er eit vatn i Gulen kommune i Vestland. Det er rundt 1 km langt og 0.2 km breitt. Austgulstølvatnet ligg 389 meter over havet, og har eit areal på 0.21 km². Austgulstølvatnet har namnet sitt etter Austgulstølen, som ligg ved nor ...

                                               

Klyvtveitvatnet

Klyvtveitvatnet er eit vatn i Gulen kommune i Vestland. Det er 2.2 km langt og opptil 1 km breitt. Vatnet har eit areal på 0.95 km² og eit naturleg nedbørfelt på 4.47 km². Klyvtveitvatnet har utløp til Austgulfjorden gjennom Klyvtveitelva. Vatnet ...

                                               

Langevatnet i Gulen

Langevatnet er ein innsjø som ligg i Gulen kommune i Vestland. Han er ein del av Svardalsvassdraget og er 3.0 km lang og 0.1 – 0.7 km brei. Langevatnet ligg 13 meter over havet og har eit areal på 0.88 km². Vatnet har utløp mot vest gjennom Tverr ...

                                               

Skjerjevatnet

Skjerjevatnet et eit vatn i Gulen kommune i Vestland. Det ligg nord for Kvanngrødvarden og like vest for kommunegrensa til Høyanger. Høgda over havet er 701 meter og vatnet har eit areal på 0.46 km². Vatnets naturlege utløp er mot nord til Storel ...

                                               

Svardalsvatnet

Svardalsvatnet er ein innsjø som ligg i Gulen kommune i Vestland. Han er 3.0 km lang og 0.1 – 0.5 km brei, og har utløp mot sør gjennom Svardalselva som munnar ut i Langevatnet. Svardalsvatnet ligg på 29 moh. Vatnet har eit areal på 0.80 km², og ...

                                               

Taklevatnet

Taklevatnet er ein innsjø i Gulen kommune i Vestland. Den ligg på 291.5 moh. Vatnet har eit areal på 0.58 km² og drenerer eit nedbørfelt på 3.07 km². Taklevatnet er regulert og er hovudmagasin for Takle kraftverk. Høgaste regulerte vasstand er 29 ...

                                               

Transdalsvatnet

Transdalsvatnet er eit vatn i Gulen kommune i Vestland. Det er rundt 1.1 km langt og 0.6 km breitt. Transdalsvatnet ligg 402 meter over havet, og har eit areal på 0.47 km². Vassføringa frå Transdalsvatnet er overført til Klyvtveitvatnet gjennom e ...

                                               

Yndesdalsvatnet

Yndesdalsvatnet er ein innsjø i Gulen kommune i Vestland. Vatnet er om lag 5 km langt og mellom 0.3 og 0.7 km breitt. Det ligg 104 meter over havet, og det har eit areal på 1.96 km². Største djup er 116 meter. Vatnet har namn etter bygda Yndesdal ...

                                               

Trastadalsvatna

Trastadalsvatna er to vatn i Trastadalen, inst i Henjadalen, i Sogndal kommune i Vestland; Store Trastadalsvatnet og Vetla Trastadalsvatnet. Vatna gir vatn til elva Traståna, som renn ut i Henjaelvi. Leikanger Jakt- og Fiskelag disponerer den kom ...

                                               

Jølstravatnet

Jølstravatnet er eit stort vatn midt i Sunnfjord kommune i Vestland. Vatnet er over 30 km langt og ca. 40 km². Største djupne er 210 m, det vil seie at botnen på vatnet ligg under havnivå. Namnet på vatnet kjem frå bygda det ligg i, Jølster, som ...

                                               

Dyrudtjennet

Dyrudtjennet er eit vatn i Haldenvassdraget på Lierfoss i Aurskog-Høland kommune i Viken. Vatnet er kjent som ein viktig gyteplass for gjedde og det vert tatt store gjedder i Dyrrudtjernet om våren. På vestsida av Dyrrudtjernet ligg restar etter ...

                                               

Floen

Floen er eit vatn som ligg i Aurskog-Høland kommune i Viken. Vatnet ligg mellom Årnes i Nes og Aurskog. Floen er ein del av Haldenvassdraget. Namnet Ulviksjøen kjem frå garden Ulviken som ligg ved nordenden av innsjøen. I vatnet er fisk som gjedd ...

                                               

Setten

Setten er ein innsjø som ligg ved Setskog i Aurskog-Høland kommune i Viken. Innsjøen ligg typisk skogterreng, berre stadvis med grense mot innmark. Sjøen har mange viker og mindre øyar og er ein ynda stad for kanopadlarar, sportsfiskarar og campi ...

                                               

Hamarglovene

Hamarglovene er eit bresprekkfelt i den nedre Vestre Skorvebreen like aust for Hamaroya Mountain i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Dei vart kartlagte frå landmålingar og flyfoto av Den sjette norske antarktisekspedisjonen o ...

                                               

Jutulgryta

Jutulgryta er eit bresprekkfelt som er kring 22 km langt, ved austsida av munningen av Jutulstraumen i Dronning Maud Land. Det vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og flyfoto av den norske ekspe ...

                                               

Jutulplogsla

Jutulplogsla er eit bresprekkfelt halvvegs opp Jutulstraumen, kring 15 km søraust for Nashornet i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og flyfoto på den norske ekspedisjo ...

                                               

Krasen

Krasen er eit bresprekkfelt som er kring 28 km langt i den nedre delen av Jutulstraumen i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og flyfoto av den norske ekspedisjonen 1958–59.

                                               

Styggebrekka

Styggebrekka er eit bresprekkfelt nær midten av Austre Skorvebreen i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og namngjeven av dei.

                                               

Trollkjelen

Trollkjelen er eit bresprekkfelt som er kring 22 km langt i Fimbulisen, som ligg like utanfor nordaustsida av Trollkjelneset i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og fly ...