ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36
                                               

Proteksjonisme

Proteksjonisme er ein økonomisk politikk der ein ved ulike middel avgrensar handel mellom land. Proteksjonistiske handelshindringar kan vere høge tollsatsar, kvoteavgrensingar, og forskjellige statlege reglar som favoriserer innanlands produksjon ...

                                               

George Orwell

Eric Arthur Blair, kjend som George Orwell, var ein britisk forfattar fødd i India. Han voks opp på dei britiske øyane og reiste til Burma i 1921. Der utdanna han seg til, og arbeidde som politi. Etter fem år reiste han heim att. I 1937 fór han i ...

                                               

Frank Zappa

Frank Vincent Zappa var ein amerikansk komponist, gitarist, plateprodusent og filmregissør. I løpet av ein karriere på over 30 år skreiv Zappa rock, jazz, elektronisk musikk, orkestermusikk og musique concrète. Han regisserte òg fleire filmar og ...

                                               

Tommy Robinson

Stephen Yaxley-Lennon, mest kjend under dekknamnet Tommy Robinson, er ein britisk politisk aktivist. Han var med i grunnlegginga av English Defence League EDL og leidde organisasjonen 2009–2013. Han var også vore medlem av British National Party ...

                                               

It Aint Necessarily So

"It Aint Necessarily So" er ein song med musikk av George Gershwin og tekst av Ira Gershwin. Songen kjem frå Gershwin-operaen Porgy and Bess der han vert sungen av rollefiguren Sportin Life, ein dophandlar, som uttrykker tvil om fleire av utsegne ...

                                               

Jesus He Knows Me

"Jesus He Knows Me" er ein song av det britiske bandet Genesis frå 1991 på albumet We Cant Dance. Det var den fjerde singelen frå albumet. Songen er ein satire om televangelisme og kom ut i ein periode då fleire televangelistar som Robert Tilton, ...

                                               

Modern Love

"Modern Love" er ein song skriven og innspelt av David Bowie og den første songen på albumet hans Lets Dance frå 1983. Han vart gjeven ut som den tredje singelen frå albumet. Bowie har sagt at songen er inspirert av Little Richard og at temaet er ...

                                               

Only the Good Die Young

"Only the Good Die Young" er ein song av Billy Joel for albumet The Stranger frå 1977. Songen var kontroversiell då han kom ut med ein tekst som er skriven frå synspunktet til ein ung mann som ynskjer å ta jomfrudomen frå ei katolsk jente.

                                               

Pallas Athena av David Bowie

"Pallas Athena" er ein song skriven av David Bowie i 1993 for albumet Black Tie White Noise. Pallas Atene er ei nemning for den greske gudinna Atene, som særleg blei dyrka i Aten under den greske antikken. Songnamnet "Pallas Athena" kan dermed sy ...

                                               

Saint of Me

"Saint of Me" er ein song av Rolling Stones på albumet Bridges to Babylon frå 1997. Songen vart gjeven ut på singel i 1998. Mick Jagger syng om forskjellige folk gjennom historia som har konvertert til kristendomen, mellom andre Paulus og St. Aug ...

                                               

Tell Me Why av Genesis

"Tell Me Why" er ein rockesong av det engelske bandet Genesis frå 1991 på albumet We Cant Dance. Han vart seinare gjeven ut som singel i Europa og Storbritannia. Det var den siste singelen til Genesis med Phil Collins på vokal.

                                               

To Kill the Child/Leaving Beirut

Den første songen har ein open tekst om eit barn som søv i "lyset frå Donald Duck-lampen sin", ein referanse Waters nytta i songen "The Tide Is Turning". Waters spør så kvifor ein kultur som hovudsakleg er oppteken av luksus, forbruk og uviktige ...

                                               

A Token of My Extreme

"A Token of My Extreme" er ein song av Frank Zappa frå 1979 på konseptalbumet Joes Garage. Hovudrolla frå denne rockeoperaen i tre delar har blitt forvirra av Lucille og "gjer endeleg noko smart" og "gjev ein haug pengar til L. Ron Hoover og the ...

                                               

What God Wants, Part I

"What God Wants, Part I" er den første i ein seie songar skriven og gjeven ut av den tidlegare Pink Floyd-medlemmen Roger Waters. Songen kom ut på den tredje soloplata hans, Amused to Death. "What God Wants" er delt i tre delar, på liknande måte ...

                                               

Working Class Hero

"Working Class Hero" er ein song avJohn Lennon frå det første soloalbumet hans etter Beatles, John Lennon/Plastic Ono Band frå 1970. Songen handlar om klasseskilje i 1940- til 1960-åra og fortel soga om nokon som veks opp i arbeidarklassen. Tonen ...

                                               

Alfa og omega

Alfa og omega er eit uttrykk som tyder først og sist, det viktigaste eller alt. Det tek utgangspunkt i at alfa og omega er den første og siste bokstaven i det klassiske greske alfabetet. Uttrykket har opphav i opningskapittelet i Johannes openber ...

                                               

Apostel

Apostel tyder utsending, og ordet vert i kristen språkbruk brukt uomsett om Jesu utsendingar. På latin fekk ordet forma apostolus. Ordet vert nytta i Det nye testamentet og i kristen tradisjon ei avgrensa og ei vidare tyding.

                                               

Kreti og pleti

Kreti og pleti er eit uttrykk som tilsvarar uttrykkjet "kven som helst". Opphavet til uttrykkjet har ein frå Bibelen der Kong David byggjer ut og ekspanderer kongedømmet Israel. I eit lite stammesamfunn kunne det lett oppstå intrigar og interne k ...

                                               

Myrra

Myrra er saft av Commiphora-arter og Burseraceae. Treet veks i Arabia og Afrika. Sekretet er sveitta ut av borken og torka i luft. Myrra er gulbrune eller rødbrune, uregelmessige, sprø korn eller klumpar av vekslande storleik. Overflata er dekt a ...

                                               

Pauli ord

Pauli ord i utsegn som "å seie eit Pauli ord til ein", tyder å seie si ærlege meining til vedkomande, vanlegvis ei meining som er av det strenge eller kritiske slaget. "Pauli" er den latinske måten å lage genitiv på av namnet Paulus, så Pauli ord ...

                                               

Ramaskrik

Ramaskrik er høge klagerop, ein storm av misnøye. Uttrykket har opphav i ein profeti i kap. 31 hos profeten Jeremia i Det gamle testamentet. Det lyder klagerop i Rama; Rakel græt for borna sine, som er borte. Profetien er tolka som eit varsel om ...

                                               

Mathura-skulen

Mathura-skulen er ein kunststil innan som hadde senter i Mathura i det nordlege India frå 100-talet f.Kr. til 1100-talet. Kunstforma vara ved gjennom fleire ulike dynasti, og hadde sin glansperiode frå det første hundreåret til 500-talet, under K ...

                                               

Tagundaing

Tagundaing er ei ornamentert søyle eller flaggstong som er vanleg ved buddhistiske tempel og kloster i Burma. Søylene er typisk 18-24 meter høge. Skikken med å reisa religiøse søyler er vanleg elles i Sør-Asia, med Asjoka-søylene som eit kjent dø ...

                                               

Krumsabel

Krumsabel er ein sabel med sterkt krumma form. Det er eit einegga sverd som ofte har ei ekstra krumming nær odden. Våpenet har opphav i Midtausten, og har ein plass innan muslimsk kultur. Det finst ei rekkje ulike blankvåpen som fell inn under ne ...

                                               

Gudmund

Gudmund er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det norrøne namnet Guðmundr er sett saman av guð, gud, og mundr, vern, eller gåve. Gudmund har namnedag i Danmark og Noreg den 16. mars og i Sverige den 2. april. Den islandske forma Guðmundur er eitt a ...

                                               

Abrahamittar

For den vanlegaste tydinga av abrahamittisk, sjå Abrahamittiske religionar. Abraham i ttar var namnet på ei deistisk rørsle i Bøhmen i det noverande Tsjekkia som stod fram i 1782 i kjølvatnet av keisar Josef II av Austerrike-Ungarn sitt toleranse ...

                                               

Pietisme

Pietisme kjem av det latinske ordet pietas som tyder fromheit. Det er ei viss usemje om kva omgrepet ’pietisme’ rommar. Dels refererer pietisme til ein spirituell og antiklerikal tendens i religiøse miljø og dels til ei teologisk og religiøs retn ...

                                               

Læstadianismen

Læstadianismen er ei luthersk vekkingsrørsle som blei starta av den svenske presten Lars Levi Læstadius i svensk Lappland på 1800-talet. Rørsla breidde seg til Finland og Nord-Noreg 1840-åra, og har sidan gått vidare til fleire land over heile ve ...

                                               

Reformjødedom

Reformjødedomen ser den jødiske tradisjonen i lys av historia og vil tilpasse han til samtida. Han er den største av dei jødiske retningane i USA med 1.3 millionar medlemmer, men i Israel står dei svært svakt. Mellom anna får rabbinarane deira ik ...

                                               

Jewish Renewal

Jewish Renewal, òg stundom kalla nyḥasidisme, er ei primært nordamerikansk jødisk religiøs rørsle som har utspring i ḥasidisme, men med sterk vekt på likestilling mellom kjønna, vekt på fredsarbeid og miljøvern, sterke synkretistiske drag og med ...

                                               

Rekonstruksjonistisk jødedom

Rekonstruksjonistisk jødedom er ei retning av rabbanittisk jødedom som er karakterisert ved: Avvisinga av synet på jødane som eit utvalt folk. Ei positiv haldning til moderne kultur. Trua at både tradisjonelle rabbinske studiemåtar og moderne for ...

                                               

Fundamentalistisk kristendom

Fundamentalisme er ei evangelisk kristen rørsle som oppstod i USA rundt 1900. Fundamentalisme er eigentleg berre klassisk protestantisme kokt ned til 5 punkt, dei 5 fundamenta. Desse er: Jesu mirakel var ekte enkelte erstatta seinare dette med tr ...

                                               

Haredisk jødedom

Haredisk jødedom eller ultraortodoks jødedom er ei fløy av ortodoks jødedom som har eit fundamentalistisk syn på den religiøse tradisjonen og som oftast er sterke motstandarar av sekularisme og i større eller mindre grad andre sider ved det moder ...

                                               

Alkymi

Alkymi er ei nemning på ein vitskap i eldre tid, ein protovitskap som var forløpar for moderne kjemi. Ein alkymist blanda ulike stoff og utsette dei for varme og anna påverknad for å prøva å laga verdfulle ting som til dømes gull. Alkymi har ikkj ...

                                               

Den heilage familien

Den heilage familien i kristendommen viser til Jesus, Maria og Josef. Motivet er vanleg i kristen kunst der ein viser jomfru Maria med jesusbarnet og Josef ofte som ein gammal mann. I seinmellomalderen viste ein også ofte mor til Maria, Anna, på ...

                                               

Jomfru Maria

Jomfru Maria, Maria møy eller Maria frå Nasaret, var Jesu Kristi mor og er den fremste helgenen i kyrkja. I Det nye testamentet er ho omtalt i evangelia og Apostelgjerningane. Ved konsilet i Efesos gav konsilfedrene henne tittelen Theotokos, Guds ...

                                               

Melkisedek

Melkisedek var ifølgje Bibelen ein konge som levde på Abraham si tid. Melkisedek blir omtalt som konge og prest i Salem, som seinare blei til Jerusalem. Han gav Abraham ei signing etter sigeren over fire kongar som hadde teke Lot til fange. I Sal ...

                                               

Metusjalah

Metusjalah eller Metusalem var ifølgje Fyrste mosebok i Det gamle testamentet ein av stamfedrane i urtida. Han var den personen i Bibelen med den eldste skildra levealderen, heile 969 år, noko som har gjeve uttrykket "gammal som Metusalem". Metus ...

                                               

Nebukadnesar II av Babylon

Nebukadnesar II var konge av Babylon frå ca. 605 til ca. 562 f.Kr. Monarken er ein av dei meste kjende herskarane i Det nybabylonske riket, der styret til Nebudkanesar var det lengste og mektigaste. Han er kjend for erobringane av Judea og Jerusa ...

                                               

Døyparen Johannes

Døyparen Johannes var ein jødisk domsprofet og botspredikant som leidde ei dåpsrørsle med sentrum ved Jordanelva. Johannes døyparen vert rekna som ein heilag person i fleire religionar, særleg i mandeismen, som han skal ha starta, og kristendomme ...

                                               

Moses

Moses eller Moshé, Mousa eller Musa, er ein av dei viktigaste personane både i jødedommen, kristendommen og islam. Han er framstilt som ein hebraisk frigjerar, leiar, lovgjevar, profet og historikar, rekna som frigjeraren til israelittane frå træ ...

                                               

Muhammed

Muhammed, fødd i Mekka i år 570 og død i år 632 i Medina, var ein arabisk politisk og religiøs leiar. Namnet kan òg verta skrive Muhammad, Mohammad, Mohammed, eller Mahomet. Muhammed vert i religionshistoria sett på som grunnleggjaren av religion ...

                                               

Profet

Profet er innan religionar ei nemning på ein person eller bodbringar som vert rekna å kunna formidla eit bodskap frå ei høgare makt. Ei slik høgare makt kan vera Gud.

                                               

Amos

Profeten Amos var ein profet i Bibelen. Han har gjeve namn til Amos bok. Amos var fødd i Tekoa og levde der som gjetar før han fekk profetkall. Han vert rekna til dei 12 "små profetane" i Bibelen og ein trur at han levde i perioden frå omkring 80 ...

                                               

Báben

Siyyid Ali-Muhammed, kjend og dyrka som Báb eller Báben, var ein iransk martyrprofet som grunnla babismen og inspirerte den seinare religionen bahai. Siyyid Ali-Muhammed blei fødd inn i ein muslimsk kjøpmannsfamilie i den persiske byen Shiraz. Ha ...

                                               

Baháulláh

Baháulláh var grunnleggjaren av bahai-religionen. Det opphavlege namnet hans var Mirza Husayn-Ali Núri, men han tok det arabiske namnet Baháulláh som tyder Guds herlegdom. Innan bahai blir Baháulláh rekna for å vera Guds bodberar for menneskja i ...

                                               

Profetar i islam

Koranen identifiserer 25 profetar for islam med namn, men ei vanleg oppfatting i islam er at det har vore 124.000 profetar opp gjennom historia og Koranen seier at Gud har sendt ein profet til kvart folk. Berre ein liten minoritet av profetane ve ...

                                               

Profeten Elia

Profeten Elia, tidlegare skrive Elias, var ein sentral profet i Nordriket i Israel medan Akab var konge, på 800-talet fvt. Han gjekk til åtak på dyrkinga av den kanaaneiske guden Baal som vart praktisert ved hoffet, og gav støyt til ei ny utvikli ...

                                               

Riaz Ahmed Gohar Shahi

Riaz Ahmed Gohar Shahi var ein muslimsk sufi, forfattar og grunnleggaren av den religiøse rørsla Anjuman Serfaroshan-e-islam.

                                               

Hong Xiuquan

Hong Xiuquan var ein kinesisk mystikar og leiar for Taipingopprøret. Hong Xiuquan kinesisk skrift 洪秀全 var fødd Hong Renkun 洪仁坤 og kom frå ein fattig hakkafamilie i Fuyuanshui i Hua fylke i Guangdong-provinsen under det kinesiske Qing-dynast ...