ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350
                                               

1987

24. februar: Det blei meld om invasjon av selar langs norskekysten. Mosjøen lufthamn, Kjærstad vart opna.

                                               

Tradisjonell pop

Tradisjonell pop eller klassisk pop er eit musikalsk omgrep som omfattar vestleg popmusikk som kom før rock and roll i midten av 1950-åra eller som eksisterte samstundes med rock and roll, men som oppstod før rock and roll. Han var før rock n rol ...

                                               

1982

5. mars: Rundebrua til fugleøya Runde blir opna for gjennomkøyring

                                               

Beer Ajam

Beer Ajam er ein syrisk-tjerkessisk landsby i Quneitra guvernement i den syrisk-kontrollerte delen av Golanhøgdene. Han har vore busett i kring 150 år. Dei første husa her vart bygde i 1872. Av stader i nærleiken finn ein Quneitra i nord, Naba al ...

                                               

Johfiyeh

Johfiyah, Johfiyeh, Juhfiyah eller Juhfiyeh er ein historisk og arkeologisk landsby nord i Jordan, 80 kilometer nord for hovudstaden Amman, kring 7.5 km sørvest for byen Irbid. Han har kring 4000 innbyggjarar.

                                               

Tasil

Tasil er ein by sør i Syria i Izra-distriktet i Daraa guvernement. Av stader i nærleiken finn ein Nawa i nordaust, Adwan og al-Shaykh Saad i aust, Jalin og Tafas i sør, Saham al-Jawlan i sørvest og Saida og Golanhøgdene i aust. I følgje Syrisk st ...

                                               

Irrasjonale tal

Irrasjonelle tal er reelle tal som ikkje kan skrivast på brøkform som m n {\displaystyle {\frac {m}{n}}}, der m er eit heiltal og n eit naturleg tal. Døme er 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}} og π {\displaystyle \pi }. Mengda av irrasjonelle tal vert ...

                                               

Rasjonale tal

Rasjonale tal er tal som kan skrivast på brøkform som m n {\displaystyle {\frac {m}{n}}}, der m er eit heiltal og n eit naturleg tal. Mengda av rasjonale tal vert ofte gjeven som Q {\displaystyle \mathbb {Q} } og formar ein kropp, nemleg brøkkrop ...

                                               

Tal

Dei komplekse tala er alle tala som kan vera røter til polynomlikningar med reelle koeffisientar, det vil seia alle tala som kan skrivast på forma a + b i {\displaystyle a+bi}, der a {\displaystyle a} og b {\displaystyle b} er reelle tal og i = − ...

                                               

Reelle tal

Dei reelle tala er ei komplettering av dei rasjonelle tala. Alle reelle tal har ein desimaltalrepresentasjon som n. d 1 d 2 d 3 … {\displaystyle n.d_{1}d_{2}d_{3}\dots } eller n + d 1 10 + d 2 10 2 + ⋯ + d m 10 m + … {\displaystyle n+{\frac {d_{1 ...

                                               

Hundre

Hundre, skrive 100 i titalsystemet, viser i moderne norsk til eit naturleg tal som ligg mellom 99 og 101. 100 er kvadratet av 10, skrive 10 2. I daglegtalen kan "hundre" også visa mindre spesifikt til eit stort tal.

                                               

Fulkomne tal

Fullkomne tal er heile tal som er lik summen av divisorane i talet, det vil seie dei tala som går opp i det fulkomne talet unntatt talet sjølv. Alle kjende fullkomne tal er partal. Euklids regel seier at når p = 2 n - 1 er eit primtal, så er F = ...

                                               

Komplekse tal

Dei komplekse tala er den algebraiske lukkinga av dei reelle tala og kan uttykkast som mengda av alle z = x + i y {\displaystyle z=x+iy}, kor x {\displaystyle x} og y {\displaystyle y} er reelle tal og i {\displaystyle i} er definert slik at i 2 ...

                                               

Heiltal

Eit heiltal eller ein integer er eit tal i mengda 0, 1, − 1, 2, − 2, … {\displaystyle {0.1 1.2 2,\ldots }}. Mengda av heiltal blir skrive som Z {\displaystyle \mathbf {Z} } eller Z {\displaystyle \mathbb {Z} }, og omfattar talet 0 og alle naturle ...

                                               

Viasat

Viasat er eit parabolselskap eigd av Modern Times Group. Kringkastar frå London og hovudområdet er dei nordiske landa og dei baltiske statar. Sendingane deira kan bli motteke frå Sirius 2 eller 3 satellittar på 5° aust med ein DVB mottakar utstyr ...

                                               

Ernst Haeckel

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel var ein tysk biolog og filosof som spreidde tankane til Charles Darwin i Tyskland, og vidareutvikla teorien hans om utviklinga av mennesket gjennom evolusjon.

                                               

Pisanello

Antonio di Pucci Pisano, betre kjend som Pisanello var ein italiensk målar og medaljegravør under ungrenessansen. Kunstsynet hans var prega av både seingotikk og gryande renessanse. Særleg med sine portrettmedaljar vart han ein pioner i renessans ...

                                               

Tsugaru-sjamisen

Tsugaru-sjamisen 津軽三味線 er ein japansk folkemusikalsk sjanger med strengeinstrumentet sjamisen. Sjangeren tok form frå siste del av 1800-talet i distriktet Tsugaru, i den nordlegaste delen av den japanske hovudøya Honshu. Sjangeren inkluderer ...

                                               

Trinidad

Øya Trinidad er, i motsetnad til dei andre øyane i området, ikkje av vulkansk opphav, men var tidlegare ein del av det søramerikanske fastlandet. Landskapet er mykje kupert, då øya er prega av tre aust-vest-gåande fjellkjeder, med det 940 meter h ...

                                               

Ravi Varma

Raja Ravi Varma var ein keralsk kunstmålar av kongeleg ætt. Han er særleg kjend for ulike framstillingar av biletvakre indiske kvinner og gudinner, og var truleg den som hadde mest å seia for utviklinga av hinduiske gudeframstillingar som naturle ...

                                               

Ernst Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner var ein tysk ekspresjonistisk målar og grafikar frå Aschaffenburg, ein av grunnleggjarane av den tyske kunstnargruppa Die Brücke. I 1933 vart arbeida hans merka som "entartete" av nazi-regimet i Tyskland og i 1937 vart meir ...

                                               

Origami

Origami er ei japansk kunstform som går ut på å brette papir. Ordet origami tyder å brette papir, og på japansk kan origami brukast om all papirbretting, uansett kor ho kjem frå. I origami nyttar ein berre somme brettar, men dei kan kombinerast p ...

                                               

William Morris

William Morris var ein engelsk kunstnar, forfattar, sosialist og aktivist. Han var ein av dei fremste skiparane av den britiske Arts and Crafts-rørsla, og bidrog til ei kraftig omforming av britisk smak i viktoriatida. Morris er også kjend som ei ...

                                               

Them

Them var eit nordirsk band skipa i Belfast i april 1964, og mest kjend for garasjerock-standarden "Gloria" og for å ha lansert karrieren til songaren Van Morrison. Dei opphavlege fem medlemmane i bandet var Morrison, Alan Henderson, Ronnie Millin ...

                                               

Jibbing

Frikøyring på ski, også kalla ”Jibbing”, er ein populær form for alpint. Ordet "jibbing" betyr å stå på ski på noko som ikkje er snø, til dømes boksar, rails og liknande. Jibbing er ein sport som involverer avanserte tiks og utføres ofte på ulike ...

                                               

Bladmosar

Bladmosar er ei gruppe landplantar utan blomar som formeirer seg ved hjelp av sporar. Dei kan skildrast som dei mjuke og grøne vekstane ein finn på fuktige stader, som i skogen og på berg. Plantane i gruppa har dei kjenneteikna at gametofytten ha ...

                                               

Nydarwinisme

Nydarwinisme, eller neo-darwinisme, er eit omgrep som har vorte brukt i forskjellige tydingar relatert til Charles Darwins teori om evolusjon ved naturleg utval. Ein har opp gjennom historia stort sett nytta ordet om dei nyaste og mest oppdaterte ...

                                               

Evolusjonsteorien

Evolusjonsteorien er den vitskaplege forklaringa på korleis evolusjon – danninga og endringa av artar – går føre seg. Teorien er basert på Darwin sine teoriar, komplettert med nyare forsking som ikkje var kjend for Darwin; ein kallar gjerne difor ...

                                               

Innhaldet i boka On the Origin of Species

Innhaldet i boka On the Origin of Species av Charles Darwin frå 1859 blei disponert over fjorten kapittel i tillegg til eit innleiande kapittel. Boka vart gjeven ut i til saman seks utgåver i Darwin si levetid. Dei fem ekstra utgåvene fekk framha ...

                                               

Charles Darwin

Charles Robert Darwin var ein vidgjeten britisk naturforskar. Han vert rekna for å vere grunnleggjaren av utviklingslæra; læra som fortel at evolusjon ved naturleg utval har forma livet på jorda. Såleis har han vorte den mest innflytnadsrike teor ...

                                               

On the Origin of Species

On the Origin of Species er Charles Darwin sitt banebrytande verk om evolusjon ved naturleg utval. Darwin presenterer evolusjonsteorien i boka, der populasjonar utviklar seg over fleire generasjonar gjennom naturleg seleksjon. Boka blir rekna som ...

                                               

Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace var ein britisk naturforskar, oppdagingsreisande, geograf, antropolog og biolog. Han er best kjend for uavhengig å ha utvikla teorien om evolusjon gjennom naturleg utval, som han publiserte saman med Charles Darwin i 1858. D ...

                                               

Tilpassing

Ei biologisk tilpassing eller adaptasjon er ein anatomisk struktur, ein fysiologisk prosess eller eit åtferdsmessig trekk som har utvikla seg over tid og aukar den forventa reproduktive suksessen til organismen. Organismar er tilpassa omgjevnadan ...

                                               

Walt Whitman

Walt Whitman var ein amerikansk diktar. Whitman skreiv på fri verseform, og skrivestilen hans er prega av eit stort språkleg overskot og stor kjærleik til både naturen og mennesket. I samtida hans var meiningane om forfattarskapane hans delte, me ...

                                               

1858

10. oktober: Bladet Dølen kom ut med sitt fyrste nummer i Christiania.

                                               

Gen

Eit gen er ein sekvens av basepar i eit DNA-molekyl som kan danna grunnlaget for eit RNA-molekyl ved transkripsjon. Dei fleste gena kan ved det sentrale dogmet vidare koda for eitt eller fleire protein, som direkte eller indirekte kan påverka uli ...

                                               

Slaget ved Praha i 1757

Slaget ved Praha eller slaget ved Štěrboholy den 6. mai 1757 møtte Fredrik den store sin prøyssiske styrke på 67 000 mann den austerrikske armeen på 60 000 mann. Austerrike tapte slaget, men sidan Fredrik hadde tapt 14 300 mann, meinte han at han ...

                                               

Far

Far er ein mannleg forelder. Farskap kan mellom anna innebera å gje liv, omsorg og eigedelar til eit barn. Det finst ulike former for farskap som kan kombinerast. Ein biologisk far er den som har gjeve halvdelen av arvestoffet til barnet. Ein som ...

                                               

Nahal Kziv

Nahal Kziv er ei 20 km lang fleirårig elv i Øvre Galilea i Israel. Om vinteren fyller regnet opp elveleia og kjelder langs. I dag pumper Mekorot vatn frå kjeldeelva Ein Ziv, som vert nytta av innbyggjarar i Vest-Galilea, og dannar ein kanal mello ...

                                               

Udim

Udim er ein moshav sentralt i Israel. Han ligg nær Netanya og høyrer til Hof HaSharon regionale kommune. I 2012 hadde han eit folketal på 1 229. Moshaven vart grunnlagd i 1948 av Holocaust-overlevande. Namnet er henta frå Sakarja 3:2 og symbolise ...

                                               

Kvark

Ein kvark er i partikkelfysikken ein elementærpartikkel og er saman leptona dei minste byggesteinane ein kjenner i naturen i dag. Kvarkar vert rekna som punktforma elementærpartiklar. Dei opptrer aldri åleine, men dannar par eller triplettar som ...

                                               

Koptisk kristendom

Koptisk kristendom har røter tilbake til dei aller første kristne og kyrkja blei i følgje tradisjonen oppretta av apostelen Markus i Egypt på midten av det 1. hundreåret. Den koptiske ortodokse kyrkja, som ein ofte berre kallar Den koptiske kyrkj ...

                                               

Ötzi

Ötzi, ismannen, Hauslabjoch-mannen eller Similaun-mannen er dei moderne kallenamna til dei naturleg mumifiserte leivningane etter ein mann som vart funne i Alpane i Italia i 1991. Namna kjem av at leivningane vart funne om lag 3200 meter over hav ...

                                               

Gresk mytologi

Gresk mytologi er forteljingane om greske gudar, heltar og monster. Mytologien har mange trekk til felles med andre indoeuropeiske tradisjonar, men òg sine særtrekk. Han har mellom anna ei rekkje tragediar, der menneske som set seg opp mellom skj ...

                                               

Indigo

Indigo er ein mørk blåfiolett farge som ein kan utvinne frå indigoplanten Indigofera anil. Ordet indigo er lånt frå spansk og tyder indisk. Fargen har fått namnet sitt fordi naturleg indigo vert utvunne i Bengal i Aust-India. Indigofargen er med ...

                                               

Tollundmannen

Tollundmannen er eit sokalla "moselig" eller myrlik, eit arkeologisk funn av ein om lag tretti år gamal naturleg mumifisert mann frå jarnalderen. Funnet vart gjort 6. mai 1950 av folk som grov torv ei myr ved Bjærldskovsdal ved byen Silkeborg på ...

                                               

Islandshest

Islandshest er ein kaldblodig hesterase som utvikla seg på Island frå mellomalderen av. Han er kjend for å ha gangartane tølt og pass i tillegg til dei vanlege hestegangartane skritt, trav og galopp.

                                               

Poole

Poole er ein kystby i Dorset i England, med status som sameint styresmakt. Han ligg ved Poole hamn, ei stor naturleg hamn. Poole og Bournemouth utgjer eit samanhengande urbant område. Byen ligg i eit populært turistområde, med Bournemouth i aust, ...

                                               

Saint Lucia

Saint Lucia er ein øystat i dei små Antillane i det karibiske havet som ligg nord for Saint Vincent og Grenadinane og sør for Martinique. Hovudstaden Castries er bygd opp rundt ei fin naturleg hamn.

                                               

Saint Johns

Saint Johns er hovudstaden og den største byen i Antigua og Barbuda. Byen ligg ved ei naturleg hamn på nordvestsida av øya Antigua. Arealet på byen er 10 km 2 og folketalet var 31 000 innbyggjarar i 2005. Her er ei travel hamn og produksjon av te ...