ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338
                                               

Marokko i Eurovision Song Contest

Marokko debuterte i Eurovision Song Contest 1980 i Haag i Nederland med songen "Bitakat Hob", framført på arabisk av Samira Bensaïd. Landet har berre delteke ei gong. Bidraget vart valt av SNRT.

                                               

Liechtenstein i Eurovision Song Contest

Liechtenstein prøvde å debutere i Eurovision Song Contest 1969 med songen "Un beau matin", framført på fransk av Vetty. Landet fekk ikkje lov av di dei ikkje hadde nokon nasjonal kringkastar som var medlem i Den europeiske kringkastingsunionen. L ...

                                               

Armenia i Eurovision Song Contest

Armenia debuterte i Eurovision Song Contest i 2006 og har delteke 13 gongar. Sidan debuten har Armenia kvalifisert seg til finalen 10 gongar. Armenia har blitt slått ut i semifinalen tre gongar: i 2011, 2018 og 2019. Armenia har aldri vunne Eurov ...

                                               

Tsjekkia i Eurovision Song Contest

Tsjekkia debuterte i Eurovision Song Contest i 2007 og har delteke åtte gongar. Tsjekkia er blant landa med dei dårlegaste resultata i tevlinga; berre tre gongar har Tsjekkia kvalifisert seg til finalen. Tsjekkia har òg komme sist i semifinalen t ...

                                               

Børselv

Børselv er ein tettstad i Porsanger kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke, ca. 42 km frå Lakselv. Innbyggjartalet er ca. 250. Børselv er mest kjend for å vere ei av dei bygdene der kvensk står sterkast. Børselv har ein daglevarebut ...

                                               

Talvik

Talvik er ein tettbygd stad i Alta kommune, vest i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke, på 70. breiddegrad nord. Tettstaden ligg på vestsida av Altafjorden, få kilometer nordvest for Alta by. Grunnkrinsen Talvik har 452 innbyggjarar. Fram ...

                                               

26. april

1942: To norske soldatar frå Kompani Linge i strid med tyske soldatar og Gestapo-folk i Tælavåg. Fire dagar seinare vert bygda rasert av tyske styrkar. 2005: Kvensk fekk status som eige språk i Noreg. 1923: Stortinget gir regjeringa fullmakt, med ...

                                               

Langfjorden ved Kirkenes

Langfjorden er ein fjordarm av Bøkfjorden og Varangerfjorden i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Fjorden strekkjer seg 18 km sørvestover til Langfjordeid i botn av fjorden. Han er stort sett berre 400-750 meter brei. Fjorden startar på nordsida av ...

                                               

Norsk salmebok 2013

Norsk salmebok 2013: For kyrkje og heim er hovudsalmeboka i Den norske kyrkja. Boka vert tatt i bruk 1. søndag i advent 2013 der kyrkjelyden har gjort vedtak om det. Salmedelen av Norsk salmebok 2013 står på nr. 1–899 i boka, og inneheld 596 teks ...

                                               

Birtavarre

Birtavarre er ein tettstad i Kåfjord kommune i Troms. Birtavarre er ein av tre tettstader i kommunen, og ligg langs Europaveg 6. Birtavarre ligg ca. 18.3 km sørøst for Olderdalen, og ca. 12.5 km sørøst for Samuelsberg. I 2009 var befolkningen i t ...

                                               

Uttale av finsk skriftspråk

Kvar bokstav uttrykker ein lyd, og kvar lyd har ein bokstav. Samtlege bokstavar skal med andre ord takast på alvor, kvar og ein skal uttalast, alltid på same måte. Trykket ligg alltid på første stavinga i ordet. Doble bokstavar står for ein lang ...

                                               

Ordklassen artikkel

Artikkel har fleire tydingar Artikkel er ei undergruppe av ordklassen determinativ. I norsk blir ein, ei og eit rekna som artiklar. Artiklane blir brukt til å introdusere nye referentar i samtalen, som i eventyrinnleiinga "det var ein gong ein ma ...

                                               

Keisar

Keisar er ein adelstittel som kjem av namnet Cæsar. Cæsar var opphavleg eit eigennamn, men etter hans død blei det også bruka som tittel av etterfølgjarane hans, ilag med ordet emperator. På somme språk, som tysk, russisk og dei skandinaviske spr ...

                                               

Liste over indoeuropeiske språk

Liste over indoeuropeiske språk: Indoariske språk Sanskrit Indoeuropeiske språk Romanés sigøynarspråk 1. Indoiranske språk Pali Singalesisk Panjabi punjabi Bengali Marathi Mitanni Oriya Urdu Hindi Ossetisk Kurdisk Tadsjikisk Pasjto Iranske språk ...

                                               

Keltarar

Nemninga keltarar viser til ei rekkje nærskylde gamle folkegrupper i Europa som deler ei grein av dei indo-europeiske språka og såleis syner sams opphav. Keltarane fanst i eldre tider over store delar av Europa, men i dag berre i dei vestlegaste ...

                                               

Germanarar

Germanarar kan visa til førhistoriske folkegrupper i Europa rekna som forfedrar til dei folka som i dag talar germanske språk og til etterkomarar av desse eller talarar av germanske språk. Ordet kan også visa til tyskarar. Folkegruppa blei forbun ...

                                               

Disney Channel

Disney Channel er ein fjernsynskanal som sender barneprogram. Alle program er anten produserte eller distribuerte av Disney. Saman med gamle teikna kortfilmar vert nyare fjernsynsseriar i tillegg til langfilmar sende. Kanalen byrja å sende den 8. ...

                                               

Finnar

Finnar kan vera alle statsborgararar av Finland, eller berre dei som har finsk som morsmål. Dette er eit austersjøfinsk språk i slekt med estisk og karelsk, og skil seg frå dei indoeuropeiske skandinaviske og russiske nabospråka. Dei finsktalande ...

                                               

Normannarar

Normannarar var opphavleg skandinavar, spesielt danske vikingar som mot slutten av 800-talet byrja å etablere seg i den nordlege delen av Frankrike som no blir kalla Normandie. Under høvdingen Rollo svor dei truskap til Karl III av Frankrike, som ...

                                               

Cæsar

Cæsar, nokre gonger stava Caesar, var tittelen til keisaren av Romarriket. Det var opphavleg eit eigennamn frå slekta til Gaius Julius Cæsar, men blei seinare også bruka som tittel av etterfølgjarane hans, ilag med ordet imperator. På tysk, russi ...

                                               

Punsj

Punsj er ein selskapsdrikk som i regelen er blanda av alkohol og andre ingrediensar. Punsj blir gjerne servert i ein vid bolle, og har gjerne lågare alkoholinnhald enn andre cocktailar. Drikken er kjend frå 1600-talet, først gjerne i tilknyting t ...

                                               

Mordvinske språk

Mordvinske språk er ei språkgruppe som omfattar erzia og moksja. Dei mordvinske språka blir snakka i eit stort område, med kjerne i Mordovia i Russland, søraust for Moskva.

                                               

Jukagirske språk

Jukagirske språk er ein liten språkfamilie som består av berre to språk, nordjukagirsk og sørjukagirsk. Dei jukagirske språka er ikkje forståelege seg i mellom, men i slekt med kvarandre. Slektskap med andre språkfamiliar har det ikkje vore mogle ...

                                               

Ururalsk

Ururalsk, òg stundom kalla protouralsk, er det urspråket som alle uralske språk stammar frå. Ururalsk er rekonstruert frå dei ulike uralske språka ved hjelp av metodane i den historisk-samanliknande språkforskinga. For kvar uralske språkfamile er ...

                                               

Ob-ugriske språk

Dei ob-ugriske språka, mansisk og khantisk, er ei undergruppe av uralske språk. Tradisjonelt vart dei i lag med ungarsk sett på som den ugriske greina av den finsk-ugriske språkfamilien. Nyare forsking ser på ob-ugrisk som den eine greina av dei ...

                                               

Matthias Alexander Castrén

Matthias Alexander Castrén var ein finsk etnolog og filolog som var ein pioner innanfor studiet av uralske språk. For fleire språk, særleg samojediske og jeniseiske språk, er Castrén sitt materiale framleis det sentrale kjeldematerialet for desse ...

                                               

Uraustersjøfinsk

Uraustersjøfinsk er det rekonstruerte urspråket for dei austersjøfinske språka, eitt av dotterspråka til ururalsk. På bakgrunn av felles germanske lånord i alle dei austersjøfinske språka kan vi tidfeste oppsplittinga av uraustersjøfinsk til ette ...

                                               

Я

Я er den siste bokstaven i det kyrilliske alfabetet, og blir ofte kalla ja. I moderne slaviske språk blir bokstaven brukt i russisk, kviterussisk og ukrainsk til å uttrykka /ja/ i byrjinga av ord eler etter ein vokal og /a/ etter ein palatalisert ...

                                               

Instrumentalis

Instrumentalis er ei nemning som blir brukt på kasus som uttrykker rolla INSTRUMENT, dvs. det substantivet eller substantivfrasen som viser til objektet verbhandlinga blir utførst med hjelp av. Kasuset kan brukast for ord som refererer både til f ...

                                               

Vokalharmoni

Vokalharmoni er eit fonologisk fenomen som krev at alle vokalane innanfor eit domene, til dømes innanfor same ordform, skal vere av same slag. Nesten alle uralske og altaiske språk har vokalharmoni. I tillegg er fenomenet dokumentert i fleire ban ...

                                               

Slektskapsord i uralske språk

Språkformene i tabellen er desse: samisk er representert av nordsamisk i Konrad Nielsen sin ortografi, s = sørsamisk, i mordvinsk -kolonnen er e = erzia og m = moksja, i samojedisk -kolonnen er n = nenetsisk og s = selkupisk i ugrisk -kolonnen er ...

                                               

Austersjøfinsk lydhistorie

Austersjøfinsk lydhistorie er lydhistoria til dei austersjøfinske språka, ein viktig del av den austersjøfinske språkhistoria. Dei austersjøfinske språka er ei klårt avgrensa gruppe nærskylde språk, og hovudtrekka i den austersjøfinske lydhistori ...

                                               

Selkuparar

Selkuparar er eit folkeslag som bur nord i Vest-Sibir. Før 1930-talet vart dei kalla ostjak-samojedar. Ved den russiske folketeljinga i 2010 vart det registrert 3649 selkuparar. Om lag 1000 av desse tala selkupisk. Selkuparane bur nord i Tomsk ob ...

                                               

Kontinental keltisk

Kontinental keltisk, eller fastlandskeltiske språk utgjer den eine av dei to språkgreinene av den keltiske språkfamilien, den andre greina er dei øykeltiske språka. Dei fastlandskeltiske språka vart snakka på det europeiske kontinentet, og dei er ...

                                               

Brittonske språk

Brittonske språk er ei undergruppe av dei keltiske språka, nærare bestemt dei øykeltiske språka. Namnet kjem frå walisisk brython, som er same ord som engelsk Briton. Brittonske språk blir også kalla P-keltiske språk på grunn av måten fonemet * k ...

                                               

Piktarar

Piktarane var eit folkeslag som levde i det sentrale og nordlege Skottland fram til vikingtida. Namnet fekk dei kanskje av romarane fordi krigarane var tatoverte eller måla. I romersk tid fanst det to piktiske kongedøme: eitt i sør, som stadig gj ...

                                               

Gamalirsk

Gamalirsk eller gamalgælisk er namn på den eldste forma av goideliske språk som er attestert med monaleg tekstkorpus. Ein snakka gamalirsk mellom 600 og 900. Språket utvikla seg vidare til mellomirsk. Moderne irsk, skotsk-gælisk og manx har alle ...

                                               

Angelsaksarar

Angelsaksarane viser til ei gruppe av germanske stammar, anglarane og saksarane frå Angeln og Sachsen i dagens Nord-Tyskland, som tok herreveldet i England frå midten av 400-talet. Dei slo seg ned i England etter at romarane avskreiv England og t ...

                                               

Slaviske folk

Slaviske folk er ei sams nemning for ei rekkje folkeslag i det austlege Europa, som har felles avstamming og likskapar i språk og kultur. Saman med dei germanske, romanske og keltiske språka utgjer dei slaviske språka ei av hovudgruppene av indoe ...

                                               

Cornwall

Cornwall er eit grevskap i England i Storbritannia, som utgjer den sørvestlege halvøya i landet. Det grensar i nord og vest til Atlanterhavet, i sør til Den engelske kanalen og i aust til Devon ved elva Tamar. Saman med Isles of Scilly har Cornwa ...

                                               

Germania

Germania var den romerske nemninga på det geografiske området som strekte seg frå dei vestlege områda av Rhinen til, laust definert, stepperegionane i dagens Russland og Ukraina. Germania var busett av mange forskjellige stammar, mest germanske, ...

                                               

Samhain

Samhain, eldre irsk gælisk samain, skotsk gælisk samhuinn, mansk sauin, er ei tradisjonell keltisk høgtid som markerer slutten på sommaren. Ordet tyder nettopp det, sam er sommar, fuin slutt. Dagen er typisk blitt markert den 1. november og var d ...

                                               

Tyskland i Eurovision Song Contest

Tyskland, tidlegare Vest-Tyskland, debuterte i Eurovision Song Contest i 1956. Landet har delteke kvart år sidan, med unntak av i 1996, då dei ikkje kom vidare frå kvalifiseringsrunden. Bidraga veljast i ein nasjonal finale. I 1982 vann Nicole me ...

                                               

Junior Eurovision Song Contest

Sjå òg Eurovision fleirtyding. Junior Eurovision Song Contest er ein musikkonkurranse for born mellom 10 og 15 år, basert på Eurovision Song Contest som har blitt arrangert årleg sidan 2003. Den vart fyrst arrangert i Danmark i 2000 under namnet ...

                                               

Vertsbyar for Eurovision Song Contest

Vertsbyar for Eurovision Song Contest gjev oversyn over byar som har arrangert Eurovision Song Contest. Tevlinga vert arrangert av landet som vinn året før, og kan sjølv velje kva for by som skal vere vert. Sjølv om tevlinga vert finansiert av sp ...

                                               

Eurovision Song Contest 2004

Eurovision Song Contest 2004 vart halde i Istanbul i Tyrkia 15. mai 2004. Dette var den 49. gongen det vart arrangert Eurovision Song Contest. Finalen dette året vart vunne av ukrainske Ruslana Lizjitsjko med songen "Wild Dances". Det innebar at ...

                                               

Eurovision Song Contest 2005

Eurovision Song Contest 2005 vart helde i Kiev i Ukraina 21. mai 2005. Dette var den 50. gongen det vart arrangert Eurovision Song Contest. Finalen dette året vart vunnen av den svenskfødde grekaren Helena Paparizou med songen "My Number One". De ...

                                               

Eurovision Song Contest 1960

Eurovision Song Contest 1960 var den femte gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Konkurransen vart halden i Royal Festival Hall i London i Storbritannia. Finalen fann stad fredag 25. mars. Frankrike vann konkurransen med songen "Tom Pill ...

                                               

Eurovision Song Contest

Sjå òg Eurovision fleirtyding. Eurovision Song Contest er den årlege musikktevlinga til Eurovision. Han har vorte arrangert av Den europeiske kringkastingsunionen, sidan 1956. Kvart medlemsland kan sende ein song som vert sunge på direktesendt fj ...

                                               

Bulgaria i Eurovision Song Contest

Bulgaria debuterte i Eurovision Song Contest i 2005 og har delteke tolv gongar. Berre fire gongar har Bulgaria klart å kvalifisere seg til finalen, men til gjengjeld har tre av finaledeltakingane enda med topp fem-plasseringar. Den beste plasseri ...