ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32
                                               

Opo i Ullensvang

Opo er ei elv i Ullensvang kommune, i Hardanger i Vestland. Elva tek til ved Opesjovatnet på vestlege Hardangervidda. Herifrå renn elva vestover mot Sørfjorden. Søraust for fjelltoppen Nosi dannar Opo Rjukandefossen, som styrtar ned fjellsidene o ...

                                               

Oselvo

Oselvo er elva som renn gjennom Bjørnafjorden kommune og sørlege delar av Bergen kommune i Fana i Vestland. Namnet vert brukt på fleire strekningar av Oselvvassdraget, som renn frå Samdalsvatnet og gjennom fleire små vatn før det munnar ut på Osø ...

                                               

Skrikjo

Skrikjo er ei elv i Ullensvang kommune i Hardanger. Skrikjo renn ut frå Skriksetevatnet heilt vest på Hardangervidda, om lag 1000 meter over havet. Herifrå renn ho nokså raskt vestover til ho stupar utfor fjellsida i den imponerande Skrikjofossen ...

                                               

Tysseelva

Tysseelva ligg ved Tysse i Samnanger, er snautt 3 km lang og går ifrå Frølandsvatnet og ut i Samnangerfjorden ved Tysse. Eit kraftverk som ligg i fabrikken Safa, nyttar delar av vatnet forbi Tyssefossen, som går ned i fjorden. Elva har vore ei po ...

                                               

Tysso i Odda

Elva Tysso rann frå Ringedalsvatnet i Skjeggedal og ned dalen til Tyssedal og ut i Sørfjorden i Hardanger. I 1908 vart Tysso I kraftverk opna, og det var vatnet frå Tysso som dreiv kraftverket. Det vart slått tunnel med handmakt frå Vetlevatnet n ...

                                               

Ustekveikja

Ustekveikja er ei elv. Ho har utspringet sitt i Ustekveikvatnet i Ulvik herad i Vestland, på Hardangervidda, rett nord for Hardangerjøkulen. Elva renn søraustover, ned til det regulerte Finsevatnet ved Finse og frå der vidare søraustover gjennom ...

                                               

Veig

Veig er eit vassdrag på vestlege Hardangervidda, i kommunane Eidfjord og Ullensvang i Vestland. Kjeldeelva åt Veig heiter Grøno og har utspringet sitt frå vatn aust for Grøndalshei nordvest for Litlos turisthytte. Veig renn nordover, det siste st ...

                                               

Andelva

Andelva er ei elv i Eidsvoll kommune. Ho renn frå utløpet av Hurdalssjøen ved Eidsvoll verk og ned til samløpet med Vorma ved Sundet. Det er registrert 15 forskjellige fiskeartar i Andelva og det er gode høve for fisking. Andelva er derimot freda ...

                                               

Askerelva

Askerelva er namnet på ei strekning av ei elv som renn frå Mikkelsbonn i Vestmarka i Oslomarka, via Semsvannet, Asker sentrum og Bondivann og ut i Blakstadbukta i Oslofjorden. Øvste del av elveløpet vert kalla Korselva, som renn ut i tjernet Fløy ...

                                               

Drammenselva

Drammenselva er namnet på elva som dannar nedre del av Drammensvassdraget. Elva renn frå Tyrifjorden ved Vikersund til ho møter havet inst i Drammensfjorden i Drammen. Elva har ei vassføring på om lag 300 m³/s. Drammenselva er kjend som lakseelv ...

                                               

Enningdalselva

Enningdalselva, òg kalla Berbyelva, ligg heilt sør i Østfold i Halden kommune. Ho renn gjennom Enningdalen, mellom Bullaren i Sverige og Iddefjorden og er om lag 13 km lang. Enningdalselva er ein del av Enningdalsvassdraget som har kjeldene sine ...

                                               

Grodalselva

Grodalselva ligg for det meste i Asker kommune i Viken og har eit nedbørfelt på 115 km². Elva tek imot vatn frå vatna ved Dikemark. Det renn ut i Gjellumvannet ved Heggedal, som Grodalselva renn ut i frå. Rett etter utløpet frå Gjellumvannet tek ...

                                               

Hegga

Hegga eller Skithegga er ei lita elv i Asker kommune som har utløpet sitt i Grodalselva få meter etter at ho renn ut frå Gjellumvannet og ovanfor Kistefossdammen i Heggedal. Hegga startar i Kjekstadmarka ved Heggsjøen og renn forbi Åsåker og gjen ...

                                               

Isielva

Isielva renn gjennom Djupedalen i Hole og Kjaglidalen i Bærum. Ved Vøyenenga går ho saman med Lomma og vert til Sandvikselva som renn ut i Oslofjorden ved Sandvika. Desse elvane høyrer til Sandviksvassdraget. Nedre del av Isielva er lakseførande. ...

                                               

Kornsjøvassdraget

Kornsjøvassdraget er ein serie sjøar i Sverige, delvis på grensa til Noreg. Vassdraget består hovudsakleg av dei tre sjøane Nordre Kornsjø, Midtre Kornsjø og Søndre Kornsjø og dessutan elvane som knyter desse saman. Nordre Kornsjø har innløp frå ...

                                               

Lierelva i Akershus

Lierelva i Aurskog-Høland i Viken er ei elv i Haldenvassdraget som strekkjer seg frå Floen i nord til Bjørkelangen i sør. Utanom fossefallet ved Lierfoss og den nordlegaste strekninga nærast Floen har elvestrekninga lågt fall og elva meandrer seg ...

                                               

Lomma i Bærum

Lomma er ei elv i Bærum kommune i Viken fylke. Ho har utspring på Krokskogen og renn gjennom heile Lommedalen før ho på Vøyenenga går saman med Isielva og vert til Sandvikselva. Sandvikselva renn ut i Oslofjorden ved Kadettangen i Sandvika i Bæru ...

                                               

Neselva

Neselva er namnet på den nedre strekninga av ei lita elv som renn gjennom Nesbru i Asker kommune. Ho har utspring i Vestmarka, og har òg andre namn på sin veg mot Holmenbukta i Indre Oslofjord, der ho renn ut i vika mellom halvøya Landøya og fast ...

                                               

Nessa

Nessa er ei elv i Eidsvoll kommune i Viken. Elvane Vorma, Andelva, Risa, Nessa og Jøndalsåa er omfatta av fuglelivsfreding. I europeisk sammanheng er området sett på som eitt av dei viktigaste fugleområda i Sør-Noreg. Dette er område med svært ri ...

                                               

Nittelva

Nittelva er ei elv som har utspringet sitt ved Grua der ho raskt renn ned til Harestuvatnet i den sørlege delen av Lunner kommune i Viken fylke. Elva renn roleg vidare sørover og endar etter om lag 37 km i Øyeren. Elva har da tilbakelagt ei strek ...

                                               

Rakkestadelva

Rakkestadelva er ei elv i Rakkestad kommune. Ho startar i Kolbjørnsviksjøen, og går gjennom Skjølja før ho kryssar Rv124 og renn gjennom sentrum av Rakkestad, der det er laga til fiskeplassar for rullestolbrukarar. Av fiskar ein kan få i Rakkesta ...

                                               

Risa

Risa er ei elv i Eidsvoll kommune i Viken. Elva er stilleflytande og i sjølve elva og langs ho inngår ulike typar vass- og sumpvegetasjon. Elvane Vorma, Andelva, Risa, Nessa og Jøndalsåa er omfatta av fuglelivsfreding. I europeisk sammanheng er d ...

                                               

Rømua

Rømua er ei elv på Romerike i Viken, mellom Glomma- og Leiravassdraga. Elva har utspring i småbekkar aust for Dal på grensa mellom Eidsvoll og Ullensaker kommunar, og renn vidare gjennom Nes og Sørum kommunar. Elva munnar ut i Glomma like nedanfo ...

                                               

Sandvikselva

Sandvikselva, opphavleg Løxa, i Bærum er ei elv som oppstår der Lomma og Isielva renn i hop ved Wøyen. Elva munnar ut 4.5 km nedanfor i Oslofjorden ved Kadettangen i Sandvika. Ved utløpet går det fleire bruer over elva: Nedst E18-brua, så Nybrua ...

                                               

Simoa

Simoa er ei eit parti av elva som renn i Eggedal-Sigdals-dalføret i kommunane Sigdal og Modum i Viken. Vassdraget har utspring nokre kilometer nord for Haglebuvatna. Her har elva namnet Haglebuelva, for lenger ned å skifte namn til Eggedøla. Simo ...

                                               

Somma

Somma er ei lita elv som renn ut aust i Ådalselva ved Somdalen i Ådal, litt nord for Hallingby i Ringerike kommune. Elva startar sør i Samsjøen og renn sørvestover.

                                               

Svinna

Svinna er ei elv som spring ut frå Sæbyvannet, renn vestover via Flesjøvannet, og ut i Vansjø ved Roos i Våler kommune i Viken. Høgdeskilnaden mellom Sæbyvannet og Vansjø er 21 meter. Tidlegare vart eit av vassfalla i Svinna nytta til å drive opp ...

                                               

Såna

Såna eller Hølenselva er eit vassdrag i Vestby kommune i Viken. Ho oppstår der fleire mindre bekkar frå Ås og Hobøl renn saman, og går gjennom Såner og Hølen for så å renne ut i Oslofjorden ved Son. Elva var grunnlag for at Hølen vart ladestad – ...

                                               

Tista

Tista, òg kalla Tistaelva eller Tistakanalen er ei elv i Østfold-området i Viken. Tidlegare var ho grenseelv mellom dei tidlegare kommunane Berg og Idd, men elva ligg i dag i Halden kommune. Den fire kilometer lange elva byrjar der Raet demmer op ...

                                               

Usta

Usta eller Usteåne er ei elv i Hallingdal, som har gjeve namn til Ustedalen. Elva renn frå Ustaoset ved enden av Ustevatn og ned til Ustedalsfjorden. Frå Ustedalsfjorden renn elva ned gjennom Lio og møter vassdraget frå Hovet ved Hagafoss. Elva e ...

                                               

Vorma

For elva Vorma i Vormedalen i Hjelmeland kommune sjå Vorma i Vormedalen Vorma er ei elv som fraktar vatn frå Mjøsa til Glomma. Ho renn ut frå Mjøsa ved Minnesund og ut i Glomma om lag 30 kilometer lenger nede, ved Årnes. Elva går gjennom Eidsvoll ...

                                               

Ådalselva

Ådalselva er ein elvestrekning som utgjer ein del av Begnaelva i Begnavassdraget. Ådalselva startar ved utløpet av innsjøen Sperillen i Ådal, som ligg i Ringerike kommune i Viken, og endar der elva møter Randselva og dannar Storelva, like nedanfo ...

                                               

Ågårdselva

Ågårdselva er, saman med Mingevannet og Visterflo, eit sideløp til Glomma i Sarpsborg kommune, og er dermed ein del av Glommavassdraget. Elva spring ut frå Mingevannet ved Trøsken, renn gjennom Sølvstufossen, og munnar ut i Visterflo nedanfor Sol ...

                                               

Fånefjell

Fånefjell er eit 745 m høgt fjell i Bygland kommune i Agder. Det går ut som eit nes i innsjøen Byglandsfjorden som ligg 202 moh, med ei stupbratt fjellside på sørsida. Vegen forbi Fånefjell var rekna som eit av dei to vanskelegaste partia på land ...

                                               

Forollhogna

Forollhogna er eit fjell på 1332 moh., som ligg på grensa mellom Os kommune i Innlandet og Midtre Gauldal kommune og Holtålen kommune i Trøndelag fylke. Fjellet ligg vest for Forollsjøen, og utgjer den sentrale og høgastliggande delen av Forollho ...

                                               

Kvitfjellet i Ringebu

Kvitfjellet er eit fjell i Ringebu kommune i Innlandet. Fjellet ligg på vestsida av Gudbrandsdalen om lag 50 km nord for Lillehammer. Kvittfjell er 1044 moh. Fjellet er bygd ut med hytter, hotell og alpinanlegg.

                                               

Nevelfjell

Nevelfjell er eit fjell på 1089 moh. på grensa mellom kommunane Øyer og Lillehammer i Innlandet fylke. Sjølve toppen, 1089 moh., ligg derimot heilt inne i Lillehammer kommune. Nedanfor fjellet ligg Nevelåsen og Nevelvatnet og på toppen ligg Røde ...

                                               

Rasletinden

Rasletind er eit fjell i den austlege delen av Jotunheimen. Toppen av Rasletinden markerer grensa mellom kommunane Vang i sør og Vågå i nord, begge i Innlandet fylke. Fjellet har to toppar, Øystre Rasletind og Rasletind. Begge ligg nær Rv51. Fjel ...

                                               

Saukampen i Nord-Fron

Saukampen er eit fjell i Nord-Fron kommune i Innlandet fylke. Det har ei høgd på 1659 meter over havet og er det 959. høgaste fjellet i landet av fjella med primærfaktor på minst 50 meter.

                                               

Skeikampen

Skeikampen er eit fjell i Gausdal kommune i Innlandet. På 1950-talet vart Skeikampen Alpinsenter bygd her, og vert i dag som eit av dei største og mest familievenlege anlegga i Noreg. Ved foten av fjellet ligg den høgastliggande golfbanen i lande ...

                                               

Storsølnkletten

Storsølnkletten er eit fjell i Alvdal kommune i Innlandet, drygt 20 km sørvest for Alvdal sentrum. Toppen er 1827 moh. og er det høgaste punktet i Alvdal. Fjellet har ei lett gjenkjenneleg sadelform, og ein kan sjå fjellet frå store delar av Nord ...

                                               

Tronfjellet

Tronfjellet eller Tronn er eit fjell aust for Glomma, og på grensa mellom Alvdal og Tylldal i Nord-Østerdal i Innlandet fylke. Det særs dominante 1666 meter høge fjellet har all tid vore vêrprofeten for nørdre Østerdalen, i mellomalderen vegvisar ...

                                               

Trysilfjellet

Trysilfjellet er eit fjell vest for Innbygda i Trysil kommune i Innlandet. Her ligg det største skianlegget i Noreg med 31 skiheisar og 65 nedfarter på til saman 70 km. På 1100 moh. ligg den høgaste løypedel til anlegget, som har ei største fallh ...

                                               

Aksla

Aksla er byfjellet i Ålesund, også kalt Ålesundshaugen. Det går langs etter Nørvøya frå byparken i vest til Fagerlia i aust. Det har fått namnet etter likskapen med kroppsdelen aksel, skulder. På høgaste punktet, som er 189 moh., er det bygt eit ...

                                               

Fjellet Hjelmen

Hjelmen er ein 997 m høg fjelltopp på grensa mellom kommunane Halsa og Surnadal i Møre og Romsdal fylke. Toppen er det høgste punktet i Halsa kommune. Fjellet har kalkkrevjande fjellflora, og er vurdert som ein "lokalt viktig" naturtype.

                                               

Høgaste fjella i Stranda

Denne lista viser dei høgste fjelltoppane i Stranda kommune som har ein primærfaktor på minst 50 meter. Fleire av toppane er grensefjell til grannekommunane Norddal, Ørsta og Sykkylven, samt til Stryn og Hornindal i Sogn og Fjordane.

                                               

Nosa

Nosa er eit fjell i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Det har ei høgd på 214 moh og er mykje brukt av lokalbefolkninga på Jendem. Fjellet er ei forlenging av Jendemsfjellet mot vest.

                                               

Artfjället

Artfjället er eit fjellområde i Vindelfjällen, vest for Ume älv. Fjellområdet fortset inn i Hemnes kommune i Noreg og ligg i nærleiken av Okstindene. Artfjället er kjent for sin rike flora. Høgaste toppen er Snjåkka på 1392 meter over havet.

                                               

Brurskanken

Brurskanken er eit karakteristisk fjell i Vefsn kommune i Nordland. Fjellet har det sørsamiske namnet Brovrese. Brurskanken ligg i austerdelen av kommunen, og frå toppen har ein utsikt austover mot Sverige og vestover mot Helgelandskysten. Fjellp ...

                                               

Dama

Dama er eit fjell i Fauske kommune i Nordland. Det har ei høgd på 1691 meter over havet og er det 797. høgaste fjellet i landet av fjella med primærfaktor på minst 50 meter.