ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3
                                               

Schellenberg

Schellenberg er ein kommune i det lågareliggande området av Liechtenstein, ved breidda av Rhinen. Han har 952 innbyggjarar og dekkjer eit areal på 3.5 km². Området vart ført busett av keltarar, så av raetiarar. Romarriket erobra området i 15 fvt. ...

                                               

Tarasp

Tarasp er ein kommune i distriktet Inn i den sveitsiske kantonen Graubünden. Kommunen har 354 innbyggjarar og eit areal på 47 km². Kommunesenteret ligg 1403 meter over havet. Kommunen består av landsbyen Tarasp og 10 andre busetnader som ligg i n ...

                                               

Fyrstedømet Transilvania

Fyrstedøme Transilvania var ein delvis sjølvstendig stat, hovudsakleg styrt av ungarske fyrstar. Som delvis sjølvstendig stat eksisterte fyrstedømet frå 1570 til 1711. Fram til det tyrkiske nederlaget i den store tyrkiske krigen, var det ein vasa ...

                                               

Kurfyrstedømet Trier

Kurfyrstedømet Trier var eit kyrkjeleg fyrstedøme i Det tysk-romerske riket som eksisterte frå slutten av 800-talet til tidleg på 1800-talet. Det bestod av eigedomane til det større erkebispedømet Trier, og vart styrt av erkebiskopen i hans funks ...

                                               

Valakia

Valakia er ein historisk og geografisk region i Romania. Det ligg nord for Donau og sør for Dei sørlege Karpatane. Valakia vert stundom referert til som Muntenia, men dette namnet gjeld òg eit større området der som Oltenia òg er ein del av. Vala ...

                                               

Vianden

Vianden er ein by nordaust i Luxembourg med om lag 1 500 innbyggjarar. Han er den minste kommunen med bystatus i landet. Vianden ligg ved elva Our, nær grensa til Tyskland i kantonen med same namn i Diekirch distrikt.

                                               

Det engelske parlamentet

Det engelske parlamentet var den lovgjevande forsamlinga i England frå mellomalderen og fram til skipinga av Kongeriket Storbritannia i 1707. Etter unionsdanninga vart det innlema i Det britiske parlamentet.

                                               

Det romerske senatet

Det romerske senatet var rådsforsamlinga i Romarriket, og det høgaste rådet til staten i det antikke Roma. Om ein tyder ordet bokstavleg, vil "senat" seie noko slikt som "dei eldres råd eller forsamling". Dei som sat i senatet blei kalla senatora ...

                                               

Statsdumaen i Det russiske keisardømet

Statsdumaen var ei lovgjevande forsamling i Russland som var verksam mot slutten av Det russiske keisardømet. Statsdumaen vart samla fire gonger, første gongen i 1905 og siste gongen i perioden 1912-1917. Presset frå den russiske 1905-revolusjone ...

                                               

Kolonialisme

Kolonialisme er eit herredømeforhold mellom kollektiv, der dei sentrale avgjerdene over liva til dei koloniserte blir tekne av eit kulturelt ulikt og ikkje tilpassingsviljug mindretal av koloniherrar under hovudsakleg ivaretaking av deira interes ...

                                               

Det britiske imperiet

Det britiske imperiet er ei nemning på det britiske koloniveldet. Den engelske nemninga er "The British Empire". Nemninga imperiet kjem av at dronning Victoria av Storbritannia fekk tittelen keisarinne av India. Kong Georg VI av Storbritannia var ...

                                               

Det portugisiske imperiet

Det portugisiske imperiet var det første verdsomspennande imperiet i historia, og det eldste og mest langvarige av dei vest-europeiske kolonirika. Imperiet varte frå 1415 til 1999. Det var tilknytinga til havet som gjorde at kongedømmet kunne ero ...

                                               

Det spanske imperiet

Det spanske imperiet var det første verkeleg globale imperiet. Det var òg eit av dei største imperia i verdshistoria. I løpet av 1500-talet var Spania og Portugal leiande i den europeisk utforskinga og kolonielle ekspansjonen og opna handelsruter ...

                                               

Encomienda

"Encomienda-systemet" var eit verjemålsystem under den spanske koloniseringa av Amerika, sette i verk av dronning Isabella av Castilla i 1493 for å gje tryggleik for dei innfødde og indoktrinere dei i katolsk tru. "Encomienda" vart ein av dei mes ...

                                               

Europeisk kolonisering av Amerika

Starten av den europeiske koloniseringa av Amerika vert ofte datert til 1492, sjølv om det var minst eitt tidlegare forsøk på kolonisering. Dei første kjende europearane som nådde Amerika var vikingane på 1000-talet, som oppretta fleire koloniar ...

                                               

Det franske koloniriket

Det franske koloniriket er områda utanfor Europa som var under fransk styre frå 1600-talet til seint i 1960-åra. På 1800- og 1900-talet var koloniriket til Frankrike det nest største i verda etter Det britiske imperiet. Det franske koloniriket st ...

                                               

Kolonimakt

Ei kolonimakt er eit land, oftast ei stormakt, som har formell kontroll over andre land, som da blir kalla koloniar. Dei fremste kolonimaktene i verdshistoria var Spania, Portugal, Frankrike og Storbritannia. Men også statar som Nederland, Belgia ...

                                               

Mandatområde

Eit mandatområde var eit landområde som vart administrert av ein stat på oppdrag frå Folkeforbundet etter reglane i artikkel 22 i Folkeforbundets traktat av 28.juni 1919. Alle territoria som vart utlagt som mandatområde hadde før første verdskrig ...

                                               

Det nederlandske koloniriket

Det nederlandske imperiet eller det nederlandske koloniriket er koloniriket til Nederland. Kolonihistoria byrja på 1600-talet, då Det nederlandske austindiakompaniet byrja sjå etter nederlandske handelsinteresser i Indiahavet.

                                               

The White Mans Burden

"The White Mans Burden" er eit kjent dikt av Rudyard Kipling som omtalar "byrden" til kvithuda folkeslag når det gjeld "primitive" koloniserte folkeslag. Kipling gav ut diktet i 1899 i magasinet McClures. Diktet handla direkte om Sambandsstatane ...

                                               

Cellamare-konspirasjonen

Cellamare-konspirasjonen av 1718 var ein konspirasjon mot den då verande regenten i Frankrike, Philippe dOrléans. Antonio del Giudice, prinsen av Cellamare, tenkte ut konspirasjonen i Spania.

                                               

Den andre spanske republikken

Den andre spanske republikken er namnet på statsdanninga som fanst i Spania frå 14. april 1931, då kong Alfonso XIII forlét landet, til 1. april 1939, då dei siste republikanske styrkane overgav seg til dei nasjonalistiske styrkane under den span ...

                                               

Den demokratiske republikken Aserbajdsjan

Den demokratiske republikken Aserbajdsjan var det første suksessrike forsøket på å opprette ein demokratisk og sekulær republikk i den musmliske verda. Republikken vart grunnlagd av Det aserbajdsjanske nasjonalrådet i Tiflis den 28. mai 1918 ette ...

                                               

Den cisalpinske republikken

Den cisalpinske republikken var ein fransk klientstat i Nord-Italia som varte frå 1797 til 1802. Etter slaget ved Lodi i mai 1796 oppretta den franske generalen Napoleon Bonaparte to statar - ein sør for elva Po, Den cispadanske republikken, og e ...

                                               

Sørstatskonføderasjonen

Sørstatskonføderasjonen var ein utbrytarstat frå USA som eksisterte under Den amerikanske borgarkrigen frå 1861 til 1865.

                                               

Den granadiske konføderasjonen

Den granadiske konføderasjonen var ein kortlivd forbundsrepublikk skipa i 1858 etter konstitusjonelle endringar i Republikken Ny-Granada. Konføderasjonen bestod av det som seinare kom til å bli landa Colombia og Panama. Han blei erstatta av Dei s ...

                                               

Det første meksikanske keisardømet

Det første meksikanske keisardømet var monarkiet i Mexico i åra 1821-1823. Det oppstod etter Den meksikanske sjølvstendekrigen. Keisarriket eksisterte berre i 18 månader, frå 21. juli 1822 til 19. mars 1823, og hadde berre ein keisar, Agustín de ...

                                               

Det osmanske riket

Det osmanske riket, også kalla Det ottomanske riket, var eit enormt, tyrkisk imperium, grunnlagd av Osman I ved byrjinga av 1300-talet og styrt av Det osmanske dynastiet fram til Tyrkia som republikk vart skipa av Mustafa Kemal Atatürk i 1923 ett ...

                                               

Den liguriske republikken

Den liguriske republikken var ein kortvarig fransk klientrepublikk oppretta av Napoleon den 14. juni 1797. Han utgjorde den gamle Republikken Genova, som dekte det meste av regionen Liguria, nordvest i Italia. I juni 1805 vart området annektert a ...

                                               

Kongedømet Livland

Kongedømet Livland var ein stat formelt utnemnd av Ivan IV av Russland under den liviske krigen. 10. juni 1570 kom den danske hertugen Magnus av Holstein til Moskva der han vart krona til konge av Livland. Magnus la først ein eid om å aksepterte ...

                                               

Det andre meksikanske keisardømet

Det andre meksikanske keisardømet var ei kortvarig statsform i Mexico som eksisterte frå Den franske intervensjonen i Mexico i 1863 til avsettinga og avrettinga av keisar Maximilian I og gjeninnføringa av republikken. Keisardømet blei oppretta me ...

                                               

Pariskommunen

Pariskommunen er namnet på det revolusjonære folkestyret som blei oppretta i Paris 18. mars 1871. Bakgrunnen var den sterkt auka misnøya i arbeidarklassen og småborgarskapet i Paris som oppstod som følgje av den fransk-tyske krigen 1870-1871 og d ...

                                               

Sultanatet Egypt

Sultanatet Egypt var eit britisk protektorat over Egypt som varte frå 1914 til 1922. Storbritannia hadde allereie hatt indirekte kontroll ovar Egypt sidan 1882, då dei overvann den egyptiske hæren, og over Sudan i sør. Etter at det sudanske mahdi ...

                                               

Den sørarabiske føderasjonen

Den sørarabiske føderasjonen var ein organisasjon av statar under britisk vern som etter kvart Sør-Jemen. Føderasjonen vart skipa 4. april 1962 frå 15 verna statar i Føderasjonen av sørarabiske emirat. Den 18. januar 1963 vart det slått saman med ...

                                               

Tanganyika

Tanganyika var ein sjølvstendig stat i Aust-Afrika som fanst frå 1961 til 1964. Han vart oppretta 9. desember 1961, då Tanganyikaterritoriet vart uavhengig frå Storbritannia. I byrjinga var Tangayika eit samvalderike med dronning Elisabeth II av ...

                                               

Hertugdømet Warszawa

Hertugdømet Warszawa var ein polsk stat som vart oppretta av Napoleon Bonaparte i 1807 frå dei polske landområda som vart avstått av Kongedømet Preussen etter Tilsit-traktatane. Hertugdømet vart halde i personalunion av ein av Napoleon sine allie ...

                                               

Folkerepublikken Zanzibar

Folkerepublikken Zanzibar var ein kortliva sjølvstendig stat i Aust-Afrika som fanst frå januar til april 1964. Staten vart oppretta då revolusjonen på Zanzibar avslutta Sultanatet Zanzibar, og eksisterte berre i tre og ein halv månad før staten ...

                                               

Tsjekkoslovakia

Tsjekkoslovakia var ein stat i Europa som vart oppretta den 28. oktober 1918 av Tomáš Garrigue Masaryk som ein konsekvens av den fyrste verdskrigen. Tsjekkoslovakia vart oppretta på landområde frå det tidlegare keisarriket Austerrike-Ungarn. Det ...

                                               

Den første franske republikken

Den første franske republikken i fransk historie vart oppretta den 22. september 1792 under den franske revolusjonen. Republikken varte fram til erklæringa av det første franske keisardømet i 1804 under Napoléon Bonaparte. Denne perioden var preg ...

                                               

Det polsk-litauiske samveldet

Det polsk-litauiske samveldet var ein føderal monarki-republikk samansett av Kongeriket Polen og Storfyrstedømet Litauen i 1569 som eksisterte til 1795. Samveldet var eit framhald av Den polsk-litauiske unionen som var ein personalunion mellom de ...

                                               

Republikken Genova

Republikken Genova var ein sjølvstendig stat i Liguria på nordvestkysten av Italia frå 1000-talet til 1797, då han vart invadert av revolusjonshæren til Det første franske keisardømet under Napoleon. Han vart etterfølgd av Den liguriske republikk ...

                                               

Gran Colombia

Stor-Colombia, eigentleg Republikken Columbia, var ei statsdanning som dekka ein stor del av nordlege Sør-Amerika og ein liten del av sørlege Sentral-Amerika i perioden mellom 1819 og 1831. Denne kortlivde søramerikanske republikken styrte i stor ...

                                               

Nord-Jemen

Den arabiske republikken Jemen, òg kjend som Nord-Jemen eller Jemen, var eit land frå 1962 til 1990 i den nordvestlege delen av det som i dag er Jemen. Hovudstaden var Sana. Landet vart samla med Den demokratiske folkerepublikken Jemen, ofte kall ...

                                               

Den andre polske republikken

Den andre polske republikken er namnet som vert nytta om Republikken Polen mellom første og andre verdskrig. Då landegrensene til staten vart fastsett i 1922 etter fleire krigar grensa republikken mot Tsjekkoslovakia, Tyskland, Fristaden Danzig, ...

                                               

Republikken Pisa

Republikken Pisa var ein de facto sjølvstendig stat rundt byen Pisa i Toscana på 900- og 1000-talet. Han var lenge det mektigaste handelssenteret i Middelhavet før Republikken Genova etter kvart tok over denne rolla. Makta til Pisa som ein mektig ...

                                               

Dei sameinte Río de la Plata-provinsane

Dei sameinte provinsane i Sør-Amerika, eller Dei sameinte Río de la Plata-provinsane var namn som blei brukt om det tidlegare visekongedømet Río de la Plata etter at det hadde gjort opprør mot den spanske kolonimaktar i Mairevolusjonen i 1810. La ...

                                               

Dei sameinte Nederlanda

Republikken Dei sameinte Nederlanda var ein republikk i Europa mellom 1581 og 1795 om lag same stad som det moderne Kongedømet Nederland.

                                               

Solothurn

Solothurn er hovudstad i kantonen Solothurn i Sveits. Kommunen har 16 163 innbyggjarar og eit areal på 6 km². Kommunesenteret ligg 430 meter over havet. Byen utgjer den einaste kommunen i distriktet med same namn. Byen ligg 36 km nord for Bern, v ...

                                               

St. Gallen

St. Gallen er ein by og ein kommune og hovudstad i kantonen St. Gallen i Sveits. Kommunen har 72 959 innbyggjarar og eit areal på 39 km². Byen ligg 675 meter over havet. St. Gallen ligg ved elva Steinach, ei elv som munnar ut i Bodensjøen. Byen v ...

                                               

Strasbourg

Strasbourg er ein by nordaust i Frankrike, hovudstad og største by i regionen Grand Est og hovudstad i EU. Storbyområdet til Strasbourg hadde i 1999 om lag 650 000 innbyggjarar. Byen ligg nær grensa til Tyskland, og er prefecture i departementet ...