ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290
                                               

Norsk Akkreditering

Norsk Akkreditering er eit forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering. Akkreditering blir gjort på laboratorium, sertifiseringsorgan og inspeksjonsorgan. I tillegg er Norsk Akkrediterin ...

                                               

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet er eit norsk statleg forvaltningsorgan med hovudkontor i Stavanger og kontor i Harstad. OD har om lag 215 tilsette. Direktoratet er styresmaktene sin reiskap for å regulere petroleumsverksemda i landet, slik at petroleumsressursa ...

                                               

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond er ein av dei største grunneigarane i Noreg. Fondet eig m.a. 45 prestegardar, 440 prestebustader, store skogareal og om lag 11 500 festetomter. Opplysningsvesenets fond skal tilgodesjå kyrkjelege føremål i samsvar med Gru ...

                                               

Riksantikvaren

Riksantikvaren – direktoratet for kulturminneforvaltning er fagleg rådgjevar i utviklinga av den statlege kulturminnepolitikken, og arbeider for at viktige kulturminne, kulturmiljø og landskap blir tekne vare på. Direktoratet ligg under Klima- og ...

                                               

Rikslønsnemnda

Rikslønsnemnda er ei permanent lønsnemnd som handsamar interessetvistar som partane i arbeidslivet friviljug tek inn til avgjerd, og tvistar som Stortinget vedtek skal løysast ved tvungen lønsnemnd. Rikslønsnemnda blir oppnemnd av regjeringa for ...

                                               

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er ein norsk statleg etat under Nærings- og handelsdepartementet. Etaten har ansvar for sikkerheit for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. Den blei oppretta i 1903 som Sjøfartskontoret, med Magnus Andersen som første sjøfar ...

                                               

Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning, i daglegtale ofte kalla Lånekassa, er ein norsk statleg etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipend og lån. Hovudmålet er å fremme moglegheitene til utdanning u ...

                                               

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå har det overorda ansvaret for samordning av offisiell statistikk i Noreg. I følgje Lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå er sentralbyrået underlagt Finansdepartementet, men fagleg set ...

                                               

Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er regjeringa i Noreg si øvste representant på øygruppa Svalbard, med same myndigheit som ein fylkesmann. Han er òg politimeister og notarius publicus og har elles andre offentlege funksjonar i høve til svalbardlova § 5. ...

                                               

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet er eit norsk direktorat med kontor i Oslo. Direktoratet vart skipa i 1988 ved at Statens utlendingskontor og Statens flyktningssekretariat vart slegne saman, og ligg under Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet ha ...

                                               

Nordfjord sorenskriveri

Nordfjord sorenskriveri omfatta nordre delen av Sogn og Fjordane fylke. Det vart etablert i 1592. Den 01.01.2002 skifta sorenskriveriet namn til Nordfjord Tingrett. Vart så lagt ned 01.01.2005 då Nordfjord vart innlemma i Fjordane Tingrett. Soren ...

                                               

Sunnfjord sorenskriveri

Sunnfjord sorenskriveri var eit av fire sorenskrivarembete i Sogn og Fjordane fylke. Embetet vart oppretta i 1625 og bestod då av skipreida Askvoll, Ytre Dale, Indre Dale, Førde, Jølster og Brandsø. Ved kongeleg resolusjon av 9. juni 1821 vart Sv ...

                                               

Nils Bakke

Nils Fredriksen Bakke var ein felespelar av romanifolket og ein av dei viktigaste tradisjonsberarane av folkemusikken på Nordmøre kring midten av 1900-talet.

                                               

Ludvig Karlsen

Ludvig Walentin Karlsen var ein kristen leiar som saman med kona si, Lise Karlsen, grunnla Evangeliesenteret i 1983. Både Karlsen og kona hadde fortid som rusmisbrukarar, og arbeidde særleg for å hjelpa dei som framleis sleit med slike problem.

                                               

Django Reinhardt

Jean "Django" Reinhardt var ein fransk jazzgitarist, komponist og orkesterleiar. Han blir rekna som ein av grunnleggarane av den europeiske jazzen og er "ein av dei mest virtuose og stilskapande gitaristane i jazzen". Django Reinhardt var son av ...

                                               

Laila Marie Yrvum

Laila Marie Yrvum er ein norsk songar, musikar og tradisjonsinnsamlar av romanislekt frå Tynset og Alvdal i Nord-Østerdalen og med røter frå Nordmøre. Laila Yrvum blir rekna blant dei viktigaste formidlarane av romanifolket sin kultur i Noreg i d ...

                                               

Boris Gleb

Boris Gleb er eit russisk område på ca. 3.6 km² på vestbreidda av Pasvikelva på grensa mot Finnmark. Den viktigaste grenseovergangen E105 mellom Noreg og Russland går over Storskog på norsk side og Boris Gleb på russisk side, men denne ligg på au ...

                                               

Det samiske flagget

Det samiske flagget er flagget til den samiske nasjonen og er felles for samar i alle land. Det vart godkjent av den 13. nordiske samekonferansen, 15. august 1986. Flagget er halde i dei tradisjonelle samiske fargane, grønt, gult, raudt og blått. ...

                                               

Runebomme

Runebomme, også kjend som sjamantromme eller trolltromme, er eit samisk instrument brukt til akkompagnement av joik og i sjamanisme. I Noreg er det berre igjen tre runebommer, ettersom dei fleste blei øydelagde av norske prestar og styresmakter. ...

                                               

Samebyar i Sverige

Saarivuoma sameby Ran sameby Idre sameby Svaipa sameby Ohredahke sameby Gran sameby Frostvikens norra sameby Vilhelmina södra sameby Unna Tjerusj Ruvhten sijte Gabna sameby Leavas sameby Báste sameby Talma sameby Vilhelmina norra sameby Lainiovuo ...

                                               

Samefolkets dag

Samefolkets dag 6. februar er ein dag felles for alle samar i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Dagen vart feira for første gong i 1993, samstundes med at FN offisielt opna det internasjonale året for urfolk. Dagen vert feira på ulike vis i ul ...

                                               

Sámi soga lávlla

"Sámi soga lávlla" er eit dikt av Isak Saba, skrive og publisert i Sagai Muittalægje i 1906. Ved den nordiske samekonferansen i Åre i 1986 vart det gjort til samisk nasjonalsong. Diktet vart tonesett av Arne Sørli, og melodien vart godkjend på de ...

                                               

Romanispråk

Ein reknar med at romanispråka vert snakka av om lag 40 millionar menneske. I Europa lever det 10–12 millionar sigøynarar, eller roma, og nesten alle desse kan forstå kvarandre trass i dialektskilnader. Den interne strukturen til romanispråkfamil ...

                                               

Sinti

Sinti er ei undergruppe av sigøynarar som kom til Nord-Europa på slutten av mellomalderen. Dei er nærskylde med folkegruppa roma som hovudsakleg lever i Aust-Europa og opphavleg kom frå India. Opphavleg var dei nomadar, men i dag er dei fleste bu ...

                                               

Cand.med.

Candidatus medicinæ eller candidata medicinæ er den latinske tittelen for ein person som har teke medisinsk embetseksamen. I Noreg gir dette høve til å søke om turnusteneste ved sjukehus og i legedistrikt, som igjen er eit kvalifikasjonskrav for ...

                                               

Akademisk grad

Ei akademisk grad er ein tittel ein person oppnår ved å følgje studiar og avlegge eksamen eller ved å skrive og forsvare ei avhandling ved eit universitet eller ein høgskule. I dei fleste land er akademiske grader delt inn i lågare grader, høgere ...

                                               

Cand.mag.

Candidatus magisterii, eller candidata magisterii for kvinner, forkorta cand.mag. og også kalla skuleembetseksamen, har vore ei akademisk grad i Noreg, gitt i perioden 1959 til 2003. Grada kvalifiserer til adjunktstilling i det norske skuleverket ...

                                               

Cand.polit.

Cand.polit. er den latinske nemninga på ein samfunnsvitskapleg embetseksamen av høgare grad som fram til vårsemesteret 2007 vart tildelt ved norske universitet, og som no er erstatta med mastergraden. Cand.polit. er ei forkorting, og heile namnet ...

                                               

Cand.scient.

Cand.scient. er forkortinga for det latinske namnet på matematisk-naturvitskapleg embetseksamen av høgare grad som fram til vårsemesteret 2007 blei tildelt ved norske universitet, og som no som følgje av Kvalitetsreforma er erstatta med mastergra ...

                                               

Candidatus juris

Candidatus juris, for kvinner candidata juris, er ei seksårig norsk akademisk grad i rettsvitskap. Etter kvalitetsreforma innan norsk høgare utdanning blir det ikkje lenger tilbode noko studium som fører fram til cand.jur tittelen. I staden har d ...

                                               

Candidatus philologiæ

Candidatus philologiæ eller candidata philologiæ, ofte forkorta til cand.philol. i Noreg og cand. phil. i Danmark, er ein norsk og dansk høgre universitetsgrad som i Noreg normalt inneber minimum tre eller fire semesters spesialisert studium inna ...

                                               

Candidatus theologiæ

Candidatus theologiæ eller candidata theologiæ, begge avkorta cand. theol., er ein akademisk grad i det norske utdanningssystemet. Graden er òg bruka i Danmark og Island, og han er bruka i nokre tyske, nederlandske, tsjekkiske og amerikanske univ ...

                                               

Grunnfag

Grunnfag er eit tidlegare omgrep som blei brukt om eit studiefag ved universitetet der eksamen gav 20 vekttal, tilsvarande ei årseining. Frå eit grunnfag kunne ein student gjerne halde fram med ytterlegare 10 vekttal, eit semester til i same fag, ...

                                               

Hovudfag

Hovudfag var det faget som ein tok høgare eksamen i ved eit norsk universitet innanfor visse fagområde. Tilsvarande omgrep for andre fagområde var embetseksamen, f. eks. innan jus, medisin og teologi. Ordninga med hovudfag er i dag avvikla i samb ...

                                               

Jordskiftekandidat

Jordskiftekandidat er ei akademisk grad, tilsvarande hovudfag, som blei tildelt ved Norges landbrukshøgskole, til dei som hadde studert jordskifte eller arealplanlegging og miljørett. I dag er grada erstatta av mastergrad ved Universitetet for mi ...

                                               

Lisensiat

Lisensiat er ei akademisk grad som har vore i bruk ei rekke land. Innhaldet i grada og plasseringa i hierarkiet har variert med land, fag og tid. Lisensiat var i mellomalderen ein baccalaureus som hadde fått lisens til å undervise ved universitet ...

                                               

Mastergrad

Mastergrad er ein grad innan høgare utdanning, med ei normert studietid på minst fem år. Fram til den norske kvalitetsreforma i 2003 vart nemninga lite brukt ved dei norske universiteta, men no har mange av dei tidlegare gradene ingeniør vorte er ...

                                               

MBA

Master of Business Administration, forkorta MBA er ei grad i bedriftsleiing, typisk økonomi og leiing innanfor høgare utdanning. Graden blir ofte teke som påbygging til ikkje-økonomiske grunnutdanningar. Ei amerikansk MBA-grad tar vanlegvis to år ...

                                               

Mellomfag

Mellomfag er eit tidlegare omgrep som blei brukt om eit fag som ein hadde teke 90 studiepoeng i. Dette tilsvara då 1.5 år studietid dersom ein tok ei årseining om gongen. Til dømes: Ein årseining, dvs 60 studiepoeng i matematikk ville gje eit gru ...

                                               

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, òg kalla UV-fakultetet eller UV, er eit av åtte fakultet ved Universitetet i Oslo. Fakultetet driv fleirfagleg forsking og tilbyr utdanning i fagområde som har å gjere med skole, pedagogikk, spesialpedagogik ...

                                               

Pedagogisk forskningsinstitutt

Pedagogisk forkningsinstitutt er eit institutt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Instituttet forskar og tilbyr utdanning innanfor det pedagogiske fagfeltet. Om lag 900 studentar studerer ved Pedagogisk forsknin ...

                                               

Jelsa skulemuseum

Jelsa skulemuseum er ei avdeling under Ryfylkemuseet som ligg på Jelsa i Suldal kommune. Skulehuset, den Riibergske skule, blei bygd i 1774 for midlar frå ein stiftelse oppretta av Marcille Riiberg i 1755. Marcille Riiberg var brordotter til jels ...

                                               

Kristeleg ungdomsskule

Kristeleg ungdomsskule var ein type folkehøgskule som vart etablert i Norge frå 1893 som ein slags parallell til dei grundtvigianske folkehøgskulane som etablerte seg i Danmark frå 1844 og i Noreg i 1864. Dei kristelege ungdomsskulane voks fram m ...

                                               

Landsgymnas

Landsgymnas er ei tidlegare skuleform i Noreg. Skulane var i hovudsak internatskular som frå byrjinga var privatskoler, og som var bygd og drive for å gje gymnasutdanning til bygdeungdom. Landsgymnasa eksisterte frå 1916 til 1964, og det var i al ...

                                               

Samordningsnemnda for skuleverket

Samordningsnemnda for skuleverket var ei nemnd som på initiativ av Kyrkje- og undervisningsdepartementet vart oppnemnd i statsråd 7. mars 1947. Bakgrunnen for nemnda var at skoleverket i Noreg før krigen besto av mange ulike skoleslag, som var op ...

                                               

Nils Arctander

Nils Peter Martin Arctander var ein norsk lærar og stortingsmann, fødd i København. Han voks dels opp i Kristiansand. Sofus Arctander var bror hans. Far hans var tollar i Kristiansand. Sjølv vart han student i 1859 og cand. philol. i 1865. Han va ...

                                               

Kjell Bergfjord

Kjell Bergfjord er ein norsk lærar, historikar og forfattar. Han er frå Lindås og busett i Vik kommune. Bergfjord var i perioden 1975-1996 tilsett ved Vik vidaregåande skule, frå 1980-1996 som rektor. Frå 1996 var han assisterande administrasjons ...

                                               

Ola A. Bergset

Ola A. Bergset var ein norsk lærar. Han var frå Fjelli i Stryn kommune. Bergset tok eksamen ved Volda Lærarskule i 1912. Etter å ha hatt fleire vikariat, kom han til Stongfjorden i Askvoll kommune i 1913, der han vart i 50 år. Bergset var m.a. fo ...

                                               

Eldor Bråthen

Eldor Bråthen er ein norsk lyrikar, lokalhistorisk forfattar og lærar. Bråthen arbeidde mellom anna som skogsarbeidar før han vart lærar i Hedalen i Valdres. Han debuterte som forfattar med diktsamlinga Tømmerstokktankar i 1978. Han har sidan skr ...

                                               

Wilhelm Bødal

Wilhelm Bødal var ein norsk lærar og forfattar frå Loen i Stryn kommune. Han tok artium ved Firda gymns, gjekk på Stord lærarskule, Statens lærarskule i forming i Oslo og han tok vidareutdanning i historie, samfunnsfag, norsk og engelsk. Bødal va ...