ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29
                                               

Hunndalen

Hunndalen er eit nærings- og bustadområde i Gjøvik kommune i Innlandet. Området blir i dag rekna som ein av Gjøviks bydelar og ligg om lag tre kilometer vest for Gjøvik bysentrum.

                                               

Julussdalen

Julussdalen er eit mindre dalføre i Elverum og Åmot kommune i Innlandet. Julussdalen er om lag 30 km lang, har blandingsskog og noko myrområde. Det er spreidd busetnad i dalføret, særleg i nedre del på Elvarumssiden. Snippen gård ligg heilt sør i ...

                                               

Lordalen

Lordalen er eit dalføre i Lesja kommune og ein sidedal til Gudbrandsdalen. Dalen har vore brukt i setring i mange år og også som ferdselsåre mellom Lesja og Skjåk. I dag er det bilveg så langt opp som til Nysetre. Det finst fleire kulturminne her ...

                                               

Ottadalen

Ottadalen er den nørste av dei store sidedalane i Gudbrandsdalen og består av kommunane Skjåk, Lom, Vågå og delar av Sel. Namnet kjem frå elva Otta som renn gjennom dalen. Frå sør i Skjåk til Vågåmo går elva som eit vatn, som heiter Skim nord for ...

                                               

Rendalen kommune

Rendalen er ein kommune i Innlandet fylke. Kommunen grensar i nordvest mot Alvdal og Tynset, i nord mot Tolga, i aust mot Engerdal, i sør mot Trysil og Åmot, og i vest mot Stor-Elvdal. Rendalen kommune omfattar det meste av Rendalen, ein sidedal ...

                                               

Sikkilsdalen

Sikkilsdalen er eit dalføre i Nord-Fron kommune i Innlandet fylke, i den austre delen av Jotunheimen, mellom Sjodalen og Heimdalen. Øvst i dalen er Sikkilsdalsvatna med avløpet Sikkilsdalsåa austover til elva Vinstra. Ved austenden av Nedre Sikki ...

                                               

Sjodalen

Sjodalen er ein brei dal som startar i den austlege delen av Jotunheimen. Dalen har namnet frå Elva Sjoa som renn frå Gjende og nedover gjennom Øvre Sjodalsvatnet og Nedre Sjodalsvatnet. Slutten av dalen er mindre veldefinert der dalen heiter Sjo ...

                                               

Bondalen

Bondalen er eit grendelag i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Bygdesenteret nedst i den ei mil lange dalen heiter Sæbø. Her ligg Hjørundfjord kyrkje, barne- og ungdomsskulen og ei rekke andre viktige kommunale tenester for bygdelaga i Hjørun ...

                                               

Eidsdal

Eidsdal er ei langstrekt bygd og dalføre på sørsida av Norddalsfjorden i Norddal kommune. Det bur rundt 400 personar der. Dei viktigaste næringane er jordbruk, særleg mjølkeproduksjon frå ku og geit, og turisme. Vegen gjennom Eidsdal er del av ko ...

                                               

Eikesdal

Eikesdal, òg omtala i bunden form Eikesdalen, er ein dal og ei bygd aust i Nesset kommune i Romsdalen. Dalen strekkjer seg frå Eikesdalsvatnet i vest til garden Finnset inst i dalen mot aust. I bygda dominerer jordbruk og turisme som næringar. De ...

                                               

Follestaddalen

Follestaddalen er eit dalføre i Ørsta kommune på Sunnmøre. Dalen tek til ved Høgebrua og går i nordleg lei til matrikkelgarden Kolås på vestsida av Follestaddalselva. Mellom Høgebrua og Kolås er det om lag 8 km. Ved Kolås kløyver dalføret seg i t ...

                                               

Grøvudalen

Grøvudalen er ein fjelldal i Sunndal på Nordmøre. Elva Grøvu renn nordover gjennom dalen. Denne elva møter fleire andre elvar i juvet Åmotan som ligg sør for hovuddalføret Sunndalen. Dalen er omgjeven av fjell på over 1800-1900 moh. I dalbotnen h ...

                                               

Innerdalen

Innerdalen er ein 20 km lang freda dal i Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke. Dalen går i aust–vestleg retning og var det første landskapsvernområdet i Noreg. Innerdalen er omgitt av bratte fjell. Best kjent er Skarfjellet 1790 m o.h. og det ...

                                               

Isterdalen

Isterdalen er eit dalføre mellom høge fjell i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Den går frå Åndalsnes i nord til Stigrøra i sør. Gjennom dalen renn elva Istra. Lengst i nord er dalen ganske brei og er dyrka opp til jordbruksformål. Brønnsletta er ...

                                               

Måndalen

Måndalen er ei bygd i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Bygda har om lag 900 innbyggjarar og er sentret på sørsida av Romsdalsfjorden i kommunen. Bygda omfattar Voll, Samset, Bruaset, Skare, Venås, Bø, Moen, Roknem, Skeie, Sæbø, Oterholm, Søvika o ...

                                               

Reindalen i Tafjord

Reindalen er eit dalføre i Tafjordfjella. Reindalsseter turisthytte er sentrum i rute- og hyttenettet i Tafjordfjella. Dalføret er del av Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde i utkanten av Reinheimen nasjonalpark. Reindalen ligg på meir enn 70 ...

                                               

Romedalen

Romedalen er ein fjelldal i Ørsta kommune på Sunnmøre. Han går om lag åtte km mot nord frå garden Årsæter i Follestaddalen. Han stig frå 120 moh. til lågaste overgangen på 480 moh. Dalbotnen er flat. På båe sider er det høge alpine fjell, slik so ...

                                               

Valldal

For fjelldalen Valldalen med Valldalsvatnet sørvest på Hardangervidda, sjå Valldalen. Valldal er eit dalføre som går dei om lag 30 kilometrane frå Storfjorden på Sunnmøre og til toppen av Trollstigen. Elva Valldøla renn gjennom dalen. Store delar ...

                                               

Dunderlandsdalen

Dunderlandsdalen er eit dalføre i Rana kommune i Nordland. Dalføret strekkjer seg frå Mo til Saltfjellet. Ranelva følgjer dalen. I Dunderlandsdalen ligg tettstaden Storforsheia, bygdene Skonseng, Røssvoll og Storvoll. E6 følgjer dalen frå Mo i Ra ...

                                               

Eiterådalen

Eiterådalen er eit dalføre sørvest i Vefsn. Dalen følgjer Eiteråga drygt to mil sørover. Langs Eiteråga ligg matrikkelgardane Steinlia, Lia Eiterålia, Øvre Eiteråga, Påljorda Nedre Eiteråga, Torejorda, Holmen Eiteråholmen og Sirijorda Tverelvmoen ...

                                               

Grønfjelldalen

Grønfjelldalen er eit dalføre i Rana kommune. Dalen ligg på vestsida av Dunderlandsdalen, og er oppkala etter Grønfjellet, som når 1057 meter over havet. Dalføret er rikt på mineral, spesielt kvarts, muskovitt, plagioklas, kalifeltspat, grafitt, ...

                                               

Svenningdalen

Svenningdalen er eit dalføre i Grane kommune i Nordland. Det strekkjer seg frå Store Majavatnet ved grensa til Nord-Trøndelag og nordover til Trofors. Staden er spreidd busett, i alt ca. 225 innbyggjarar i 2001. Det er mykje skogbruk og trevarein ...

                                               

Groruddalen

Groruddalen er eit dalstrøk i den nordaustlege delen av Oslo. Dalstrøket ligg i det tidlegare Østre Aker sokn i Aker kommune og heitte tidlegare Akersdalen.

                                               

Maridalen

Maridalen er eit dalføre og ei bygd rett nord for dei tettbygde områda i Oslo, dominert av Maridalsvannet, som er hovudkjelda for drikkevatnet til byen og utgangspunktet for Akerselva sørover til Bjørvika. Bygda har femten gardsbruk i drift, skul ...

                                               

Sørkedalen

Sørkedalen er ein dal nordvest i Oslo mellom Voksenåsen og Tryvannshøgda i aust og Venneråsen i vest. Han er eit eige bygdesamfunn med ein kultur som skil seg distinkt frå resten av byen, mellom anna ein breiare og distriktsprega dialekt. Busetna ...

                                               

Drivdalen

Drivdalen er eit dalføre i Oppdal kommune i Trøndelag. Dalen har namn etter elva Driva. E6 og Dovrebanen går parallelt med elva gjennom store delar av dalen. I Drivdalen ligg òg den gamle kongevegen Vårstigen. Den tronge, øvre delen av dalen stre ...

                                               

Hessdalen

Hessdalen er ein vel 12 km lang fjelldal som ligg i Holtålen kommune i Trøndelag, om lag 120 km sør for Trondheim. Det bur ca. 150 menneske i dalen. Hessdalen er vorte kjend over heile Noreg og også i utlandet etter at det frå desember 1981 vart ...

                                               

Steinsdalen

Steinsdalen er ein dal og administrasjonssenter i Osen kommune i Trøndelag. Gjennom dalen renn Steinsdalselva, som er ei god, men flaumavhengig smålakselv.

                                               

Vinstradalen

Vinstradalen er ein sørgåande sidedal til Drivdalen i Trøndelag og ein trong V-dal med bratte dalsider og ein canyon i nordenden. Han er av fylkesmannen i peikt ut som eit kulturlandskap med nasjonal verdi og er klassifisert som svært verdifull m ...

                                               

Fyresdalen

Fyresdalen er dalføret nord i Fyresdal kommune som gjev namnet sitt til kommunen. I daglegtale vert det aktuelle dalføret òg omtala som Veumdalen, grunna plasseringa mellom bygdene Hauggrend og Veum/Øyane.

                                               

Kivledalen

Den fyrste kjende busetnaden blei etablert på 1500-talet på hovudbølet. Det ligg fleire småbruk i dalen. Desse var i dagleg drift fram til slutten av førre hundreåret. Det er i dag ca. 15 fastbuande i dalen.

                                               

Tørdal

Tørdal er ei bygd som dekker øvre del av Drangedal kommune i Vestfold og Telemark. Tørdal er òg eit tidlegare prestegjeld, og eit delområde som består av grunnkrinsane Bostrak, Lia, Bø, Lone, Homleid og grenda Tørdal. Bygdesentrum er Bø, om lag 2 ...

                                               

Angedalen

Angedalen er ein botnedal som strekker seg ca 20 kilometer nord-aust frå Førde sentrum. Innbyggjartalet er på ca. 350 personar. Angedalen har ein barneskule med kring 40 elevar på klassetrinn 1 til 7. I Angedalen blei det tidleg på 1800-talet opp ...

                                               

Aurlandsdalen

Aurlandsdalen er eit 40 km langt dalføre som ligg i Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke. Dalen er med den dramatiske fjellnaturen eit naturskjønt turområde som blir vitja av mange fjellvandrarar kvart år. Nedst i dalen går E16 gjennom den le ...

                                               

Fardalen

Fardalen er ein dal vest for Øvre Årdal i Årdal kommune i Vestland fylke. Den høgastliggande vegen i Noreg går gjennom dalen, som stig til over 1400 meter over havet nær det kjende fjellet Store Skagastølstind og endar opp i Fortun. Dalen vart bu ...

                                               

Fjordsdalen

Fjordsdalen er eit dalføre i Gulen kommune i Vestland. Det ligg sør om Risnefjorden og strekkjer seg i retning nord-sør frå bygda Instefjord til Husevatnet, like nord for fylkesgrensa til Hordaland. Dalen er trong, med bratte dalsider, og i dalbo ...

                                               

Gjetingsdalen

Gjetingsdalen er ein dal i Mauranger i Kvinnherad kommune i Vestland. Dalelva renn gjennom dalen før ho munnar ut i Maurangsfjorden. Gjetingsdalen fekk vegutløysing i 1986, før det gjekk all frakt av folk og varer i båt på fjorden. Fylkesveg 51 i ...

                                               

Grindsdalen

Grindsdalen, eller Huksdalen er eit dalføre i Sogndal kommune i Vestland. Gjennom dalen renn Grindselvi. Det går veg inn dalen frå garden Huke, og ein traktorveg eit lite stykke inn dalen frå Grinde.

                                               

Henjadalen

Henjadalen er ein dal i Sogndal kommune i Vestland fylke. Han startar ved Røysa, Henjum og Henjafossen ovanfor Hermansverk. Gjennom dalen renn Henjaelvi. Halvveges framme i dalføret ligg stølen Flya og lenger framme ligg Nyastødl. Det er mange år ...

                                               

Hjølmadalen

Hjølmadalen er eit dalføre i Eidfjord kommune, Vestland. Dalen startar i Øvre Eidfjord og går opp til Hjølmo-gardane på vestdelen av Hardangervidda. Elva Veig renn gjennom dalen. Ovanfor Hjølmo-gardane vert dalen kalla Valursdalen. Før det vart b ...

                                               

Jostedalen

Jostedalen er eit dalføre i Luster kommune. Dalen ligg ved Jostedalsbreen. Mellom anna er dalen kjend for segna om Jostedalsrypa. Dalføret går frå Gaupne i Luster og innover mot Jostedalsbreen. Gjennom dalen renn elva Jostedøla. Vegen gjennom Jos ...

                                               

Midtmaradalen

Midtmaradalen er ein nesten snorrett dal i Årdal kommune i Vestland fylke. Dalen er ein typisk U-dal, og midt i dalen renn elva Midtmaradøla som vert til fossen Midtmaradalsfossen, som renn ut i elva Utla. Utla renn så vidare ned til Øvre Årdal. ...

                                               

Nærøydalen

Nærøydalen er eit dalføre i Vestland. Dalføret går omtrent frå Stalheim i Voss kommune til Gudvangen ved Nærøyfjorden i Aurland. I dalbotnen renn Nærøydalselvi som munner ut i Nærøyfjorden ved Gudvangen. Nærøydalselvi blir mellom anna tilført vat ...

                                               

Raundalen

Raundalen er eit dalføre aust for Vossevangen i Vestland fylke. Dalføret strekkjer seg frå Urdland i vest til Upsete i aust. Bergensbanen går langs heile nordsida av Raundalen, forbi grendene Urdland, Skiple, Reimegrend og Mjølfjell. Raundalselvi ...

                                               

Bødalen

Bødalen er ein dal og tettstad som ligg i Asker kommune i fylket Viken. Han går frå Slemmestad og ut mot Hurumlandet. Saman med Slemmestad er han den sørvestlegaste delen av tettstaden Oslo. Bødalen har saman med Slemmestad ein særs interessant g ...

                                               

Eggedal

Eggedal er ei bygd og ein dal nord-nordvest i Sigdal kommune i Viken. Bygda ligg vest for Norefjell, der elva Eggedøla renn sørover. Eggedal kyrkje ligg sentralt i Eggedal. Stortingsmann Asle Kristensen Hoffart var frå Eggedal, medan målarane Chr ...

                                               

Skurdalen

Skurdalen er ein dal i Hol kommune i Hallingdal. Dalen er rekna til Hallingdal, sjølv om vassdraget i dalen høyrer til Numedalslågen. Skurdalen er eigen skolekrins og kyrkjesokn. Dalen fekk kyrkje måteleg seint, etter andre verdskrigen, fråskilt ...

                                               

Tistedalen

Tistedalen, /tistæN, er ein gamal sagbruksstad i Halden kommune, om lag fire km frå Halden sentrum. Her har det vore saga plank sidan 1600-talet og her starta Mads Wiel Bomullspinneriet i 1815, den fyrste industriverksemda i Noreg. Tistedalen har ...

                                               

Ustedalen

Ustedalen er ein hengedal øvst i Hallingdal, som er danna av elva Usta. Dalen strekkjer seg frå om lag Ustaoset og nedetter til Kvisla, der landskapet fell bratt ned mot Mogrenda, og Usta møter vassdraget frå Hovet ved Hagafoss. Reint teknisk er ...

                                               

Ådal

Ådal er eit dalføre i Ringerike kommune. Dalen strekkjer seg nordover frå Semmen i sørvest og Nymoen i søraust, langs begge sider av Ådalselva, Sperillen og europaveg 16, opp til grensa mot Sør-Aurdal kommune i Valdres i nord og Søndre Land, Gran ...