ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285
                                               

Ålen kompani

Ålen kompani var ei gammal norsk militæravdeling. Då Gustav Vasa på 1500-talet skipa dei fyrste ståande svenske avdelingane i Dalarnas skoger, måtte det svarast med same mynt frå norsk side. Svenskane kom under sjuårskrigen 1563-70 ned frå Skardø ...

                                               

Garnisonen i Porsanger

Garnisonen i Porsanger er ein garnison i Porsanger og Karasjok kommunar i Finnmark. Porsangmoen leir er hovudkvarteret til Garnisonen. Garnisonen ligg ved 70 grader nord, og er dimed det nordlegaste militære standkvarteret i verda. Garnisonen ink ...

                                               

Hvalsmoen

Hvalsmoen er ein tidlegare militærleir i Ringerike kommune. Stortinget oppretta leiren som øvingsplass for Ingeniørvåpenet i 1893. Leiren utdanna ingeniørtropper for Hæren og var base for Hærens ingeniørregiment til 2001, då han vart vedteken ned ...

                                               

Norske militære gradar

Oversersjant Vingkaptein Vingsoldat OR-3 Oberst I OF-6 Fanejunker Flaggkvartermeister Meinig 1 særklasse OR-3 Vingsersjant Stabssersjant Sekondløytnant Visekorporal OR-3 Premierløytnant Vingløytnant Kommandør I OF-6 Oberst II OF-5 Furer Kommandør ...

                                               

Kaptein i forsvaret

Kaptein er ei offisersgrad som blir brukt i det meste av verda. I forsvaret i dei fleste land er kaptein den høgaste kompanioffisersgrada, og historisk har ein kaptein altså vore leiar for eit kompani. Tittelen blir for det meste brukt i landbase ...

                                               

Kontreadmiral

Kontreadmiral er ein militær offisersgrad mellom flaggkommandør og viseadmiral i krigsflåtar, m.a. i den norske Marinen. Kontreadmiral svarar til generalmajor i hæren. Sjølve ordet kontreadmiral kjem frå fransk og skal uttalast med trykk på o-en, ...

                                               

Fellesforbundet

Fellesforbundet er eit fagforbund som organiserer arbeidarar i industri- og handverksbransjar. Fellesforbundet er med om lag 146 000 medlemer det nest største forbundet som er tilknytt LO, og det største i privat sektor. Fellesforbundet vart dann ...

                                               

Landsorganisasjonen

Landsorganisasjonen er den største hovudsamanslutninga av fagforbund i Noreg. Desse fagforbunda omfattar igjen ei rad fagforeiningar. I LO-familien er det 24 fagforbund, som til saman har over 900 000 medlemmer. Medlemskap i LO er ope for alle, s ...

                                               

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjømannsforbund er eit fagforbund som vart stifta 25. september 1910 under namnet Norsk Matros- og Fyrbøter-Union. Namnet forbundet har i dag er frå 1933. Forbundet organiserer utanriks- og cruiseflåten, ferjene, supplybåtane, fiskeriflåten ...

                                               

Ahead

Ahead er ein norsk organisasjon. Han vart skipa i 2000. Visjonen er å gje moldovske familiar eit verkeleg alternativ til å sende funksjonshemma born på institusjonar. Dagleg leiar er Marianne Fresjarå, Larvik.

                                               

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er ein humanitær organisasjon basert i Noreg som har som mål å hjelpa og støtta rettane til menneske på flukt. Flyktninghjelpen er religiøst og partipolitisk uavhengig og tilbyr hjelp, vern og ei røyst til flyktningar og internt ...

                                               

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er ein friviljug, felleskyrkjeleg hjelpeorganisasjon. Organisasjonen jobbar med katastrofehjelp, langsiktig utviklingsarbeid og med å påverke haldningar og politiske beslutningar. Kirkens Nødhjelp er medlem av det internasjonale ...

                                               

Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk er ein elevstyrt haldningskampanje og innsamlingsaksjon arrangert av Elevorganisasjonen. Aksjonen er spesielt retta mot ungdomstrinnet i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Folkehøgskolar kan òg delta på Operasjon Dagsverk. ...

                                               

BioFoto

BioFoto er ein norsk samskipnad for naturfotografar. Samskipnaden har om lag 1 500 medlemmar, og er open for medlemmar frå dei andre nordiske landa. BioFoto organiserer både profesjonelle og amatørar, i motsetnad til samskipnaden Norske Naturfoto ...

                                               

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar er ein paraplyorganisasjon for om lag 100 landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg. Medlemsorganisasjonane er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, og repr ...

                                               

Norges Automobil-Forbund

Norges Automobil-Forbund er ein norsk medlemsorganisasjon for bileigarar, særleg personbileigarar, og arbeider for å fremje deira interesser. Hovudkontoret ligg i NAF Gården, Østensjøveien 14 på Helsfyr i Oslo. Organisasjonen kan tilby periodisk ...

                                               

Norsk Filatelistforbund

Norsk Filatelistforbund er ein interesseorganisasjon for frimerkesamlarar og filatelistar. Dei fleste frimerkeklubbane i Noreg er knytt til Norsk Filatelistforbund. Totalt har forbunde 3 400 medlemmar fordelt på 110 klubbar. Forbundet vart stifta ...

                                               

Skeiv ungdom

Skeiv Ungdom vart stifta den 6. august 2004 på Utøya i Buskerud etter å ha fungert som eit ungdomsutval under Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner LLH.

                                               

Kvensk Finsk Riksforbund

Kvensk Finsk Riksforbund (finsk Kveeni Suomi Liitto er ein organisasjon for kvener og norskfinnar. Organisasjonen heitte fram til 2020 Kvänlandsförbund-Kveenimaanyhdistys. Stiftar av organisasjonen er Bjørnar Seppola, og organisasjonen har tyngde ...

                                               

Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto er ein norsk organisasjon som arbeider for å betre den sosiale, kulturelle og økonomiske stillinga til dei norske kvenene. Leiar frå 2020 er Kai Petter Johansen. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveenilii ...

                                               

Fiskeridirektoratet i Noreg

Fiskeridirektoratet er ein norsk statleg etat, oppretta i 1900, med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning. Etaten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og blir leia av fiskeridirektøren. Norsk fiskeridirektør har sida 2008 vore Liv H ...

                                               

Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag er ein landsdekkjande fag- og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskarar. Ved stiftinga i Bodø, 16. juli 1926, fekk organisasjonen namnet Fiskernes Faglige Landslag. Namnet vart endra til Norges Fiskarlag i 1930. Første formann ...

                                               

Norges Råfisklag

Norges Råfisklag er eit salssamvirke som arbeider for stabile prisar innan førstehandsomsettinga av fisk. Norges Råfisklag vert eigd av fiskarane gjennom fylkeslaga i Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåtredernes Forbund og Norges Kys ...

                                               

Storsildlaget

Storsildlaget vart skipa i 1927 for å organisere omsetjinga av storsild. Etter første verdskrig lag svært mykje norsk sild på lager, både i England og i Noreg. Ho vart freista seld, sjølv om ho var av svært dårleg kvalitet. Norsk sild fekk dårleg ...

                                               

Nord-Norges Skogsmannsforbund

Nord-Norges Skogsmannsforbund er ein organisasjon som har til formål å samle skogbruksutdanna funksjonærar i Nord-Noreg om felles interesser og faglege utfordringar for skogbruket i landsdelen. Organisasjonen samlar skogfunksjonærar til årsmøte, ...

                                               

NORSIG

Norsk Forening for Signalhandsaming var ein norsk profesjonell organisasjon som har som føremål å fremja utveksling av fagleg informasjon mellom dei som arbeider innan signalhandsaming og relaterte fagfelt.

                                               

Helgeland Skogselskap

Helgeland skogselskap er ein ideell organisasjon som har til formål å fremje forståinga for den mangesidige tydinga til skogen. Laget er tilknytt Det norske Skogselskap. Helgeland Skogselskap var stifta den 23. juni 1905, etter at Nordlands Amts ...

                                               

Salten Skogselskap

Salten Skogselskap er ein organisasjon som har til formål å fremje forståinga av den mangesidige tydinga av skogen og arbeide for et godt skogbruk i Salten, Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Laget er tilknytt Det norske Skogselskap. Salten skogelska ...

                                               

Skogselskapet i Rogaland

Skogselskapet i Rogaland er ein ideell organisasjon som ut frå visjonen om eit velferdsamfunn tufta på menneskets skaparevne og hausting av naturens overskot har som mål få "menneske ut i skogen og skogen inn i våre heimar". Skogsleskapet arbeder ...

                                               

Troms Skogselskap

Troms skogselskap er ein ideell organisasjon som har til formål å fremje forståinga for den mangesidige tydinga av skogen og å arbeide for eit godt skogbruk. Laget er tilknytt Det norske skogselskap. Troms skogselskap produserer skogplantar i Bar ...

                                               

Bokmålsforbundet

Bokmålsforbundet er ein organisasjon som arbeider for at Noreg skal ha eitt skriftspråk, moderat bokmål. Organisasjonen vart etablert i Bergen den 21. februar 1990 der han også har hovudkontor. Organisasjonen har også eit avdelingskontor i Ålesun ...

                                               

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur vert ofte berre kalla Det Norske Akademi og er eit privat norsk akademi, organisert som allmennyttig organisasjon. Akademiet vart skipa 7. mai 1953 etter initiativ frå mellom andre Arnulf Øverland, Sigur ...

                                               

Ivar Aasen-sambandet

Ivar Aasen-sambandet er ein norsk organisasjon eller landssamskipnad, som arbeider for ein nynorsk utan tilnærmingsformer til bokmål. Sergej Alexander Munkvold er leiar i IA-s.

                                               

Studentmållaget i Bergen

Studentmållaget i Bergen eller SmiB er eit lokallag i Norsk Målungdom, ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag, og har som føremål å arbeide for nynorsken blant studentar og akademikarar i Bergen. SmiB har heile tida hatt Universitetet i Bergen s ...

                                               

Studentmållaget i Stavanger

Studentmållaget i Stavanger er eit lokallag i Norsk Målungdom. Laget dekkjer heile Rogaland, men held til i Stavanger. Laget har som føremål å fremja nynorsk og dialekt på alle samfunnsområde, men med hovudtyngd på språklege rettar blant studenta ...

                                               

Det Norske Veritas

Det norske Veritas ei norsk stifting som har som vedtektsfesta føremål å verka for sikring av liv, verdiar og miljø. Det Norske Veritas vart skipa 15. juni 1864 av seks norske gjensidige sjøtrygdelag for at kontrollen av skip skulle gjerast av de ...

                                               

Human Rights Service

Human Rights Service er ei norsk stifting som vart oppretta i 2001 for å arbeide for eit velfungerande, multietnisk samfunn. Organisasjonen ønskjer å bidra til betre integrering og førebygging av brot på sentrale menneskerettar gjennom spreiing a ...

                                               

INTSOK

INTSOK er ei norsk ideell stifting som vart grunnlagt i 1997 av Olje- og energidepartementet, Næringsdepartementet og Utenriksdepartementet i samarbeid med Hovudorganisasjonen til næringslivet, Rederiforbundet og Norsk Olje og Gass i tillegg til ...

                                               

Museum Vest

Museum Vest er ei stifting som vart skipa i 2005 som eit resultat av den nasjonale museumsreforma, den såkalla konsolideringa, som skulle styrke musea ved å etablere større og meir robuste einingar. Museum Vest, som har hovudkontor i Sandviksbode ...

                                               

Nansenskolen

Nansenskolen er eit frittståande akademi og ein folkehøgskule på Lillehammer i Noreg. Skulen er ei sjølveigande stifting. Nansenskolen, som er av dei frilynte folkehøgskulane, det vil seia at kristen religion ikkje dannar basis for undervisninga, ...

                                               

Norsk Kvernsteinsenter

Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad i Ytre Sogn er eit norsk museum som har som mål å bidra til forsking, forvalting, formidling og verdiskaping knytt til norsk kvernsteinhistorie. Den mest sentrale delen av senteret er Kvernsteinsparken. Kvernste ...

                                               

Nynorsk kultursentrum

Stiftinga Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting som arbeider for nynorsk skriftkultur i gjensidig samarbeid med Ivar Aasen-instituttet i Volda. Stiftinga eig og driv Ivar Aasen-tunet, og gjennomfører eit breitt kulturprogram året rundt. Høg ...

                                               

Regnskogfondet

Regnskogfondet er ein ikkje-statleg organisasjon som arbeider for å verne regnskogane i verda og sikre dei juridiske rettane til innbyggjarane innanfor regnskogsterritoria. Målsettinga er at bruksrettar til skogen blir styrkte for den lokale folk ...

                                               

Rørosmuseet

Rørosmuseet er ei museumsstifting i Røros-distriktet som arbeider for å ta vare på og utvikla dei kulturhistoriske verdiane i området. Museet har eit spesielt ansvar for verdsarvstaden Røros, sørsamisk kulturhistorie, bergverkshistorie og bygning ...

                                               

Seljord Folkehøgskule

Seljord Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule i Seljord i Vestfold og Telemark fylke. Skulen tek årleg imot vel 90 elevar og er eigd av Stiftinga Seljord Folkehøgskule. Internata ved skulen er fordelt på seks hus, som alle har eiga fellessto ...

                                               

SINTEF

SINTEF er eit forskningskonsern som sel forskingsbasert kunnskap og tilhøyrande tenester basert på innsikt i teknologi, naturvitskap, medisin og samfunnsvitskap. Det fulle namnet var, inntil ei vedtektsendring i 2007, "Selskapet for industriell o ...

                                               

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB, opphavleg Sparebankstiftelsen DnB NOR, er ei norsk stifting som er den største i landet i sitt slag. Stiftinga har som føremål å halde fram med tradisjonen frå sparebankane om å dele ut middel til ålmennyttige føremål frå ...

                                               

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane blei stifta 12. mars 2010 og blir i løpet av dette året eigar av Sparebanken Sogn og Fjordane saman med Sparebankstiftinga Fjaler. Med 1.8 milliardar kroner i eigenkapital ved opprettinga er stiftinga den størs ...

                                               

Vestfossen Kunstlaboratorium

Vestfossen Kunstlaboratorium er eit norsk senter for framvising av internasjonal samtidskunst, og har tilhald i den nedlagde Vestfos Cellulosefabrik på Vestfossen. Kunstlaboratoriet er skipa av kunstnaren Morten Viskum, og opna dørene for publiku ...

                                               

HSU

Humanistisk studentutvalg er ein studentorganisasjon og eit studentpolitisk organ ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Utvalet er studentane sitt talerøyr utad, og skal arbeide for å fremje saker som angår studiekvalitet og s ...