ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 281
                                               

Dei tre pilene

Tre piler som peiker nedover mot venstre er eit sosialistisk symbol. Pilene kan vere raude, eller gullfarga om dei står på raud bakgrunn. Somtid er dei omkransa av ein ring som symboliserer einskap i kampen. Dei tre pilene symboliserer då kampen ...

                                               

Den raude nelliken

Den raude nelliken er eit internasjonalt symbol for sosialdemokratiske og sosialistiske organisasjonar. Opphavleg var det Den raude rosa som var blomesymbolet til heile arbeidarrørsla, og i våre dagar blir ho bruka av sosialdemokratiet, såleis er ...

                                               

Den raude stjerna

Den raude stjerna er som politisk symbol først og fremst eit sosialistisk og kommunistisk symbol bruka av svært ulike organisasjonar og styresmakter i fleire verdsdelar. Dei fem takkane på stjerna skal stå for dei fem fingrane på ei hand såvel so ...

                                               

Det raude flagget

Det raude flagget er eit mykje bruka symbol Første mai og ved andre høve med større sosialistiske demonstrasjonar eller møte. Det var under den franske revolusjonen frå 1789 og framover at det raude flagget først blei bruka ved nokre høve som sam ...

                                               

Glyff

I typografien er ein glyff den grafiske framstillinga av eit skriftteikn, t.d. ein bokstav, eit stavingsteikn, ein ligatur, eller ein del av ein bokstav.

                                               

Krøllalfa

eller krøllalfa er eit teikn, som mellom anna vert brukt mykje i e-postsamanheng. Då Ray Tomlinson i 1971 fann på å sende e-post mellom to datamaskiner på Arpanet og skulle velje ein måte å skrive e-postadressa på, hadde han bruk for eit teikn ti ...

                                               

Uttrykksikon

Eit uttrykksikon, også kalla emotikon eller smiley, er ei rekkje med skriftteikn, t.d.,:- viser eit glad ansikt, der kolon er auga, bindestreken er nasa og den avsluttande parentesen er ein smilande munn. Eit slikt emotikon tyder at teksten skal ...

                                               

Varemerke

Varemerke er ei nemning på eit kjennemerke som vert nytta av eit firma for å gjera firmaet, produkt og tenester kjend for kundar. Eit mål med eit varemerke er å gje eit særleg merke på produkt eller tenester, slik at dei vert skild frå tilsvarand ...

                                               

BonBon

BonBon er eit dansk varemerke som omfattar ein serie med godteriposar av fleire ulike slag. Serien vart etablert i 1985 og vert distribuert i Noreg av Haugen-Gruppen. Blant dei mest kjende godteriposane som er i sal i dag er Søppeldynga, Kloakksl ...

                                               

Esso

Esso er eit internasjonalt varemerke, nytta av oljeselskapet ExxonMobil og tilknytte selskap. Esso kjem av forkortinga SO for Standard Oil. Varemerket er mest kjend frå bensinstasjonar. Norske Esso A/S har bygd opp eit stort oljeraffineri på Slag ...

                                               

Osram

Osram er både eit varemerke for lyspærer, lysrøyr og andre lysprodukt, og eit firmanamn for ein tysk produsent av slike varer og for fleire underselskap av den tyske produsenten. Osram er ved sida av Philips verdas største lyspæremerke. Nemninga ...

                                               

Primus

Primus er eit kokeapparat utan veik som bruker parafin som brensel. Brennstoffet blir forgassa ved oppumping og oppvarming, og blir brent på ei hette av kopar. Namnet Primus er eit varemerke og skriv seg frå det svenske firmaet Primus, som tok pa ...

                                               

Shell

Shell er eit varemerke for oljeselskapet Royal Dutch Shell. Logoen til selskapet er eit stilisert havskjel. Logoen vert nytta på til dømes bensinstasjonar. Shell driv ymse typar petroleumsverksemd, og er representert i dei fleste landa i verda.

                                               

Tupperware

Tupperware er eit varemerke for hushaldningsartiklar i plast og er eit av verdas største firma innan direktesal med nesten 1 000 konsulentar i meir enn 100 land. På verdsbasis vert det årleg halde ca. 12.5 millionar demonstrasjonar med ca. 100 mi ...

                                               

Erot

Erot er ei framstilling av ein kjærleiksgud frå gresk mytologi, tilsvarande amorin eller cupido i romersk mytologi. I seingresk og romersk kunst er erotar framstilte som gudar i barneskikkelse, med venger og med pil og boge som dei vanlegaste att ...

                                               

Koru

Forma står for nytt liv, gjenføding, vekst, styrke og fred. Ho er rekna for å ha form som eit levande vesen med hovud, auge, kropp og hale. Koru er eit utbreidd symbol i maorikunst som utskjeringar i bein og stein, tatoveringar og dekorasjon av d ...

                                               

Meanderbord

Meanderbord eller berre meander er i kunst og arkitektur eit mønster eller ornament forma av liner som slynger seg i rette vinklar, mykje nytta i antikk kunst og arkitektur. Då ornamentet finst i stor mon på antikk gresk keramikk, vert det ofte ò ...

                                               

Overflodshorn

Overflodshorn er eit symbol med opphav i gresk mytologi. Det er eit horn som er så overfylt at det spiller ut innhaldet, som typisk er blomar, frukter, andre plantedelar og rikdomssymbol som myntar. Hornet har ofte form som eit stort geitehorn, o ...

                                               

Putto

Putto er ei nemning for småbarn framstilte i italiensk kunst frå byrjinga av renessansen. Barna er ofte nakne, trinne og kan visast med eller utan venger. Dei kan spela musikk, dansa, le eller gråta. Puttoane er eigentleg ei omforming av dei goti ...

                                               

Dødsmaske

Dødsmaske er ei avstøyping av ansiktet til ein person utført kort tid etter at dei har døydd. Dei er ofte blitt laga av gips, voks eller metall. Ofte blei avstøypinga gjort i bivoks, som ein så trakk trukket forsiktig av ansiktet. Forma blei så f ...

                                               

In memoriam

In memoriam er eit omgrep frå latin som tydar til minne. Det kan nyttast om avdøde personar, til dømes i epitafar og nekrologar. "In memoriam" er også tittelen på ei rekkje verk innan ulike kunstsjangrar.

                                               

Krossprosesjon

Krossprosesjon er ei kristen handling der ein kross blir boren fremst i eit høgtideleg opptog. Dette kan gjerast som start på ei gudsteneste eller som ein del av han, og kan finna stad inni ei kyrkje eller utandørs. Ofte blir det brukt særskilde ...

                                               

Likbrenning

Likbrenning, kremering eller kremasjon er ein skikk som går ut på at kroppen til den avlidne vert brent opp - anten på bål eller i ein kremasjonsomn. Likbrenning har vore nytta i mange ulike kulturar kringom i verda i meir enn 20 000 år. Men ikkj ...

                                               

Lit de parade

Lit de parade er ei nemning for det å sette liket av en død person slik at folk kan få høve til å sjå liket og vise vedkommande den siste æra. Skikken vert særleg nytta for kjende personar, gjerne kongelege.

                                               

Sarkofag

Sarkofag er nemninga på ymse typar av særleg påkosta likkister som markerer den avlidne sin særeigne sosiale eller religiøse status ved det viset kista er utforma på, materialet ho er laga av, og ofte storleiken på ho. Ein sarkofag er difor vanle ...

                                               

Dei vises stein

Dei vises stein er ein gjenstand som i fylgje legendene kan gjera vanleg bly om til reint gull, gi evig liv og helbedre sjukdom. Alkymistar har gjennom tidene prøvd å laga, eller å finna steinen. Men enkelte alkymistar trudde ikkje at "Dei vises ...

                                               

Kranselag

Kranselag eller mønsåskanne var etter gamal tradisjon ein fest for bygningsarbeidarane som byggherren kosta når eit nybygg var kome under tak. Bygningsarbeidarane markerte dette med å feste ein pynta liten granbusk til mønet på nybygget. Dersom b ...

                                               

Absurd

Absurd skildrar noko som er meiningslaust eller urimeleg. Ordet er latin og tyder uharmonisk, urimeleg. Ordet "absurd" vert gjerne brukt om meiningslause påstandar, usamanhengjande argument og surrealistisk humor. Ein absurditet er noko som er ur ...

                                               

Farse i skodespel

Ein farse i skodespel er eit lite, kort og komisk drama. Farsen inneheld gjerne parodi, overdrive komiske innslag også kalla bursleske innslag og ofte inneheld ein farse situasjonskomikk. Ein farse kan og bli sett på for nokon som ein liten kort ...

                                               

Bokstaven kjell

Kjell er ein nyleg føreslått bokstav i det norske alfabetet. Dette er eit humoristisk framlegg for å fremja rett uttale av lyden kj, og stå imot den aukande tendensen til å uttala han som /ʃ, dvs. som første lyden i ordet skjorte. Kj -lyden er i ...

                                               

Lettsindige politiske parti

Det her er ei liste over lettsindige politiske parti frå heile verda. Partia i denne kategorien har ofte vorte oppretta på eit humoristisk grunnlag, men det ligg òg ofte samfunnskritikk bak. Det mest kjende norske partiet i den her kategorien er ...

                                               

Limerickvers

Ein limerick, etter den irske byen Limerick, er eit kort skjemtevers på fem linjer med enderim på forma AABBA. Verset har som regel eit stadnamn som avslutning på opningslinja, og gjerne eit humoristisk, overraskande poeng i sistelinja.

                                               

Makaronisk dikting

Makaronisk dikting er ei form for poesi som blandar to språk, til dømes latin og eit folkespråk. Teknikken kan brukast for å oppnå ein komisk eller parodisk verknad, men finst også i alvorlege verk som hymner. Makaronisk dikting kan bruka latinsk ...

                                               

Scherzo

Ein scherzo er eit musikkstykke med livleg karakter. Ordet scherzo er italiensk og tyder spøk. Den typiske scherzo går i tredelt takt, men unntak finst, mellom anna i Ludwig van Beethovens 18. sonate for piano. Scherzoen opptrer alt hos Joseph Ha ...

                                               

Svenskevits

Ein svenskevits er ein vits som spelar på at svenskar ikkje skal vera så lure. Svenskane har tilsvarande vitsar om nordmenn. Det er vanleg overalt i verda å fortelja morosame historier om ei gruppe folk som er rekna som særs dumme. Ein har til dø ...

                                               

Media

Massemedia eller berre media er alle typar kommunikasjon som vert brukte for nå ei stor mengd menneske, typisk innbyggjarane i eit land. Omgrepet vart til på engelsk på 1920-talet, og viser derfor til mange nye eller vidareutvikla former for medi ...

                                               

Agurknytt

Agurknytt er ei nemning for nyhendeoppslag om uviktige emne som typisk finn stad når det er agurktid, ei tid der det er lite anna nyhendestoff å rapportera om.

                                               

Avis

Ei avis er ein publikasjon som hovudsakleg fortel om ulike nyhende og vert gjeven ut ofte, gjerne dagleg, tradisjonelt på papir av dårleg kvalitet. Aviser kan skriva artiklar og reportasjar om lokale eller internasjonale hendingar, eller eit særs ...

                                               

Blogg

Ein weblog og log, i kortform ein blog eller blogg, på norsk òg vevlogg) er eit omgrep om ei internettside der éin eller fleire forfattarar ytrar synspunkt og fortel om det som skjer i verda. Ofte kan òg lesarar av bloggen skrive svar og reaksjon ...

                                               

Journalistikk

Journalistikk er arbeidet med å dokumentere hendingar i samtida. Ein journalist si oppgåve er å samle saman informasjon og nå folk gjennom forskjellige media. Det kan vere å gjere informasjon, politikk eller kultur offentleg, å halde ein kritisk ...

                                               

Kjendis

Kjendis er ei nemning brukt om ein person kjend til av mange menneske som dei ikkje kjenner sjølv. Det er som regel gjennom massemedia at menneske blir kjendisar. Å vera kjendis inneber at mange kjenner utsjånaden og delar av privatlivet til den ...

                                               

Radio

Radio, eller radiokommunikasjon, er trådlaus kommunikasjon, der ein overfører informasjon ved hjelp av elektromagnetiske bølgjer. Kommunikasjonen forgår ved at ei berebølgje, som er ei elektromagnetisk bølgje med konstant frekvens, vert modulert ...

                                               

Tabloid

Sjå òg artikkelen om fjernsynsprogrammet Tabloid Tabloid er eit omgrep som kan visa til både form og innhald ei avis. Det er det minste avisformatet, og blir teke i bruk av stadig fleire aviser. Samstundes kan "tabloid" visa til ei lettvint og gj ...

                                               

Finnair Skywheel

Finnair Skywheel er eit pariserhjul i sentrum av Helsinki i Finland som vart sett i drift 3. juni 2014. Hjulet står på Skatudden/Katajanokka, i nærleiken av den staden der flyselskapet Finnair byrja verksemda si på 1920-talet under namnet Aero Oy ...

                                               

Grande Roue de Paris

Grande Roue de Paris var eit pariserhjul med eit tverrmål på 100 meter som vart teke i bruk i 1900 i høve Verdsutstillinga i Paris i Frankrike dette året. Hjulet stod på Avenue de Suffren, i nærleiken av utstillingsbygningen Galerie des Machines, ...

                                               

High Roller pariserhjul

High Roller er eit 167.6 meter høgt pariserhjul i Las Vegas i Nevada i USA. Ved opninga 1. april 2014 var det høgste pariserhjulet i verda, 2.6 meter høgare enn pariserhjulet Singapore Flyer i Singapore.

                                               

London Eye

London Eye er eit stort pariserhjul som ligg like ved Themsen i London i England. Det var det største pariserhjulet i verda då det blei reist, med ei høgd på 135 meter. Til liks med andre slike store pariserhjul, er det laga for at passasjerane s ...

                                               

Riesenrad

Wiener Riesenrad, ofte berre kalla Riesenrad, er eit pariserhjul som står ved inngangen til Wurstelprater, moroparken som ligg i den store offentlege parken Prater i Wien i Austerrike. Risenrad var eit av dei tidlegaste bygde pariserhjula, oppfør ...

                                               

Singapore Flyer

Singapore Flyer er eit 165 meter høgt pariserhjul i Marina Bay i Singapore, opna i 2008. Singapore Flyer var det høgste pariserhjulet i verda fram til opninga av det 2.6 meter høgare pariserhjulet High Roller i Las Vegas i USA 1. april 2014. Hjul ...

                                               

Vaudeville

Vaudeville er eit musikalsk teater, lystspel eller syngespel. Underhaldningsforma er òg assosiert og forveksla med varieté, farse og revy. Vaudeville kom opphavleg frå Frankrike på 1700-talet. Også i Noreg vart det skrive og framsynt vaudeville, ...