ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279
                                               

Jonas

Sjå òg romanen Jonas Jonas er eit mannsnamn avleidd av det greske namnet Ionas, som kjem frå det hebraiske namnet Jonah, due. Namnet er utbreidd i kristne land, særleg i Norden og i Litauen. Namnet kan og vera eit slektsnamn.

                                               

Namnet Jordan

Jordan er eit namn som opphavleg blei brukt om Jordanelva i Midtausten, og tyder "går nedover". Namnet skal opphavleg ha blitt gjeve til barn som blei døypte med vatn frå elva som krosstogfararane hadde teke med tilbake til Europa. Det er blitt t ...

                                               

Namnet Kai

Det nordiske mannsnamnet Kai har frisisk opphav, men ukjend tyding. Det kan vera eit kortform av namn som Gerhard, Nicolaas, Cornelis eller det latinske Caius. Det kymriske walisiske Kai, typisk stava Cai eller Cei, er også knytt til Caius, som o ...

                                               

Namnet Kano

Andre tydingar av Kano Kano eller Kanō er eit japansk slektsnamn som tyder hausta mark. Ordet blir brukt i fleire stadnamn i Japan, og av ulike familiar. Det har òg gjeve namn til ein viktig retning innan målarkunsten, Kanoskulen.

                                               

Karsten

Karsten er eit mannsnamn og slektsnamn. Det er ei plattysk form av Kristian og tyder kristen. Ein annan skrivemåte er Carsten. Karsten har namnedag den 14. mai.

                                               

Keynes

Keynes er eit engelsk slektsnamn som opphavleg skal stamma frå Dorsetshire. Quentin Keynes 1921-2003, eventyrar John Maynard Keynes 1883-1946, engelsk økonom med stor innverknad på faget. Han gav opphav til mange omgrep med "keynes" i seg, til dø ...

                                               

Kim

Sjå òg Kim fleirtyding Kim er eit namn som har fleire ulike opphav og bruksområde. Det kan vera eit asiatisk slektsnamn og eit vestleg kortnamn brukt av både menn og kvinner. Kim har namnedag den 20. mars i Noreg og Sverige.

                                               

Kristian

Kristian eller Christian er eit populært mannsnamn som tyder kristen. Opphavet er latinske Christianus som igjen kjem frå gresk khristianós som betyr tilhengjar av Kristus. Christian kan òg vera eit slektsnamn. Kristian har namnedag den 14. mai i ...

                                               

Lea

Lea og Leah er namn som kan brukast som kvinnenamn, stadnamn og slektsnamn. Førenamnet Lea har namnedag i Sverige den 26. juni og i Noreg den 28. juni.

                                               

Leonard

Leonard er eit mannsnamn med opphav i dei gamalhøgtyske orda lewo, løve, og harti, hard, sterk. Det er også utbreidd som slektsnamn. Leonard har norsk namnedag den 6. november. Variantar av namnet er engelsk Lennard og kortforma Lenny, svensk Len ...

                                               

Lill

Lill er eit skandinavisk kvinnenamn med opphav i kjælenamn, anten danna av det norrøne ordet lítill, liten, eller som ei kortform av namn som byrjar på Lill-, som Lillian eller Lillebil. Nærskylde former er Lilla, Lillan, Lille og Lilly. Lill kan ...

                                               

Linn

Sjå òg Linn fleirtyding Linn er eit vanleg nordisk kvinnenamn med ei rekkje moglege opphav. Det har namnedag den 13. mai i Noreg og Sverige og den 15. april i Finland. Linn kan også vera eit tysk slektsnamn og stadnamn. Linn kan vera ei kortform ...

                                               

Marion

Marion er ei fransk kjæleform for Maria frå mellomalderen. Namnet er mykje brukt som kvinnenamn, men finst òg som avleidd slektsnamn. Marion er og brukt som mannsnamn i nokre høve, anten avleidd frå slektsnamnet eller som ei form av Marian, frå d ...

                                               

Martin

I 1900 var namnet Marthin bruka av om lag 23 200 personar, rundt 2 600 vart listeført som Marthinius og rundt 3 200 som Marthinus. Per 1.1.2007 hadde rundt 18 900 Martin som første fornamn, 300 brukte forma Martinus og vel 100 forma Martinius. I ...

                                               

Mattis

Mattis er eit mannsnamn med opphav i hebraisk Mattatjahu eller Matathias, som tyder Gudegåve. Namnet er kjend frå Nytestamentet som Matthaios på gresk og Matteus på latin. Det kan òg skrivast Mathis, ei form som er vanleg på fransk, og Matthis, s ...

                                               

Mette

Mette er eit kvinnenamn. Det er mykje brukt i Norden, og kan vera ei kortform av Matilde eller Margrete. Det har variantar som Metta, Meta, Metha og Metty. Mette har norsk namnedag den 14. mars. Mette er også eit tysk slektsnamn.

                                               

Mina

Mina og Mine er kvinnenamn som kan ha ulike opphav. Mina kan også brukast som slektsnamn. Mina kan koma frå arabisk og visa til dalen Mina nær Mekka. I indisk tradisjon kan det også skrivast Meena, og er truleg ei forkorting av gudinnenamnet Mina ...

                                               

Morgan

Morgan er eit person- og slektsnamn. Det har tradisjonelt vore eit mannsnamn, men er i nyare tid også blitt brukt som kvinnenamn. Morgan har norsk namnedag den 8. desember.

                                               

Ola

Ola er eit manns- eller kvinnenamn som også kan brukast som slektsnamn. I nordisk tradisjon er det best kjend som mannsnamn med norrønt opphav. Ola har namnedag den 29. juli.

                                               

Patrick

Patrick, Patrik og Patryk er mannsnamn med opphav i det romerske Patricius som betyr adeleg. Dette ordet er igjen avleidd frå pater, far. Namnet har ei rekkje former, som baskisk Patirki, fransk Patrice, italiensk Patrizio, islandsk Patrekur og l ...

                                               

Pia

Pia er eit kvinnenamn med opphav i det latinske ordet pius, from, respektfull, heiderleg. Pia kan òg vera eit slektsnamn. Pius er eit kjent pavenamn. "Pia" er knytt til Jomfru Maria, som i den katolske bøna "Salve Regina" som endar "O clemens, O ...

                                               

Randulf

Randulf er eit mannsnamn med opphav i dei norrøne orda rọnd, rand, og ulfr, ulv. Dei norrøne formene av namnet var Randolfr og Rǫndolfr. På engelsk er namnet kjend som Randolph med variantane Randal og Randall og forkortingane Randy og Ralph. Ran ...

                                               

Raymond

Raymond er eit engelsk mannsnamn og slektsnamn av germansk opphav. Det har norsk namnedag den 3. november. Raymond er avleidd av gammalfransk Raimund, som igjen kjem frå gammalhøgtysk Raginmund. Namnet er sett saman av Regin, og -mund, vern, vern ...

                                               

Roosevelt

Edith Roosevelt - Fyrstedame i USA, gift med president Theodore Roosevelt Anna Eleanor Roosevelt- Fyrstedame i USA, gift med president Franklin Delano Roosevelt; niese av president Theodore Roosevelt Alice Hathaway Lee Roosevelt - fyrste kona til ...

                                               

Roy

Roy er eit namn som kan brukast som mannsnamn og slektsnamn. Det har norsk namnedag den 3. november. Mannsnamnet Roy er av skotsk opphav. Namnet er avleidd av det keltiske tilnamnet Ruadh, som tyder raud. I engelsk samanheng er det også blitt kny ...

                                               

Rudi

Rudi og Rudy er kortformer for mannsnamnet Rudolf, og er også hovudsakleg mannsnamn, men kan òg vera kvinnenamn. Namnedelen rud stammar frå norrønt hróðr eller gammelsaksisk hrôt, som begge betyr hyllest, berømming. Rudi og Ruedi er tyske namnefo ...

                                               

Sander

Sander er òg namnet på ei bygd i Sør-Odal i Hedmark. Sander er eit mannsnamn, ei kortform av Aleksander. Sander har namnedag i Noreg den 18. mars. Sander er opphavleg eit tysk kortnamn. Ei tilsvarande engelsk kortform for Alexander er Xander, utt ...

                                               

Vera

Vera er eit kvinnenamn knytt til slaviske ord for tru, særleg russisk вера. Det er ein av dei tre guddommelege dygdene i kristendommen. Namnet kan også visa til den latinske og italienske hokjønnsforma for sann, koma frå albansk vere, sommar, ell ...

                                               

Vivian

Vivian er eit namn av latinsk opphav som kan brukast av begge kjønn. Det er avleidd av Viviana, som kjem frå latinsk vivus, levande. Vivian har namnedag den 28. april. Vivian var opphavleg eit engelsk mannsnamn, men blei gradvis også brukt som kv ...

                                               

Namnet Wolfram

Wolfram er eit tyskspråkleg førenamn som òg kan verta nytta som etternamn. Namnet er sett saman av dei germanske orda wolf, ulv, og hraban, ramn. Tydinga er noko nær "ulven og ramnane til Odin". I den norrøne gudeverda åtte Odin to ramner, Hugin ...

                                               

Truandedåp

Truandedåp er i kristen samanheng dåp av menneske etter deira eige ønskje og i samsvar med hans eller hennar personlege vedkjenning av si kristentru. Dåpstypen blir også kalla vaksendåp for å skilja han frå barnedåp. Innanfor kristendommen er dåp ...

                                               

Baptisme

Baptismen oppstod i kjølvatnet av reformasjonen i England på 1600-talet. Dei første baptistane var grupper som var opptekne av gå mykje lenger enn dei andre protestantane når det galdt brotet med den katolske kyrkja. Baptismen er altså ein reaksj ...

                                               

Banderole

I militær samanheng kan banderole vera ein mastevimpel, ei lansefane eller ei snor med duskar som ein kan bera horn eller trompetar i. Det kan vera ein langstrekt vimpel eller splittflagg på skip, særleg dei som er festa til mastetoppen på gamle ...

                                               

Blått Flagg

Blått Flagg er ei internasjonal miljøsertifisering som vert gjeven til badeplassar og småbåthamner som oppfyller visse krav om vasskvalitet, tryggleik, service og miljøinformasjon. Blått Flagg-sertifiseringa starta i 1985 i Frankrike for å verne ...

                                               

Fane

Ei fane er ein type flagg som ein vanlegvis ber på ei fanestang. Kvar einskild fane er unik og ofte rikt dekorert. Faner hadde opphavleg berre militær bruk, men har etterkvart blitt teke i bruk i Noreg og mange andre land til fleire høve og av ma ...

                                               

Flagg

Flagg er som regel eit tøystykke med ein særskild farge- og mønsterkombinasjon som symboliserer eit samfunn, ein organisasjon eller liknande. Flagg kan au nyttast til kommunikasjon; signalisering ved semaforering er eit døme på slik bruk. Alle sj ...

                                               

Flagget til Tenerife

Flagget til Tenerife består av ein kvit Bourgognekross på blå bakgrunn. Fargen blå representerer havet og det kvite representerer det snødekte fjellet Teide i vinter. Dette flagget er svært likt det skotske flagget. Den einaste skilnaden mellom d ...

                                               

Flagging

Flagging er det å heisa eit flagg opp på eit flaggstong etter faste reglar og sedvane. Særleg militæret, diplomati, monarki og internasjonale organisasjonar kan ha utfyllande reglar for flaggbruk.

                                               

Gjøs

Gjøs er eit lite flagg ein fører i forstamnen av eit skip, vanlegvis når fartøyet ikkje er i fart eller når fartøyet er utsmykka for særlege høve. I militær samanheng fører orlogsfartøya i eit land ein offisiell fastsett gjøs, kalla orlogsgjøs. D ...

                                               

Nasjonalflagg

Nasjonalflagg er flagg som symboliserer ein stat og som blir brukt av det sivile samfunnet. Dei kan også brukast av statlege og sjømilitære styresmakter, men nokre land har eigne flagg til desse føremåla. Alle nasjonar i verda har sitt eige, unik ...

                                               

Nordiske krossflagg

Nordisk krossflagg, nordisk kross eller skandinavisk kross er eit flaggmønster knytt til flagga i dei skandinaviske landa, der dette mønsteret oppstod. Krossen symboliserer kristendommen, og det ligg sidelengs, med krossendane heilt ut til endane ...

                                               

Dei olympiske ringane

Dei olympiske ringane vart teikna i 1913 av grunnleggjaren til dei moderne olympiske leikane, den franske baron Pierre de Coubertin. Ringane vart det offisielle emblemet for dei olympiske leikane, og vart først brukt i samband med sommar-OL 1920 ...

                                               

Orlogsflagg

Orlogsflagg er eit flagg som viser nasjonaliteten til dei sjømilitære styrkane i eit land. For å kunne skilje sivile fartøy frå militære, er orlogsflagget i mange land forskjellig frå handelsflagget. Orlogsflagget vert ofte òg bruka som militærfl ...

                                               

Regnbogeflagget

Regnbogeflagget er eit populært symbol i LHBT-rørsla. Han står for stoltheit og mangfald hjå homoseksuelle, biseksuelle og transpersonar. Regnbogeflagget står òg for respekt for medmenneske og toleranse. Flagget vart til i USA på 1970-talet av Gi ...

                                               

Standart

Standart er ei militær fane eller eit banner som vert brukt som feltteikn i krig. Omgrepet "standart" vert særleg brukt om kvadratiske rytterfaner som vert borne av kavaleriet. I antikken og mellomalderen var standart eit banner som vart heist so ...

                                               

Statsflagg

Statsflagg er eit flagg som vert bruka av dei statlege styresmaktene i eit land. I somme land, til dømes USA, Frankrike eller Japan, brukar dei statlege styresmaktene nasjonalflagget uforandra. Danmark og Island har konstruert statsflagg ved å fo ...

                                               

Trikolor

Trikolor er ei nemning om flagg med tre fargar plasserte i like breie horisontale eller vertikale striper. I enkelte land er det vanleg å referere til flagget som "trikoloren". Det er av og til plassert eit heraldisk merke, eit emblem eller anna ...

                                               

Girlander

Girlander er eit dekorasjonselement danna av ei lenke som er bunde saman av blad, blomar, frukter og liknande, eller ei etterlikning av dette. Girlanderar blir ofte hengd opp i bogar. Girlander har vore brukt som utsmykking i klassisistisk kunst ...

                                               

Havfrue

Havfrue er eit fabelvesen som skal leva i hav og ha overkroppen til ei kvinne og underkroppen til ein fisk, med visse variasjonar i skildringar. Havfruer har gjerne vakker songstemme, og kan lokka til seg sjøfolk til seg. Syn av havfruer kan vars ...

                                               

Kommunevåpen

Kommunevåpen er eit heraldisk våpen i form av skjold, flagg eller fane brukt som symbol for ein kommune. I Noreg bruker både primærkommunar og fylkeskommunar våpen som uttrykk for kommunalt sjølvstyre. I Noreg er byvåpen kjende sidan 1500-talet. ...