ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203
                                               

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger blei til 1. januar 2005. Den nye statusen til Høgskolen i Stavanger kom etter førti års venting og mykje hardt arbeid frå høgskolen si side. Universitet ligg stort sett på Ullandhaug i Stavanger, nær kommunegrensene til ...

                                               

Den norske skole Costa Blanca

Den norske skole Costa Blanca er ein norsk privatskule i Spania med statsstøtte, og som fylgjer norske læreplanar. Eigar av skulen er Fundacion Noruega Costa Blanca, som er ei spanskregistrert stifting med Ellen Watkinson som leiar. Skulen ligg i ...

                                               

Den Norske Skole Gran Canaria

Den Norske Skole Gran Canaria er ein privatskule i dalen Barranco de la Verga i Mogán kommune på Gran Canaria. Skulen, som òg går under namnet Colegio Noruego, har omkring 200 elevar, samt 40 tilsette og eige internat for elevar. Den vart stifta ...

                                               

Gulltransporten

Gulltransporten var operasjonen som førte gullageret til Noregs Bank i Oslo i tryggleik i Storbritannia etter den tyske invasjonen av Noreg i 1940. Gullet vart frakta med bil, tog og skip til Lillehammer, deretter til Åndalsnes og etterkvart vida ...

                                               

Norske pengesetlar

Norske pengesetlar er verdipapir som er eller har vore brukt som betalingsmiddel i Noreg. I dag blir setlar og myntar med påskriven verdi i norske kroner brukt som vanlege kontantar i Noreg.

                                               

"Alexander L. Kielland"

"Alexander L. Kielland" var eit flotell som vart nytta i samband med petroleumsutvinning på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Flotellet vart bygd som ein flytande halvt nedsenkbar boreplattform, men vart nytta som flotell. Plattforma vart bygd i Dunkerq ...

                                               

"Alexander L. Kielland"-ulukka

Alexander L. Kielland-ulukka var ei ulukke som hende 27. mars 1980 då flotellet "Alexander L. Kielland" velta ute i Nordsjøen. 123 av dei 212 som var om bord på plattforma døydde under ulukka. Frå sommaren 1979 hadde "Alexander L. Kielland" vore ...

                                               

Coast Center Base AS

Coast Center Base AS er ein forsyningsbase for oljeindustrien på Ågotnes i Øygarden kommune. CCB vart etablert i 1973 og har spesialisert seg på service- og forsyningstenester, teknisk vedlikehald og hamnedrift. Basen har ei samla flatevidd på 60 ...

                                               

Kårstø gassbehandlings- og kondensatanlegg

Kårstø gassbehandlings- og kondensatanlegg på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland er eit prosessanlegg for fleire av Statoil sine gassfelt i Nordsjøen og Norskehavet. Anlegget vart bygd i 1980-åra for å handsame gass frå den nordlege delen av Nord ...

                                               

Oljeplattform

Ei oljeplattform er ein konstruksjon sett saman av stål og betong, som utfyller ein eller fleire oppgåver i samband med utaskjærs leiting etter eller utvinning av petroleum på oljefelt. Ei oljeplattform er utstyrt etter arbeidsoppgåvene på dekk, ...

                                               

Snøhvit LNG

Snøhvit LNG er eit petroleumsanlegg på Melkøya utanfor Hammerfest som vert operert av Statoil. Anlegget tek imot naturgass frå Snøhvitfeltet i Barentshavet. Den 21. august 2007 vart den første gasse frå feltet sleppt inn i anlegget. Oppløyst CO 2 ...

                                               

Grepa

Grepa er eit tidlegare norskeigd varemerke for fleire ulike produkt, mellom andre komfyrar, varmeomnar og barnevogner. Produkta vart opphavleg produsert ved Grepa og Mjelva Fabrikker i Ørsta på Sunnmøre, ein fabrikk som vart starta i 1929 av Havt ...

                                               

Sorte mand

Sorte Mand, som opphavleg heitte SCIPIO, er eit norsk sigarmerke frå A/S Johannes N. With’s Tobaksfabrikker. Varemerket for sigaren er bilete av ei byste i svart marmor av den romerske hærføraren Scipio Africanus den eldre, og det var som SCIPIO ...

                                               

Varemerket Tine

Tine er varemerket og logoen til Tine BA. Varemerket er ei stilisert tine. Fram til for ikkje lenge sidan var Tine BA so å seia eineherskarar på den norske mjølkemarknaden. Dei er framleis det dominerande meieriet i Noreg, men butikkhyllene kan b ...

                                               

Nordnorske dialektar

Nordnorske dialektar er norske målføre som tradisjonelt vert bruka i det meste av Nordland, Troms og Finnmark. Nordnorske dialektar kan klassifiserast som vestnorske målføre.

                                               

Andebumål

Andebumål er dialekten som blir tala i tidlegare Andebu kommune. Andebumålet er ein vikværsk dialekt, med typiske trekk som kløyvd infinitiv og -ær, -æne-bøying av hankjønnsord i fleirtal. I dag er andebumålet under sterkt press frå dei større au ...

                                               

Austnorsk

Austnorsk er ei av de to store dialektgruppene i Noreg. Ho omfattar dialektane på Austlandet, i Trøndelag og på Nordmøre. Den andre store dialektgruppa er vestnorsk. Denne oppdelinga er basert på at austnorske dialektar har såkalla kløyvd infinit ...

                                               

Brønnøymål

Brønnøymål eller Sørvest-helgelandsk femner målføra i nordre Bindal, Sømna, Brønnøy og Vega, endå vegværingsmålet òg har mange drag sams med vefsnmåla. Målet i søre Bindalen vert rekna til namdalsmål. Brønnøymåla skil seg på mange måtar frå Nord- ...

                                               

Hadelandsmål

Hadelandsmål er ei norsk dialekt som vert tala på distriktet Hadeland, eit landskap danna av kommunane Gran i Innlandet fylke og Lunner og Jevnaker i Viken fylke.

                                               

Hallingmål

Hallingmålet er ein norsk dialekt, som er tala i Hallingdal. Målet høyrer til fjellbygdmåla, sameleis som målføra i Gudbrandsdalen, Valdres, Numedal og Telemark. Målet har mykje sams med Valdresmålet og Kryllingmålet.

                                               

Helgelandsmål

Helgelandsmål er nemninga på målføra på Helgeland nord for Bindal og sør for Salten og er ein del av dei nordnorske målføra i vestnorsk. Helgelandsmåla er dei einaste målføra i Nord-Noreg som har ei klår avgrensing. Heile distriktet nyttar eitt s ...

                                               

Jamning

Jamning er eit dialekttrekk som finst i dialektar i Trøndelag og på delar av Austlandet. Utviklinga går ut på at endevokalen og rotvokalen i eit ord påverkar kvarandre og vert meir like eller heilt like etter prinsipp for vokalharmoni. Jamning fi ...

                                               

Jamvekt

Jamvekt er eit omgrep i norsk dialektologi som dels brukast til å forklare ei språkhistorisk endring som har resultert i kløyvd infinitiv, dels til å dele inn dei norske dialektane. I dag er det dialektane på Austlandet og i Trøndelag og ein del ...

                                               

Midlandsmål

Midlandsmåla omfattar målføra i dei vestvendte austnorske fjellbygdene i Sør-Noreg, det vil seie Vest-Telemark, Numedal, Hallingdal, Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Nokre vestlege drag i midlandsmåla er dei personlege pronomena i eintal og fleirt ...

                                               

Nordfjordmål

Nordfjordmål er dei forskjellige dialektar som høyrer til området Nordfjord, kalla etter den nordlegaste fjorden i fylket Sogn og Fjordane. Desse dialektane høyrer til dei norske målføra vi kallar nordlege e-mål. Dei har mange trekk som heng sama ...

                                               

Nordlege e-mål

Nordlege e-mål er dei nordlege målføra av vestnorsk som har endinga -e i dei fleste infinitivsformene og i ubunden form eintal av svake hokjønsord. Nordlege e-mål blir tala i Sogn og Fjordane fylke med unntak av Midtre og Indre Sogn og i Møre og ...

                                               

Senjamål

Senjamål femner dei tradisjonelle nordnorske målføra i Troms, det vil seia frå Kvæfjord, Skånland og nordover til grensa med Finnmark, med atterhald av dei i Bardu og Målselv, som ættar frå austlandske dialektar, og dei på Finnmarksvidda. Dialekt ...

                                               

Sunndaling

Sunndal er ein kommune på indre Nordmøre, først og fremst kjend for det store aluminiumsverket i kommunesenteret, tettstaden Sunndalsøra. Sunndal kommune består av fleire delar, sjølve Sunndalen frå tettstaden og opp til Oppdal, Litledalen som au ...

                                               

Søndeledmålet

Søndeledmålet er talemålet i gamle Søndeled herad. Målet kan likne på måla som blir snakka i Vegårshei kommune, Gjerstad kommune, Holt herad og i Risør by.

                                               

Sørlege e-mål

Sørlege e-mål er dialektane i Aust-Agder med tilgrensande område av Vest-Agder og Telemark og Søre Østfold. Dei har endinga -e i infinitiv og i ubunden form eintal av svake hokjønnsord. Desse dialektane blir av mange språkforskarar rekna som ei u ...

                                               

Vegårsheimålet

Vegårsheimålet er talemålet i Vegårshei kommune. Det kan likne både på målet som snakkast i Øvre Gjerstad og i Åmli, men au den som snakkast på Holt og på Søndeled.

                                               

Vestnorsk

Vestnorsk er ei av dei to store dialektgruppene i Noreg. Ho har to undergrupper, vestlandsk og nordnorsk. Den andre store dialektgruppa, austnorsk, deler vi i austlandsk og trøndsk. Vestnorsk finn vi i fylka Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Roga ...

                                               

Aschehoug og Gyldendals store norske ordbok

Aschehoug og Gyldendals store norske ordbok eller Norsk ordbok; med 1000 illustrasjoner; riksmål og moderat bokmål er ei ordbok over riksmål og moderat bokmål. Ordboka vert redigert av Tor Guttu og utgjeven av Kunnskapsforlaget. Fyrsteutgåva vart ...

                                               

Bokmålsordboka

Bokmålsordboka er ei ordbok over bokmål utarbeidd ved Seksjon for leksikografi og målføregransking på Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. Ho er tilgjengeleg som gratis nettordbok ved ...

                                               

Det Norske Akademis ordbok

Det Norske Akademis ordbok er eit digitalt ordboksverk over norsk bokmål og riksmål som består av 225 000 artiklar eksemplifisert med 300 000 sitat. Det er utgjeve av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget og vart lansert ...

                                               

Norsk Ordbog (1895)

For ordbøker med liknande namn, sjå Norsk ordbok fleirtydingsside Norsk Ordbog av Hans Ross vart gitt ut i 1895 som eit "Tillæg til "Norsk Ordbog" af Ivar Aasen." Boka er meint å brukast som eit tillegg til Aasens ordbok, slik at ord omtalte i de ...

                                               

Norsk ordbok (fleirtydingsside)

Norsk ordbok kan vise til Norsk ordbok: Bokmål Ei bok i serien Cappelens ordbøker. Norsk Ordbok, ei ordbok i 12 band over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet Steinar Schjøtt: Norsk ordbok 1914 Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner, e ...

                                               

Nynorskordboka

Nynorskordboka er ei ordbok for nynorsk som i tillegg til rettskriving inneheld ordsoge og kortfatta leksikalske fakta. Ho har funnest som trykt bok sidan 1986, som nettordbok sidan noko før 1995 og som app sidan 2017. Arbeidet med ordboka tok ti ...

                                               

Riksmålsordlisten

Riksmålsordlisten er ei normativ ordliste for norsk riksmål, som vert gjeven ut av Kunnskapsforlaget i samarbeid med Riksmålsforbundet. Ho er godkjend av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og følgjer normeringa deira av riksmålet. Den fyr ...

                                               

Russisk-engelsk-norsk norsk-engelsk-russisk skogordbok

Russisk-engelsk-norsk norsk-engelsk-russisk skogordbok er ei fleirspråkleg spesialordbok med faguttrykk innan skogbruk, økologi og naturvern, med russiske og norske oppslagsord og engelsk som brubyggar mellom oppslagsord og løysingsord. Boka vart ...

                                               

Valerij Berkov (red): Stor norsk-russisk ordbok

Stor norsk-russisk ordbok av Valerij Berkov frå 2003 er den nyaste og største ordboka frå norsk til russisk. Boka inneheld ca. 90 000 oppslagsord. Ho er ei symmetrisk ordbok, dvs. at ho tar omsyn både til russiske og norske brukarar.

                                               

Namnet Ask

Ask er eit mannsnamn, frå norrønt askr, treslaget ask. I norrøn gudelære var Ask og Embla dei første menneska på jorda. Ask er oftare brukt som etternamn. Spesielt folk frå ein av dei mange gardane med namnet Ask, har tatt gardsnamnet som slektsn ...

                                               

Berg

Sjå òg Berg kommune i Troms Berg er eit ord som kan visa til steingrunn, låge fjell, og fleire stader i Europa. Berg er òg eit vanleg gardsnamn og etternamn.

                                               

Berglyd

Berglyd er ein liten stad i Sokndal i Rogaland, rett ved Vatland og Nesvåg. Andre stavemåtar av namnet er Berurjóðr, Berereø, Berllye, Berrjod, Berliud og Bierliud. Sogehelten Orvar Odd skal ha vokse opp hjå bonden Ingjald på Berurjóðri, eller Be ...

                                               

Bergslien

Knut Bergslien Knud Larsen Bergslien, 1827-1908 kunstmålar Nils Bergslien, 1853-1924kunstmålar Solveig Bergslien, (1919-1943, motstandskvinne under andre verdskrig Brynjulf Bergslien, 1830-1898 bilethoggar

                                               

Bjørkedal

Bjørkedalen er ei bygd i Volda kommune i Møre og Romsdal. Riksveg 651 mellom Nordfjordeid og Volda går gjennom bygda. Bjørkedalen er første busetnaden etter fylkesgrensa frå Sogn og Fjordane Det bur om lag 150 menneske i bygda. Den kommunale skul ...

                                               

Borg

Ei borg er ei festning som skal verna dei innanfor mot ytre fiendar. Borger finst i enkle utgåver, som bygdeborger frå folkevandringstida, og i meir krevjande utformingar, som forsterka slott med tårn og ringmur. Ordet borg kan ganske enkelt tyda ...

                                               

Borge

Borge er namnet på to tidlegare norske kommunar, Borge i Østfold og Borge i Nordland. Namnet er òg eit vanleg etternamn, med rundt to tusen norske berarar.

                                               

Boye

Sjå òg det kinesiske Boye i Baoding Boye er eit mannsnamn og slektsnamn. Det har norsk namnedag den 5. oktober. Andre skrivemåtar er Boie, Boje og Bøye. Opphavet til namnet er uklart. Det kan koma frå norrønt bogi, boge eller eit frisisk ord for ...

                                               

Broch

Broch eller Brock er eit etternamn som kan ha ulike tydingar og opphav. Namnet kan stamma frå Storbritannia, Tyskland, Nederland, Skandinavia og askenasiske jødar. Namnet kan stamma frå tysk Bruch, myr, våtmark eller kan vera ei form av engelsk B ...