ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200
                                               

Idrettsgallaen

Idrettsgallaen er ein seremoni for å heidre dei største idrettsnamna og beste prestasjonane og andre som har gjort ein stor innsats for norsk idrett i forhenværande idrettsår. Idrettsgallaen er eit samarbeid mellom Noregs Idrettsforbund og Olympi ...

                                               

Kongepokal

Kongepokal, eigenleg Hans Majestet Kongens Pokal, er eit norsk trofé delt ut under norske meisterskap ei rekkje tevlingar, særleg innan idrett, men også til dømes sjakk. Den første kjende kongepokalen som blei tildelt i ein idrett innan Norges Id ...

                                               

Riksantikvarens kulturminnepris

Riksantikvarens kulturminnepris er ein årleg pris delt ut av Riksantikvaren til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for bevaring, formidling og istandsetting av kulturminne. Prisen vart delt ut første gong i 2012 ...

                                               

Språkmøtet i Stockholm

Språkmøtet i Stockholm i 1869 la grunnlaget for eit språkleg samarbeid mellom dei nordiske landa. Bakgrunnen var dei skandinavistiske straumdraga i tida som gav grorbotn for tanken om ei tilnærming mellom dei skandinaviske skriftspråka. Møtet var ...

                                               

Rettskrivinga av 1917

Rettskrivinga av 1917 var ei reform av norsk skriftspråk som galdt både bokmål og nynorsk, den gongen riksmål og landsmål. I landsmålet avløyste ho 1901/1910-rettskrivinga. I riksmål avløyste ho 1907-rettskrivinga.

                                               

Rettskrivinga av 1938

Rettskrivingsreforma av 1938 er kalla den store samnorskreforma, og var i mykje eit framhald av tanken og retninga i rettskrivinga av 1917. Samnorsktanken var ein ide om å føre bokmål og nynorsk saman, på grunnlag av folkemålet, ein politisk tank ...

                                               

Læreboknormalen av 1959

Læreboknormalen av 1959 var ein revisjon av Rettskrivinga av 1938 for bokmål og nynorsk med sikte på å lage ei strammare norm for lærebøkene i skolen. Mange fann det problematisk at 1938-rettskrivinga hadde for mange hovudformer. Derfor vart mang ...

                                               

Rettskrivinga av 2005

Rettskrivinga av 2005 er den gjeldande rettskrivinga for bokmål. Ho var det endelege brotet med samnorsktanken og tydde fyrst og fremst at norma vart retta etter slik målet faktisk vart nytta. Det tydde i nokon mon at bokmålsnorma tok opp att rik ...

                                               

Midlandsnormalen

Denne sida finst òg på høgnorsk - sjå "Hn/Midlandsnormalen". I 1898 sette Kyrkje- og undervisningsdepartementet ned ei rettskrivingsnemnd for landsmålet, ettersom det var turvande med ein fast skrivemåte når det vart teke i bruk i skulen. Nemnda ...

                                               

Rettskrivinga av 1901

Rettskrivinga av 1901 var den fyrste rettskrivingsendringa for landsmål etter at landsmålet vart jamstilt med riksmål i 1885. Tidlegare hadde det ikkje vore nokon offisiell normal, men folk hadde nytta normalen åt Ivar Aasen som ei rettesnor. 190 ...

                                               

Rettskrivinga av 1907

Rettskrivinga av 1907 var ei reform av norsk skriftspråk som omfatta riksmål. I samsvar med Knud Knudsen sine tankar vart skriftspråket normert etter danna daglegtale, og skriftspråket gjekk frå å vera tilsvarande dansk språk til å ta inn nokre s ...

                                               

Rettskrivinga av 2012

Rettskrivinga av 2012 for nynorsk gjeld frå 1. august 2012. Det er gjort greie for prinsippa i innstillinga frå rettskrivingsnemnda for nynorsk. Endringane er også innarbeidde i nynorskordboka på nett.

                                               

Statthaldarar i Noreg

Statthaldarembetet i Noreg vart skipa i 1572 og vara fram til 1739 med avbrot for åra 1583-88. Embetet blei oppretta att i 1750 og lagd ned i 1771. Embetet blei oppretta att under Napoleonskrigane. Statthaldar frå nedertysk Statthalter, stadfortr ...

                                               

Kristian August

Kristian August, Christian August av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg var ein dansk prins som fekk viktige posisjonar i Noreg og seinare Sverige. Han var norsk general, leiar av den norske regjeringskommisjonen, statthaldar i Noreg, blei v ...

                                               

Baltzar von Platen (1766-1829)

Sjå Baltzar von Platen for andre med same namnet Grev Baltzar Bogislaus von Platen var ein svensk marineoffiser, kanalbyggjar og politikar. Han var son av feltmarskalk Philip Julius Bernhard von Platen og far til politikaren Baltzar von Platen. F ...

                                               

Hannibal Sehested

Hannibal Sehested i Paris) var statthaldar i Noreg og rigsskatmester i Danmark. Sehested gifta seg med dottera til kong Kristian IV av Danmark-Noreg og Kirsten Munk, Christiane, den 6. november 1642. Allereie i 1636 vart han forlova med den då ti ...

                                               

Herman Wedel-Jarlsberg

Johan Caspar Herman greve Wedel-Jarlsberg var ein norsk politikar og adelsmann. Han tilhøyrde slekta Wedel-Jarlsberg og var lensgreve til Jarlsberg ved Tønsberg.

                                               

Lars Peder Brekk

Lars Peder Brekk er ein norsk embetsmann og tidlegare politikar. Han var fyrste nestleiar i Senterpartiet og landbruks- og matministeren i regjeringa Stoltenberg II. Brekk var fiskeriminister i Sentrumsregjeringa. Han kjem opphavleg frå Vikna kom ...

                                               

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten er ein norsk embetsmann og politikar som frå 2004 til 2011 leidde Kristeleg Folkeparti. Han var vald inn på Stortinget for perioden 2009-2013 på Rogalandsbenken. Han hadde ulike statsrådpostar i begge Bondevik-regjeringane frå 1 ...

                                               

Anne Aasheim

Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd, var ein norsk journalist frå Porsgrunn. Ho hadde arbeidd i NRK, mellom anna som distriktsredaktør i Østlandssendingen, var fungerande kultursjef i 1999, nestleiar i P2 og P3, og distrikts- og nyhendedirek ...

                                               

Norske departement

Departement er i Noreg ei nemning på det nivået i statsadministrasjonen som er lagt direkte inn under ein statsråd eller ein minister. Eit departement kan dekkja eitt eller fleire ulike fagområde. I andre land er regjeringsdepartementa ofte kalla ...

                                               

Handelsdepartementet

Handelsdepartementet er eit norsk departement som har hatt ulike namn gjennom tidene, men som er ein etterfølgjar etter Departementet for det Indre. Handelsavdelinga i dei ulike departementa har gjennom åra vore lokalisert i ulike departement: 19 ...

                                               

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er eit norsk departement med ansvar for spørsmål som gjeld bustadpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvalting og gjennomføring av val. Departementet vart oppretta av regjeringa Solberg gjennom ...

                                               

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har som hovudoppgåve å legge rette for ein samordna og heilskapleg energipolitikk. Eit overordna mål er å sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvalting av energiressursane. Olje- og energidepartem ...

                                               

Utanriksdepartementet

Utanriksdepartementet handsamar saker vedrørande Noregs forhold til framande makter, internasjonale organisasjonar, utanrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og Noregs forhold til utviklingslanda. Utanriksdepartementet vart oppretta 7. juni ...

                                               

Equinor

Equinor er eit børsnotert oljeselskap med den norske staten som hovudeigar. Selskapet har i fyrste rekkje aktivitet på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen. Det er eit integrert oljeselskap, med verksemd knytt til så vel oljeboring som sal av petr ...

                                               

Gassco

Gassco er eit norsk statleg aksjeselskap som koordinerer transport av gass frå den norske kontinentalsokkelen til Europa. Selskapet utviklar og administrerer eit nettverk av over 6600 km røyrleidningar. Selskapet er operatør for terminalane Zeepi ...

                                               

Mesta

For elva med det same namnet, sjå Elva Mesta Mesta er eit norsk statleg selskap som blei skilt ut frå Statens vegvesen 1. januar 2003. Selskapet er Noregs største vegentreprenør, og omset årleg for om lag 6 milliardar kroner. Mesta har hovudkonto ...

                                               

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt er eit statleg forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med ansvar for både sivile og militære meteorologiske tenester. Meteorologisk institutt vert stifta som eit institutt ved Universitetet i Oslo ved stortingsved ...

                                               

Petoro

Petoro er eit norsk statleg aksjeselskap med ansvar for å ivareta dei forretningsmessige tilhøva knytt til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda på norsk kontinentalsokkel. Verdien av SDØE vart den 1. januar 2005 rekna til ...

                                               

Space Norway

Space Norway AS er eit norsk statleg selskap som har til føremål å eiga og leiga ut romrelatert infrastruktur og gjera andre investeringar innan romvirksomhet, herunder eige aksjar i andre selskap med romrelatert verksemd. Selskapet vart grunnlag ...

                                               

Statsbygg

Statsbygg er ei statleg forvaltningsverksemd under Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal setje i verk og gjennomføre den politikken som Stortinget har vedteke for statens eigen byggje- og eigedomssektor. Statsbygg er staten sin bygghe ...

                                               

Statsføretak

Statsføretak er ei selskapsform som kan gjelde for selskap som den norske staten eig fullt ut. Kongen i statsråd treffer vedtak om oppretting av statsføretak. Samstundes vert det fastsett kva for departement som skal representere staten som eigar ...

                                               

Statskog SF

Statsføretaket har til formål å forvalte, drive og utvikle eigedommane med dei ressursane som høyrer til, og dei utfører tenester som naturleg høyrer til forvaltinga av utmarkseigedommane. Eigedommane skal drivast effektivt med sikte på økonomisk ...

                                               

Hovudredningssentralane

Hovudredningssentralane er eit norsk forvaltingsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet med overordna operativt ansvar ved søk- og redningsaksjonar i Noreg. Hovudredningssentralane leier og koordinerer alle typar redningsaksjonar land-, sj ...

                                               

Arkivverket

Arkivverket er ein norsk statleg etat som oppbevarer statlege arkiv, fører tilsyn med offentleg arkivering og arbeider for å ta vare på private arkiv. Arkivverket er underlagt Kultur- og kyrkjedepartementet og består av Riksarkivet, åtte regional ...

                                               

Datatilsynet

Datatilsynet er eit norsk, uavhengig forvaltingsorgan som administrativt ligg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Datatilsynet vart oppretta 1. januar 1980. Datatilsynet sine oppgåver er å 1) føre kontroll over at personvernlova vert ...

                                               

Det nordlandske kyrkje- og skulefond

Det nordlandske kyrkje- og skulefond vidareførte etter 1814 arbeidet som sidan 1715 hadde vore drive av det dansk-norske Misjonskollegiet. Fondet høyrde under kyrkjedepartementet. Hovudføremålet til fondet var først å fremje misjon blant samane. ...

                                               

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT var eit norsk direktorat som låg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det vart lagt ned 31. desember 2019. Den 1. januar 2020 vart Altinn, delar av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysun ...

                                               

Distriktssenteret

Distriktssenteret er eit fagleg uavhengig forvaltningsorgan knytt til Kommunal- og regionaldepartementet og blei oppretta i september 2008. Distriktssenteret arbeider hovudsakleg med å hente inn, systematisere og formidle kunnskap og erfaringar o ...

                                               

Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen er eit norsk uavhengig forvaltingsorgan med ansvar for administrativ støtte for alle dei alminnelege domstolane i landet, og for jordskiftedomstolane. Domstoladministrasjonen har reint administrative oppgåver, og har ikkje ...

                                               

Forbrukarrådet

Forbrukarrådet er eit statleg frittståande og uavhengig forvaltingsorgan, oppretta i 1953 for å fremme interessene til norske forbrukarar. Forbrukarrådet skal i følgje vedtektene vere uavhengig av kommersielle interesser og andre organisasjonar. ...

                                               

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er norske statlege forvaltingsorgan som gjer vedtak om tvungne hjelpetiltak til barn, overtaking av omsorg for barn, fråtaking av foreldreansvar, tvangsplassering av barn med åtferdsvanskar, og ein de ...

                                               

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er eit tidlegare norsk direktorat i statsforvaltinga. Helsedirektoratet var fagorganet i den sentrale helseforvaltinga frå 1945 til 1993 og var leiande i utviklinga av helsevesenet i etterkrigstida under helsedirektørane Karl Ev ...

                                               

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er eit statleg norsk særlovselskap stifta i 2003 med føremål om å auka innovasjon i næringslivet over heile landet, bidra til å utvikla distrikta og profilera norsk næringsliv og Noreg som reisemål. Innovasjon Norge blei danna ve ...

                                               

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet er ein norsk statleg etat under Arbeids- og inkluderingsdepartementet som blei oppretta 1. januar 2006. Etaten er tildelt oppgåver som tidlegare har vore hos Utlendingsdirektoratet, mellom anna busetjing av ...

                                               

Lokal redningssentral

Lokal redningssentral er eit norsk organ underlagt Hovudredningssentralane. Det har normalt sett ansvar for redningsaksjonar på land i Noreg etter delegering frå HRS. Kvart politidistrikt utgjer ein lokal redningssentral, det same gjer Sysselmann ...

                                               

Mattilsynet

Mattilsynet er eit norsk statleg forvaltingsorgan som skal ha tilsyn med plantar, fisk, dyr og næringsmiddel. Det bidreg til å sikra forbrukarar helsemessig trygg mat og trygt drikkevatn. Mattilsynet blei oppretta i 2004 ved at fire statlege tils ...

                                               

Medietilsynet

Medietilsynet er ein statleg etat under Kulturdepartementet. Etaten vart oppretta 1. januar 2005 ved ei samanslåing av dei tidlegare etatane Eigarskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvalting. Medietilsynet vart samlokalisert i Fre ...

                                               

Etaten Nav

NAV, Arbeids- og velferdsforvaltinga, opphavleg akronym for Ny arbeids- og velferdsforvalting, er ein offentleg etat i Noreg underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, try ...