ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20
                                               

Romsdalshalvøya

Romsdalshalvøya er ei halvøy i Møre og Romsdal på 1560 km². Halvøya er ein del av Romsdal og Nordmøre og er avgrensa – frå inst i Romsdal, ut til havet, til inst på Nordmøre – av Eresfjorden, Langfjorden, Romsdalsfjorden, Julsundet, Hustadvika, K ...

                                               

Skriverøya

Skriverøya er ei halvøy i Iddefjorden i gamle Idd kommune. Her finst kulturminne frå jarnalderen, den store nordiske krigen og steinhoggarane sine glansdagar.

                                               

Snarøya

Snarøya er ei halvøy i indre Oslofjord i Bærum kommune i Akershus. Til Snarøya reknar ein no også Halden og Langodden, og grensa går mellom nye Fornebu og det som tidlegare heitte Rolfsøya. Namnet kan koma frå snar eller at ho var ein snarveg ove ...

                                               

Stad

Stad ytst på Stadlandet, der d vert uttala som t, er ei halvøy i Stad kommune. Området kring Stad er kjend som ei av dei mest vêrharde strekningane langs kysten av Noreg. Halvøya stikk ut i havet og utgjer den nordvestlegaste delen av Sogn og Fjo ...

                                               

Sværholthalvøya

Sværholthalvøya er ei halvøy i Finnmark mellom Porsangerfjorden i vest og Laksefjorden i aust. Halvøya er delt mellom Nordkapp, Porsanger og Lebesby kommune.

                                               

Tjuvholmen i Hamar

Tjuvholmen er eit avgrensa landområde i Hamar som stikk ut i Mjøsa som ei slags halvøy, og for ein stor del nytta til hamn og vinteropplag for fritidsbåtar for Hamar båtforening og Hamar seilforening, marina med serveringsstad, friområde med grus ...

                                               

Varangerhalvøya

Varangerhalvøya er ei halvøy i Finnmark som ligg mellom Tanafjorden og Varangerfjorden, med Barentshavet i nord og aust. I sørvest snevrar halvøya inn og vert ei landbru. Landbrua ligg i kommunane Tana og Nesseby og blir så smal som ei mil mellom ...

                                               

Ytraberget

Ytraberget er ei halvøy i Hafrsfjord i Sola kommune. Ytraberget heng saman med Indraberget, mellom Sørnesvågen og Grannesvågen. Harald Hårfagre fullførte samlinga av Noreg til eit rike ved Slaget i Hafrsfjord, og dei siste motstandarane flykta op ...

                                               

Østerøya

Østerøya er ei halvøy i Sandefjord kommune. Ho grensar i vest mot Mefjorden og i aust mot Tønsbergfjorden. Sjømerket Tønsberg tønne ligg ytst på halvøya. På sørspissen av halvøya ligg eit turområde med bade- og fiskeplasser. Her ligg òg eit freda ...

                                               

Kirkhelleren

Kirkhelleren er ei stor naturleg hole på øya Sanna i Træna kommune. Ho er 45 m djup, 20 m brei og 30 m høg, og har vorte danna ved haverosjon. Ein har funne spor etter menneskjeleg aktivitet frå både steinalder og jernalder i hola. Kvar sommar un ...

                                               

Skipshelleren

Skipshelleren er ein steinalderbuplass på Straume i Vaksdal kommune i Hordaland fylke. Her har ein funne spor etter menneske som har budd under helleren sidan isen frå siste istid trekte seg attende. Dei eldste funna er frå eldre steinalder, næra ...

                                               

Skjonghelleren

Skjonghelleren er ein heller på vestsida av Valderøya i Giske på Sunnmøre. Inngangen til hola ligg i dag 57 meter over havet. Opninga er om lag 38 meter høg. Hola går om lag 140 meter innover i fjellet. På dei inste 70 meterane er botnen forholds ...

                                               

Vistehola

Vistehola eller Svarthola er ein buplass frå steinalderen som ligg på Viste i Randaberg kommune i Rogaland fylke, 10 kilometer nordvest for Stavanger. Vist i namnet på hola kjem av norrønt for "bustad". Vistehola var den fyrste holebuplassen i No ...

                                               

Innsjøar i Noreg

Innsjøane er sortert etter totalt areal. For innsjøar som ligg delvis utanfor Noreg er arealet i Noreg gjeve i parentes. For innsjøar med same namn er kommunen med størst del av innsjøen gjeve i parentes. Tala er henta frå Noregs vassdrags- og en ...

                                               

Nedre Glomsjø

Nedre Glomsjø er ein tidlegare innsjø på Austlandet i Noreg, og var ein bredemd innsjø. Innsjøen låg mellom iskanten sør for Alvdal og vasskiljet mot Trøndelag, der han hadde utløp gjennom Rugledalen. Innsjøen var større enn Mjøsa For kring 9200 ...

                                               

Isbrear i Noreg

Dette er ei liste over dei største isbreane i Noreg Dei 18 største isbreane i Noreg ligg på Svalbard, inkludert den største isbreen i Europa, Austfonna på Nordaustlandet. Totalt har Noreg kring 1600 isbrear. 900 av desse ligg i Nord-Noreg, men 60 ...

                                               

Romeriksbreen

Romeriksbreen er namnet på ein del av innlandsisen som under avsmeltingstida etter den siste istida låg over Romerike. Han trekte seg tilbake i rykk, eller trinn, og i kvart av desse vart det like føre isen avsett store breelvterrassar og delta. ...

                                               

Bordvassvegen i Lom

Bordvassvegen i Lom er eit kanalsystem for vatning av jord, hovudsakleg til korndyrking. Slike system med kanalar og vassveiter var vanleg i Ottadalen på 1700- og 1800-talet, og var ein føresetnad for gode kornavlingar. Årsnedbøren er mange stada ...

                                               

Kassenkanalen

Kassenkanalen er ein 200 meter lang kanal som knyter Isefjærfjorden saman med Kvanneidfjorden i Lillesand kommune. Kanalen følger traséen til ein gammal bygdeveg og vart graven og sprengt ut midt på 1990-talet. Den vart opna av dåverande miljøver ...

                                               

Kulleseidkanalen

Kulleseidkanalen ligg ved tettstaden Finnås. Kanalen vart bygd på 1800-talet for å letta båtane si ferd mellom austsida og vestsida av Bømlo. I dag er kanalen ein liten handelsstad og turiststad, med m.a. daglegvareforretning, bensinstasjon og ei ...

                                               

Lindåsslusene

Lindåsslusene i kulturminnesok.no, nettstaden til Riksantikvaren Den siste slusevaktaren i landet frå Bergens Tidende Lindås sjøsluser Fylkesarkivet ved Frode Fyllingsnes Lindåsslusene i Skallestraumen

                                               

Reddalskanalen

Reddalskanalen er ein kanal i Grimstad kommune knyter Landvikvannet og Reddalsvannet med havet. Kanalen er delt opp i to delar, den første mellom havet og Landvikvannet, og den andre mellom Landvikvannet og Reddalsvannet. Kanalen vart bygd i 1877 ...

                                               

Røyksundkanalen

Røyksundkanalen er ein kanal ved Røyksund i Bømlo kommune i Sunnhordland. I Røyksundkanalen finn ein eit badeland og feriesenter med namnet Skogbu Badeland. Brua over kanalen bind Moster saman med resten av Bømlo.

                                               

Skjoldastraumen sluser

Skjoldastraumen sluser er den einaste saltvannsslusa i Noreg som framleis er i bruk. slusa ligg i Skjoldastraumen i Tysvær kommune og gjer det råd å komme inn og ut av Skjoldafjorden. Slusene vart offisielt opna den 14. november 1908 ved at lokal ...

                                               

Spangereidkanalen

Spangereidkanalen er ein kanal som går tvers gjennom Spangereid frå Båly til Lenefjorden på halvøya Lindesnes. Bygginga av kanalen vart vedteke i 2005, etter over 20 år med planlegging frå kommunen, og han er bygd med pengar frå det private nærin ...

                                               

Telemarkskanalen

Telemarkskanalen er ein kanal i Telemark som hovudsakleg blei bygd for transport av varer og passasjerer, tømmerfløting og for å hindre flaum. Då han stod ferdig blei kanalen omtala som "det åttande underverket." Telemarkskanalen er sett saman av ...

                                               

Kjerag

Kjerag er eit fjellplatå på sørsida av Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland fylke. Platået er eit kjent turistmål i regionen. Det høgaste punktet er 1110 meter over havet, men det er nordsida med eit fall på 984 meter ned til Lysefjorden som ...

                                               

Preikestolen

Preikestolen er eit fjellplatå på nordsida av Lysefjorden i Ryfylke, og er eit kjent turistmål. Platået er tilnærma flatt, om lag 25x25 m og ligg 604 moh. Frå gammalt av hadde platået namnet Hyvlatånnå høveltanna. Rundt 130000 personar vitja Prei ...

                                               

Trollveggen

Trollveggen er ein loddrett vegg i fjellmassivet Trolltindane i Romsdalen, nær Åndalsnes i Møre og Romsdal. Trollveggen er den høgaste vertikale fjellveggen i Europa med eit fall på 1100 meter på det meste. På det brattaste skyt toppen av fjellve ...

                                               

Holagjelet

Holagjelet er eit juv i Holaelva på Gullfjellet i Bergen. Juvet går frå Gullfjellet og ned til Herland i Arna der elva renn ut i Sørfjorden. Herlandsvegen og E16 Hardangervegen krysser juvet på høvesvis gamle og nye Holagjel bru. I juvet står eit ...

                                               

Jutulhogget

For stader med same namn, sjå Jutulhogget fleirtyding Jutulhogget i Østerdalen er ei 2.4 km lang kløft mellom Glomma og Tylldal i Nord-Østerdal i kommunane Alvdal og Rendalen i Innlandet, ei av dei lengste kløftene i Nord-Europa. I vest endar Jut ...

                                               

Jutulhogget i Rondane

For ander stader som heiter Jutulhogget, sjå Jutulhogget fleirtyding Jutulhogget ligg midt i Rondane nasjonalpark og er eit 100 meter langt juv som skjer seg fleire titals meter djupt ned i fjellet. Dette naturfenomenet blei grave ut av store vas ...

                                               

Mågålaupet

Mågålaupet er eit om lag 100 meter langt, siksakforma gjel i elva Driva. Det ligg ved Engan i Drivdalen i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag. På det smalaste er det berre 1.5 meter breitt. Djupna er ukjend. Gjelet består av ei rekkje store, samanlenk ...

                                               

Sautso

Sautso er eit elvegjel i Altaelva i Vest-Finnmark i Troms og Finnmark fylke. Det er om lag 10 kilometer langt og 300–420 meter djupt og er det største elvegjelet i Nord-Europa. Øvst i Sautso ligg Alta kraftverk.

                                               

Gardnoskrateret

Gardnoskrateret er eit meteorittkrater på Garnås i Nesbyen kommune i Viken fylke, skildra av geologane Johan Naterstad og Johannes A. Dons i 1990. Krateret er omtrent 5 kilometer i diameter og vart laga av ein meteor med ein diameter som er estim ...

                                               

Mjølnirkrateret

Mjølnir er eit meteorittkrater i Barentshavet på ei djupne på 400-500 meter, og eit av dei best bevarte nedslagskratera ein kjenner til i havet. Det oppstod for kring 149 til 141 millionar år sidan, seint i juratida, og vart påvist i 1980-åra ved ...

                                               

Ritlandskrateret

Ritlandskrateret er eit nedslagskrater av ein meteoritt på garden Ritland i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Krateret vart funne av geologen Fridtjof Riis i 1999. Meteoren var kring 100 meter i diameter. Krateret han laga er 2500 meter vidt o ...

                                               

Barentshavet

Barentshavet er ein del av Nordishavet. Det er eit havområde mellom Noreg og Russland nord for polarsirkelen som er kalla opp etter den nederlandske oppdagaren Willem Barents. I vest møter Barentshavet Norskehavet, medan det grensar mot Franz Jos ...

                                               

Fyrstasjonar i drift i Noreg

Fyrstasjonar i drift i Noreg per 2006. Alle fyra i Noreg er automatiserte og stasjonane er avfolka. Lista under inneheld namn på alle fyrstasjonar i Noreg som framleis har funksjon som navigasjonsinstallasjon med bruk av lyktehuset og eller fyrtå ...

                                               

Nedlagde fyrstasjonar i Noreg

Liste over nedlagte fyrstasjonar i Noreg pr 2006. Sjå òg Fyrstasjonar i drift i Noreg. Fyrstasjonar og tåkeklokker i Noreg som har vore bemanna, men er ute av drift i dag. På mange stader der eit slikt fyr tidlegare var i drift er det i dag ei fy ...

                                               

Nordsjøen

Nordsjøen er eit grunnhav og eit randhav av Atlanterhavet som ligg innkransa av Noreg og Danmark i aust, Dei britiske øyane i vest og Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike i sør. Nordsjøen grensar mot Norskehavet i nord og er bunde saman med A ...

                                               

Norskehavet

Norskehavet er ein del av Atlanterhavet som ligg mellom Nordsjøen, Grønlandshavet, Islandshavet og Barentshavet. Ein undersjøisk kant mellom Island og Færøyane markerer grensa til Atlanterhavet; i nord skil Jan-Mayen-kanten det frå Nordishavet. N ...

                                               

Skipsleia langs norskekysten

Skipsleia langs norskekysten er ein mykje brukt vassveg for skip og båtar som følgjer fastlandet hovudsakleg i retninga sør – nord. Nemninga på denne vassvegen gav etter kvart namn på landet innanfor: Noreg. Den språklege tydinga kjem betre fram ...

                                               

Skrei

Skrei er ein type torsk som vandrar mellom norskekysten og dei sentrale områda i Barentshavet. Han er målet for det årlege skreifisket. Skrei og kysttorsk høyrer til same art, Gadus morhua, men utgjer ulike setnader og har ulike eigenskapar og le ...

                                               

Bondekannibalisme

Bondekannibalisme er ei nemning på strukturrasjonaliseringa i landbruket som inneber at små bruk vert nedlagde og jordressursane og marknadsandelane vert overtekne av nabobruka. I nemninga ligg ein kritikk av den rådande landbrukspolitikken. Stru ...

                                               

Cand.agric.

Cand.agric. eller landbrukskandidat var ein akademisk tittel som vart tildelt av Norges Landbrukshøgskole etter fullført femårig studieprogram. Etter kvalitetsreforma i den høgare utdanninga i Noreg, er graden avløyst av mastergradar i landbruksf ...

                                               

Driveplikt

Driveplikt er i Noreg ei plikt til å drive ein landbrukseigedom. I praksis gjeld driveplikta gardsbruk med anten minst 100 dekar areal eller minst 20 dekar dyrka mark. Den som tek over eigedom som han har odelsrett til, har plikt til å drive eige ...

                                               

Fylkeslandbruksstyre

Eit fylkeslandbruksstyre var eit statleg organ i kvart fylke. Fylkeslandbruksstyret hadde sju medlemmer valde av fylkestinget, tre av dei etter framlegg frå Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund og Fellesforbundet. ...

                                               

Husdyrkontrollen

Husdyrkontrollen har sidan 1950-talet samla inn opplysningar om husdyr i Noreg. Om lag 90 % av norske bønder er medlemmer i husdyrkontrollen. Medlemskapen er frivillig. I dag vert kostnadene til ku- og geitekontrollen dekt av fellesskapen over mj ...

                                               

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for norsk matpolitikk og landbrukspolitikk. Matpolitikken skal sikra forbrukararne trygg mat av rett kvalitet gjennom ein sunn matproduksjon. Det skal leggjast til rette for eit ernæringsmessig fullgodt k ...