ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 195
                                               

Hærens befalsskole

Hærens befalsskole er ei utdanningsavdeling som utdannar underoffiserar, underlagt Krigsskolen. Skulen tilbyr fleire ulike faglinjer fordelt på ulike kompani: operativ linje ved kompani A, gjennomgåande linje ved kompani B og dei resterande utdan ...

                                               

Hærens overkommando

Overkommandoen til hæren vart mobilisert ved angrepet på Noreg den 9. april 1940. Den vart gjenoppretta i Storbritannia den 19. juni 1940 med generalmajor Carl Gustav Fleischer som sjef. HOK vart flytta frå London til hovudkvarteret for Brigaden ...

                                               

Ingeniørbataljonen

Ingeniørbataljonen er ein taktisk kampstøttebataljon i Brigade Nord. Støtteavdelinga leverer operative ingeniørkapasitetar til Hærens operasjonar. Ingeniørbataljonen har som oppgåva å syta for at Brigade Nord kjem seg fram, uansett hindring. Bata ...

                                               

Kampeskadronen

Kampeskadronen er ein markørstyrke i Hæren. Kampeskadronen er ei underavdeling i Hærens taktiske treningssenter. Kavaleriavdelinga har standkvarter på Rena i Østerdalen. Hovudoppgåva til eskadronen er markørteneste opp mot andre avdelingar i Hære ...

                                               

Krigsskolen

Krigsskolen er den militære høgskulen i Hæren som utdannar offiserar. Krigsskolen, som ligg på Linderud leir utanfor Oslo, vart etablert i 1750, og er den eldste institusjonen for høgare utdanning i Noreg. For å kunna koma inn på Krigsskolen må k ...

                                               

Leopard 2

Leopard 2 er ei tysk stridsvogn med 120 mm kanon, produsert av Krauss-Maffei Wegmann i München og Maschinenbau Kiel i Kiel i Tyskland. Ho er etterfølgjaren til Leopard 1.

                                               

Meinig

Meinig er den lågaste graden i hæren. Det er berre vernepliktige mannskap som har denne graden. Tilsvarande er utskriven meinig i Sjøforsvaret og flysoldat i Luftforsvaret. Sjølv om meinig er den offisielle graden har enkelte avdelingar eigne nam ...

                                               

Panserbataljonen

Panserbataljonen er ein av tre manøverbataljonar i Brigade Nord. Bataljonen er organisert og oppbygd på same måte som Telemark bataljon, med stridsvogner og stormpanservogner. Sjølv om bataljonen er kategorisert som ei kavaleriavdeling, består ba ...

                                               

Sambandsbataljonen

Sambandsbataljonen er ei støtteavdeling i Brigade Nord. Bataljonen si primærrolle er å oppretta kommunikasjon mellom bataljonane i Brigade Nord i militære operasjonar. Bataljonen har òg ansvar for alle kommunikasjonssystema i brigaden og stiller ...

                                               

Sanitetsbataljonen

Sanitetsbataljonen er ein støttebataljon i Brigade Nord som har til oppgåve å behandla såra i strid og krigssituasjonar. I praksis bistår Sanitetsbataljonen med å stabilisera såra personell til vidare evakuering frå striden til feltsjukehus. Bata ...

                                               

Stridstrenbataljonen

Stridstrenbataljonen er ein taktisk kampstøttebataljon i Brigade Nord. Avdelinga er Hærens forsynings- og transportavdeling, og leverer logistisk kampstøtte for å sikra at bataljonane held ut i strid. Stridstrenbataljonen er utstyrt med ei rekke ...

                                               

Telemark bataljon

Telemark bataljon er ein av tre manøverbataljonar i Brigade Nord. Bataljonen er stort sett organisert og oppbygd på same måte som Panserbataljonen. Bataljonen vart oppretta i 1993, og er dimed den yngste avdelinga i Brigaden. TMBN utgjer kjerna i ...

                                               

Tysklandsbrigaden

Tysklandsbrigaden var det norske bidraget til den allierte okkupasjonsstyrken i Tyskland etter den andre verdskrigen. Brigaden bestod av ein kontingent frå Hæren som hadde teneste på seks månader ved ulike garnisonar i Tyskland. Mellom januar 194 ...

                                               

331 skvadron

331 skvadron er ein av skvadronane til det norske Luftforsvaret. Han er i dag del av 132 Luftving og oppsett med F-16 jagarfly. Skvadronen er stasjonert på Bodø hovudflystasjon. 14. juni 2012 vedtok Stortinget at 331 skvadron skulle flyttast til ...

                                               

332 skvadron

332 skvadron er ein norsk kampflyskvadron under 132 Luftving på Ørland hovudflystasjon. I 2017 blei han den første norske F-35-skvadronen. 332 skvadron vart skipa i England i 1942. I tillegg til i England og på kontinentet under andre verdskrigen ...

                                               

333 skvadron

333 skvadron er det norske luftforsvaret sin operatør av P-3C Orion overvakingsfly. Skvadronen er underlagd pp133 Luftving", og stasjonert på Andøya flystasjon i Andøy kommune i Nordland fylke.

                                               

334 skvadron

334 skvadron er ei helikopteravdeling i det norske Luftforsvaret. Skvadronen vart oppretta i Storbritannia i 1943, og blei seinare stasjonert på Bardufoss som base for fregatthelikopter.

                                               

Andøya flystasjon

Andøya flystasjon er ein militærbase for luftforsvaret som ligg på Andenes i Andøy kommune i Nordland fylke. Her ligg luftforsvaret sin 333-skvadron, med P-3 Orion overvakingsfly. Flyplassen på Andøya vart bygd etter ønske frå NATO, og var ferdig ...

                                               

Flysoldat

Flysoldat er den lågaste graden i det norske luftforsvaret. Han har koden OR 1 i NATO-systemet. Det er berre vernepliktige mannskap i luftforsvaret som har denne graden. Tilsvarande er utskriven meinig i Sjøforsvaret og meinig i Hæren. Tilsvarand ...

                                               

Luftforsvaret

Luftforsvaret er den yngste forsvarsgreina i Forsvaret. Ho har luftmakt som hovudprodukt. Hærens flyvevesen vart oppretta i 1915 og Marinens flyvevesen vart oppretta i 1916. Desse to vart sameina til ei eiga våpengrein i 1944. Luftforsvaret har s ...

                                               

Stockholmsruta

Stockholmsruta var det populære namnet på eit norsk flysamband mellom Skottland og Sverige under andre verdskrig. I løpet av krigen frakta Stockholmsruta 3 309 passasjerar mellom Bromma flyplass i Stockholm og Leuchars i Skottland. I tillegg kom ...

                                               

"Sæl"

"Sæl" er ein norsk torpedobåt 1. klasse, bygd ved Marinens Hovedverft i Horten, sjøsett 1901. Deplasement 102 tonn, fart 21 knop, bevæpning 2 stk 37 mm kanoner og 2 torpedokanoner. Mannskap på 19 mann. 9. april 1940 låg "Sæl" i Brandasund, sjef v ...

                                               

Admiral

Admiral er ein høgståande tittel, ofte den høgaste, i marinesamanheng. I det norske Sjøforsvaret er det den høgaste grada. Det er for tida berre Kongen som har denne grada, men forsvarssjefen kan òg ha henne dersom han kjem frå Sjøforsvaret. Omgr ...

                                               

Den Kongelege Norske Marine

Den Kongelege Norske Marine er det offisielle namnet på den maritime delen av Sjøforsvaret. Historia til marinen kan trekkjast attende til leidangen i vikingtida. Det deltok svært mange norske sjøfolk og offiserar i den dansk-norske marinen, og d ...

                                               

Gast

Gast er nemninga på meinige mannskap i Sjøforsvaret, altså personell med gradene utskriven meinig og utskriven leiande meinig. Marinegast vert òg brukt, men er ikkje offisiell.

                                               

KNM "Harald Hårfagre"

KNM Harald Hårfagre er felles rekruttskule for Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Rekruttane er på skulen i sju veker før dei vert sendt vidare til andre tenestestader som utskrivne meinige eller flysoldatar. Skulen ligg på Madla utanfor Stavanger. H ...

                                               

Haakonsvern Orlogsstasjon

Haakonsvern Orlogsstasjon er Sjøforsvaret sin hovudbase. Den er òg den største marinebasen i Norden. Basen ligg i Mathopen, 15 km frå Bergen. Om lag 4000 personar er knytt til basen som vernepliktige eller militært eller sivilt tilsette. Dei fles ...

                                               

KNM

KNM er det offisielle prefikset til alle krigsfartøy i den norske marinen. Prefikset vart ikkje nytta før i 1946, så alle skip i marinen før den tida, nytta aldri KNM. På engelsk vert det nytta HNoMS, som står for "His/Her Norwegian Majestys Ship ...

                                               

Kvartermeister

Kvartermeister er den lågaste befalsgraden i Sjøforsvaret. Tilsvarande grad i Hæren og Luftforsvaret er sersjant. Desse gradene er restar av det gamle underoffiserskorpset og er ikkje offiserar. Personell som har fullført befalsskulen vert som re ...

                                               

Kvartermeister-aspirant

Ein kvartermeister-aspirant er ein elev ved det utskrivne befalskurset UBHH ved KNM Harald Hårfagre på Madla i Stavanger. Eleven får denne graden under praksisperioden som rekruttskuleinstruktør ved rekruttskulen KNM Harald Hårfagre. Han vert òg ...

                                               

Kysteskadren

Kysteskadren inneheld alle KNM-fartøya og er inndelt i Overflateflotiljen, Undervannsbåtflotiljen, Kyststridsflotiljen, Minekrigsflotiljen og Saniteten i Sjøforsvaret. Kysteskadren har ansvaret for styrkeproduksjon av operative einingar i Sjøfors ...

                                               

Kystvaktskvadron Nord

Kystvaktskvadron Nord, KV Nord er ein av dei to hovudeiningane i Kystvakta. Skvadronen har ein eigen base på Sortland i Vesterålen i Nordland fylke. Basen vart offisielt opna av Kong Olav V, 5. september 1984. Basen er svert kompakt, liten og til ...

                                               

Marinejegerkommandoen

Marinejegerkommandoen er ein spesialstyrke under det norske Sjøforsvaret. Styrken er stasjonert ved Ramsund Orlogsstasjon og Haakonsvern Orlogsstasjon. Styrken har delteke i operasjonar i Afghanistan og Kosovo. For innsats i Afghanistan som ein d ...

                                               

Matros

Matros er ein fullt utdanna dekksmann. Inann skipsfart kan nemninga ha ulik tyding. Innanfor Sjøforsvaret vert nemninga matros nytta om verva mannskap. Altså militært tilsett personell som ikkje er befal. I Hæren og Luftforsvaret nyttar ein nemni ...

                                               

Mellombels kvartermeister

Mellombels kvartermeister eller utskriven kvartermeister er ein grad som kan besettast av vernepliktige under fyrstegongsteneste i Sjøforsvaret. Tidlegare var dette personell som hadde sivil utdanning som til dømes skipsførar eller maskinsjef. De ...

                                               

Missiltorpedobåt

Missiltorpedobåt er ein type mindre krigsfartøy. Fartøystypen kjenneteiknast med liten storleik og stor våpenlast. I norsk samanheng kan dei godt reknast for å vere mellomstore. MTB er ei forkorting som historisk sett høyrer heime under 2. verdsk ...

                                               

Torpedobåten "Rap"

Rap er ein torpedobåt bygd for Den norske marinen i 1873 og vert rekna som den fyrste dedikerte torpedobåten i verda. Namnet kjem frå den danske stavemåten av rapp og tyder kjapp. Båten var 18 meter lang, hadde ein toppfart på 14.5 knop og deplas ...

                                               

Sjøforsvaret

Sjøforsvaret i Noreg er i dag organisert i avdelingane Kysteskadren, Kystvakta og Sjøforsvaret sine skular. I tillegg kjem Saniteten i Sjøforsvaret og prestetenesta. Kysteskadren inneheld alle KNM-fartøya og er inndelt i Overflateflotiljen, Under ...

                                               

Sjøforsvarets organisasjon for samarbeid og informasjon til handelsfartøy

Sjøforsvarets organisasjon for samarbeid og informasjon til handelsfartøy eller Naval Co-operation and Guidance for Shipping er ei sjømiltær avdeling, som tilrettelegg sivil skipsfart i krisesituasjonar som krig eller terroraksjonar, slik at den ...

                                               

Sjøkrigsskulen

Sjøkrigsskulen er ein utdanningsinstitusjon innan den norske marinen som ligg på Laksevåg utanfor Bergen. Sjøkrigsskulen gjev offisersutdanning over tre år. Skulen har tre bransjar: operativ, teknisk og forvalting, og kadettar ved skulen kan bli ...

                                               

SS "Statsraad Lehmkuhl"

SS "Statsraad Lehmkuhl" er Bergen sitt skuleskip. Seglskipet, som er ein tremasta bark, vart bygd i Bremerhaven i 1914 under namnet "Grossherzog Friedrich August" som skuleskip for den tyske handelsflåten. Under den fyrste verdskrigen vart skipet ...

                                               

KNM "Tordenskjold"

KNM Tordenskjold er eit utdannings- og kompetansesenter for maritim krigføring. Senteret held kvart år 350 forskjellige kurs for meinige, befal og sivile. KNM Tordenskjold er delt inn i følgjande skular: Skule for Vaksenopplæring og Sivil Kompeta ...

                                               

Peter Wessel Tordenskjold

Peter Wessel, populært kjend som Tordenskjold, var ein norsk sjøoffiser som gjorde teneste i den danske krigsflåten under den store nordiske krigen. Tordenskiold hadde ansvar for Skagerrak, Kattegat, kysten av Noreg og dei nordlege delane av Sven ...

                                               

Ula-klassen

Ula-klassen er ein type undervassbåtar. I den norske marinen avløyste dei Kobben-klassen, som var i drift frå kring 1964–2001. Båtene har diesel-elektrisk framdrift, og har ei offisiell operativ djupn på 250 meter. Dei seks båtane er alle oppkall ...

                                               

Utskriven leiande meinig

Utskriven leiande meinig forkorta ULM er den nest lågaste graden i Sjøforsvaret. Det er berre vernepliktige som har denne graden. Det er ein grad som vert gjeven til meinige som har vist seg særs dyktige over tid og/eller har ei ansvarsfull still ...

                                               

Utskriven meinig

Utskriven meinig er den lågaste graden i den norske marinen. Det er berre vernepliktige mannskap som har denne graden. Sjølv om utskriven meinig er den offisielle nemninga vert dei som regel omtala som meinig, UM eller gast. Tilsvarande er meinig ...

                                               

Ytre Kystvakt

Ytre Kystvakt har ansvar for området som ligg utanfor fire nautiske mil frå kysten av fastlandet i tillegg til dei arktiske områda. Det her ein finn dei store, spesialiserte, havgåande skipa; nokre med helikopterkapasitet. Desse er særs viktige f ...

                                               

Milorg

Milorg er namnet på den militære motstandsorganisasjonen som vart bygd opp i Noreg i løpet av den andre verdskrigen. Hovudoppgåva var å førebu styrkar og ha dei klare til frigjeringa, samt støtte ein eventuell alliert invasjon. Milorg dreiv òg ei ...

                                               

Ålesundsgjengen

Ålesundsgjengen var namn på ei gruppe av 18 menn og ei kvinne under andre verdskrigen som vart arrestert på ei fiskeskøyte utanfor Ålesund i 1942 i samband med Englandsfarten. Motstandsgruppa hadde samband med Milorg. Båten var då på veg til Engl ...

                                               

Konfrontasjonen ved den norsk-russiske grensa i 1968

Konfrontasjonen ved den norsk-russiske grensa i 1968 under Den kalde krigen starta 7. juni 1968, då 60-70 stridsvogner av typen T-54 rulla fram mot norskegrensa. 40 kanoner og over 400 andre kjøretøy deltok òg.