ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190
                                               

Osmundnes

Osmundnes er eit klyngjetun i Gloppen kommune i Vestland. Garden ligg på austsida av Hyefjorden, og eit særpreg ved tunet er dei store vernemurane mot snøskred. Garden Osmundnes er nemnt i kjelder tilbake til mellomalderen, og nokre av bygningane ...

                                               

Røldal stavkyrkje

Røldal stavkyrkje er ei stavkyrkje i Røldal i Ullensvang kommune i Hardanger, bygd kring 1250. Kyrkja er framleis i bruk som soknekyrkje. Kyrkja er einskipa og utan forhøga midtrom, og skil seg ut frå dei andre bevarde og dokumenterte stavkyrkjen ...

                                               

Sellevåg Treskofabrikk

Sellevåg Treskofabrikk er ein tidlegare treskofabrikk som ligg i Sellevåg i Gulen kommune i Vestland. Fabrikken vart starta opp i 1899 og produserte tresko fram til 1975. Fabrikken vart freda av Riksantikvaren i 2012.

                                               

Slåtterøy fyrstasjon

Slåtterøy fyrstasjon ligg på øya Slåtterøya, ei av dei ytterste Fitjarøyane i Selbjørnsfjorden og høyrer i dag til Bømlo kommune. Fyret vart oppretta i 1859 og er 25 meter høgt. Fyret er det mest lyssterke i landet etter at det kom elektrisk kraf ...

                                               

Sogn politimeisterbustad

Sogn politimeisterbustad i Leikanger er teikna av Riksarkitekten i 1938 og oppført i 1939/40. Bygningen har vore embetsmannsbustad for politimeisteren i Sogn frå han vart bygd og fram til 1996. Politimeisterbustaden er plassert på ei bratt tomt m ...

                                               

Sogndal prestegard

Sogndal prestegard ligg eit stykkje nord for Stedje kyrkje, på den andre sida av Sogndalselvi. Prestegarden er i dag omgjeven av bustadsblokkar, studentbustadar og andre nyare bygg. Historia til prestegarden strekk seg attende til mellomalderen. ...

                                               

St. Jørgen kyrkje

Sankt Jørgen kyrkje eller Hospitalskyrkja er ei T-forma kyrkje i Bergen kommune i Vestland fylke. Kyrkja er i dag ein del av Lepramuseet og vert òg nytta til gudstenester på engelsk og svensk.

                                               

Stabben fyrstasjon

Stabben fyrstasjon er eit leifyr som ligg på ein holme ved innseglinga til Florø i Kinn kommune i Vestland. Fyret vart sett i drift i 1867. Fyrbygningen er lafta og står på ein høg gråsteinsmur og har eit lågt taktårn. Tårnet vart bygd høgare i 1 ...

                                               

Ullensvang prestegard

Ullensvang prestegard ligg like nordvest for Ullensvang kyrkje på Lofthus i Hardanger. Garden er nemnd første gong i 1309, og det har vore prestegard her samanhengande sidan, med eit lite opphold på fyrste halvdel av 1600-talet, då det var preste ...

                                               

Utvær fyrstasjon

Utvær fyrstasjon er det vestlegaste fyret i landet og ligg ved fiskeværet Utvær i Solund kommune i Vestland på nordsida av innløpet til Sognefjorden. Fyrtårnet er 31 meter høgt i støypejern og er farga heilt raudt. Eit lite bifyr i støypejern stå ...

                                               

Valen sjukehus

Valen sjukehus er eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad kommune. Sjukehuset har 42 sengeplassar fordelt på 2 seksjonar. Sjukehuset er freda av Riksantikvaren. I 2012 blei Valemoen 1909, brannstasjonen 1909 og gravlunden 1911 freda ved fo ...

                                               

Voss kyrkje

Voss kyrkje, ofte kalla Vangskyrkja, er ei steinkyrkje som ligg på Vossavangen i Voss herad. Vangskyrkja vart truleg bygd i 1270-åra. Kyrkja har truleg vore hovudkyrkje i Hordafylket og soknekyrkje for eit stort område. Utvendig er kyrkja dominer ...

                                               

Ænes kyrkje

Ænes kyrkje er ei steinkyrkje på Ænes i Kvinnherad kommune i Vestland. Ho er truleg frå 1200-talet, men plar ofte daterast til 1190–1200, og det vart feira 750-årsjubileum for kyrkja i 1999. Kyrkja har plass til 120 personar.

                                               

Økshammaren fyrstasjon

Økshammaren fyrstasjon er eit fyr som ligg på øya Selbjørn i Austevoll kommune i Vestland. Fyret vart først oppretta som eit fiskefyr som berre vart nytta under det rike sildefisket. Fyrbygningen i tre er frå 1861 med eit lyktehus frå 1875 i gavl ...

                                               

Aur prestegard

Aur prestegard ligg like vest for Aurskog kyrkjegard. Både kyrkjestaden og prestegarden er frå mellomalderen, men den noverande kyrkja er frå 1881, og den eldste bygningen på prestegarden er frå 1703. Sistnemnde var opphavleg prestebustad, men va ...

                                               

Berg kyrkje i Halden

Berg kyrkje er ei langkyrkje frå 1100-talet i Halden kommune i Viken fylke. Byggverket er i stein og har 240 plasser. Ein gamal preikestol frå 1592 står i dag på Folkemuseet. På kyrkjegarden står ein bauta over eidsvollmennene John Hansen Sørbrød ...

                                               

Bergseminaret

Bergseminaret med fullt namn "Det Kongelige Norske Bergseminarium" var Europas første institusjon for høgare utdanning i bergteknikk, skipa på Kongsberg 19. september 1757 etter kongeleg resolusjon av Fredrik V og i drift til 1814. Formålet var å ...

                                               

Bønsnes kyrkje

Bønsnes kyrkje er ei langkyrkje på Røysehalvøya i Hole kommune i Viken fylke. Ulike kjelder daterer kyrkja til 1100- eller 1200-talet. Kyrkja forfall og kom ut av bruk på 1500- eller 1600-talet, men frå 1680-åra vart ho satt i stand, og ho vart t ...

                                               

Efteløt kyrkje

Efteløt kyrkje er ei langkyrkje i romansk stil frå ca. 1184 i Sandsvær i Viken fylke. Kyrkja har om lag 190 sitjeplassar. Det er ei steinkyrkje med opptil ein meter tjukke murar av naturstein. Kyrkja var si tid vigd til Døyparen Johannes og jomfr ...

                                               

Eidsberg kyrkje

Eidsberg kyrkje er ei krosskyrkje i Indre Østfold kommune i Viken. Kyrkja er opphavleg frå andre halvdelen av 1200-talet, men vart utvida til krosskyrkje i 1880–81 etter planar av Hjalmar Welhaven. Gravkapellet frå 1932 vart teikna av Ole Stein. ...

                                               

Eidsvoll kyrkje

Eidsvoll kyrkje er ei krosskyrkje bygd i stein i Eidsvoll kommune på Romerike i Viken fylke, Borg bispedømme. Den eldste parten av kyrkja er frå mellomalderen, om lag 1200, men slik kyrkja no står, er ho eit resultat av fleire oppattbyggingar ett ...

                                               

Elle tåkeklokke

Elle tåkeklokke er ei tåkeklokke på austsida av Oslofjorden, sør for Drøbak. Tåkeklokka vart oppretta i 1911 og teke ut or drift i 1983. Ho ligg i Frogn kommune, som òg har ei anna tåkeklokke innanfor kommunegrensene, Søndre Langåra tåkeklokke, s ...

                                               

Filtvet fyrstasjon

Filtvet fyrstasjon er eit fyr på Hurumlandet på vestsida av Oslofjorden ved innseglinga til Oslo. Den gamle fyrbygningen er i tre og tidlegare var lykta plassert i gavlen på huset og fyrstasjonen hadde ei tåkeklokke i eit tårn på taket. Fyrstasjo ...

                                               

Fiskum gamle kyrkje

Fiskum kyrkje er ei langkyrkje i Øvre Eiker kommune i Viken fylke. Ein antar at kyrkja er frå midten av 1200-talet. På 1800-talet var ho for lita. I 1857 la Wilhelm Hanstein fram planar for å utvide kyrkja, men dei vart avvist, og Fiskum fekk ny ...

                                               

Flesberg stavkyrkje

Flesberg stavkyrkje er ei stavkyrkje som ligg i Flesberg kommune i Numedal. Den eldste delen av kyrkja er rekna å vera frå siste del av 1100-talet eller fyrste del av 1200-talet. Opphavleg var dette ei kyrkje med rektangulært kyrkjeskip og fire f ...

                                               

Frogner gamle kyrkje

Frogner gamle kyrkje er ei langkyrkje frå ca. 1180 i Lillestrøm kommune i Viken fylke. Byggverket er i stein og har 90 sitjeplassar. Kyrkja brann i 1918, og dateringa byggjer på ei runeinnskrift som vart funnen på branntomta. Ny kyrkje vart oppfø ...

                                               

Frogner kyrkje i Lier

Frogner kyrkje er ei krosskyrkje frå 1694 i Lier kommune i Viken fylke. Mellomalderkyrkja på Frogner brann etter eit lynnedslag i 1651, og det tok nokre tiår før ny kyrkje vart bygd. Frogner kyrkje har historisk vore hovudkyrkja i Lier. På austre ...

                                               

Halden sjukehus

Halden sjukehus er eit sjukehus i Halden. Det er teikna av Ole Øvergaard og innvia 11. november 1952. Da sjukehuset opna hadde det 60 sengar på indremedisinsk avdeling og 60 på kirurgisk. Halden sjukehus var det første nye sjukehuset som vart byg ...

                                               

Haslum kyrkje

Haslum kyrkje er ei krosskyrkje i Bærum kommune i Viken fylke. Kyrkja vart oppført ca. 1190 som langkyrkje og vart utvida til krosskyrkje ca. 1300. På 1800-talet vart kyrkja kommunal eigedom, og i 1853 vart ho bygd om etter planar av P.H. Holterm ...

                                               

Haug kyrkje i Ringerike

Haug kyrkje er ei langkyrkje frå 1200-talet i Haugsbygd i Ringerike kommune i Viken fylke. Kyrkja var svært forfallen på 1600-talet, men vart restaurert og utvida i 1712. Ho fekk si noverande ytre framtoning ved ei utdiving i 1878. Interiøret var ...

                                               

Haug kyrkje i Øvre Eiker

Haug kyrkje er ei langkyrkje i mur i Øvre Eiker kommune i Viken fylke. Kyrkja er opphavleg frå mellomalderen, tidfesta til 1152, men brann i 1818 og vart delvis rive ned, deretter oppattbygd i 1861–62, restaurert i 1961–62. Vesttårnet og vestmure ...

                                               

Hedenstad kyrkje

Hedenstad kyrkje er ei langkyrkje ved Labro i Øvre Sandsvær i Viken fylke. Kyrkja er frå 1100-talet og vart restaurert etter planar av Herman Backer i 1889. Etter krigen vart det gjort om på nokre av Backers endringar ei restaurering planlagd av ...

                                               

Heggen kyrkje

Heggen kyrkje er ei kyrkje i stein frå 1200-talet i Modum kommune i Viken. Kyrkja vart utvida og ombygd til krosskyrkje i 1697 og 1725, fekk nytt korparti i 1832, vart òg utvida i 1878, og vart restaurert i 1928 og 1996. Altartavla er frå 1698, m ...

                                               

Hobøl kyrkje

Hobøl kyrkje er ei romansk langkyrkje frå andre halvdel av 1100-talet som står i Indre Østfold kommune i Viken. Byggverket er i stein og har 250 sitjeplassar. Skipet er rektangulært og kort. Mot vest er våpenhuset og mot aust koret, som har påbyg ...

                                               

Hobøl prestegard

Hobøl prestegard ligg like ved Hobøl kyrkje. Slik har det vore sidan mellomalderen. Hovudbygningen vart oppført medan Lars Rasch var sokneprest, etter ein brann i 1731. Den austre delen vart gjenoppbygd i 1822. Like søraust for hovudbygningen stå ...

                                               

Hol gamle kyrkje

Hol gamle kyrkje er ei langkyrkje frå 1200-talet, som står i tettstaden Hol, nordvest for Hagafoss og Holsfjorden i Hol kommune i Viken fylke. Kyrkja vart opphavleg oppført i stavverk. Ved seinare utvidingar har delane vorte bytta ut ein etter ei ...

                                               

Hole kyrkje

Hole kyrkje er ei langkyrkje på Røysehalvøya i Hole kommune i Viken fylke. Kyrkja vart oppført omkring år 1200, men brann etter eit lynnedslag 24. mai 1943. Steinmurane etter den gamle kyrkja dannar den vestre delen av kyrkja som vart oppført i 1 ...

                                               

Hole prestegard

Hole prestegard ligg like nord for Hole kyrkje på Røysehalvøya i Hole kommune. Både kyrkestaden og prestegarden har røter attende til mellomalderen, og ein trur at prestegarden har gjeve namn til staden og kommunen. Den noverande prestegardsbygni ...

                                               

Hurum kyrkje

Hurum kyrkje er eit av dei eldste bygga i Asker kommune. Mellomalderkyrkja er frå rundt 1150 og er bygd i rein romansk stil. I kyrkja finn ein tre runeinnskrifter, ei av dei eit monogram for Jomfru Maria og to av dei truleg for å kasta trolldom p ...

                                               

Hvaler kyrkje

Hvaler kyrkje er ei langkyrkje frå mellomalderen i Hvaler kommune i Viken. Byggverket er i stein, men har korkje våpenhus eller tårn / takryttar.

                                               

Idd kyrkje

Idd kyrkje er ei langkyrkje frå om lag 1100 i Halden kommune i Viken fylke. Byggverket er i stein og har 180 plassar. Kyrkja er ei bygdekyrkje i romansk stil. Tilkomst til staden er via fylkesveg 22. Kyrkja vart sterkt skada i eit jordskjelv sønd ...

                                               

Ingedal kyrkje

Ingedal kyrkje er ei langkyrkje frå før 1250 i Sarpsborg kommune i Viken fylke. Kyrkja er av stein og har 85 sitjeplasser. Tilkomst til staden er via fylkesveg 118 og E6.

                                               

Jevnaker prestegard

Jevnaker prestegard ligg rett søraust for Jevnaker kyrkje, på motsett side av E16. Prestegarden si historie går langt attende i tid, og garden har vore hovudbølet i eit gods som med parsellar og husmannsplassar kan ha vore så stort som 3800 mål. ...

                                               

Komnes kyrkje

Komnes kyrkje er ei langkyrkje i Ytre Sandsvær i Viken fylke. Kyrkja vart oppført i 1881 og avløyste ei stavkyrkje frå mellomalderen. Mykje av det gamle inventaret frå stavkyrkja har funne vegen til Efteløt kyrkje, medan Komnes kyrkje fekk nytt i ...

                                               

Kongsberg stasjon

Kongsberg stasjon er ein jarnbanestasjon i Kongsberg sentrum, 99.37 kilometer frå Oslo. Stasjonen ligg 161.9 moh. Kongsberg ligg på Sørlandsbanen og er endestasjon for lokaltog Kongsberg-Eidsvoll. Den opphavelege stasjonen vart opna i 1871 da sid ...

                                               

Labråten

Labråten er ein plass og eit hus i Hvalstaddalen på Hvalstad i Asker kommune i Viken fylke. Staden er særleg kjend av di kunstnarparet Arne og Hulda Garborg budde der frå 1898 til 1934. Eigedomen vart selt til Asker kommune av arvingane, og er no ...

                                               

Lunner kyrkje

Lunner kyrkje vart bygd av stein og var opphavleg ei einskipa langkyrkje med eit rundt steintårn. På biletet er skipet i den opphavlege steinkyrkja delen til høgre. I 1780-åra vart kyrkja bygd om til krosskyrkje, og det opphavleg runde kyrkjetårn ...

                                               

Lyngdal kyrkje i Flesberg

Sjå òg Lyngdal kyrkje i Lyngdal. Lyngdal kyrkje er ei krosskyrkje i Flesberg kommune i Viken fylke. Kyrkja vart oppført på slutten av 1600-talet og innvigd 30. september 1701. I 1736 vart koret rive og kyrkja utvida til krosskyrkje med det gamle ...

                                               

Lørenskog kyrkje

Lørenskog kyrkje er ei langkyrkje i Lørenskog kommune i Viken fylke. Kyrkja er av stein men vesttårnet av tre, i bindingsverk, og kyrkja vart oppført i mellomalderen, truleg ein gong i tidsrommet 1150–1250. Tårnet seiast å vere frå 1864, sjølv om ...

                                               

Modum prestegard

Modum prestegard eller Heggen prestegard ligg nordvest for Heggen kyrkje i Modum. Som kyrkja har prestegarden ei historie som strekkjer seg attende til mellomalderen, men bygningsmassen har variert gjennom tidene. Hovudbygningen er eit laftebygg ...