ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144
                                               

Ole Nordhaug

Ole Nordhaug var den første biskopen i Møre bispedømme. Han vart vigsla til biskop 18. september 1983, og gjorde teneste som biskop til 17. november 1991. Nordhaug er cand. theol. frå Menighetsfakultetet 1951 og har innan den norske kyrkja tidleg ...

                                               

Erling Pettersen

Erling Johan Pettersen (fødd 21. februar 1950 i Bergen er ein norsk teolog, prest og biskop i Stavanger bispedøme 2009–2017. Han tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1977 og praktisk-teologisk eksamen i 1979. Same året vart han o ...

                                               

Hans Riddervold

Hans Riddervold var ein lærar, prest, stortingsmann og statsråd. Riddervold var fødd ved Åsgårdstrand i Vestfold. Far hans var skipsførar, og han var sjølv til sjøs ei kort tid. 1813 vart han student ved universitetet i Kristiania, tok andreeksam ...

                                               

Tor Singsaas

Tor Singsaas er biskop i Nidaros bispedøme. Han tok over etter Finn Wagle 14. desember 2008. Singsås er cand. theol. frå Menighetsfakultetet frå 1976. Hovudfagsoppgåva hans var om Lutherstiftelsens traktatarbeid: Den norske Lutherstiftelses trakt ...

                                               

Olav Skjevesland

Olav Skjevesland var biskop i bispedømet Agder og Telemark i den norske kyrkja frå 1996 til han gjekk av med pensjon. Skjevesland var fødd i Drøbak. Han hadde teologisk utdanning frå Menighetsfakultetet i Oslo, og vart cand.theol. i 1967. Han had ...

                                               

Ola Steinholt

Ola Markus Steinholt var ein norsk teolog, biskop 1990-2001 i Nord-Hålogaland. Han var son til Ole K. Steinholt. Ola Steinholt utdanna seg ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, cand.theol. i 1959. I 1961 vart han ordinert som pr ...

                                               

Bjørgvin bispedømme

Bjørgvin bispedømme er eit bispedømme i Den norske kyrkja. Biskopen har sete i Bergen. Etter Ole D. Hagesæther vart Halvor Nordhaug biskop i Bjørgvin 2009.

                                               

Hålogaland bispedømme

Bispedømmet vart oppretta ved at Mathias Bonsak Krogh i 1804 vart utnemnd til biskop over "Nordlandene og Finmarken". Biskop Krogh valde Alstahaug i Helgeland som bispesete. Frå 1844 til 1918 var bispedømmet kalla "Tromsø Stift". I 1952 vart bisp ...

                                               

Oslo bispedømme

Oslo bispedømme er eit bispedømme i Den norske kyrkja. Bispesetet er i Oslo med Oslo Domkyrkje. Biskop er Ole Christian Mælen Kvarme. Bispedømet femner prostia i Oslo fylke og i Asker og Bærum kommunar i Akershus fylke og det landsomfattande Døve ...

                                               

Tunsberg bispedømme

Tunsberg bispedømme vart skilt ut frå Oslo bispedømme i 1948. Biskopar: 1946-1961 - Bjarne Skard 1961-1978 - Dagfin Hauge 1978-1990 - Håkon E. Andersen 1990-2001 - Sigurd Osberg 2003-2014 - Laila Riksaasen Dahl 2014 - Per Arne Dahl

                                               

Bærum prosti

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom Bærum kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har ...

                                               

Døveprostiet

Døveprostiet står ei særstilling innan Den norske kyrkja. Det er det einaste prostiet som ikkje arbeider innanfor eit geografisk område, men blant ei gruppe i folket, nemleg dei døve. Døveprostiet høyrer under Oslo bispedømme. Prosten har sete i ...

                                               

Nordre Aker prosti

Nordre Aker prosti er eit tenestedistrikt i Oslo bispedømme i Den norske kyrkja. Det er eitt av dei fem prostia som dekkjer Oslo kommune. Prosten har sete på Torshov.

                                               

Oslo domprosti

Oslo domprosti er eit tenestedistrikt i Oslo bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner sentrale delar av Oslo og er eitt av fem prosti som dekkjer Oslo kommune. Sidan prostiet er knytt til Oslo domkyrkje, er det leia av ein domprost.

                                               

Søndre Aker prosti

Søndre Aker prosti er eit tenestedistrikt i Oslo bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner bydelane Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø søraust i Oslo. Prosten har sete på Bøler.

                                               

Vestre Aker prosti

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom Oslo kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har t ...

                                               

Østre Aker-Groruddalen prosti

Østre Aker prosti er eit tenestedistrikt i Oslo bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner Groruddalen, det vil seie bydelane Alna, Bjerke, Grorud og Stovner nordaust i Oslo. Prosten har sete på Grorud.

                                               

Johan Nordahl Brun

Johan Nordahl Brun var ein norsk prest, filsof og diktar. Brun vart fødd i Trondheim. Som student i København var han ein av frontfigurane i Det Norske Selskab. Han var prest frå 1774 og vart biskop i Bergen i 1803. Brun var ein av dei viktigaste ...

                                               

Fredrik Grønningsæter

Fredrik Grønningsæter var biskop i Sør-Hålogaland bispedømme frå 1982 til 1992. Fredrik Grønningsæter var fødd i Stranda på Sunnmøre) som son av Fredrik og Katharina fødd Ottesen Grønningsæter. Han vart cand.theol. ved Det teologiske menighetsfak ...

                                               

Ragnvald Indrebø

Ragnvald Indrebø var ein norsk geistleg, lærar og forfattar som var biskop i Bjørgvin bispedømme frå 1948 til 1961. Indrebø var morfar til Ragnar Hovland.

                                               

Daniel Bremer Juell

Daniel Bremer Juell var ein norsk biskop og stortingsmann. Sorenskrivar Ole Juell var far hans. Juell var fødd i Seljord. Han vart student i 1826 og cand. theol. i 1831. I 1832 vart han styrar ved borgarskulen i Kragerø, fire år seinare vart han ...

                                               

Mathias Bonsak Krogh

Mathias Bonsak Krogh var ein norsk geistleg og stortingspolitikar. Krogh var fødd i Vadsø. Han studerte i København, og tok teologisk embetseksamen i 1779. Han var sokneprest i Lenvik ordinert i 1781, i Vågan 1788 og i Ørland 1798 før han vart ut ...

                                               

Jacob Neumann

Jacob Neumann var ein norsk prest og biskop. Han var fødd i Drammen, døydde i Bergen. Han var gift med ei tysk kvinne, Justine Brun.

                                               

Jacob Christian Petersen

Jacob Christian Petersen eller J.C. Petersen var ein norsk teolog og biskop i Stavanger bispedømme frå 1925 til 1940. Jacob Christian Petersen var fødd i Drammen. Det tidlegare Kristiansand stift hadde i 1918 skifta namn til Agder bispedømme. I 1 ...

                                               

Erik Pontoppidan

Sjå òg Erik Pontoppidan den eldre Erik Ludvigsen Pontoppidan den yngre var ein dansk teolog, professor, biskop og forfattar frå Århus. Teologisk er han kjend som pietist. Han er i ettertid mest kjend for å ha skrive Sannhet til gudfryktighet, òg ...

                                               

Erik Pontoppidan den eldre

Erik Eriksen Pontoppidan var ein dansk biskop og forfattar. Han vert ofte kalla Erik Pontoppidan den eldre for å skilja han frå Erik Ludvigsen Pontoppidan. Pontoppidan vart prest i Kjøge 1665 og han vart utnemnd til biskop i Trondhjem 1673, eit e ...

                                               

Johannes Nilsson Skaar

Johannes Nilsson Skaar var ein norsk biskop og hymnolog. Johannes Skaar var fødd på garden Skåro ved Fyksefjorden i Hardanger og voks opp i ein haugiansk heim, med foreldra Elseber Torgeirsdatter Flatabø og Nils Gjermundson Skaar. Han tok teologi ...

                                               

Jacob Sverdrup Smitt

Jacob Sverdrup Smitt var ein norsk biskop og stortingsmann. Smitt var fødd i Nordre Land. Han vart teologisk kandidat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo i 1860. Frå 1862 kapellan på Voss, sidan lærar også. 1865 flytta han til Hamme ...

                                               

Christian Sørenssen

Christian Sørenssen var ein norsk prest og stortingsmann. Sørenssen var fødd i Kristiansand, der far hans var grovsmedmeister. Han vart student frå katedralskulen i byen i 1782. Han avla filologisk eksamen i 1784, og vart cand. theol. året etter. ...

                                               

Andreas Aarflot

Andreas Aarflot er ein norsk teolog og biskop emeritus i Den norske kyrkja. Aarflot vart fødd i Yiyang i Hunan i Kina, der mor og far hans tente Det Norske Misjonsselskap. Sjølv er han cand. theol. frå Det teologiske menighetsfakultet 1951 og dr. ...

                                               

Den romersk-katolske kyrkja

Den romersk-katolske kyrkja eller Vestkyrkja er namn brukte om den største delen av den katolske kyrkja. Kyrkja er representert over heile verda, men er viktigast i dei romansk-språklege landa i Sør-Europa, Latin-Amerika, og tidlegare koloniar ti ...

                                               

Jon Raude

Jon Raude var erkebiskop i Nidaros frå 1267 til 1282. Han låg i strid med kong Magnus Lagabøter om kva som skulle ligge under verdsleg rett og kva som skulle ligge under kristenretten. I 1273 var det inngått ei sættargjerd eller avtale mellom kon ...

                                               

Lov Herren Katolsk salmebok

LOV HERREN er salmeboka til Den katolske kyrkja i Noreg. Ho vart utgitt i 2000. Redaksjonskomitéen var leia av Kjell Arild Pollestad. Salmeboka er meint for liturgisk bruk, i messer og tidebøner. Salmesongen, slik han er kjend frå protestantiske ...

                                               

Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme er bispedømet for dei som er medlemar av den romersk-katolske kyrkja i dei tretten sørlegaste fylka i Noreg, til og med fylka Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark i nord. Bispedømet grensar i nord til Trondheim katolske s ...

                                               

Trondheim katolske stift

Trondheim katolske stift eller Trondheim Stift – Midt-Norge er eit katolsk prelatur med sete i Trondheim. Det er leia av ein biskop, men har ikkje status som bispedøme. Av di meininga med nemninga "prelatur" er ukjend for dei fleste i Noreg, vart ...

                                               

Den evangelisk-lutherske frikyrkja

Den Evangelisk-lutherske Frikyrkja, DELF eller berre Frikyrkja, er eit norsk trussamfunn basert på protestantisme. I likskap med Den norske kyrkja er ho ei evangelisk-luthersk kyrkje. Men Frikyrkja har ei anna kyrkjeordning, der trussamfunnet ver ...

                                               

For Fattig og Rik

For Fattig og Rik var eit tidsskrift som vart utgjeve i tidsbolken 1848 - 2000. Det vart grunnlagd av presten Honoratius Halling. Det fekk undertittelen Et blad til Oppbyggelig Underholdning. Frå starten var bladet privat. Deretter stod "Broderkr ...

                                               

Lars Levi Læstadius

Lars Levi Læstadius var ein svensk prest og botanikar som mest av alt er kjend som grunnleggjaren av den kristne rørsla læstadianismen. Læstadius vart fødd i Jieggeluokta/Jäckvik, i nærleiken av Arjeplog i Nord-Sverige. Far hans sørgde for famili ...

                                               

Rørelse

"Rørelse" er innan læstadianismen eit omgrep som viser til ein felles ekstasetilstand der deltakarane ei gudsteneste blir gripne av den heilage anden. Dette skjer mot slutten av gudstenesta, der forsamlinga byrjar å springa rundt og laga lydar, s ...

                                               

Johan Raatamaa

Johan Johansson Raattamaa, på finsk Juhani Raattamaa, var ein svensk lekmannspredikant og andeleg leiar av læstadianismen etter at Læstadius døydde i 1861. Raatamaa var fødd i Kuttainen i Karesuando sokn i ein velståande heim, som son åt nämndema ...

                                               

Den ortodokse kyrkja i Noreg

Den ortodokse kyrkja i Noreg er representert med kyrkjelydar både under Det økumeniske patriarkatet i Konstantinopel og Moskvas og heile Russlands patriarkat, det serbiske patriarkatet og nokre andre. Det var i 2008 ni ortodokse prestar og ein di ...

                                               

Heilage Nikolai ortodokse kyrkjelyd i Noreg

Etter oktoberrevolusjonen grunnla ei gruppe russiske emmigrantar ei ortodoks kyrkjelyd i Oslo. Kyrkjelyden vart formelt organisert i 1929. Kyrkjelyden har med åra fått ein meir pan-ortodoks karakter. Dei har gudstenester med liturgi på kyrkjeslav ...

                                               

Heilage Olga kyrkjelyd i Oslo

Hellige Olga menighet i Oslo er ein russisk-ortodoks kyrkjelyd knytt til Moskvapatriarkatet. Han har gudstenester i Vår Frelsars ortodokse kyrkje i Akersveien, ved den austre hovudporten til Vår Frelsers gravlund. I 2015 hadde Heilage Olga menigh ...

                                               

Kliment Huhtamäki

Kliment Huhtamäki er primas av Den russisk-ortodokse kyrkja i Noreg. Han er fødd i Björneborg i Finland. I 1994 fullførte Juha teologistudium i dåverande Zagorsk Sergijev Posad. Han tok munkeløftet 7. desember 1995. I 1997 blei han utnemnd til fo ...

                                               

Christine Harstad Schuff

Christine Harstad Schuff er ein amerikansk musikar, skribent, kunstnar og tidlegare ortodoks prest, kjend for sitt samfunnsengasjement og for å vera aktiv deltakar i samfunnsdebatten kring tru, kultur, rettferd i samfunnet og menneskerettar. Schu ...

                                               

Alta folkehøgskole

Alta folkehøgskole, tidlegare Øytun folkehøgskole, er ein kristen folkehøgskole som ligg i Alta kommune i Finnmark. Skolen ligg 6 km sør for Alta sentrum og 12 km frå Alta lufthamn. Skolen fokuserer spesielt på friluftslivfag og tar imot rundt 11 ...

                                               

Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole er ein privat høgskule som vert driven av Det Norske Misjonsforbund. Skulen ligg i Kristiansand. Skulen er ein del av Ansgarskolen, som også omfattar Ansgar Bibelskole. Han har sine historiske røter i Det Norske Misjons ...

                                               

Bjerkely folkehøyskole

Bjerkely folkehøyskole er ein kristen folkehøgskule som ligg på Arneberg i Åsnes kommune i Innlandet. Skulen ligg landleg til, nær tettstaden Flisa og mellom Elverum og Kongsvinger. Bjerkely fokuserer spesielt på visuelle emne og har plass til ru ...

                                               

Danvik Folkehøgskole

Danvik Folkehøgskole er ein kristeleg folkehøgskule som ligg i Drammen i Buskerud. Skolen har plass til 170 elevar i året. Skulen vart etablert i 1913, som Danvik kristelige ungdomsskole. I 1972 skifta han namn til Danvik Folkehøgskole, og hauste ...

                                               

Folkehøgskolen 69° Nord

Folkehøgskolen 69° Nord er ein kristen folkehøgskole som ligg på Mortenhals i Balsfjord kommune i Troms fylke. Skolen har plass til 53 elevar i året og er dermed ein av dei minste norske folkehøgskolane. Skolen tilbyr ulike linjefag med fokus på ...